ቈልዑን ወለድን

ንህጻናትን ወለድን ንኽልቲኦም ዝዓለመ ሓበሬታን መላግቦታትን’ውን ኣብዚ ኣኪብና ኣለና። ኣብ እትሻቐሉሉ እዋን ናበይ ክትከዱ ከም እትኽእሉ፡ መዓልታዊ ህይወት ከመይ ከተሕልፍዎ ከም እትኽእሉን፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ምስ ደቅኹም ከመይ ከም እትዛረቡን ብዝምልከት ሓሳብ ዝህብን ዝመክርን ድማ እዩ።

ID23

ንቈልዑን መናእሰይን – ደገፍ ብቋንቋ ሽወደንኛ

ዝተረበሹ ወይ ብዛዕባ ቫይረስ ኮረና ሕቶታት ዘለዎም ቈልዑን መናእሰያትን ብቋንቋ ሽወደንኛ ምስ’ቲ ቈልዑ ዝሕግዝ መስመር ደገፍ መ.ቈ.ኣ.ሕ(መሰል ቈልዑ ኣብ ሕብረተሰብ) ብተሌፎን ወይ ብቻት ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም።በዓላትን ቀዳመ ሰንበትን ኣብ ዘይኮኑ መዓልትታት ካብ 09-12ን ካብ 14-21ን ከምኡ ድማቀዳመ ሰንበት ካብ 14-21 ክፉት’ዩ።

መ.ቈ.ኣ.ሕ (BRIS) ብዛዕባ ቫይረስ ኮረና ዝውቱራት ሕቶታትን መልስታቶምን ዘርዚርዎም ኣሎ።

ረዳ ቦርነት(Rädda Barnen) ብቫይረስ ኮረና ዝተጨነቚ ቈልዑዝህቦም ኣንፍታትን ምኽርታትን

ኡሞ(UMO) ብዛዕባ ቫይረስ ኮረና ኣብ መንጎ 13 25ን ንዝዕድመኦም ቈልዑን መናእሰይን ዝህቦም ሓበሬታ

ኡሞ (UMO): ኣብ ገዛ ብዙሕ ኮፍ ምስ ትብል ጽቡቕ ንኽስመዓካ ዝሕግዙ ኣንፍታት

ID24

ንወለድን ካልኦት ኣባጽሕን -  ብዛዕባ ሕማም ኮቪድ-19 ምስ ቈልዑ በኽምዚ ትዛረብ

  • ኲነታት ተዓዘቦ. እቲ ቈልዓ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝፈልጥን ከመይ ከም ዝስመዖን ተረዳእ።
  • ንሕቶታት ኣተባብዕ። ነቶም ቈልዑ ዘተሓሳስቦም ነገራት ከም ዘሎ ምስ ትርዳእ መልሰሎም። ነቶም ቈልዑ ኣተስፍዎም።ኣብ’ዚ እዋን ብዙሓት ሰባት ኣሸገርቲ ዂነታት ኣብ ምፍታሕ ይርከቡ ኣለዉ። 
  • ነቶምቈልዑኣተስፍዎም።ኣብ’ዚእዋንብዙሓትሰባትኣሸገርቲዂነታትኣብምፍታሕይርከቡኣለዉ።

  • ንዓኻዘጨኑቚኻነገራትኣይተሕልፈሎም።ካብ’ቲቈልዑክፈልጥዎዝደልዩንዘድልዮምንነገራትተበገስ።

  • እለታዊኣሰራርሓኻዓቅቦ።ኣህድኣዮምከምኡ’ውንካብቫይረስወጻኢዝኾነካልእነገርኣዕልሎም።

Publicerades