ክታበትን ናይ ኮቪድ ምስክርን

ኣብዚ፡ ንክታበት ዚምልከት ናይ መደባት ሓበሬታ፡ ከምኡውን ከመይ ገይሩ ሓደ ማሕበረሰብ ብመገዲ ክታበት ነቲ ዚመጽእ ሓደጋ ብዚምልከት መደብ ንምውጻእ ከም ዚውጥን፡ ከምኡውን ብዛዕባ ምስክር ኮቪድ ሓበሬታ ትረክብ። ምስክር ኮቪድ፡ ጸረ ኮቪድ-19 ከም እተኸተብካን፡ ነጋቲቭ ውጽኢት ከም ዝረኸብካን ወይ ድማ ካብ ኮቪድ-19 ከም ዝሓወኻን ዘርእይ ዋጋ ዘይክፈሎ ኢ-ሸንስት (e-tjänst) ኢዩ።
Uppdaterades

ምስክር ኮቪድ እንታይ ኢዩ?

 • ምስክር ኮቪድ፡ ዋጋ ዘይክፈሎ ሰነድ ኮይኑ፡ ዲጂታላዊ ወይ ወረቐት ኢዩ፣ ንሱ ድማ ኣንጻር ኮቪድ-19 ከም እተኸተብካን፡ ነጋቲቭ ከም እተበሃልካ ወይ ካብ ኮቪድ-19 ከም ዝሓወኻ የርኢ። ዕላማኡ፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ EU ዚካየድ መገሻታት ንምቅላል ኢዩ።

 • ኣብ ሃገር ሽወደን፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኢዩ ናይቲ ኢ-ሸንስተን ምስክር ኮቪድ ሓላፍነት ዚወስድ።

ከመይ ገይረ ምስክር ኮቪድ ክረክብ እኽእል?

 • ምስ ተኸተብካ ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ መዓልታት እቲ ምኽታብካ ናብቲ ሃገራዊ ናይ ክታበት መዝገብ ኪለኣኽ ኢዩ። እዚ ምስ ተላእከ፡ ብመገዲ ኢ-ሸንስተን ምስክር ኮቪድ ጌርካ ናይ ኮቪድ ምስክር ክትእዝዝ ትኽእል።
 • ናይ ምሕዋይ ምስክር ኪህልወካ ምስ እትደሊ፡ ካብ ናይ ጥዕናን ክንክንን ኣገልገልቲ ብውሕዱ ዓሰርተ ሓደ መዓልታት ኣቐዲሙ እተገብረ ናይ ኮቪድ-19 ፖዚቲቭ ናይ መርመራ ውጽኢት ከተርኢ ይግበኣካ። እቲ ብቕልጡፍ ዚካየድ ናይ ጸረ ጂን ወይ ጸረ ኣካላት መርመራ ቅቡል ኣይኮነን።

  ናይ ኮቪድ ነጋቲቭ ውጽኢት ምስክር እንተ ደሊኻ ነቲ መርመራ ኣብቲ ምስ ኣገልግሎት ምስክር ኮቪድ እተኣሳሰረ ክፍሊ ክንክን ክትምርመር ይግበኣካ። ኣብቲ ናይ ኢ-ሀልሶሚንዲግሄተን ወብሳይት፡ ኣየኖት ወሃብቲ ክንክን ምትእስሳር ከም ዘለዎም ዚምልከት ዝርዝር ክትረክብ ትኽእል። 

 • ናይ ኮቪድ ምስክር ንምእዛዝ፡ ቅቡል ሽወደናዊ ኢ-ለጊቲማኹን ኪህልወካ ይግባእ። ኣብቲ e-legitimation.se ከመይ ጌርካ ኢ-ለጊቲማኹን ኪህልወካ ከም ዚኽእል ሓበሬታ ኣሎካ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)
 • ኢ-ለጊቲማኹን ምስ ዘይህልወካ ወይ ክትጥቀም ምስ ዘይትኽእል፡ እቲ ምስክር ኮቪድ ናብቲ ምዝጉብ ኣድራሻኻ ኪለኣኸልካ ይኽእል ኢዩ። ነቲ ፎርም ወይ ቅጺ ኣብቲ ናይ ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ወይ E-hälsomyndighetens webbplats. ክትረኽቦ ትኽእል። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ነቲ ናይ ኮቪድ መረጋገጺ ብኸመይ እየ ዝጥቀመሉ?

 • ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ማሕበር ክትገይሽ ከለኻ ኣብ’ቲ ናይ ዶብ መተሓላለፊ ናይ መንነት ወረቐትካ ቁጽጽር ክግበር ኣንከሎ ተርእዮ።
 • ኣብ ምሉእ ጉዕዞ እቲ ናይ ኮቪድ መረጋገጺኻ ኣብ ቀረብካ ክትሕዞ ኣለካ።
 • ኣየኖት መምርሒታት ከምዝምልከቱ ኣቲ ትገሾ ዘለኻ ሃገር እዩ ዝውስን ስለ’ዚ ምንቲ ክትኣቱ እንድሕር እቲ ጠለባት ተማላእ ኮይንካ ንምቁጻጸር ሓላፍነትካ እዩ።

ኣብ ስወደን ኣብሮድ መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ዝተፈላላአዩ ሃገራት ናይ መገሻ መምርሒታት ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ)።

ናይ ኮቪድ ምስክር ምስ ዘይህልወኒ እንታይ ኪጓነፍ ይኽእል? ክገይሽ ኣይክእልን ማለት ዲዩ?

ኣብ ውሽጢ EU ትገሽይ እንተ ኾንካ ካብ ነሓሰ 13 ጀሚሩ ብ ኢ-ሄልሶሚንዲግሄተን እተዋህበ ናይ ኮቪድ ምስክር ኪህልወካ ይግባእ፡ ከምኡውን ከም እተኸተብካን፡ ነጋቲቭ ከም እተበሃልካን፡ ወይ ድማ ካብ ኮቪድ-19 ከም ዝሓወኻን ከተርኢ ይግበኣካ።

ናይ ኮቪድ-19 ምስክር ኣብ ውሽጢ EU ንናጻ ዝኾነ ምንቅስቓስ ከቃልል ኢዩ። ይኹንምበር፡ ምስክር ኮቪድ ምህላው ውሕስነት ኣይኮነን፡ ስለዚ ናይታ እትገሸላ ዘሎኻ ሃገር ናይ መእተዊ ሕግታት እንታይ ከም ዚመስልን ብዛዕባ ውሸባን መርመራን ዚምልከት ኩሉ ግዜ ክትፈልጥ ምድላይ ኣገዳሲ ኢዩ።

ናይ መገሻ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን

እዚ፡ ኣብታ ትራንዚት እትገብረላ ሃገርን፡ ኣብ ገለ ናብ መድረሻኻ ንኽትበጽሕ እትሓልፈን ሃገራት እውን ከገልግል ከም ዚኽእል ዘክር።

መኣስ እየ ምስክር ዝወስድ ክሳዕ ክንደይ ግዜ ኢዩኸ ዘገልግል?

