ናብ ወጻኢ ሃገር መገሻ

ምኒስትሪ ጉዳይ ወጻኢ (Utrikesdepartementet) ኣብዚ ጊዜ’ዚ ናብ ብዙሓት ሃገራት መገሻ ንኸይፍጸም መምርሒ ኣውጺኡ ኣሎ። ከምኡ ውን፡ ካብ ”ሕብረት-ኤውሮጳ” (EU) ወጻኢ ዝዀና ሃገራት ናብ ሽወደን ዚግበር ናይ ዘይኣድለይቲ መገሻታ እገዳ ኣውጺኡ ኣሎ። ኣብዚ ነቶም ንናይ ወጻኢ ሃገር መገሻታት ኣመልኪቶም ዝወጹ መምርሒታት ኣኪብና ነቕርቦም ኣሎና።

ID14

ግዝያዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ እቶም ናብ ሃገር ሽወደን ዝግበሩ መገሻታት 


ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ናይ ሽወደን ዝግበሩ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ክኽልከሉ መንግስቲ ወሲኑ ኣሎ። ዕላማ ናይ’ዚ ምኽልካል ጽልዋ ለበዳ ቫይረስ ኮረና ንምፍዃስን ምልባዕ ኮቪድ-19 ንምቕናስን’ዩ።

እዞም ዝስዕቡ ካብ እገዳ መገሻ ንውሽጢ ሃገር ነጻ እዮም፡

 • ሽወደናውያንዜጋታት
 • ቤተሰብዜጋታትሽወደንዝኾኑንኣብሽወደናዊትካል፡ሽወደናዊበዓልመዚወይኣብወጻኢኣብኣህጉራዊውድብዝሰርሑ፡እቲወሃቢስራሕንሰራሕተኛኡንወይብጻዩሰራሕተኛናብሽወደንክምለስእንተኣዚዝዎ።
 • ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዝኾኑ ዜጋታት ዞባ ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ(EEA)፡ዓባይ ብርጣንያ ወይ ስዊዘርላንድ፡ወይ ኣባላት ስድራቤት ናይ ሓደ ዜጋ ዞባ ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ(EEA) ዝኾነ ወይ ኣባላት ስድራቤት ናይ ሓደ ዜጋ ዓባይ ብርጣንያ ወይ ስዊዘርላንድ
 • ኣብ ሽወደን ወይ ሕብረት ኤውሮጳ መንበሪ ፍቓድ ወይ መንበሪ መሰል ዘለዎም ሰባት
 • ናብ ሽወደን ዘእቱ ዘይወደቐ ዘገልግል ቪዛ ዘለዎም ሰባት።
 • ፍሉይህጹጽጒዳይወይኣብሽወደንግድንክገብሮዘለዎውራይ(ዕዮ) እንተለዎ፡ካብእገዳነጻክኸውንይኽእልዩ።ንኣብነት
 • ሰራሕተኛክፍሊጥዕናንሕክምናን
 • ከምመግብንመድሃኒታትንዝኣመሰሉፍርያትኣብምጒዕዓዝዝሰርሑሰባት
 • ዝወርድንዝስቀልንመርከቤኛታትንመኪነኦምንተጸዓኒኣቊሕቶምንኣብሽወደንዘሎሞያውያንመራሕቲመኪና
 • ወዓልሕደርዘየብልጒዳይስድራቤትዘለዎምሰባት
 • ካብእገዳነጻዝኾኑነገራትተርጒሞምውሳነዝወስዱእቶምሽወደናውያንተቘጻጸርቲዶብእዮም። 
 • ናይ ፍሉይ ክፍለ-ዓመት ሰራሕተኛታት - ኣብ ሕርሻ፡ ጫካን-ዱርን ከምኡ ውን ስርሓት ጀራዲንን፥ (እቲ ፍቓድ ካብ ዕለት 8 ሰነ ከገልግል’ዩ)።

ID15

ናብ ኣየኖት ሃገራት ክገይሽ እኽእል?

”ምኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ” (Utrikesdepartementet)፡ ናብ ብዙሓት ሃገራት እቲ ኣድላዪ ዘይኰነ መገሻታት ንኸይግበር፥ መምርሒ ኣውጽኡ ጸኒሑ’ዩ። ናብዘን ዚስዕባ ሃገራት መገሻ ንምፍጻም ይክኣል እዩ፡-

 • ሃንጋሪ
 • በልጁም
 • ፈረንሳ
 • ግሪኽ
 • ኣይስላንድ
 • ጥልያን
 • ክሩወሽያ
 • ሉክሰምበርግ
 • ፖርቱጋል
 • ስጳኛ
 • ሳን-ማሪኖ
 • ሞናኮ
 • ከተማ-ቫቲካን
 • ኣንዶራ
 • ፖላንድ
 • ጀርመን
 • ዴንማርክ
 • ኖርወይ
 • ስዊዘርላንድ
 • ቸክያ
 • ሊኽትንሽታይን

 • ኣውስትርያ

 • ቡልጋርያ
 • ሆላንድ (ነይዘርላንድ)
 • ሩመንያ
 • ቆጵሮስ
 • ዓባይ-ብሪጣንያ

ናብ ካልኦት ሃገራት ናይ ሕብረት-ኤውሮጳ፥ ”ኢ.ኢ.ኤስ” ከምኡ ውን ”ሸንገን”፥ እቲ ናይ እገዳ መምርሒ ክሳብ ዕለት 23 መስከረም ጸኒዑ ዘገልግል’ዩ።

ንኻልኦት ሃገራት ግን፡ (ነተን ካብ ሕብረት-ኤውሮጳ፡ ካብ ”ኢ.ኢ.ኤስ” ከምኡ ውን ”ሸንገን” ወጻኢ ዝዀና ሃገራት)፥ እቲ ናይ እገዳ መምርሒ ክሳብ ዕለት 15 ሕዳር ጸኒዑ ዘገግልግል’ዩ።

ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ብዛዕባ ቫይረስ ኮረናን መገሻን ዝምልከት ሓድሽ ቊጽሪ ተሌፎን ከፊቱ ኣሎ፡ 08-405 92 00። ከም’ቲ ንቡር ንህጹጻት ቈንስላውያን ኲነታት ንናይ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ህጹጽ በዓል-ተራ ብቚጽሪ ተሌፎን 08-405 50 05 ክርከብ ይከኣል።ኣብ ክልቴአን ቊጽርታት ብሽወደንኛን ብእንግልዝኛን ኣገልግሎት ይህባ። ሽወደንኛ ወይ እንግልዝኛ ክትዛረብ እንተ ዘይክኢልካ፡ ዘመድካ ወይ መሓዛኻ ኣብ ምርኻብ ክሕግዘካ ይኽእል’ዩ።
ብዛዕባ ዝተመዝገበ(ዝተቖርጸ) ወይ ዝተመደበ መገሻ ዘተሓሳስበካ ነገር እንተሎ፡ ኣብ’ታ መገሻኻ ዝተመዝገብካላ (ዘቚረጽካላ)ትካል ወይ መገሻ ዘዳለወ ትካል፡ ዘድልየካ ሓበሬታ ድለ።

እቲ ናብ ኵለን ካልኦት ሃገራት፥ ”ኣድላይነት-ዘይብሉ መገሻታት” ንዘይምግባር ዝተዋህበ መምርሒ፥ ናብ ሃገርካ ናብ ሽወደን ንኸይትምለስ ዚኽልክል ሓፈሻዊ መምርሒ ኣይኰነን። እቲ ዝበለጸ ግን፡ ንኣብነት ኣብዚ ዚመጽእ ዘሎ ናይ ቀረባ እዋን፥ ዝዀነ ዓይነት መገሻ ዘይምፍጻም እዩ። ነዚ ፍሉይ ዝዀነ ተርእዮ’ዚ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ፥ ንስኻ ከም ገያሻይ መጠን፡ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዘይርጉጽነት-ደረጃ’ዚ፥ ክትቅበሎ ዚግባእ’ዩ። ነቲ ናይ ርእስኻ ኩነታት ኣጽንዓዮ፥ ምስቶም ናይ መገሻ ኣዳለውቲ ወይ ናይ ነፈርቲ-ኩባንያ ድማ ርክብ ግበር። ነቲ መምርሒታትም ስዓቦ። ነቲ ካብቲ ዚምልከቶ ከባቢን፥ ካብ ”ምኒስትሪ ወጻኢ-ጉዳያት” ዚወሃብ ናይ መገሻ መምርሒን ምኽሪን ድማ ተኸታተሎ።

