ናብ ወጻኢ ሃገር መገሻ

ምኒስትሪ ጉዳይ ወጻኢ (Utrikesdepartementet) ኣብዚ ጊዜ’ዚ ናብ ብዙሓት ሃገራት መገሻ ንኸይፍጸም መምርሒ ኣውጺኡ ኣሎ። ነቶም ካብ መብዛሕተአን ሃገራት ወጻኢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናብ ሽወደን ዚግበሩ ዘየድልዩ ጕዕዞታት ብዚምልከት፡ ናይ ምእታው ክልከላ ተነቢሩ ኣሎ። ኣብዚ ነቶም ንናይ ወጻኢ ሃገር መገሻታት ኣመልኪቶም ዝወጹ መምርሒታት ኣኪብና ነቕርቦም ኣሎና።
Uppdaterades

ID120

ንዜጋታት ወጻኢ፡ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ከድሊ እዩ

ናይ ወጻኢ ዜጋታት ኮይኖም ዕድሚኦም 18 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑ፡ ኣብ ሽወደን ንምጕዕዓዝ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት ዘርእይ ቅቡል ወረቐት ምስክር ከርእዩ ይግባእ። ይኹንምበር፡ እቶም ንኣብነት ናይ ወጻኢ ዜግነት ዘለዎም ግን ኣብ ሃገር ሽወደን ምዝጉባት ዝኾኑ ወይ ድማ ቅቡል ናይ መንበሪ ፍቓድ፡ ናይ መንበሪ መሰል፡ ናይ መንበሪ ሓለፋ ዘለዎም ኮይኖም ኣብ ሽወደን ዚቕመጡ ካብ ናይ መርመራ ግዴታ ናጻ ኢዮም  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)። 

ንደንማርክን ፊንላንድን ኢስላንድ ኖርወይን ዚልምከት ናይ ምእታው ቅየዳ ግንቦት 31-2021 ተላዒሉ ኣሎ።

ካብቲ ናይ ቅምሶ መርመራ እተገብረሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳዕ'ቲ ናይ ዶብ ምስጋር፡ እንተ በዝሐ 48 ሰዓታት ሓሊፉ ኪኸውን ይግባእ። እቶም ብስራሕ ዚመላለሱን ናይ ዶብ ሰራሕተኛታትን እቲ ዘርእዩዎ ናይ መርመራ ውጽኢት እንተ በዝሐ ሓደ ሰሙን ዝገበረ ኪኸውን ይግባእ። እዚ ሓድሽ መምርሒ'ዚ ነቲ ዝሓለፈ ንምእታው ሃገር ዚምልከት ክልከላ እዩ እተማለአ ዚገብሮ።

እዘን ዚስዕባ ዓይነት መርመራታት ቅቡላት እየን፥ ጸረ-ጂን መርመራ፡ PCR-መርመራ፡ TMA-መርመራ፡ ከምኡውን LAMP-መርመራ።

እቲ ወረቐት ምስክር ቅቡል ንኪኸውን፡ እዘን ዚስዕባ ሓበሬታታት ኣብቲ ወረቐት ኪሰፍራ ይግባእ።

 • ስም ናይቲ እተመርመረ ሰብ
 • ናይቲ መርመራ እተኻየደሉ ዕለት
 • እቲ እተኻየድ መርመራ፡ ጸረ-ጂን መርመራ፡ TMA-መርመራ፡ PCR-መርመራ፡ ወይ LAMP-መርመራ ምዃኑ ኪንጸር ይግባእ
 • ናይቲ መርመራ ውጽኢት
 • ወሃቢ ምስክር ወረቐት

እቲ ሓበሬታ ብቛንቋታት ሽወደን፡ እንግሊዝ፡ ኖርወጂያን፡ ዳኒሽ ወይ ፈረንሳ፡ ብንጹር ኪሰፍር ይግባእ።

ንጠለብ መርመራ ዚምልከት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓበሬታ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ID14

ካብተን ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወጻኢ ዝኾና ሃገራት ናብ ሽወደን ዚግበር ጕዕዞ ዚምልከት ክልከላ

ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወጻኢ ካብ ዘለዋ ሃገራት ናብ ሽወደን ዚግበር ኣድላዪ ዘይኮነ ጕዕዞ ክልኩል ኢዩ። እቲ ክልከላ ክሳዕ ነሓሰ 31-2021 የገልግል።

ገለ ሃገራት ካብዚ ክልከላ'ዚ ናጻ ኢየን። እቲ ኣገዳሲ ነገር ሓደ ሰብ ካብዘን ሃገራት ኣብ ሓንቲ ዚነብር ምዃኑ ዚገልጽ እምበር ዜግነት ምህላው ኣይኮነን። እቶም ናብ ሽወደን ዚገይሹ ናይ ምእታው ፍቓድ ምእንቲ ኪወሃቦም፡ ኣብ ሓንቲ ካብዘን እተጠቕሳ ሃገራት ይነብሩ ምዃኖም ዘረጋግጹ ሰነዳት ንምቕራብ ድሉዋት ኪኾኑ ይግባእ።

