ሰራሕተኛታት፡ ወሃብቲ ስራሕን ትካላትን

ሓሚመ ክሰርሕ እንተ ዘይከኣልኩ እንታይ ሳዕቤን ክህሉ ይኽእል? ከም ወናኒ ትካል እንታይ ዓይነት ሓገዛት ክረክብ እኽእል? ኣብ’ዛ ገጽ ኣብ ዝተፈላለያ ቤት ጽሕፈታትን በዓለ መዝታትን ብዛዕባ ትካል ዋኒን፡ ተቖጺርካ ምስራሕ፡ ብኲሪት ሕማምን ዝኣመሰሉ ሓበሬታታት ዝርከብሉ መወከሲታት ኣኪብና ኣቕሪብናዮም ኣለና።

ID28

ወሃቢ ስራሕ

ሰራሕተኛታት ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ወሃብቲ ስራሕ ተኽእሎታት እንተለዎም፡ ኸምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ዝሓይሽ ከምዝኾነ ክሓስብሉ ኣለዎም። ኣብ ገዛኻ(ብርሑቕ) ኮይንካ ምስራሕ፡ ምዝርጋሕ ለበዳ ኣብ ምቕሃም እጃም ኣለዎ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ልዕሊ ሕክምና ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ስቶክሆልም ክህሉ ዝኽእል ጾር የቃልል እዩ።

ID77

ምኽርን ኣንፈትን ኣብነታትን ንወነንቲ ትካላት ኣብ ክረምቲ

እዚ ለበዒ ካብ’ቶም ትካላት ዝውድቡ ሰባት ፉሉይ ጠለባት ይሓትት።ዓማዊልን ጋሻታትን ካብ ነሓድሕዶም ክፈናተቱን ኣእዳዎም ክሕጸቡን ስለ ዘለዎም፡ከመይ ገይርካ ኣቚሑትን ኣገልግሎትን ከም ትሸይጥ ይጸልዎ’ዩ።

ነቶም በጻሕቲ ካብ ለበዳ ብኸመይ ክከላኸሉ ከም ዘለዎም ከተዘኻኽሮም ኣለካ።ናይ ዘይምፍንታት ስግኣት ምስ ዝህሉ፡መጋረዲ ብምትካል፡ኣብ ባይታ ምልክታት ብምንባር፡ተዛራቢት-ግዳም(ብማይክሮፎን ዝወሃብ ሓበሬታ)ብምድላው፡ተለጣፊ ምልክት ብምስቃልን ኣብ ጣውላ ዝትከል ሓበሬታ ብምንባርን ነቶም ዓማዊልካ ክትሕግዞም ትኽእል።

በዓል መዚ ምክልኻል ሕዝብን ቊሩብነትን(MSB) ኣብ መካነ-መርበቡ፡ካልኦት ሰብ-ትካል ነቲ ለብዒ ንምግታእ ኣብ ትካላቶም እንታይ ከም ዝገበሩ ዝሕብሩ ሓገዝቲ ዝኾኑ ኣብነታት ኣስፊርዎም ኣሎ።

እቲ ጽሑፍ ብሽወደንኛ’ዩ።ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ትካላት ከም’ኒ ኣብያተ-መግብታት፡ ካፊተርያታት፡ መሐንበሲ ቦታታት፡ካምቦታት(ካምፒንግ)፡መጐዓዓዝያ ሕዝብን መጐዓዓዝያ ባሕርን እዮም እቶም ኣብነታት  ተረኺቦም።

ኣብ’ዚ ክትኽተሎ ዘለካ ዝርዝር፡ተዛራቢት-ግዳም፡ኣብ ጣውላ ዝትከል ሓበሬታን ተለጣፊ ሓበሬታን ኣለዉ።ኣብ ኮምፒተርካ ኣውሪድካ ኣብ ወረቐት ምስ ትቐድሖም፡ብነጻ ኣብ ትካልካ ክትጥቀመሉ ትኽእል።

ID29

ንትካላት ዝኸኑ

ሓፈሻውያን ምኽርታት
ኲሉ ሰብ ሕማም ኮቪድ-19 ንኸይዝርጋሕ ክከላኸል ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብ ሽወደን ንዝርከባ ትካላት ዝምልከት ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ነዞም ዝስዕቡ ሓፈሻውያን ምኽርታት ኣስፊርዎም ኣሎ፡

 • ንበጻሕቲ፡ ሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ዝምልከት ሓበሬታ ከዳልዉ
 • ተርታ ኣብ ዝፍጠረሉ ቦታታት፡ ምፍንታት ምእንትን ክህሉ ኣብ ባይታ ምልክታት ከንብሩ
 • ምፍንታት ብዝፈጥር መንገዲ ኣቀማምጣ ኣቚሑት(ከም መናብርን ጣዋሉን) ምምዕርራይ
 • ኣኼባታት ብኢንተርነት ምክያድ
 • ሰብ ኣዳዉ ብሳምናን ማይን ወይ ብናይ ኢድ ኣልኮሆል ገይሩ ክሕጸብ ከም ዘለዎ ምርግጋጽ
 • ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ክህልዉ ዝኽእል ብዝሒ ሰባት ምድራት

