Vaccin, läkemedel och behandling

I dagsläget finns inga godkända vaccin mot covid-19. Här hittar du information om planen för vaccinering, om hur samhället planerar att följa upp nytta och risker med vaccinet samt om läkemedel och behandling av covid-19.

Nationell plan för vaccination mot covid-19

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en plan för hur vaccinationen mot covid-19 ska gå till. Syftet är att skapa en beredskap nationellt, regionalt och lokalt och för att ge Sveriges befolkning tillgång till vaccin.

Den nationella planen för vaccinationer mot covid-19 tas fram i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Regioner, nationella samordnaren för covid-19-vaccin, samt smittskyddsläkare och representanter från regionerna.

Sverige ingår i ett EU-samarbete om ett gemensamt avtal för inköp av vaccin mot covid-19. Läs regeringens pressmeddelande om vaccinsamarbetet.

Hittills har avtal slutits med AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), Pfizer/BioNTech och CureVac. Läs regeringens senaste pressmeddelande om vilka avtal som slutits. 

Äldre och riskgrupper bör vaccineras först

Folkhälsomyndigheten har föreslagit att personer som är 70 år och äldre, övriga riskgrupper samt personal inom vård och omsorg bör vaccineras först när ett godkänt vaccin mot covid-19 finns att tillgå i Sverige. I den slutliga bedömningen vägs också typen av vaccin in, och den skyddseffekt som vaccinet beräknas ge.

Vaccin måste godkännas av EU och Läkemedelsverket

Vaccin godkänns oftast centralt inom EU. Det innebär att det granskas av experter från alla medlemsländer, däribland svenska Läkemedelsverket. Godkännandet baserar sig på information och data från tillverkaren av vaccinet. Inom EU finns tydliga krav på vilka tester och kliniska studier som behöver göras och hur omfattande de behöver vara.

Vid bedömningen om ett vaccin ska godkännas eller inte vägs nyttan med vaccinet mot de eventuella risker man kan se i form av biverkningar som rapporterats i de kliniska studierna. Även när vaccinet är godkänt övervakas det för att man ska kunna upptäcka nya biverkningar. Läs mer om hur vaccin godkänns på Läkemedelsverkets webbplats.

Om risker och biverkningar

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att fördjupa säkerhetsuppföljningen av kommande vacciner mot covid-19.

Läkemedelsverket planerar att:

  • Underlätta för hälso- och sjukvård och allmänhet att rapportera misstänkta biverkningar.
  • Genomföra kommunikationsinsatser om vikten av att rapportera misstänkta biverkningar.
  • Signalspana efter misstänkta biverkningar i olika hälsodataregister.
  • Genomföra fördjupade registerstudier riktade mot misstänkta biverkningar.

Läkemedel

EU-kommissionen har godkänt det antivirala läkemedlet Veklury (remdesivir) för behandling av covid-19. Läkemedlet bedöms vara ett värdefullt tillskott vid behandling av sjukhusvårdade patienter.

Läkemedelsverket om Veklury (remdesivir).

Behandling av covid-19

De flesta som får sjukdomen covid-19 känner igen symtomen från en vanlig förkylning eller influensa och behöver inte söka vård. En liten grupp av de som smittas blir allvarligt sjuka och kan behöva vård på sjukhus. Kontakta genast vården om du plötsligt blir sämre eller får andningsbesvär även när du vilar.

Egenvård vid lindriga symtom

Om du har lindriga symtom tipsar 1177 Vårdguiden om vad du själv kan göra för att må bättre:

  • Drick mycket. Det är extra viktigt om du har hosta eller feber.
  • Höj huvudändan på sängen genom att bädda med extra kuddar.
  • Du mår oftast bättre om du använder febernedsättande läkemedel vid hög feber.
  • Vila ordentligt men undvik att ligga stilla för länge. Det försämrar lungornas möjlighet att arbeta och kan försvåra läkningen av sjukdomen.

Fler råd finns hos 1177 Vårdguiden.

Behandling vid allvarlig sjukdom

En del som får covid-19 blir allvarligt sjuka i lunginflammation och kan få svårt att andas. Om du blir allvarligt sjuk får du behandling för att stödja funktionen hos lungor och andra organ som kan vara påverkade. Det kan till exempel handla om att du får extra syrgas eller hjälp med andningen via en respirator. 1177 Vårdguiden om hur det går till att behandlas i respirator.

Rehabilitering efter covid-19

Vårdtiderna för patienter som utvecklar covid-19 kan vara långa, speciellt för dem som intensivvårdats. Efter att ha genomgått covid-19 kan symtom i vissa fall märkas länge. Om du har varit smittad och känner av fysiska eller psykologiska besvär som inte går över kan du behöva kontakta vården. Din vårdcentral eller 1177 Vårdguiden kan berätta mer om vart du bör vända dig för rehabilitering.

Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöd för personal inom hälso-och sjukvården för att möta ökat behov av rehabilitering och med konkreta råd för träning och behandling efter covid-19.

Varning för vilseledande produkter

Livsmedelsverket uppmanar allmänheten att se upp med kosttillskott och andra livsmedel som påstås bota eller förebygga covid-19. Flera produkter har dykt upp inom främst e-handeln, men att påstå att kosttillskott och andra livsmedel botar eller skyddar mot covid-19 är olagligt eftersom det saknas vetenskapliga bevis för detta. Livsmedelsverket arbetar med andra myndigheter för att stoppa försäljningen.

Om du kommer i kontakt med denna typ av produkter kan du göra en anmälan till kommunens livsmedelsinspektörer eller mejla till Livsmedelsverket på registrator@slv.se.

Uppdaterades