 • ኣውስትራልያ
 • ኒው ዚላንድ
 • ሩዋንዳ
 • ሲንጋፖር
 • ደቡብ ኮረያ
 • ታይላንድ
 • እስራኤል
 • ጃፓን

ሽወደናውያን ዜጋታትን፡ ኣብ ካልእ ናይ EU/EES-ሃገራት ዜጋታት ዝኾኑን በዚ ክልከላ'ዚ ኣይቅይዱን። ናይ ካልእ EU/EES-ሃገር ዜጋ ዝኾኑ፡ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ዝኾነን እንተ በዝሐ 48 ሰዓታት ዝገበረን ውጽኢት መርመራ ከርእዩ ይግባእ። ሽወደናውያን ዜጋታት፡ ኣብ ወጻኢ ኪቕመጡ ምስ ጸንሑ ናብዚ ኪመጹ ከለዉ ኪምርመሩ ይግባእ።  

እቲ ናይ ሽወደን ተቖጻጻሪ ዶባት ነቲ ሕድገታት ብኸመይ መገዲ ከም ዚትግበርን ኣየናይ ውሳነ ከም ዚውሰድን ይሕብር፡ ይኹንምበር፡ ኣብቲ ናይ ዶባት መቆጻጸሪ ቦታታት፡ እቲ ገያሻይ እዩ ሕድገታት ዚምልከቶ እንተ ኾይኑ ኪገልጽ ዘለዎ።ሓደ ሰብ፡ ንኣብነት፡ ናይ ስራሕ ምስክር ወይ ካብ ናይ ህዝባዊ ቆጸራ ደብተር እተረኽበ ሓበሬታ ከርእይ ኪኽእል ይግባእ። 

ናብ ሽወደን ንምእታው ዚምልከቱ ሕቶታት እንተ ደኣ ኣለዉኻ፡ ንፖሊስ ብተለፎን 114 14 ጌርካ ርኸቦም

ኣብቲ ናይ ፖሊስን ናይ መንግስትን ወብሳይታት ንናይ ምእታው ክልከላ ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።
(እተን ገጻት ብቛንቋ ሽወደን ኢየን)

ካብ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት  

እቲ ካብ ካልእ EES ሃገር ናብ ሽወደን ዚገይሽ ሰብ፡ ኪኣቱ ዚፍቀደሉ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት ምስ ዘርእይ ጥራይ እዩ። እቲ መርመራ ድማ እንተ በዝሐ 48 ሰዓታት ዝገበረ ኪኸውን ይግባእ። ስለዚ ንዓባይ ብሪጣንያ ዚምልከት ናይ ምእታው ሃገር ክልከላ፡ ከምቲ ሓፈሻዊ ነተን ካብ EU/EES ወጻኢ ዘለዋ ሃገራት ዚምልከት ክልከላ እዩ። 

ኣብ ወጻኢ ሃገር እንተ ኔርካ

ኣብ ሃገር ክትኣቱ ከሎኻ ናይ መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት የድሊ

ነቲ ቀጥታ ካብ ደንማርክን ፊንላንድን ኢስላንድ ኖርወይን ዚግበር ናብ ሽወደን ዝቐንዐ ጕዕዞ፡ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ኣየድልዮን ኢዩ። ካብ ካልኦት ሃገራት ዚኣትዉ ናይ ወጻኢ ዜጋታት ግን ብገለ ምኽንያት ካብ ኣድላዪነት መርምራ ናጻ እንተ ዘይኮይኖም፡ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ከርእዩ ይግደዱ።

ድሕሪ ናብ ሃገር ምእታው ዚምልከት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሒ

ናብ EU/EES ሸንገን ኣከባቢን፡ ዓባይ ብሪጣንያን ገለ ሳልሳይ ሃገራት ገይሾም ዝነበሩ ሽወደናዊን ናይ ወጻእን ዜግነት ዘለዎም ሰባት፡ ካብቲ ናብ ሽወደን ምስ ኣቶኻ ክትምርመርን ንሰሙን ክትውሸብን ኣሎካ ዚብል ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሒታት ናጻ እዮም። 

ነቶም ካብ ካልእ ሃገራት ዚጎዓዙ፡ እቲ ምስ ኣቶኻ ተመርመርን ንሰሙን ተወሸብን ዚብል መምርሒ የገልግል፡ ወላ'ውን እቶም ሰባት ምልክታት ሕማም ኣይሃሉዎም።

ምሉእ ብምሉእ እተኸትቡን ምልክታት ሕማም ዘይብሎምን ሰባት ናብ ሽወደን ድሕሪ ምእታዎም ኪምርመሩን ኪውሸቡን ኣለዎም ዚብል ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሒ ኣይምልከቶምን ኢዩ፡ ቅድሚ ናብ ሽወደን ምምጻኦም ኣበይ ከም ዝነበሩ ብዘየገድስ።

Läs ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ብተወሳኺ ኣንብብ. (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ID15

