ክታበትን ምስክር ኮቪድን

ንስኻ ኣብ ሽወደን እትነብር፡ ጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት ብናጻ ይወሃበካ ኣሎ። ክታበት ንምርካብ ግድን ሽወደናዊ ዜጋ ክትከውን የብልካን። ኣብዚ ገጽ'ዚ ንምስክር ኮቪድ ዚምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።
Uppdaterades

F5

ንኽታበት ቆጸራ ሓዝ

ብምኽንያት ኮቪድ-19 ብኸቢድ ንኸይትሓምምን ንኸይትመውትን፡ ክታበት እቲ ዝበቕዐ ዋሕስ ኢዩ። 

ወላ'ውን ኮቪድ-19 ሒዙካ እንተ ነበረ፡ ክታበትን መመላእታ ዶስን ክትወስድ ትሕበር ኣሎኻ። ድሕሪ ክታበት ዘሎ ናይ ምክልኻል ብቕዓትካ ካብቲ ድሕሪ ሕማምካ ዚኽሰት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዝያዳ ተኣማምነት ኣለዎ። እቲ ብኮቪድ-19 ተጠቒዑ ዝነበረ ሰብ ከም ብሓድሽ ንኸይሓምም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣጥሪዩ ኢዩ፡ ግን እቲ ምክልኻል ክሳዕ መኣስ ከም ዚቕጽል ኣይንፈልጥን። 

ኣንጻር ኮቪድ-19 ንምኽታብ ሓላፍነት ዚወስዳ እተን ወረዳታት ኢየን። ኣብ 1177.se ከመይ ጌርካ ንኽታበት ቆጸራ ከም እትሕዝ ሓበሬታ ኣሎካ። ኣብቲ ናይቲ ገጽ ላዕለዋይ ሸነኽ ነቲ ወረዳኻ ደሊኻ ምረጾ።

F6

ናይ እተፈላለዩ ጉጅለታት ክታበት

ነፍሰጾራት

ኩለን ነፍሰጾራት ኣንጻር ኮቪድ-19 ኪኽተባ ይግባእ፡ ምኽንያቱ ድማ ክታበት ንከቢድ ሕማም  ይከላኸል፡ ንዘይእዋኑ ምውላድ ዘሎ ዕድላት ድማ የጕድሎ። 

ህጻናትን መንእሰያትን

ኣብ መንጎ 12ን 17ን ዕድመ ዘለዉ ህጻናት ክልተ ዶስ ናይ ኣንጻር ኮቪድ-19 ክታበት ንኺወስዱ ይዕደሙ ኣለዉ። ነፍስወከፍ ወረዳ ነቲ ምስ ወለዲ ዚግበር ንትሕቲ ዕድመ ክታበት ዚምልከት ስምምዕ ብኸመይ ከም ዚሕዞ ይውስን።

ካብ 5 ዓመት ዕድመ ዚጅምር ክታበት

እቶም ኣብ ፍሉይ ጉጅለ ዚርከቡን ንሕማማት ሳንቡእ እተቓልዑን ህጻናት ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ኣንጻር ኮቪድ-19 ኪኽተቡ ይምከሩ። 

ኣባጽሕ ስለስተ ዶስ ኢዩ ዘድሊዮም

እቶም ዕድሚኦም ካብ 18-64 ዝኾኑ ኣባጽሕ፡ ሰለስተ ዶስ ኢዩ ዘድሊዮም። ወርሓት ቀውዒ 2022 እቶም ተወሳኺ መመላእታ ዶስ፡ ማለት ዶስ ኣርባዕተ ኪወስዱ ዚደልዩ፡ ይኽእሉ ኢዮም።

ብዕድመ ዝደፍኡን  ኣብ ተነቃፊ ኩነታት ዘለዉን

ዕድሚኦም 65 ዓመትን ልዕሊኡን ዝኾኑ፡ ከምኡ’ውን ካብ 18 ​​ዓመት ዕድሚኦም ንላዕሊ ኮይኑ ኣብቲ ተነቃፊ ኩነታት ዚርከቡ ሰባት፡ ተወሳኺ ዶስ ክታበት፡ ማለት ሓሙሻይ ዶስ፡ ኣንጻር covid-19 ኪውሰዱ ይምከሩ። እቲ ለበዋ ካብ 1 መስከረም 2022 ጀሚሩ ተግባራዊ ይኸውን።

F7

ኣብ ሃገር ሽወደን ዚዝውትሩ ክታበታት

እቶም ዛጊት ኣብ ሽወደን ዚዝውተሩ ዘለዉ ክታበታት፡ ኮሚራንቲ (Comirnaty) ካብ  Pfizer/BioNTech፡ ስፓይክቫክስ (Spikevax) ካብ Moderna ከምኡውን ኑቫክሶቪድ (Nuvaxovid) ካብ Novavax ኢዮም።

F8

እቲ ክታበት ብኸመይ መገዲ ይከላኸለልካ?

