ሓበሬታን ደገፍን ንቤተሰብ

ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮረና ኣብ ኣፍ ሞት ዝርከብ ሰብ ቀሪብ ቤተሰቡ ክረክብ ከጸግሞ ይኽእል’ዩ። ኣብ’ዚ እዋን ቀብሪ’ውን እንተኾነ ከም’ቲ ዝተመደቦ ክፍጸም ምናልባት ከሸግር ይኸእል’ዩ። ስለ’ዚ ኢና ሓበሬታታትን ለበዋትን ካብ ኣባላት ሕብረተሰብ ኣዳሊና ኣብ’ዚ ኣቕሪብናዮም ዘለና።

ID19

ኣብ ኣፍ ሞት ዝርከቡ ቤተሰብ ምብጻሕ

እቲ ናብ ”መንበሪ-ኣረጋውያን” ንምብጻሕ ተነቢሩ ዝጸንሐ እገዳ፥ ካብ 1 ጥቅምቲ (oktober) ክስረጽ’ዩ። ክሳዕ ሽዑ፡ እቲ እግዳ ኣብ ቦትኡ ክሳብ ዘሎ ግን፥ ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ኩነታት፥ ፍሉይ ኣረኣያ ኪግበር ይክኣል’ዩ። በዚ ጉዳይ’ዚ እንታይ መምርሒ ከም ዘገልግል ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፥ ምስቲ ናትካ ኮሙን ወይ ምስ ሓለፍቲ ናይቲ ትካል መንበሪ-ኣረጋውያን ርክብ ክግበር ይክኣል’ዩ። 

ID20

ናይ መወዳእታ ምፍናው


ብመሰረት ለበዋታት ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ጥዕና፡ ጠንቂ ሞት ብዘይገድስ፡ ምስ’ቲ ዝሞተ ሰብ ናይ መወዳእታ ምፍናው ንክፍጸም ዝእግድ ነገር የለን። ኣብ’ቲ ዝሞተ ሰብ ዘለዎ ቦታ ብምምጻእ ክፋነዉዎ ዝደልዩ ቤተሰብ፡ ኣብኡ እንታይ ዓይነት ኣገባባት ከም ዘሎን ውልቃዊ መከላኸሊ ምጥቃም ኣይድላዪ ምዃኑን ዘይምዃኑን ክሕበሮም’ዩ።  ሕማም ኮቪድ-19 ካብ ዝሞተ ሰብ ክትልከፍ ዘሎ ሓደጋ ኣዝዩ ሒደት’ዩ።

ID21

ስነ ስርዓት ቀብሪ


ካብ ዕለት 29 መጋቢት ኣትሒዙ ልዕሊ 50 ዝኾኑ ሰባት ከይእከቡ እገዳ ኣሎ። ህዝቢ ካብ ዓበይቲ ዝኾኑ ማሕበራውያን ምትእኽኻባት’ውን እንተኾነ ንኣብነት ቀብሪ፡ ክቊጠቡ ከምዘለዎም ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ጥዕና ለበዋ ሂቡ’ዩ። ይኹን ደኣ’ምበር ኣብ’ዞም ሕጂ ዘለናዮም ጽንኩራት ዂነታት፡ ምስ ቤተሰብካ ኽትፋኖ ካልእ ዓይነት መዳይ ኣሎ።
እቶም ቤተሰብ ብፊልም ተቐሪጹ ብቐጥታ ናብ ማሕበራውያን ሜድያ ዝዝርጋሕ ንእስ ዝበለ ቅዳሴ ቀብሪ ወይ ስነ ስርዓት ከካይዱ፡ ሽወደናዊት ቤተ ክርስትያን ትላቦ። ሬሳ ምንዳድ ድሮ ተፈጺሙ እንተኾይኑ፡ ቅዳሴ ቀብሪ ወይ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብ መጻኢ ግዜ ክፍጸም ይከኣል’ዩ። ካብ ሽወደናዊት ቤተ ክርስትያን ወጻኢ ዝኾና ናይ ቀብርን መወዳእታ ምፍናው ካልእ ባህልታት ዘለዎን ምእመናታት ከመይ ከም ዝገብራ ንምፍላጥ ተወከሶ። በርጌሳውያን ቀብርታት ምስ ዝኾኑ ግን ሽወደናዊት ቤተ ክርስትያን፡ ኣብ ፍሉይ ኲነታት ድማ እቲ ንኡስ-ዞባ፡ ሓላፍነት ይህልዎ።

ID22

ናይ ዝሞቱ ሰባት ንብረት ንምእላይ ፉሉያት መከላኸሊ ስጒምትታት ኣየድልዩን’ዮም


ናይ’ቶም ብኮቪድ-19 ከም ዝሞቱ ዝተረጋገጹ ንብረት ዝኣሊ ሰብ፡ ንቡራት ናይ ምክልኻ ስጒምትታት - ሓንሳብ ተጠቂምካ ዝጒሓፍ ጓንትቲ ምጥቃምን ኣእዳውካ ብሳምናን ማይን ካብ ምሕጻብ ወጻኢ ካልኦት ፍሉያት ዝኾኑ ስጒምትታት ክወስድ ኣየድልንዮን’ዩ።

Uppdaterades