 • ናይ ኮቪድ ምስክር ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ወይ ካልኣይ ክታበት ክትወስድ ትኽእል። እቲ ዓቐን ክታበት ክሳዕ ኣብ መዝገብ ዚኣቱ ክሳዕ ሸውዓተ መዓልታት ከም ዚወስድን፡ ኣብ እተፈላለያ ሃገራት ድማ እቲ ናብ ሃገር ንምእታው ዘድሊ ዓቐን ወይ ዶዝ ብዚምልከት እተፈላለየ መምርሒታት ከም ዘሎን ድማ ሕሰብ።
 • ገሊአን ሃገራት እውን፡ ናብ ሃገረን ቅድሚ ምእታው ካብቲ ካልኣይ ክታበት ጀሚሩ እተወሰነ ግዜ ኪሓልፍ ከም ዘለዎ ዚጠልባ ኣለዋ። ስለዚ ኣብታ እትገሻ ዘሎኻ ሃገር እንታይ መምርሒታት ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣቐዲምካ ኣረጋግጽ።  
 • ናይ ክታበት ምስክር ን 90 መዓልታት የገልግል ኢዩ፡ ንምሕዳሱ ድማ ከምቲ ክትወስዶ ከሎኻ ዝተጠቐምካሉ መገዲ ተጠቐም።
 • ድሕሪ ናይ NAAT-test (PCR) ፖዚቲቭ ውጽኢት፡ እንተ ቀልጠፈ ድሕሪ 11 መዓልታት፡ ናይ ምሕዋይ ምስክር ኪወሃብ ኢዩ። እዚ ድማ ካብቲ ቀዳማይ ፖዚቲቭ ውጽኢት ጀሚሩ ን 180 መዓልታት ከገልግል ኢዩ።
 • ናይ መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት ንገለ መዓልታት ጥራይ ኢዩ ዘገልግል - ኣብቲ እትገሾ ዘሎኻ ሃገር፡ እቲ ነጋቲቭ ውጽኢት ንኽንደይ ግዜ ከም ዘገልግል ክትፈልጥ ኣድላዪ ኢዩ።

ኣብቲ ምስክር ኮቪድ ናይቲ ዝወሰድካዮ ክታበት ዓቐን የሎን ዲዩ?

 • ዝብዝሕ ግዜ ከምዚ መኾኒኡ፡ እቲ ሓበሬታ ኪምዝገብ ብዘይ ምኽኣሉ ኢዩ። እቲ ናይ ክታበት ዶዝ ክሳዕ ዚምዝገብ ክሳዕ ሸውዓተ መዓልታት ከም ዚወስድ ኣይትረስዕ።
 • ኣብ ገለ ናይ ኮቪድ ምስክር፡ ጌጋታት ተራእዩ ኣሎ። ክልተ ግዜ ተኸቲብካ ከሎኻ ኣብቲ ምስክር ኮቪድ ብምሉኡ ከይተመዝገበ ይጸንሕ። እቲ ናይ ሓበሬታ ጉድለት፡ ተክኒካዊ ጸገም ኪኸውን ይኽእል ወይ'ውን እቲ ምትሕልላፍ ተደናጒዩ ኪኸውን ይኽእል። ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና (E-hälsomyndigheten) ምስተን ወረዳታት ብምትሕብባር እቲ ጌጋ ካብ ምንታይ ከም ዝመጸ ብምምርማር ነቲ ጌጋ ቀልጢፉ ከዐርዮ ኢዩ።
 • ብቕልጡፍ ዘይትገይሽ እንተ ኾንካ፡ ቅሩብ መዓልታት ጸኒሕካ ሓድሽ ናይ ኮቪድ ምስክር ውሰድ።  
 • ቀልጢፍካ ክትገይሽ ኣድላዪ እንተ ኾይኑ ግን፡ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንምጋሽ ናይ ኮቪድ ምስክር ኣየድልን ኢዩ። እቲ ምስክር፡ ነቲ መገሻ ንምቅላል ኢሉ ኢዩ ተሰሪሑ። ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ግዜ ሓጋይ፡ ወላ'ውን እንተ ዘይተኸተብካ ወይ ናይ ኮቪድ ምስክር እንተ ዘይብልካ፡ ምጋሽ ይከኣል ኢዩ። ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እቲ ናይ ኮቪድ ምስክር ኪተኣታቶ ከሎ ናይ ግዜያዊ/ተሳጋሪ ሕግታት ስለ ዝገበሩሉ ኢዩ። እቲ ተሳጋሪ ወይ ግዜያዊ ሕጊ ክሳዕ ነሓሰ 12 ከገልግል ኢዩ፡ በዚ ድማ ኣብ ክንዲ ናይ ኮቪድ ምስክር፡ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ዘርእይ ናይ መገሻ ወረቐት ምስክር ከተርእይ ትኽእል ኢኻ ማለት ኢዩ። 

ኣብቲ ናይ ኮቪድ ምስክርካ፡ ናይቲ ክታበት ዓቐን ምስ ዘይህሉ እንታይ ክትገብር ከም ዚግበኣካ ኣብቲ ናይ   ናይ ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና (E-hälsomyndigheten) ወብሳይት  ብተወሳኺ ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ንህጻናትከ ናይ ኮቪድ ምስክር ይውሃቦም ዲዩ?

