ክትሕግዝ ምስ ትደሊ

ብዙሓት ብቫይረስ ኮረና ዝልከፉ ሰባት፡ ኣብ’ዚ እዋን ዝተፈላለየ ሓገዝን ደገፍን ከይድልዮም ይኽእል’ዩ።ንኣብነት ኣብ ሕክምና ምሕጋዝ ይከኣል ወይ ድማ ነቶም ደገ ክወጹ ዘይክእሉ ኣስቤዛ መግቢ ክትገብረሎም ትኽእል። ኣብ’ዚ እንታይ ዓይነት ሓገዛት ከተበርክት ከም ትኽእል ዝሕብሩ ሓበሬታታት ኣለዉ።
Uppdaterades

ID25

ቀይሕ መስቀል

ብዙሓት ሰባት ብሰንኪ ቫይረስ ኮረና ተነጺሎም ወይ ተወሺቦም ኣለዉ። ኣብ ቀይሕ መስቀል ወለንተኛ ኮይንካ ክትሰርሕ ድሌት እንተለካ ኣብ’ዚ ኣመልክት። እቲ ጽሑፍ ብሽወደንኛ’ዩ። ከተመልክት እንተደሊኻ ዘመድካ ወይ መሓዛኻ ሓግዘኒ በሎ። ሽወደንኛ ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ዘለዎም ሰባት ዓቢ ሓገዝ ከበርክቱ ይኽእሉ’ዩም። ወለንተኛ ምዃን ብተሌፎን ደገፍ ክትህብ ትኽእል ወይ ድማ ነቶም ካብ ገዛ ንደገ ክወጹ ዘይኽእሉ ሰባት ኣብ ምዕዳግ መግቢ ክትሕግዞም ትኽእል።

ID54

ብትእዛዝ ሓኪም ንዝውሰድ መድሃኒት ወኪል ኴንካ ምውጻእ

ኣብ ኤለክትሮኒካዊ መርበብ ሓበሬታ በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ብዛዕባ ብትእዛዝ ሓኪም ንዝውሰድ መድሃኒት ወኪል ኴንካ ምውጻእ ዝምልከት።  

ID26

ንኽፍሊ ጥዕናን ሕክምናን ዝኾኑ መሳርሕታት

ሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ሰብኣዊ ድሕነት ንኽፍሊ ጥዕናን ሕክምናን ንዋታዊ መሳርሒ ክሸጣ ዝደልያ ትካላት ሓደ ቅጥዒ ኣዳሊውለን ኣሎ። ብዛዕባ’ዚ ቅጥዒ፡ ኣብ’ዚ ዝያዳ ሓበሬታ ኣሎ። እቲ ጽሑፍ ብሽወደን’ዩ። ንዋት ወይ መሳርሒ ንምሻጥ ከተመልክት እንተ ደሊኻ፡ ንዘመድካ ወይ መሓዛኻ ተራዳኣኒ በሎ።

ID27

ዞባታትን ንኡሳን-ዞባታትን

ኣብ’ዛ ሃገር ዝርከባ ብዙሓት ዞባታት ዝተመሃሩ ሰብ ሞያ ሕክምና የድልየን’ዩ። መምህራን፡ መምህራን መዋእለ-ሕጻናት፡ ኣካየድቲ ኣይ.ቲ፡ ሓለፍቲ ክፍሊ ዓቕሚ-ሰብን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ከይተረፉ ይድለዩ’ዮም። ውድብ ሽወደናውያን ዞባታትን ንኡሳን -ዞባታትን (SKR) እተን ኣባላቱ ዝኾና ዞባታትን ንኡሳን-ዞባታትን እዋን ሰራሕተኛታት ህጹጽ ኣብ ዘድልየን እዋን፡ መራኸቢ ሓበሬታታት ኣኪቡ ኣዳሊውለን ኣሎ። ኣብ’ዚ እዋን ብዙሓት ዞባታት ከቢድ ጾር ተሰኪመን ከም ዘለዋ ምፍላጡ ጽቡቕ ከይኮነ ኣይተርፍን’ዩ። ክሳብ ዝምልሳልካ ግዜ ክወስዳ ይኽእላ’የን። ምሁር ኾይንካ ክትሕግዝ ምስ ትደሊ እሞኸኣ ቋንቋ ሽወደንኛ ወይ እንግልዝኛ ክትዛረብ ዘይትኽእል እንተኾይንካ፡ ኣዝማድካ ወይ መሓዙትካ ከራኽቡኻ ሓግዙኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ።