ሰራሕተኛታት፡ ወሃብቲ ስራሕን ትካላትን

ሓሚመ ክሰርሕ እንተ ዘይከኣልኩ እንታይ ሳዕቤን ክህሉ ይኽእል? ከም ወናኒ ትካል እንታይ ዓይነት ሓገዛት ክረክብ እኽእል? ኣብ’ዛ ገጽ ኣብ ዝተፈላለያ ቤት ጽሕፈታትን በዓለ መዝታትን ብዛዕባ ትካል ዋኒን፡ ተቖጺርካ ምስራሕ፡ ብኲሪት ሕማምን ዝኣመሰሉ ሓበሬታታት ዝርከብሉ መወከሲታት ኣኪብና ኣቕሪብናዮም ኣለና።
Uppdaterades

ID113

ሰራሕተኛ፡ ናይ ሕማም ዕረፍትን ክንክን ህጻናትን

ኣብ ናይ ፎሸክሪንካሳን መርበብ ሓበሬታ ፡ ንተሰከምቲ ለበዳ ዚውሃብ ካሕሳ (smittbärarpenning)፡ ንናይ ሓኪም ወረቐት፡ ናይ ምጽባይ ግዜ፡ ክንክን ህጻናት፡ ናይ ሕማም ዕረፍቲ ድጎማ፡ ናይ ቀረባ ሰብ ካሕሳን (närståendepenning) ንተነቀፍቲ ጉጅለ ዚኽፈል ካሕሳን ዚምልከት ሓበሬታ ኣሎ። 

ንኮሮናቫይረስ ዚምልከት እኩብ ሓበሬታ ፎርሸክሪንካሳን  (ብቛንቋ ሽወድን)

ንኣኻ፡ ኣብ ክፍሊ ክንክን እትሰርሕ

ማሕበራዊ ቦርድ፡ ነቶም ኣብ ክንክንን ጥዕናን፡ ኣብ ኮሙናዊ ክንክንን ሕክምናን፡ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ናይ ስኒ ሕክምናን ዝተዋፈሩ፡ ንኮቪድ-19 ብዚምልከት፡ ደገፍን መምርሕን ሓበሬታን ኣዳሊዩ ኣሎ። 

ነቶም ኣብ ክንክንን ጥዕናን ዚሰርሑ ዚምልከት ናይ ማሕበራዊ ቦርድ ሓበሬታን ደገፍን (ብቛንቋ ሽወድን)

ናይቶም ኣብ ክንክንን ጥዕናን ናይ ስኒ ሕክምናን ዚሰርሑ ሕቶታት ብማሕበራዊ ቦርድ እተዋህቡ መልሲታት  (ብቛንቋ ሽወድን)

ID7

ካብ ገዛ ስራሕ

ምስ ዚከኣል፡ እቶም ወሃብቲ ስራሕ ነቶም ሰራሕተኛታቶም ካብ ገዛ ኮይኖም ከም ዚሰርሑ ኪገብሩን ነዚ ዚኸውን ሃዋህው ኪፈጥሩን ይግባእ። ንኣብነት፡ ዲጂታላዊ ኣማራጺ ብምዝውታር፡ ነቲ ናይ ስራሕ ጕዕዞን ኣኼባታትን ካልእ ንጥፈታትን ንኻልእ ግዜ ብምትሕልላፍ። ተኽእሎ ምስ ዚህሉ ድማ፡ ኣብቲ ናይ ሓባራዊ መጎዓዝያን ኣብ ስራሕን ጽቕጥቅጥ ንኸይፍጠር ነቲ ናይ ስራሕ ሰዓታት ከስተኻኽሉን ከመሻሽኡን ይግባእ።

ID29

ንትካላት ዝኸኑ

ሓፈሻውያን ምኽርታት
ኲሉ ሰብ ሕማም ኮቪድ-19 ንኸይዝርጋሕ ክከላኸል ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብ ሽወደን ንዝርከባ ትካላት ዝምልከት ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ነዞም ዝስዕቡ ሓፈሻውያን ምኽርታት ኣስፊርዎም ኣሎ፡

