Så fungerar krishanteringen av coronaviruset i Sverige

Har du reagerat på att hanteringen av covid-19 kan skilja sig åt mellan olika verksamheter eller delar av landet? Det kan bero på Sveriges principer för krishantering.
Uppdaterades

Den svenska krishanteringen bygger på tre grundprinciper som syftar till att skapa ett så säkert och robust system som möjligt – man anpassar åtgärder efter hur situationen ser ut lokalt utifrån nationella riktlinjer.

Tre principer styr krishantering i Sverige

Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har även ansvar för den i en krissituation. Det betyder exempelvis att kommuner har ansvar för att sköta skola och äldreomsorg även under en pandemi som covid-19.

Likhetsprincipen

I den mån det är möjligt ska verksamheten skötas precis som vanligt, med hänsyn till nationella riktlinjer. Det betyder att om det är möjligt ska exempelvis skolor hållas öppna. Däremot kanske man vidtar åtgärder som att alla ska tvätta händerna, att ha mindre klassrumsundervisning eller att sjuka elever ska hållas hemma lite längre.

Närhetsprincipen

Den som är närmast där en kris inträffar har ansvar för att hantera den. Om det är stor smittspridning i en kommun kan den kommunen välja att vidta större åtgärder än vad som sker i en mindre drabbad kommun, baserat på nationella riktlinjer från ansvariga myndigheter.

God kunskap och kännedom ska styra

Dessa tre principer samverkar för att skapa ett samhälle med god förmåga att hantera kriser, då de som hanterar kriserna har god kännedom om de lokala förutsättningarna. Om en kommun behöver stöd i sin hantering av en krishändelse får den stöd av kringliggande kommuner och länsstyrelse.

På samma sätt fungerar det inom andra delar av samhället. Man börjar med att hantera krisen i dess omedelbara närhet, samtidigt som det finns resurser beredda på regional och nationell nivå om händelserna blir för omfattande för att hantera på lokal nivå.

Covid-19 hanteras lokalt, regionalt och nationellt

I fallet med covid-19 arbetar myndigheter på lokal, regional och nationell nivå utifrån sina ansvarsområden. På nationell nivå styrs myndigheterna av regleringsbrev från regeringen. 

De myndigheter som har en roll i hanteringen av covid-19 samverkar med varandra utifrån sina respektive uppdrag. Folkhälsomyndigheten, UD, Skolverket, MSB, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket är några av de myndigheter som är inblandade i hanteringen av covid-19.

Läs mer om så fungerar krishanteringen av coronaviruset i Sverige

  • Så hanterar Sverige kriser

    På de här sidorna kan du läsa mer om vad en kris är för något och hur det svenska krishanteringssystemet fungerar.