ID80

ብዛዕባ እቶም ክግየሸሎም ዘፍቀዱ ቦታታት ሓበሬታ ይሃሉኹም

ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኩነታት ገና ውሑስ ኣይኰነን ዘሎ። ከም ገያሾ መጠን፡ መገሻኹም ክትመዝኑ ይግብኣኩም’ዩ፡ ኣዚኹም ሓበሬታ ዘለኩምን ነቶም ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ምኽርታትን ምልክታታትን ሰብ ሞያን ድማ ኣቦ ቦታኡ እትስዕቡን ኩኑ። ምልክታት ሕማም እንተለኩም፡ ክትገሹ ኣይግብኣኩምን’ዩ። እቶም ከባብያዊ መኸላእታታትን መምርሒታትን በበግዚኡ ክወጽኡን ቀልጢፎም ድማ ክቀያየሩን ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት መከላኸሊ፡ ኣፍ ግድን ክትገብር ዘገድድን ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ድማ ክህሉ ዘገድድን መምርሒ ክህሉ ይኽእል።

ብምኽንያት እዚ ዘሎ ህሉ ኩነታት፡ ናብ ሽወደን ክትመጹ እንተዘይ ክኢልኩም UD ወይ ከኣ በዓል መዚ ወጻኢ ጉዳያት ሽወደን ብመጓዓዝያ ክሕግዘኩም ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እምበኣር ብዛዕባ’ዚ ምስቶም ትጓዓዙሎም ዘለኹም ትካል ርክብ ግበሩ ኢኹም፡ ከምኡውን ንመከላኸሊ መድሕንኩም ድማ  ረኣይዎ ኢኹም።

በዚ ኣፕ እዚ ኣቢልኩም appen UD Resklar ብዛዕባ እቲ እትገሽዎ ቦታ፡ ህሉው ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣምበሳደራት’ውን ህሉው ሓበሬታ መገሻ ኣብ ስዊድን ወጻኢ ዝብል ሓበሬታ ኣሎዎም። 

ID16

ኣብ ካልኦት ሃገራት እንታይ ዓይነት ደንብታት እዮም ጸኒዖም ዘለዉ?

ብዙሓት ሃገራት ሎሚ ለበዳ ከየስፋሕፍሕ ኣብ ሓጺር እዋን ዝተፈላለዩ ስጒምትታት ይወስዳ ኣለዋ። እቶም ድንጋገታት ንኣብነት ካብ ደገ ናብ’ታ ሃገር ምእታው ወይ ምውሻብ ክኾኑ ይኽእሉ። እዚ ነቲ ኣብ’ታ ሃገር ክትኣቱ ወይ ክትነብር ዘሎ ተኽእሎታት ይጸልዎ’ዩ። ኣምባሳደራትን ቈንስላትን ሽወደን፡ ኣብ መካነ መርበር ስዊድን ኣብሮድ( Sweden Abroad) እዋናዊ ዝኾኑ ኣብ ወጻኢ ንዘለዉ ሽወደናውያን ዘገልግሉ ሓበሬታታት መገሻ ቀሪቦም ኣለዉ።

ገለ-ገለ ሃገራት፡ ጌሽካ መታን ናብኣተን ንምእታው ኪፍቀደልካ፥ ”ኮቪድ-19” ዘይብልካ ምዃኑ ናይ ምስክር-ወረቐት ኪህልወካ ይጠልባ እየን። ካልኦት ሃገራት ውን፡ ዜጋታተን እንተ ደኣ ነቲ ”ግዴታዊ-ውሸባ” ከይተገብረሎም ናብ ሃገሮም ኪምለሱ ኰይኖም፥ ምስክር-ወረቐት ኪህልዎም ይጠልባ እየን።

ምኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ”Utrikesdepartementet (UD)፥ ካብ ካልኦት ሃገራት - ናብን ካብን ሽወደን ንዚግበር መገሻታት ዘውጽኦ ምኽሪን መምርሒታትን (ብሽወደንኛ)

ሓበሬታ ከምኡ ውን መራኸቢ-ቀለቤት - ናብተን ናይ መገሻ ምስክር-ወረቐት ኪህባ ዚኽእላ ኩባንያታት (ብሽወደንኛ)

ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ናይ ሽወደን ዝግበሩ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ክኽልከሉ መንግስቲ ወሲኑ ኣሎ።እዚ ምኽልካል ክሳብ ዕለት 31 ነሓሰ ጸኒዑ ክጸንሕ’ዩ።ዕላማ ናይ’ዚ ምኽልካል ጽልዋ ለበዳ ቫይረስ ኮረና ንምፍዃስን ምልባዕ ኮቪድ-19 ንምቕናስን’ዩ።

Uppdaterades