 • ንበጻሕቲ፡ ሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ዝምልከት ሓበሬታ ከዳልዉ
 • ተርታ ኣብ ዝፍጠረሉ ቦታታት፡ ምፍንታት ምእንትን ክህሉ ኣብ ባይታ ምልክታት ከንብሩ
 • ምፍንታት ብዝፈጥር መንገዲ ኣቀማምጣ ኣቚሑት(ከም መናብርን ጣዋሉን) ምምዕርራይ
 • ኣኼባታት ብኢንተርነት ምክያድ
 • ሰብ ኣዳዉ ብሳምናን ማይን ወይ ብናይ ኢድ ኣልኮሆል ገይሩ ክሕጸብ ከም ዘለዎ ምርግጋጽ
 • ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ክህልዉ ዝኽእል ብዝሒ ሰባት ምድራት
 • ነቲ ናይ ምኽፋት ሰዓታት ኣስተኻኽሎ።

ንግዲ

ለበዳ፡ ነቲ ንኣቕሑ ዚምልከት ኣገልግሎትን መሸጣን ይጸልዎ እዩ። ስለዚ ኣብ ንግዲ፡ ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስፍሕፋሕ ንምዕጋት፡ ዕዳጋታትን ዱካናትን ቡቲካትን መኽዘናትን ወዘተ ከምዚ ዚስዕብ ኪገብራ ይግባእ፥

 • ነፍስወከፍ በጻሒ፡ 10 ትርብዒት ሜትሮ ስፍሓት ኪወሃቦ ይግባእ።
 • እቲ ኣብ ናይ ሓደ ትካል ድምር ስፍሓት ዚህሉ ቁጽሪ ሰብ ካብ 500 ኪበዝሕ የብሉን።  
 • ምእንቲ እቶም በጻሕቲ በብሓደን ብዘይ መሰነይታን ኪኣትዉ፡ እቲ ትካል ኣድላዪ ስጉምቲ ኪወስድ ይግባእ።.
 • ኣብቲ ኣብ ናይ ካሳ (ምኽፋል ዚካየደሉ ቦታ) ዚህሉ መስርዕ፡ ወይ ኣብቲ ኣቕሓ ዚወሃበሉ ግዜ ብዚምልከት። ኣማራጺ መፍትሒ ምንዳይ፡ ከምኡውን ነቶም ዓመዊል ካብ ካልኦት ዚህሉዎም ንውሒ ኣካላዊ ርሕቀት ምሕባር።

ID30

ምኽርን መምርሕን ንኣብያተ-መግብን ንባራትን

ነቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቕናስ ከምዚ ዚስዕብ ይግበር፥

 • ካብ ምሸት ሰዓት 10 ክሳዕ ንግሆ ሰዓት 11 ናይ መስተ ምስሳይ ክልኩል ኢዩ። እቲ ናይ መሳሰዪ ቦታ ሰዓት 8:30 ምሸት ኪዕጾ ኢዩ ኪብሃል ከሎ፡ እቲ ምስሳይ ኣልኮላዊ መስተ እንተ ደንጎየ ካብ ሰዓት 8 ምሸት ኪዕጾ ኢዩ ማለት ኢዩ።
  ነቲ ኣብ ኣብያተ-መሳሰዪ ኣልኮል ምሻጥ ዚምልከት ሓበሬታ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)
 • እተን ኣብያተ-መሳሰዪ፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ዘይብላዕን ዘይስተን ነገራት ንኺሸጣ ኪኸፍታ ይኽእላ እየን፡ ማለት ከም ንደገ ዚኸይድ ነገራት።
 • ነተን ከም ቤት-ንግዲ ዚቑጸራ ኣሰሰይቲ ቦታታት ኣብ ሓንቲ ጣውላ ሓደ ሰብ ኢዩ ዚፍቀደለን።
 • ሓደ በጻሒ ካብ ካልእ በጻሒ እንተ ወሓደ ሓደ ሜትሮ ኪርሕቕ ከም ዘለዎ ተቖጻጸር፡ ኣብ ሓደ ጣውላ ድማ እንተ በዝሑ ኣርባዕተ ሰባት ጥራይ ኮፍ ኪብሉ ኣለዎም፣ ወላውን ኩላቶም ብጾት እንተ ኾኑ ኪመቓቐሉ ኣለዎም።
 • ነቶም ጣውላ ዝሓዙን ነቶም ኣብቲ ባንኮ ዘለዉን ጥራይ ኢዩ ምግቢን መስተን ዚወሃብ። ተኽእሎ ምስ ዚህሉ እቶም በጻሕቲ ነቲ መግቢ ወይ መስተ ኣዚዞም ንገዝኦም ኪወስዱዎ ይኽእሉ ኢዮም፡ ግን ኣብዚ'ውን ጽቕትቅጥ ወይ መስርዕ ኪህሉ የብሉን።
 • ኣብ መስርዕን ኣብ ጣውላን ኣብ ቡፈን ኣብ ናይ ባር ባንኮን ጽቕጥቅጥ ከይህሉ ተጠንቀቐሉ።
 • ነቶም በጻሕቲ ብማይን ሳምናን ንኺሕጸቡ ተኽእሎ ኣቕርበሎም ወይ ድማ  ናይ ኢድ ኣልኮል ኣቕርበሎም።
 • ነቶም በጻሕቲ ከመይ ገይሮም ምስፍሕፋሕ ለበዳ ከም ዘጕድሉ ሓብሮም።