 • ኣብዚ እዋን'ዚ ገለ ህጻናት ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም፡ ንኣብነት፡ ገለ ሕማም ዘለዎም፡ ይኽተቡ ኣለዉ። ወለዶም ካብቲ ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና E-hälsomydigheten ምስክር ኮቪድ ኪሓቱሎም ይኽእሉ ኢዮም።
 • እቶም 16 ዓመት ዝወድኡን ኢ-ለጊቲማኹን ዘለዎምን ነቲ ናይ ኮቪድ ምስክሮም ካብ Covidbevis.se ዳውንሎድ ኪገብሩዎ ይኽእሉ ኢዮም። 

ብዛዕባ ናይ ኮቪድ መረጋገጺ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ኤለትሮኒካዊ ሰበ-ስልጣን መርበብ ሓበሬታ ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ)።

ID116

ንኽታበት ዚምልከት፥ መዓስን ንመንን ኢዩ ዚውሃብ?

ንህጻናትን መንእሰያትን እንታይ ኢዩ ዚምልከቶም?

እቶም ደቂ 18 ዓመትን ልዕሊኡን ዝኾኑ ኣብቲ ናይ ክታበት ደረጃ 4 ኪኽተቡ ምስ ተጸውዑ፡ እቶም ኣብ 2005 ቅድሚኡን እተወልዱ መንእሰያት ኪኽተቡ ኢዮም።  ናይቶም ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ክታበት ብዚምልከት፡ እተን ወረዳታት ኢየን ነቲ ምስ ክታበት ዚተኣሳሰር ፍቓድን ስምምዕን ዘካይዳኦ፡ ገለ ወረዳታት ንኣብነት ምዝገባ ዘለዎ ናይ ፍቓደኛነት ፎርም ይልእካ፡ ካልኦት ድማ ኣብቲ ክታበት ዚካየደሉ ቦታ ኮይነን ኢየን ነቲ ናይ ዓቕመ-ኣዳም ግምገማ ባዕለን ዘካይዳ። ቅድሚ ክታበት ምውሳድ ኣብቲ ወረዳኻ እንታይ ዓይነት መምርሒ ከም ዘሎ ኣቐዲምካ ምፍላጥ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ ኢዩ።

እቶም ትሕቲ 16 ዓመት ዝኾኑ ህጻናትን መንእሰያትን፡ ከም ንቡር ኣንጻር ኮቪድ-19 ኣይክተቡን ኢዮም። ሕዱር ሕማም ምስ ዚህሉዎም ግን ምስቲ ሓኪሞም ምምይያጥ ይግባእ። በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቶም ኣብ ፍሉይ ሕክምናዊ ኩነታት ዚርክቡ፡ ካብ 12 ዕድመ ጀሚሮም ኪኽተቡ ይመክር።

ነቲ ናይ ህጻናትን መንእሰያትን ክታበት ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መርበባት ሓበሬታ  ይርከብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ID131

ክታበትን ነፍሰጾራትን

እተን ነፍሰጾራት ኣብቲ ራብዓይ ደረጃ ከምቶም ካልኦት ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ዘለዉ ኣንጻር ኮቪድ-19 ኪኽተባ ይኽእላ እየን። እተን ነፍሰጾራት ኮይነን ኣብ ፍሉይ ናይ ተነቀፍቲ ጉጅለ ዚስርዓ ግን ኣብ ደረጃ ሰለስተ mRNA እተባህለ ጸረ ኮቪድ-19 ኢየን ዚኽተባ። እቲ mRNA እተባህለ ንትሕቲ 65ን ዓመት ዝዕድሚኦም ዚወሃብ ክታበት ንነፍሰጾራት ኣብ ብምሉኡ ግዜ ጥንሰን ኪውሃብ ተፈቒዱ ኢዩ። ሕዱር ሕማም ዘይብለን ነፍሰጾራት ግን ኣብ መበል 12 ሰሙን ጥንሲ ኪኽተባ ይኽእላ ኢየን። 

ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ኣየኖት ናይ ሓደጋ ረቛሒታት ንሓደገኛ ናይ ኮቪድ-19 ሕማም ከም ዘቃልዑ ብተወሳኺ ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ID117

ክታበት እንታይ ሓገዝ እዩ ዚህብ?

እቲ ክታበት፡ ኣንጻር ሓደገኛ ሕማም እዩ መከላኸሊ ዚፈጥር። ድሕሪ ክታበት፡ እቲ ኣካል ኣንጻር ኮቪድ-19 ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ይፈጥር። ይኹንምበር፡ ኩሎም እተኸትቡ ምሉእ ናይ ምክልኻል ውሕስነት ኣለዎም ማለት ኣይኮነን። እዚ ድማ ንኮቪድ-19 ክታበት ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንኹሉ ክታበት ዚምልከት እዩ። ግን ከኣ ብኸቢድ ሕማም ንኸይትጥቃዕ ይጠቕመካ እዩ። 

ID118

ድሕሪ ክታበት

ድሕሪ ክታበት እንታይ ክሓስብ ይግበኣኒ?

ንስኻ፡ ወላ'ውን እተኸተብካ ኩን፡ ነቶም ሃገራውን ሓፈሻውን ምኽርታትን ለበዋታትን ቀጻሊ ክትስዕቦም ኣገዳሲ ኢዩ። ስለዚ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቶም እተኸትቡ ብዚሰማማዕ መገዲ ነቲ ምኽርታት ኣቕሪቡዎ ኣሎ። ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቲ ካልኣይ ዶዝ እተኸትበ ሰብ ድሕሪ ምኽታቡ ክልተ ሰሙናት ከቢድ ሕማም ንኸይሓምም ውሕስነት ኣለዎ። ዝኾነኾይኑ፡ እቲ ውሕስነት ውጽኢታውን ነዊሕ ዚኸይድን ንኪኸውን ካልኣይ ዶዝ ምውሳድ ኣገዳሲ ኢዩ።  

ክልተ ዶዝ ምስ ተኸተብካ፡ ካብ ብኸቢድ ሕማም ምጥቃዕ መከላኸሊ ከም ዘሎካን፡ ንኻልኣይ ግዜ ብኮቪድ-19 ብኸቢድ መገዲ ንኸይትሓምም ድማ ውሕስነት ከም ዘሎካን ርግጸኛ ኹን። ካብታ ካልአይቲ ዶዝ ምውሳድካ ጀሚሩ፡ ምልክት ሕማም  ድማ ምስ ዘይህልወካ፡ ክልተ ሰሙን ጸኒሕካ፡ ካብ ገዛ ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ፡ ወላ'ውን ኣብቲ ቤተሰብ ካልእ ብኮቪድ-19 ዝሓመመ ሰብ እንተ ሃለወ። 

ነቶም እተኸትቡ ዝዓለመ እተራዕመ ምኽርታት ብዚምልከት ኣብዚ ኣንብብ፥ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይታት  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ንኻልኦት ንምክልኻል ቀጽል

ወላ'ውን እንተ ተኸተብካ፡ ኮቪድ-19 ኪሕዘካ ይኽእል ኢዩ። ስለዚ፡ ወላ'ውን ንስኻ ምልክታት ናይቲ ሕማም ኣይሃሉኻ፡ ግን ንኻልኦት ክትለክፍ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ፡ ወላ'ውን ተኸተብ፡ እቲ ንኮቪድ-19 ዚምልከት መሰረታዊ ምኽሪ ይምልከተካ ኢዩ፥

