መገሻ ውሽጣዊ ሃገርን ሕዝባዊ መጐዓዓዝያን

እዚ ብሰፊሕ ዝላባዕ ዘሎ ሓድሽ ቫይረስ ኮረና፡ ንዂነታት ገያሾን ተመላለስትን ብቚልጡፍ ክቐይሮ ተኽእሎ ኣለዎ።ከም ገያሺ ንስኻ፡ ከተስተውዕለሎም ዘለካ ነገራት ኣብ’ዚ ሓበሬታ ኣሎ። ነዚ ምዕባለ ክትከታተሎን ኣብ ፍልጠት ዝተመስረቱ ውሳነታት ክትውስን እቲ ሓላፍነት ናይትካ’ዩ።

ID71

ቅድሚ መገሻ ምፍጻምካ

እቶም ምልክት ሕማም ዘይብሎም ሰባት፥ ካብ ዕለት 13 ሰነ 2020 ጀሚሩ፥ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሽወደን መገሻ ክፍጽሙ ይኽእሉ’ዮም። ኣብቲ ጊዜ ጕዕዞኻን ኣብቲ ዝገሽካሉ ቦታን ግን፥ ምስ ካልኦት ሰባት ዘሎካ ኣካላዊ ምርሕሓቕ ክትሕልዎን ካብ ጽቕጥቅጥ ዘሎዎ ቦታ ክትሕሎን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር’ዩ። ቅድሚ መገሻ ምፍጻምካ፥ ምስቶም ትካላት=ትራንስፖርት ብምርኻብ፥ ብዛዕባ’ቶም ወጺኦም ዘሎዉ ሓደስቲ ኣገባባት፥ መምርሒታት ከምኡ ውን እዚ ኩነታት ለበዳ ንመጐዓዚያ ብኸመይ ጸልዩዎ ከም ዘሎ ፍለጥ። ኣብ’ቲ ንትኽገሸሉ ሓሲብካ ዘሎኻ ኮሙን ዚወሃብ መምርሒታት ውን፥ እንታይ ምዃኑ ተኸታተል። ብዙሕ ሰብ ካብ ዚእከበሉ ኣጋጣሚታት ድማ ተቖጠብ። 

ዋላ እቶም ናይ መጐዓዝያ ኩባንያታት እንተዀነ ውን፥ ናይ ምጽቕቓጥ ጸገማት ንኸይፍጠርን፥ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ተሽከራካሪት ውን ብዝሒ ናይ ተሳፈርቲ ኣብ ምንካይን፥ ሓላፍነት ክወስዱ ይግብኦም’ዩ።

ነቶም ነብስኻን ካልኦትን ብኸመይ ከም ትከላኸል ዝሕብሩ ሓፈሻውያን ምኽርታት ሰዓቦም።እንተ ሓሚምካ ኣብ ገዛ ኩን፡ኣእዳውካ ደጋጊምካ ተሓጸቦ፡ክትስዕልን ክትህንጥስን ከለኻ ኢድካ ዓጺፍካ ኣብ ናይ ቅድሚት ኲርናዕ ኢድካ ግበሮ።ከም’ኡ ድማ ካብ ካልኦት ሰባት ፍንትት ክትብል ከም ዘለካ ኣይትረስዓዮ።

ኣብቲ እትገብሮ መገሻ፡ ኣብ ክንዲ “ህዝባዊ-መጐዓዝያ”ብቐዳምነት ካልእ መጐዓዝያ ድኣ ተጠቐም። ብናይ “ህዝባዊ-መጐዓዝያ” ክትገይሽ ግድን ኣድላዪ እንተ ዀይኑ ግን፥ ነቲ ኮፍ መበሊኻ ክትሓዝኣሉ ትኽእል ኣገባብ ዘሎዎ ምረጽ። 

ኵሉ ሰብ ማኪና ሒዙ ንኽወጽእ ውን ፍታሕ ኪኸውን ኣይክእልን’ዩ። ምኽንያቱ ድማ፡ ኣብቲ ጽርግያታት ናይ ማኪናታት ጽቕጥቅጥ ፈጢሩ፥ ኣገደስቲ ናይ ትራንስፖርትን ናይ ተጐዓዝቲን ምትሕልላፍ ከተዓናቕፍ ስለ ዚኽእል’ዩ። ስለዚ መታን ናይ ትራንስፖርት ስርሓትን ናይ ሰባት ምጕዕዓዝ ብዘይ ጽቕጥቅጥን ብዘይ ተወሳኺ ምትሕልላፍ ለበዳን ኪትግበር ንክኽእል፥ ናይ ኵላትና ምትሕግጋዝ ኪህሉ ይግባእ እዩ።

