Publiceringsdokument för Krisinformation.se

I Publiceringsdokumentet hittar du riktlinjer för vad Krisinformation.se publicerar på webbplatsen och i sociala medier.
Uppdaterades

Har du frågor som rör detta område, kontakta redaktionen@krisinformation.se.

Om Krisinformation.se

Krisinformation.se är en myndighetsgemensam webbplats vars främsta syfte är att sprida information vid större händelser och kriser från myndigheter och andra ansvariga aktörer till allmänhet och medier. Ansvariga aktörer kan vara myndigheter eller andra organisationer, företag eller nätverk som har ansvar för samhällsviktig verksamhet eller infrastruktur. 

Redaktionen ska hjälpa allmänheten att kunna fatta välgrundade beslut genom att guida dem till ansvariga aktörers information om en händelse. Med allmänhet menas svenska medborgare samt personer med koppling till Sverige, i Sverige och utomlands (nedan kallade svenskar).

Utöver webbplatsen finns Krisinformation.se på Twitter och Facebook samt som mobilapp där man kan ta del av de nyheter som redaktionen publicerar.

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, men behandlar MSB som övriga myndigheter/aktörer när det gäller publicering av information på siten. MSB har ingen särställning i det urval som publiceras på Krisinformation.se.

Vår nyhetspublicering

Krisinformation.se publicerar nyheter med länkar till bekräftad information från aktörer vid händelser, efter att de ansvariga aktörerna själva har publicerat informationen. Vi publicerar också faktatexter om risker och hot, information om det svenska krishanteringssystemet, frågor och svar från ansvariga aktörer i en händelse, blogginlägg kopplat till krishantering, länksamlingar till ansvariga aktörer och redaktionens noteringar från omvärldsbevakning. 

I det här dokumentet behandlar vi framför allt värderingen av nyheter som vi publicerar på vår sajt och hur vi kommunicerar i sociala medier.

Krisinformation.se publicerar nyheter om händelser/risker som:

 • avviker från det normala
 • riskerar att utvecklas till en kris
 • innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
 • påverkar många (i Sverige eller med kopplingar till Sverige)
 • kan guida allmänheten till bekräftad information hos ansvarig aktör
 • kan vara lärande om hur krishanteringssystemet fungerar (exempelvis visar tydligt vilken myndighet som har ansvar vid händelsen)
 • väcker många frågor hos allmänheten.

Vi publicerar alltid VMA – viktigt meddelande till allmänheten, vädervarningar över en viss nivå, samt när aktörer i krishanteringssystemet behöver stöd med att nå ut med information, exempelvis vid störningar på 112. Däremot publicerar vi inte, om vi inte ser att det finns synnerliga skäl, följande: 

 • information som inte är bekräftad av ansvarig myndighet
 • rent polisiära angelägenheter, exempelvis efterlysningar, brott och utredningar
 • information om interna kriser på myndigheter, som inte påverkar samhällsviktig verksamhet
 • händelser som är överspelade eller på väg att klaras upp utan större konsekvenser
 • vardagshändelser som exempelvis trafikstörningar och driftavbrott
 • planerade störningar och avbrott, exempelvis strejker eller demonstrationer. 

Vi publicerar aldrig namn eller bild på personer i händelser. Detta gäller både nyheter och i vår omvärldsbevakning.

En förutsättning för att redaktionen skriver en nyhet är att ansvarig myndighet eller aktör har gått ut med information i sina egna kanaler, som går att länka till. I undantagsfall, när situationen kräver det, kan redaktionen publicera en nyhetstext baserad på muntliga myndighetskällor från en myndighet.

Alla nyheter, VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) och ”Just nu” som redaktionen lägger ut på webbplatsen Krisinformation.se publiceras även i Krisinfoappen, samt på Facebook och Twitter. På Krisinfobloggen och Instagram publiceras för närvarande inte nyheter.

