Riskgrupper

Vissa kan få svårare symtom om de smittas av covid-19 med framförallt lunginflammation och andningsbesvär. Eftersom sjukdomen är ny saknas heltäckande kunskap om vilka grupper som har störst risk att bli svårt sjuka.

70 år och äldre

Risken att bli allvarligt sjuk av covid-19 ökar gradvis med stigande ålder. Män har ungefär dubbelt så hög risk som kvinnor att bli allvarligt sjuka. Dödligheten är också högre. Om man dessutom har något eller några av de tillstånd som nämns i listan nedan ökar risken ytterligare. Ju högre upp på listan, desto större risk.  

 •     Organtransplantation
 •     Blodcancersjukdomar, både befintliga och tidigare
 •     Neurologiska sjukdomar (till exempel MS, Parkinson, Myastenia gravis)
 •     Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 •     Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 •     Aktuell cancerbehandling
 •     Kronisk lungsjukdom (inklusive astma, men mycket marginellt om den är välbehandlad)
 •     Stroke/demens
 •     Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 •     Leversjukdom
 •     Nedsatt njurfunktion
 •     Hjärt- och kärlsjukdom

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om vad som ökar risken att drabbas allvarligt av covid-19.

Folkhälsomyndighetens råd till dig som är 70 år och äldre.

Yngre än 70 år

Personer som är yngre än 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuka om de har:

 • någon eller några av ovan nämnda sjukdomar
 • sjukdom som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner.

Barn har mycket liten risk för att bli allvarligt sjuka, även de som har något av de tillstånd eller sjukdomar som ökar risken för vuxna och äldre personer.

Gravida

Det finns hittills inget som tyder på att graviditet i sig innebär en särskild risk för att bli allvarligt sjuk med covid-19. Däremot kan risken för allvarlig sjukdom öka i kombination med andra riskfaktorer som till exempel fetma, högt blodtryck eller diabetes. Gravida som har någon av dessa riskfaktorer bör rådgöra med sin barnmorska eller läkare och begränsa sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.

Det är också viktigt att undvika att bli smittad inför förlossningen. En luftvägsinfektion i slutet av graviditeten kan innebära risker för den gravida kvinnan. Från och med vecka 36 bör gravida vara extra försiktiga och noggrant följa de allmänna råd som finns.

En covid-19-infektion verkar inte föras över till fostret under graviditeten eller vid amning. Barn kan smittas med covid-19 men det verkar väldigt sällsynt med allvarliga symtom hos nyfödda och barn. Friska barn behöver därför inte separeras från mamman efter förlossningen på grund av smittrisk.

Gravida och covid-19 på arbetsplatsen

Gravida ska inte ha arbetsuppgifter som innebär att de exponeras för det nya coronaviruset. Arbetstagare som är gravida ska inte arbeta med behandling eller omvårdnad av patienter eller omvårdnadstagare med konstaterad infektion av covid-19. Detta på grund av de särskilda risker som kan kopplas till den som är gravid. Försiktighetsprincipen ska råda, alltså att fler skyddsåtgärder vidtas hellre än för få.

Folkhälsomyndighetens information till dig som är gravid.

Arbetsmiljöverkets information om gravida och covid-19 på arbetsplatsen.

Mer information om riskgrupper

För mer utförlig information om de olika riskgrupperna, läs mer i Socialstyrelsens rapport: Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 (PDF).

Så håller du dig frisk

Du som har någon av ovanstående sjukdomar eller tillstånd bör rådgöra med din behandlande läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

Rekommendationen för dig i riskgrupp är att begränsa dina nära kontakter med andra människor så mycket du kan. Det innebär bland annat att du behöver:

 • Försöka att hålla dig hemma, men självklart finns inget hinder att till exempel ta en promenad och vistas ute i miljöer med få människor på behörigt avstånd.
 • Undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.
 • Hålla avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Be om hjälp för exempelvis inköp av mat, mediciner och andra ärenden som kan innebära nära kontakt med andra människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

Läs mer om hur du skyddar dig själv och andra.

Det kan familjemedlemmar göra för att hindra smittspridning

För att motarbeta smittspridning inom familjen bör alla:

 • tvätta händerna ofta och alltid direkt när man kommer hem
 • alltid hosta i armvecket
 • hålla avstånd till andra både inomhus och utomhus
 • isolera sig, helst i eget rum, om någon i familjen blir sjuk.

Förebyggande sjukpenning

Vissa riskgrupper har en särskilt hög risk för att bli allvarligt sjuka vid covid-19 och kan då ha rätt till sjukpenning i förebyggande syfte för att undvika att smittas.

Du kan få ersättning om du:

 • har arbete men en sjukdom som gör att du riskerar att bli allvarligt sjuk vid insjuknande i covid-19
 • saknar möjlighet att arbeta hemifrån och att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen för att undvika smittspridning
 •  har ett läkarintyg som styrker att du tillhör en riskgrupp för covid-19.

Här kan du ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.

Information hos Försäkringskassan om villkor för att få förebyggande sjukpenning

Uppdaterades