ናብ ወጻኢ ሃገራት ምግያሽ

ሚኒስትሪ ግዳያት ወጻኢ ነቶም ናብ መብዛሕትአን ወጻኢ EU, EES, ሽንገንን ዓባይ ብሪጣንያን ሃገራት ዝዓለሙ ዘየድልዩ ጉዕዞታት እንተ ዘይተገብሩ ይምዕድ። እቲ ክልከላ ክሳዕ ሓምለ 1-2021 የገልግል።

እዘን ዚስዕባ ሃገራት ግድፈት እተገብረለን ኢየን፡ ኣብዚ እዋን'ዚ ድማ ንኽትበጽሐን ውሑሳት ኮይነን ይግመታ፥

ተዳሎን፡ ሓበሬታ ድማ ይሃሉኻ

ኣብ ኤውሮጳ እቲ ኩነታት ገና ውሑስ ኣይኮነን። ንስኻ ከም ገያሻይ መጠን ነቲ መገሻኻ ብጥንቃቐ ክትሓስበሉ ይግባኣካ።

 • ምልክታት ሕማም ምስ ዚህልወካ ኣይትግሽ።
 • ምሉእ ሓበሬታ ይሃሉኻ ነቲ ናይ ቦታኻ ናይ ዞባዊ ምምሕዳር ምኽሪ ተኸተል። ናይ ዞባዊ ቅየዳታትን መምርሒታትን ኪመጹን ኪቕየሩን ይኽእሉ ኢዮም። ንኣብነት ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ምግባርን ርሕቀትካ ናይ ምሕላው መምርሒታትን ግዴታ ኪህልዉ ይኽእሉ ኢዮም።
 • ምስቲ ናይ ጉዕዞ ኩባንያኻ ጥቡቕ ርክብ ይሃሉኻ፡ ነቲ ናይ ሓደጋ ውሕስነት ውዕላት ድማ ተመልከቶ።
 • ነቶም ኣብ መዓርፎ ነፈርትን ኣብ ነፈርትን ከምኡውን ነቶም ኣብ ናይ መገሻኻ መድረሻ ዚህልዉ ሕግታትን ምኽርታትን ሰዓቦም። ነዚኣቶም ምስ ዘይትኽተል ኣብታ ነፋሪት ንምድያብ ክትክልከል ወይ ድማ ኣብቲ እትገሾ ዓዲ ከይትኣቱ ትኽእል ኢኻ።
 • ንገለ ዘይተጽበዮ ኣጋጣሚታት ዚኸውን እኹል ገንዘብ ይሃሉኻ፡ ንኣብነት ናይ ነፈርቲ ምድንጓያት።
 • ብዛዕባ ናይ መገሻኻ መድረሻ እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ ነቲ  appen UD Resklar ዳውንሎድ ግበሮ።
 • እቲ ኤምባሲታት እውን  ንናይ ጉዕዞ ሓበሬታ ዚምልከት ኣብ Sweden Abroad እዋናዊ ሓበሬታ ኣለወን (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን ወይ ድማ ናይ ሽወደን በዓልመዚ ወጻኢ ሃገራት፡ ብምኽንያት ህልዊ ኩነታት ክትምለስ ምስ ዚጽግመካ፡ ናይ ጉዕዞ ሓገዝ ኪገብረልካ ኣይክእልን ኢዩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን ንኮሮናቫይረስን ንመገሻን ዚምልከት ሕቶታት ንምምላሽ ፍሉይ ቁጽሪ ተለፎን ኣለዎ፥ 08-405 92 00።

ንቆንስላ ዚምልከት ህጹጽ ኩነታት ምስ ዘጓንፍ ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቆንስላዊ ናይ ህጹጽ ኩነታት ኣገልግሎት 08-405 50 05 ደውል።

ID16

ኣብ ካልኦት ሃገራት እንታይ ዓይነት ደንብታት እዮም ጸኒዖም ዘለዉ?

ገለ-ገለ ሃገራት፡ ጌሽካ መታን ናብኣተን ንምእታው ኪፍቀደልካ፥ ”ኮቪድ-19” ዘይብልካ ምዃኑ ናይ ምስክር-ወረቐት ኪህልወካ ይጠልባ እየን። ካልኦት ሃገራት ውን፡ ዜጋታተን እንተ ደኣ ነቲ ”ግዴታዊ-ውሸባ” ከይተገብረሎም ናብ ሃገሮም ኪምለሱ ኰይኖም፥ ምስክር-ወረቐት ኪህልዎም ይጠልባ እየን። እተፈላለያ ሃገራት እተፈላለየ ወረቐት ምስክር እየን ዚጠልባ፡ ስለዚ ንስኻ ኣብታ እትገሻ ዘሎኻ ሃገር እንታይ ከም ዘገልግል ሓበሬታ ኪህልወካ ይግባእ። 

ናይ መገሻ ወረቐት ምስክር ምሃብ ናይ ሕክምና ልሙድ ዕማም ኣይኮነን። ይኹንምበር፡ ነቲ ናይ መገሻ ወረቐት ምስክር ዚምልከት መርመራ ንምሃብ ዝተዳለዉ ብዙሓት ናይ ሕክምና ኣገልገልቲ ኣለዉ።