ንወጻኢ ዚግበር መገሻን ኣብ ወጻኢ ሃገር ምጽናሕን

ኣብዚ እዋን'ዚ፡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣብቶም ናብ ብዙሓት ሃገራት ዚካየዱ መገሻታት፡ ምኽራዊ ክልከላ ገይሩ ኣሎ። ከምኡውን ነቶም ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወጻኢ ናብ ሽወደን ዚካየዱ ዘየድልዩ መገሻታት ናይ ምእታው ክልከላ ገይሩሎም ኣሎ። ኣብዚ ዚስዕብ፡ ጽማቝ ናይቶም ናብን ካብን ሽወደን ዚካየዱ መገሻታት ዚምልከት ናይቲ በዓልስልጣን ሓበሬታ ኣኪብና ኣሎና።
Uppdaterades

ID138

ካብ ወጻኢ ሃገር ናብ ሽወደን ዚካየዱ መገሻታት

ሽወደናዊ ዜግነት ምስ ዚህልወካ

 • ናይ ሽወደን ዜጋ ኣብ ውሽጢ ሽወደን ኪገይሽ ኩሉ ግዜ መሰሉ ኢዩ።
 • ካብ ኖርደን ሃገራት ወጻኢ ናብ ሽወደን እትኣቱ ገያሻይ፡ ምስ ኣቶኻ ናይ PCR-መርመራ ከትገብር ከም ዘሎካ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይሕብር። ወላ'ውን ምልክታት ሕማም እንተ ዘይብልካ። ይኹንምበር፡ እዚ፡ ነቲ ቅድሚ ናብ ሽወደን ምእታዉ፡ እንተ ወሓደ ሰለስተ ሰሙን ኣቐዲሙ ሓንቲ ዶዝ ክታበት ወሲዱ ዝነበረ ሰብ ኣይምልከቶን ኢዩ።  እዚ ነቲ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሓሚሙ ዝነበረ ሰብ'ውን ኣይምልከቶን ኢዩ።
 • ካብተን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ምኽራዊ ክልከላ ዝገበረለን ሃገራት ናብ ሽወደን ምስ እትኣቱ፡ ኣብ ምእታውካን፡ ብድሕሪኡ ድማ ሓሙሽተ መዓልታት ጸኒሕካን ክትምርመር ከም ዘሎካ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይሕብር። ከምኡውን ኣብ ሽወደን ምስ ኣቶኻ ንሓደ ሰሙን ባዕልኻ ክትውሸብ ይግበኣካ።  
 • እቶም ምሉእ ብምሉእ እተኸትቡን ምልክት ሕማም ዘይብሎምን ገያሾ፡ ናብ ሽወደን ኪኣትዉ ከለዉ፡ መርመራን ውሸባን ኣየድልዮምን፡ ኣበይ ሃገር ከም ዝነበሩ ብዘየገድስ።

ኣስተውዕል! እዚ መምርሕ'ዚ ነቶም ወጻእተኛታት ዜጋ ኮይኖም ኣብ ሽወደን እተመዝገቡ ወይ ድማ ቅቡል መንበሪ ፍቓድን ናይ ምቕማጥ መሰልን ናይ ምቕማጥ ደረጃን ዘለዎም ኮይኖም ኣብ ሽወደን ዚቕመጡ እውን ይምልከት ኢዩ።

ናይ ወጻኢ ዜጋ ምስ እትኸውን እሞ ካብ EU/EES ተበጊስካ ምስ እትገይሽ

 • ናብ ሽወደን ንምእታው፡ ናይ ክታበት ምስክር ወይ ናይ መረመራ ምስክር ወይ ድማ ካብ ኮቪድ-19 ከም ዝሓወኻ ዚገልጽ ምስክር ከተርእይ ይግበኣካ። ካብ ደንማርክ፡ ፊንላንድ ኢስላንድ ወይ ኖርወይ ምስ እትኣቱ ግን እዚ ኣይምልከተካን ኢዩ።  እዚ መመርሒ'ዚ ክሳዕ ነሓሰ 31-2021 የገልግል።  ንኮቪድ ምስክር ዚምልከት ናይ መንግስቲ ሓበሬታ
 • ኣብ ግዜ ምእታው፡ እቲ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት መርመራ እንተ በዝሐ 72 ሰዓታት ዝገበረ ኪኸውን ይግባእ።
 • ካብ ኖርደን ሃገራት ወጻኢ ናብ ሽወደን እትኣቱ ገያሻይ፡ ምስ ኣቶኻ ናይ PCR-መርመራ ከትገብር ከም ዘሎካ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይሕብር። ወላ'ውን ምልክታት ሕማም እንተ ዘይብልካ። ይኹንምበር፡ እዚ፡ ነቲ ቅድሚ ናብ ሽወደን ምእታዉ፡ እንተ ወሓደ ሰለስተ ሰሙን ኣቐዲሙ ሓንቲ ዶዝ ክታበት ወሲዱ ዝነበረ ሰብ ኣይምልከቶን ኢዩ።  እዚ ነቲ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሓሚሙ ዝነበረ ሰብ'ውን ኣይምልከቶን ኢዩ።
 • ነቶም ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ግን እቲ ናይ ክታበት ምስክርነት  ናይ መርመራ ምስክርነት ከምኡውን ካብ ኮቪድ-19 ከም ዝሓወኻ ዚገልጽ ምስክርነት ኣየድልን ኢዩ።