Reseavrådan och reseinformation från UD (Utrikesdepartementet)

Om UD avråder från resor till ett område som berör många svenskar publicerar Krisinformation.se ofta reseavrådan. I vissa fall publicerar redaktionen även annan reseinformation. Bedömningen görs utifrån vilka råd UD ger svenskar i området. Redaktionen tar hänsyn till exempelvis hur många som kan drabbas och förhållandet på plats.

Trafikinformation

Redaktionen är restriktiv med att publicera trafikinformation. När Trafikverket lägger ut viktig trafikinformation, vanligen i form av en gul ruta på deras webbplats, publicerar vi oftast.

Elavbrott

Redaktionen är restriktiv med att publicera information om elavbrott. Undantaget är om avbrottet innebär en allvarlig störning för samhället eller en risk för många personers hälsa.

Vid bedömningen tar redaktionen följande i beaktande:

 • temperaturen utomhus
 • hur många som kan påverkas
 • om samhällsviktig verksamhet påverkas.

Vattenförsörjning

Redaktionen publicerar enbart om störningen bedöms leda till risk för människors hälsa.

Avbrott i telefoni/internet

Redaktionen publicerar enbart om 112 påverkas eller om störningen riskerar att få stora konsekvenser för människors hälsa och säkerhet.

Uppdatering av nyheter när händelsen är över

Vi uppdaterar alltid nyheten om VMA och på Facebook när faran är över. Övriga händelser uppdaterar vi normalt inte på samma sätt. 

Sociala medier och andra kanaler

Vi har samma källkontroll i våra sociala kanaler som för övrig publicering på Krisinformation.se.

Vi kan dela information, både egen och andras, på sociala medier utan att återge den på webbplatsen.

 • Facebook: här puffar redaktionen för de nyheter, ”Just nu” samt VMA som publiceras på webbplatsen, och länkar till information från myndigheter och andra aktörer.
 • Twitter: samma som Facebook.
 • Instagram: här tipsar redaktionen om krisberedskap. Vi publicerar inga nyheter på Instagram.

Dialog i sociala medier

Redaktionen svarar på frågor och kommentarer i sociala medier under kontorstid, samt vid omvärldsbevakning på kvälls- och helgtid.

Om vi på kvälls- eller helgtid inte har svaret på en fråga på rak arm svarar vi att vi återkommer snarast möjligt på kontorstid. 

Vi döljer eller raderar inlägg som:

 • kan uppfattas som stötande
 • innehåller rasism, främlingsfientlighet, hat mot minoriteter eller hets mot folkgrupp
 • innehåller hot och personangrepp
 • är nedsättande eller diskriminerande
 • vi anser vara spam (när samma inlägg återkommer ofta från samma användare)
 • styr bort diskussionen från ämnet
 • länkar till annat än bekräftad myndighetsinformation
 • är skrivna i syfte att marknadsföra produkter eller tjänster.

Omvärldsbevakning

Krisinformation omvärldsbevakar flera gånger per dygn. I omvärldsbevakningen följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra, för att upptäcka händelser och kriser. Omvärldsbevakningen görs också för att följa hur händelser och aktuella frågor uppmärksammas och hanteras av medier, myndigheter och andra källor. Vår omvärldsbevakningslogg är publik och öppen för alla. Du hittar loggen här.

Språket på Krisinformation.se

Redaktionen följer Myndigheternas skrivregler.

Språk

Många vill ha information om kriser på andra språk än svenska. Därför översätter vi våra nyheter till engelska. Vi har valt engelska eftersom många som inte talar svenska förstår det språket. Vi har möjlighet att själva kontrollera att den information som finns i våra kanaler är korrekt och uppdaterad. Vi kan också svara på de flesta frågor på engelska. Det långsiktiga målet är att så många som möjligt ska kunna tillgodogöra sig information om kriser. För den som har behov av översättningar till andra språk hänvisar vi i nuläget till de översättningsverktyg som finns på internet.