ብመሰረት ሕጊ፡ እተን ኮሙናት ኢየን ነቲ ናይ መሳሳዪ ቦታታት ዚቆጻጸራ። እቲ ሕጊ ይሰዓብ ከም ዘየሎ ምስ እትርእይ፡ ናብቲ መሳሰዪ ቦታ ዚርከበሉ ኮሙን ክትውከስ ትኽእል ኢኻ።

ኣብዘን ዚስዕባ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይታት፡ ዚንበብ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።
(እተን ገጻት ብቛንቋ ሽወደን ኢየን)

ንኣብያተ-መግብን ባራትን ዚምልከት ሓድሽ ሕጊ

ብዛዕባ ኣብያተ-መግብን ባራትን ወዘተ. ንዚምልከቱ ሕግታት ዚቐርቡ ሕቶታትን መልስታትን

ናብ ህዝቢ ዝዓለሙ ንመሳሰዪ ቦታታት ንዚምልከቱ ሓደስቲ ሕግታት ዚቐርቡ ሕቶታትን መልስታትን

ንምክልኻል ለበዳ ዚውሰዱ ስጉምትታት ዚምልከት እማመ

ID88

ህዝባዊ መጎዓዝያን ጽቕጥቅጥን

ናይ ሽወደን ኮሙናትን ዞባታትን SKR፡ ትካላት ህዝባዊ መጓዓዝያ ጽቕጥቅጥ ንኽቕንሳን ከምኡ ብምግባር ዝርገሐ ለበዳ ንኽቃለሳን እንታይ ክገብራ ከም ዝኽእላ ዝርዝር ኣዳልዩ ኣሎ። ጕዕዞ ብኣውቶቡስ፡ ባብርን ባሕርን ዘዳልዋ ትካላት ኣብ ናተን መሳርሒ መጓዓዝያታት ንዘገልግል ሕግታት ባዕለን ይውስና። 

ኣብ ናይ ሓባር መጎዕዝያን ህዝባዊ ተሽከርከርትን ንዚህሉ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምዕጋት፡ እቶም ዚምልከቶም ኣካላት ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይግባእ፥

 • እቲ መጎዓዝያ በቲ ንጽቕጥቅጥ ዘጉድል መገዲ ይንቀሳቐስ ምህላዉ ምርግጋጽ
 • ነቲ ኣብ ተሽከርካሪ ዚህሉ ቁጽሪ ተሳፋሪ ምድራት
 • ነቶም ተሳፈርቲ ከመይ ጌሮም ጠንቂ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኪቕንሱ ከም ዚኽእሉ ምሕባር

ንነዊሕ ህዝባዊ መጎዓዝያ ዚምልከቱ ቅየዳታት

ኣብተን መስመረን ልዕሊ 150 ኪሎመተር ዝኾነ ኣውቶቡሳትን ባቡራትን፡ እቲ ብዝሒ ተጓዓዛይ ካብቲ ፍርቂ ናይታ ተሽከርካሪት ቁጽሪ ኮፍ-መበሊ ኪበዝሕ የብሉን።

ሓበሬታ ብዛዕባ ንነዊሕ ህዝባዊ መጎዓዝያ ዚምልከቱ ቅየዳታት ኣብ ናይ መንግስቲ ወብሳይት  ትረክብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)