ድሕሪ ክታበት እውን ብኮቪድ-19 ናይ ምጥቃዕ ኣጋጣሚታት ኣሎ ኢዩ፡ ግን ምኽታብ ካብ ከቢድ ሕማም ዚከላኸለልካ ዓቕሚ ይፈጥር ኢዩ። እቲ ናይ ኣካላት ናይ ተጻዋርነት ዓቕሚ ኣንጻር ኮቪድ-19 መከላኸሊ ይፈጥር ኢዩ፡ ይኹንምበር ኩሉ ዝተኸትበ ዘተኣማምን ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣለዎ ኪብሃል ኣይከኣልን። እዚ ድማ ንኮቪድ-19 ጥራይ ዘይኮነስ ንኹሉ ዓይነት ክታበት ኢዩ ዚምልከት።

እቲ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት እንታይ ዓይነት ጎድናዊ ሳዕቤን የኸትል? 

እቲ ልሙድ ጎድናዊ ሳዕቤን ኣብታ እትወጋእካላ ኣካል ኢዩ ዚኽሰት፡ ማለት ቃንዛ ይገብረልካ፡ ይሓብጥን ይቐይሕን። ቅርጥማትን ረስንን ሕማም ርእስን ሓፈሻዊ ቀጨውጨውን እውን የጓንፍ ኢዩ። እዚ ድማ ናይቲ ኣካላትና ተጻዋርነት ተፈጥሮኣዊ ግብረመልሲ ኢዩ። ዝበዝሕ ግዜ እቲ ግብረመልሲ እዋናዊ ኢዩ፡ ድሕሪ ገለ መዓልታት ድማ ናብ ንቡር ይምለስ።

F9

ምስክር ኮቪድCovidbevis

ምስክር ኮቪድ ምህላው ንመገሻታትን ጽምብላትን የቃልሎ። ምስክር ኮቪድ ብናጻ ኢዩ ዚውሃብ፡ ብዲጂታላዊ መገዲ ወይ ብወረቐት ድማ ክትረኽቦ ትኽእል።

ሰለስተ ዓይነታት ምስክር ኣለዉ፥

  • ምስክር ክታበት፥ ንክታበት ዚምልከት ምስክር።
  • ናይ መርመራ ምስክር፥ ናይ ኮቪድ መርመራ ነጋቲቫዊ ምስክር።
  • ምስክር ሕውየት፥ ናይ ምሕዋይ ምስክር።

ኣብ ሃገር ሽወደን ንኢ-ሸንስተን ኮቪድበቪስ ዚምልከት እቲ ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኢዩ ሓላፍነት ዘለዎ።

ከመይ ገይረ ናይ ኮቪድ ምስክር እረክብ?

እቲ ቅቡል ናይ ሽወደን ኢ-ለጊቲማኹን ዘለዎ ሰብ፡ ብመገዲ www.covidbevis.se ገይሩ ዲጂታላዊ ምስክር ኮቪድ ኪእዝዝ ይኽእል ኢዩ።

ኢ-ለጊቲማኹን ዘይብልካ ወይ ክትጥቀም ዘይትኽእል ምስ እትኸውን፡ እቲ ምስክር ኮቪድ ናብቲ እተመዝገብካሉ ኣድራሻ ኪለኣኸልካ ይኽእል ኢዩ። እቶም ምዝጉብ ኣድራሻ ዘይብሎም እውን ምስክር ኮቪድ ኪእዝዙ ይኽእሉ ኢዮም።

እቶም ሃገራዊ ቁጽሪ መንነንት (personnummer) ወይ ናይ ኣወሃሃዲ ቁጽሪ (samordningsnummer)ዘይብሎም ሰባት 

ሃገራዊ ቁጽሪ መንነንት (personnummer) ወይ ናይ ኣወሃሃዲ ቁጽሪ (samordningsnummer) ዘይብሎም ሰባት በቲ ሪዘርቭ ቁጽሪ ገይሮም ጸረ ኮቪድ-19 ተኸቲቦም ኢዮም። እዚኣቶም፡ ምስቲ ኣብ ወረዳኦም ዘሎ ክሊኒክ ብምርኻብ ካብ ጥሪ 2022 ጀሚሮም ምስክር ኮቪድ ኪወስዱ ይኽእሉ ኢዮም።  ከምዚ ዚኸውን ግን እቲ ሰብ ኣብ ሃገር ሽወደን እተኸትበ ምስ ዚኸውን ኢዩ።