  • ዘገድደካ ነገር ምስ ዚርከብ ጥራይ መገሻ ፈጽም - ኣብ ናይ ጽቕጥቅጥ ሰዓታት መጋሽ ካብ ምፍጻም ተቖጠብ።
  • ዕድል እንተ ደኣ ኣልዩካ፡ ብእግርኻ ወይ ብብሽክለታ ጌርካ ተጐዓዓዝ።
  • ነቲ ብህዝባዊ-መጐዓዝያ ትገብሮ መገሻኻ፥ ብዘይ ኣድላዪ ናይ ማኪና ምውሳድ ጌርካ ኣይትተክኣዮ።

ID72

ኣብ ጊዜ መገሻኻ

ብዙሓት ናይ መጐዓዝያ ኩባንያታት፡ ብዛዕባ’ዚ ሓድሽ ”ኮሮና-ቪሩስ” እዚ ዘውጽእኦ ሓበሬታ ኣሎወን እዩ። ኣብቲ ኣድራሻ ኢንተርነት (webbplats) ናይታ ዝመረጽካያ ናይ መጐዓዝያ ኩባንያ ኣቲኻ፥ ብዛዕባ’ተን ክትገሸለን ሓሲብካ ዘሎኻ መስመራት ኣውጺኦሞ ዘሎዉ ሓድሽ ናይ ኣገባብ መምርሒታት፥ እንታይ ከም ዝዀነ ሓበሬታ ርኸብ። ካብቲ መራሕ-ትራፊክ ንዚወሃብ መምርሒ ውን ብጥንቃቐ ስዓቦ። ኣብዚ ታሕቲ ዘሎዉ መራኸቢ ቀሌቤታት፥ ብቛንቋ ሽወደን ሓበሬታ ናብ ዚወሃበሉ ገጻት ክመርሑኻ’ዮም።

ID88

ትካላት ህዝባዊ መጓዓዝያን ጽቕጥቅጥን

ናይ ሽወደን ኮሙናትን ዞባታትን SKR ትካላትህዝባዊመጓዓዝያጽቕጥቅጥንኽቕንሳንከምኡብምግባርዝርገሐለበዳንኽቃለሳንእንታይክገብራከምዝኽእላዝርዝር ኣዳልዩ ኣሎ። ጕዕዞ ብኣውቶቡስ፡ ባብርን ባሕርን ዘዳልዋ ትካላት ኣብ ናተን መሳርሒ መጓዓዝያታት ንዘገልግል ሕግታት ባዕለን ይውስና።  እዞም ሕግታት ካልእ ገዲፍካ ደረት ቍጽሪ ተጓዓዝትን ኣብ መንጎ ተጓዓዝቲ ዘሎ ርሕቀት ክንደይ ክኸውን ከም ዘለዎን ማለት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ትካላት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝጠቓለላ፤ ዞባውያን ብዓል መዝታት ህዝባዊ መጓዓዝያታት፡ ናተን ተኳናተርቲን ናይ ግሊ ኣስራሕትን እየን።

ID12

ቅድሚባቡር፡ ኣውቶቡስን ታክስን ምስፋርካ ነዚ ሕሰበሉ:

  • ኲሉሳዕ ነብስኻን ካልኦትን ካብ መልከፍቲ ብኸመይ ከም ትከላኸል፡ ነቶም ሓፈሻውያን ምኽርታት ሰዓቦም። እንተ ሓሚምካ ኣብ ገዛ ኹን፡ ኣእዳውካ ብተደጋጋሚ ተሓጸቦ፡ ክትስዕልን ክትህንጥስን ከለኻ፡ ኢድካ ዓጺፍካ ኣብ ናይ ቅድሚት ኲርናዕ ኢድካ ኣብል። ኣዒንትኻ፡ ኣፍንጫኻን ኣፍካን ካብ ምሓዝ ተቘጠብ።
  • ካብ ካልኦት ተጐዓዝቲ ፍንትት በል።