ነቶም ካብ EU/EES ዝኾኑ ወጻእተኛ ዜጋታት እንታይ ከም ዚምልከቶም ንምፍላጥ ኣብ ናይ ፖሊስ መርበብ ሓበሬታ  ብተወሳኺ ኣንብብ።(እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ናይ ወጻኢ ዜጋ ምስ እትኸውን እሞ ካብ EU/EES ወጻኢ ካብ ዝኾና ሃገራት ናብ ሽወደን ምስ እትገይሽ

 • ነቶም ኣድለይቲ ዘይኮኑ ካብ ሃገራት EU/EES ወጻኢ ዚብገሱ ናብ ሽወደን ዝቐንዑ መገሻታት፡ ክልከላ ተገይሩሎም ኣሎ። እቲ ክልከላ ነቶም ካብ ሃገራት EU/EES ወጻኢ ዝኾኑ ናይ ወጻኢ ዜጋታት ኮይኖም ናብ ሽወደን ዚኣትዉ ገያሾ ይጥርንፍ፡ ክሳዕ ነሓሰ 31-2021 ድማ የገልግል። ገለ ፍሉይ ኣሸጋሪ ጉዳይ ዘለዎም ወይ ድማ ኣብ ሽወደን ኣዚዩ ኣገዳሲ ስራሕ ዘለዎም ሰባት ካብቲ ክልከላ ናጻ ኪኾኑ ይኽእሉ ኢዮም። 
 • እቶም ናይ ሕድገት ጠለብ ዘማልኡ ወጻእተኛታት ዜጋ፡ እንተ በዝሐ 48 ሰዓታት ዝገበረ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ምስ ዘርእዩ ናብ ሃገር ሽወደን ኪኣትዉ ይኽእሉ ኢዮም። እዞም ገያሾ እዚኣቶም ነቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሒታት እውን ኪስዕቡዎ ይግባእ፡ ማለት እትው ምስ በሉ ኪምርመሩ ከምኡውን ብድሕሪኡ  ሓሙሽተ መዓልታት ጸኒሖም ከም ብሓድሽ ኪምርመሩ ይግባእ። ብተወሳኺ፡ ናብ ሽወደን ምስ ኣተዉ ንሓደ ሰሙን ኪውሸቡ ይግባእ።
 • ገለ ሃገራት ካብቲ ናይ ምእታው ሃገር ክልከላ ናጻ ኢየን። እቲ ወሳኒ ነገር፡ ሓደ ሰብ ኣብ ሓንቲ ካብዘን ሃገራት ይቕመጥ ምዃኑ ደኣምበር ናይቲ ሃገር ዜጋ ምዃኑ ኣይኮነን። እቲ ናብ ሽወደን ዚገይሽ ሰብ ምእንቲ ናይ መእተዊ ፍቓድ ኪውሃቦ፡ ኣብ ገለ ካብተን እተጠቕሳ ሃገራት ከም ዚቕመጥ ብሰነድ ከረጋግጽ ኪኽእል ኣለዎ።

ኣብ ትሕቲ ”Att resa utomlands” ''ንወጻኢ ሃገር ዚግበር ጕዕዞ'' ዚብል ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣርእስቲ፡ ኣየኖት ሃገራት ካብቲ ናይ ክልከላዊ ምኽሪ ናጻ ከም ዝኾና ረአ።

 ነቲ ካብ EU/EES ሃገራት ናብ ሽወደን ንምእታው ዚኽልክል ብዚምልከት፡ ኣየኖት ሃገራት ሕድገታት ከም እተገብረለን  ኣብቲ ኣብ ናይ ፖሊስ ወብሳይታት ኣብ regeringen መንግስቲ ብተወሳኺ ኣንብብ። 

ID139

ናብ ወጻኢ ሃገር ምስ እትገይሽ

ምኽራዊ ክልከላ ናብ ብዙሓት ሃገራት

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ ናብተን ካብ EU, EES ከምኡውን ሸንገንን ዓባይ ብሪጣንያን ወጻኢ ዝኾና ሃገራት ዚካየድ ኣድላዪ ዘይኮነ መገሻ፡ ምኽራዊ ክልከላ ገይሩ ኣሎ። እቲ ምኽራዊ ክልከላ ክሳዕ መስከረም 01-2021 የገልግል።

እዘን ዚስዕባ ሃገራት ካብ ክልከላዊ ምኽርን ካብ ናይ ምእታው ክልከላን ናጻ ኢየን፡ ስለዚ ድማ ኣብዚ እዋን'ዚ ናባታተን ንምጋሽ ውሕስነት ከም ዘሎ ይግምገም።