ID30

ምኽሪ ንቤት-ብልዕን ባራትን

ምስፍሕፋሕ ሕማም ኮቪድ-19 ንምንካይ ንኣብያተ መግቢ፡ እንዳ ሻህን ባራትን ዝምልከት ሓደስቲ ደንብታት ኣለዉ።

 • ኣብ መስርዕ፡ ኣብ ጣውላ መኣዲ፡ ቡፈታትን(ደርዲርካ መግቢ ትወስደሉ ቤት-መግቢ) ባንኮታት፡ ኣብ መንጎ ሰባት ዘይምፍንታት ክህልዉ የብሎምን። ኣብ መንጎ ዓማዊል ምፍንታት ክህልው ኣለዎ።
 • በጻሕቲ፡ እቲ ምስቶም ካልኦት ሰባት ዘሎዎም ናይ ሓደ ሜትሮ ምርሕሓቕ ክሕልዉዎ ይግባእ።
 • ኣገልግሎት-ወሃብቲ ትካላት፡ ንኢድ መሕጸቢ ዚኸውን ማይን ሳምናን ዘሎዎ ቦታ ወይ ንኢድ ዝኸውን ኣልኮል ከዳልዉ ይግባእ።
 • ኣገልግሎት-ወሃብቲ ትካላት፡ ነቶም ኣጋይሾም ብኸመይ ምልባዕ-ለበዳ ክንክዩ ከም ዚኽእሉ፥ ሓበሬት ኪህብዎም ይግባእ።
 • ዓማዊል ኣብ ጣውላ መኣዲ ኮይኖም ክበልዑን ክሰትዩን ኣለዎም። ዝተኣዘዘ መግቢ ይኹን መስተ እቶም ሰራሕተኛታት ኣምጺኦም ክቕርብሎም ኣለዎም።
 • እቶም ዓማዊል ባዕሎም ከይዶም ክእዝዙን ዝኣዘዝዎ ክወስዱ ዝከኣል እንተኾይኑ፡ ክሳብ ምፍንታት ዘሎን ኣብ መስርዕ ምጽቕቓጥ ዘይፈጠረ፡ ፉቚድ’ዩ። 
 • ብደገ ኣዚዝካ መጺኻ ትወስዶ መግቢ፡ ኣብ መንጐ ሰባት ምፍንታት ክሳብ ዘሎ፡ ከም ቀደሙ ፉቚድ’ዩ።
 • ኣብ ኣብያተ መግብን ኣብ ቦታታት ምንሽርታት በረድ ዝርከባ ኣገልግሎት ድሕረ ምንሽርታት ዝህባ ትካላትን እዞም ደንብታት ይምልከተን’ዩ።
 • ትርጉም ናይቲ ንጊዚያዊ ምክልኻል ለበዳ ተባሂሉ ብዛዕባ ናይ መሳሰይቲ ቦታትት ዝወጸ ሕጊ፥ ንኣብነት ንምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19” ንምግታእ ተባሂሉ፥ ኣብያተ-መግቢን ቤትመሸጣ-ቡንን፡ ስጕምቲታት ንኺወስዱ ሓላፍነት ዘሰክም እዩ። እዚ መራኸቢ-ቀለቤት (Länken) እቲ፡ ናብ ኣድራሻ ኢንተርነት ናይ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten) ዘምርሓካ እዩ። እቲ ትሕዝቶኡ ብሽወደንኛ ዝተጻሕፈ’ዩ።
 • ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት regeringen.se ንሆቴላት፡ ኣብያተ-መግቢ ከምኡ ውን ንመዕረፊ-መዓስከራትን ዚምልከት ተወሳኺ ናይ መምርሒታት ሓበሬታ ብሽወደንኛ ተጻሒፉ ኣሎ።

ብመሰረት እቲ ወጺኡ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ፥ ነዞም ኣገልግሎት-ወሃብቲ ትካላት ናይ ምቁጽጻር ሓላፍነት ዘሎዎም፥ እቶም ኮሙናት እዮም። እቶም ሕጊታት ኣይስዓቡን’ዮም ዘሎዉ ዚብል ስምዒት ምስ ዚህልወካ፥ ምስቲ እቲ ኣገልግሎት-ወሃቢ ትካል’ቲ ዘሎዎ ኮሙን፥ ምስኡ ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ID88

ትካላት ህዝባዊ መጓዓዝያን ጽቕጥቅጥን

ናይ ሽወደን ኮሙናትን ዞባታትን SKR፡ ትካላት ህዝባዊ መጓዓዝያ ጽቕጥቅጥ ንኽቕንሳን ከምኡ ብምግባር ዝርገሐ ለበዳ ንኽቃለሳን እንታይ ክገብራ ከም ዝኽእላ ዝርዝር ኣዳልዩ ኣሎ። ጕዕዞ ብኣውቶቡስ፡ ባብርን ባሕርን ዘዳልዋ ትካላት ኣብ ናተን መሳርሒ መጓዓዝያታት ንዘገልግል ሕግታት ባዕለን ይውስና።  እዞም ሕግታት ካልእ ገዲፍካ ደረት ቍጽሪ ተጓዓዝትን ኣብ መንጎ ተጓዓዝቲ ዘሎ ርሕቀት ክንደይ ክኸውን ከም ዘለዎን ማለት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ትካላት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝጠቓለላ፤ ዞባውያን ብዓል መዝታት ህዝባዊ መጓዓዝያታት፡ ናተን ተኳናተርቲን ናይ ግሊ ኣስራሕትን እየን።

Publicerades