Råd vid en krissituation utomlands

En krissituation kan snabbt uppstå när du befinner dig utomlands. Här hittar du allmänna råd i en krissituation och information om vad en reseavrådan innebär.
Uppdaterades
Vid händelser där många människor är eller befaras vara drabbade är behovet av information stort hos anhöriga.

Meddela att du är välbehållen

Vid händelser där många människor är eller befaras vara drabbade är behovet av information stort hos anhöriga. Det finns ett antal elektroniska tjänster där den som befinner sig i ett drabbat område kan meddela att de är välbehållna, exempelvis Facebook Safety Check eller Röda Korsets Safe & Well. Vissa tjänster låter även anhöriga registrera och söka efter namngivna personer. Dessa tjänster kan vara till stor hjälp i det akuta läget, men de ersätter inte att registrera sig hos närmaste svenska ambassad eller konsulat.

Vid händelser kan UD öppna särskilda telefonnummer för drabbade och anhöriga men det är viktigt att man försöker ta kontakt med sina anhöriga direkt om det är möjligt. Om telefonnätet är utslaget så kan man testa alternativa kommunikationsmedel som exempelvis sociala medier.

Håll dig uppdaterad

Följ nyhetsrapporteringen och händelseutvecklingen genom medier och ambassadens reseinformation. Lokala myndigheter är också en viktig informationsskälla. Krisinformation.se publicerar nyheter med bekräftad information från myndigheter och andra aktörer om händelser i utlandet som påverkar svenska medborgare samt personer med koppling till Sverige.

Svensklistan

UD rekommenderar att alla som befinner sig utomlands registrerar sin utlandsvistelse på den så kallade svensklistan. På så sätt kan UD eller den svenska ambassaden enkelt kontakta dig under resan ifall en krissituation skulle uppstå. Uppgifterna du lämnar i svensklistan sparas endast under den period du själv anger, dock max 1 år. Du kan närsomhelst också avanmäla dig själv.

UD-jouren

Om ambassaden eller konsulatet är stängt och du behöver akut rådgivning når du UD-jouren i Stockholm genom att ringa ambassadens växel och följa anvisningarna eller genom att ringa +46 8 405 50 05.

Om Sverige inte har en ambassad/konsulat i det land du befinner dig, har du som EU-medborgare rätt att vända dig till annat EU-lands ambassad för konsulärt stöd. 

Reseavrådan

Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. Om du väljer att resa trots att UD avråder gäller normalt inte din vanliga reseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag och reseföretag och ta reda på vad som gäller.

UD kan avråda från ”icke nödvändiga resor”, vilket innebär turist- och besöksresor samt från ”alla resor”, vilket inkluderar arbetsresor och alla andra resor. Det finns också situationer där UD inte bara avråder från resor utan även uppmanar svenskar att lämna landet. Det görs enbart i lägen där det finns överhängande fara på grund av stridigheter eller andra allvarliga hot.

Skälen till en avrådan kan till exempel vara politiska oroligheter, våldsamheter, specifika hot eller risk för allvarlig smittspridning. UD kan också avråda på grund av följderna av en naturkatastrof. Ibland kan en avrådan också innebära att det finns mycket begränsade möjligheter för UD/ambassaden att hjälpa svenska resenärer på plats, till exempel om det är krig eller en krigsliknande situation.


Källa: Informationen kommer från Utrikesdepartementet (UD).