 • ኣውስትራልያ
 • ኒው ዚላንድ
 • ሲንጋፖር
 • ደቡብ ኮረያ
 • እስራኤል
 • ጃፓን
 • ኣልባንያ
 • ሊባኖስ
 • ሰሜን መቀዶንያ
 • ሰርብያ
 • ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ
 • ሆንግኮንግ
 • ማካው
 • ታይዋን
 • ኣርመንያ
 • ኣዛርባጃን
 •  ቦስንያን ሀርሰጎቪናን
 • ብሩነይ
 •  ዮርዳኖስ
 • ካናዳ
 • ኮሶቮ
 • ሞልዳቭያ
 • ሞንተነግሮ
 • ኒው ዚላንድ
 • ቀጠር
 • ስዑዲ ዓረብ
 • ዩክረይን (ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ናብቶም ናብ ሓውሲ-ደሴት ክሪመያን ዶነትስክን ሉሃንስክን ዚግበሩ መገሻታት ዚምልከት ክልከላዊ ምኽሪ ቀጺሉዎ ኣሎ)

እዘን ዚስዕባ መላግቦታት ናብቶም ብቛንቋ ሽወደን ዚገልጹ ገጻት ኢየን ዚመርሓ

ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ ንምኽራዊ ክልከላ ዚምልከት ሕቶን መልስን

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጽኢ ብዛዕባ ምኽራዊ ክልከላ ክሳዕ መስከረም 1

ድሉውን ኩሉ ግዜ ሓበሬታ ዘሎካን ኩን

ኣብተን ዝበዝሓ ሃገራት እቲ ኩነታት ቀጻሊ ውሕስነት ዘይብሉ ኢዩ። ንስኻ ከም ገያሻይ መጠን ነቲ መገሻኻ ተጠንቂቕካ ክትሓስበሉ ይግባእ።

 • ናይ ሕማም ምልክታት ምስ ዚህልወካ ኣይትግሽ።
 • ኩሉ ግዜ እኹል ሓበሬታ ይሃሉኻ። ዞባዊ ቅየዳታትን መምርሒታትን ኪመጹን ብሃንደበት ኪልወጡን ይኽእሉ ኢዮም። ንኣብነት ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ግበር ወይ ርሕቀትካ ሓሉ ዚብሉ መምርሒታት ኪወጹ ይኽእሉ ኢዮም።
 • ድሕሪ ጕዕዞኻ ዚስዕብ ሰሙን ምስ መን ከም እትራኸብ ጥንቁቕ ኩን። ብፍላይ ምስቶም ኣብ ተነቃፊ ጉጅለ ዘለዉ ሰባት ከይትራኸብ ተጠንቀቕ።
 • ነቲ መገሻኻ ዚምልከት እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ ነዚ ዳውንሎድ ግበሮ፥ appen UD Resklar ። እተን ኤምባሲታት እውን ኣብቲ Sweden Abroad እዋናዊ ናይ መገሻ ሓበሬታ ኣለወን። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደንን ገለ ካልእ ቋንቋታትን ኢዩ።)

ብምኽንያት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ንቤትካ ክትምለስ ጸገም ምስ ዘጋጥመካ፡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ወይ ናይ ወጻኢ በዓልስልጣን ናብ ሽወደን ዘብጽሓካ ናይ መጎዓዝያ ደገፍ ኪገብረልካ ኣይክእልን ኢዩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ ንኮሮና ቫይረስን ንመገሻን ዚምልከት ሕቶታት ንምቕራብ ፍሉይ ቁጽሪ ተለፎን ኣለዎ፥ 08-405 92 00።

ህጹጽ ቆንስላዊ ኩነታት ምስ ዘጓንፈካ፡ ናብቲ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቆንስላዊ ናይ ህጹጽ ረድኤት ኣገልግሎት ብ 08-405 50 05 ደውል።

እዘን ዚስዕባ መላግቦታት ናብቶም ብቛንቋ ሽወደን ዚገልጹ ገጻት ኢየን ዚመርሓ

ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ናይ መገሻታት ሓበሬታ ኣብቲ ናይ መንግስቲ መርበብ ሓበሬታ  ይርከብ።

ብነፈርቲ ንዚካየዱ መገሻታት ብዚምልከት ኣብ ናይ መጎዓዝያ በዓልስልጣን ወብሳይት ሓበሬታ ኣሎ።

ናይ መገሻ ምስክር ወረቐት

እተፈላለያ ሃገራት እተፈላለየ ናይ መእተዊ ሃገር ዓይነት ምስክር ኢየን ዚደልያ። ስለዚ ኣብታ እትገሻ ዘሎኻ ሃገር እንታይ ዓይነት ጠለባት ከም ዘሎ ንምፍላጥ ሓበሬታ ይሃሉኻ።

 ናይ መገሻ ምስክር ወረቐት ምሃብ ናይ ክፍሊ ክንክን ልሙድ ስራሕ ኣይኮነን። ይኹንምበር ብዙሓት ወሃብቲ ኣገልግሎት ሕክምና፡ ነቲ ናይ መገሻ ምስክር ዚምልከት ሕክምናዊ መርመራ ይገብራ ኢየን።

ቅድሚ ምጋሽካ እንታይ ክትሓስብ ከም ዘሎካ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መርበብ ሓበሬታ ኣቲኻ ድለ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)