  • መካነ መርበብ ናይ’ታ ሓላፍነት ትራፊክ ዘለዋ ትካል ረኣዮ። ምናልባት ፍሉያት ዝኾኑ ኣገባብ ክህልዋ ይኽእል’ዩ።

  • ድሕሪ መገሻ ወይ ጒዕዞ ኲሉ ሳዕ ኣእዳውካ ተሓጸብ።ኣማራጺ እንተ ዘይብልካ ድማ ናይ ኢድ ኣልኮሆል ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

ID89

ናይ ርሑቕ ትምህርቲ ንጽቕጥቅጥ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ክንክዮ እዩ

መንግስቲ ንኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ሓደ ሓደ ፍሉይ ኵነታት፡ እቲ ዝህብኦ ትምህርቲ ኣብ ናይተን ኣብያተ ትምህርቲ ኣዳራሻት ምስ ናይ ርሑቕ ትምህርቲ ከወሃህድኦ ከም ዝኽእላ ገይሩ ኣሎ። ሓንቲ ብዙሓት ናይ ግድን ኣብ ብዙሕ ታራፊክ ዝንቀሳቐሰሉ ግዜ ክጕዓዙ ዘለዎም ተምሃሮ ዘለውዋ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ፡ ጽቕጥቕጥ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ንምውጋድ ኣድላዪ እንተ ኾይኑ፡ እቲ ትምህርቲ ብርሑቕ ክምሃርዎ ንኽኽእሉ ከተጠጥሓሎም ከድልያ እዩ።  

ID67

ሆቴል፡ቫንድራር ሄምን ካምቦን

ሆቴላትን፡ቫንድራር ሄምን ሰፈራ ካምቦታትን ነቶም ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ዝህቦም ምኽርታት እቶም ሰራሕተኛታትን ጋሻታትን ከም ዝፈልጥዎምን ዝስዕብዎምን ከረጋግጹ ይግበኦም።እዞም መአንገዲ ቦታታት ነቶም ክፍጠሩ ዝኽእሉ ተርታታት፡ንኣብነት ኣብ እዋን ምዝገባ፡ኣማራጺ ክግበረሎም ኣለዎም(ንኣብነት ኣብ መንጎ ሰባት ዘሎ ምፍንታት ንምርግጋጽ ምልክታት ብምንባር)።እቶም ሰራሕተኛታትን ጋሻታትን ኣእዳዎም ብሳምናን ማይን ከምኡ ድማ ብናይ ኢድ ኣልኮሆል ክሕጸቡ ምእንትን ክኽእሉ፡ክዳለወሎም ኣለዎ።

እቲ ትካል ቤት-መግቢ፡ባር ወይ ካፊተርያ ምስ ዝህልዎ እቶም ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ዘውጾም ሕግታት ዘይምፍንታት ነቶም ኣብያተ መግብን ባራትን’ውን ከይተረፈ ይምልከቶም እዩ።

እገዳ ናይ ምትእኽኻብ ሰባትን ማሕበራውያን ኣጋጣምታትን ነቶም ክኽሰቱ ዝኽእሉ ኣጋጣምታት(ውራያት) ክምልከቶም ይኽእል’ዩ።

ID62

ኣብ ኣኽራናት ዝርከቡ ጎጆታት ንምክራይ ኣቐዲምካ ተመዝጊብካ ክትጸንሕ ኣለካ

ብሰንኪ ስግኣት ለብዒ፡ማሕበር ቱሪዝም ሽወደን(STF) ኣብ’ቶም ናይ’ቲ ማሕበር ኣኽራናውያን ጉጆታት ዝሓድሩ ብዝሒ ሰባት ገደብ ገይሩሉ ኣሎ።እቶም ገያሾ ኣኽራናት ኣቐዲሞም መሕደሪ ንምሓዝ ተመዝጊቦም ክኸፍሉ ኣለዎም።

ኣብ ግላውያን ጎጆታት ኣኽራን’ውን እንተኾነ ተመሳሳሊ ደንብታት ኣለዉ።ኣብ’ዚ ክረምቲ ናብ’ዞም ኣኽራናት ክትገይሽ መደብ እንተለካ፡ኣቐዲምካ ነዞም ነገራት ሓሲብካሎም ክትጸንሕ ንላበወካ።

 

Uppdaterades