 • ምስ እትሓምም ኣብ ገዛኻ ጽናሕ
 • ኣእዳውካ ተሓጸብ
 • ኣካላዊ ርሕቀትካ ሓሉ
 • ምልክት ሕማም ምስ ዚስምዓካ ተመርመር

ድሕሪ ክታበት ንዚረአ ምልክታት ሕማም ዚምልከት መርመራ

ንስኻ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ጸረ ኮቪድ-19 እተኸተብካ፡ እቲ ዚረአ ምልክታት ከም ናይቲ ክታበት ጎድናዊ ሳዕቤን እንተ ኾይኑሞ ድሕሪ ሓደ መዓልትን ለይትን ምስ ዚጠፍእ፡ ክትምርመር ኣይድልየካን እዩ። ግን ክሳዕ እቲ ምልክታት ዘሎካ ኣብ ገዛ ጽናሕ።

ድሕሪ ሓደ መዓልትን ለይትን እቲ ምልክታት ጌና እንተ ተራእዩ፡ ክትምርመር ይግበእካ፡ ወላ'ውን ተኸቲብካ እንተ ኾንካ። ምእንቲ ንኻልኦት ከይትለክፍ፡ ኮቪድ-19 ከም ዘሎካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

ኣብዚ ዚስዕብ ወብሳይት ነዚ ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ (እቲ ገጻት ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

መበራትዒ ዶዝ

ኣዚዩ ድኹም ናይ ረኽሲ ምቅዋም ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት፡ ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ ክልተ ናይ ክታበት ዶስ፡ ካብ ሓደ ምሉእ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ዝበኣሰ/ዝገደደ ናይ ጸረ-ኣካል መልሰ-ግብሪ የጋጥሞም። ስለዚ ምእንቲ ዝሓሸ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኪረኽቡ፡ ተወሳኺ ጸረ ኮቪድ-19 ዶስ ኪወሃቦም ይግባእ። ስለዚ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቶም ኣዚዩ ድኹም ናይ ምጽራር ርኽሰት ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት፡ ናይ ጸረ ኮቪድ-19  ክታበት ተወሳኺ ዶስ ኪህብ ከም ዝኾነ ይሕብር። እዚ መምርሒ'ዚ ነቶም ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም ሰባት ይምልከት።

ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት፡ እዚ፡ ንኣየኖት ጉጅለታት ከም ዚምልከት ዚገልጽ ዝያዳ ሓበሬታ ትረክብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ኣብ 2022 ዝዓበየ ክፋል ህዝቢ ንሳልሳይ ዶስ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ኪውጋእ ይዕደም ይኸውን። ገለ ተኣፈፍቲ ጉጅለታት ድማ ኣብ ቀውዒ 2021 ናይ መመላእታ ወይ መዛዘሚ ዶስ ኪወሃቦም ኢዩ።  ንመመላእታ ዶስ ዚምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣሎ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ID129

ንኮቪድ-19 ዚምልከቱ ቅቡላት ዝኾኑ ክታበታት


ኣብ ሃገር ሽወደንን ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣርባዕተ ቅቡላት ጸረ ኮቪድ-19 ክታበታት ኣለዉ፥
•    ኮሚርናቲ፡ ካብ ፋይዘር/ቢዮን ተክ (Comirnaty, från Pfizer/BioNTech)

•    ካብ ሞደርና Moderna ዝወጸ Spikewax,  (ኣቐዲሙ ኮቪድ-19 ክታበት ሞደርና ዚብሃል ዝነበረ)

•    ቫክስዘቭሪያ (Vaxzevria)፡ ካብ ኣስትራ ዘነካ (Astra Zeneca) ( ቅድሚ ሕጂ ኣስትራ ዘነካ ይብሃል ነይሩ)። 

•    ኮቪድ-19 ክታበት ያንሰን፡ ካብ ያንሰን (Janssen)

ኣብ ትካል መድሃኒት ብዛዕባ እተፈላለዩ ክታበታት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎኩም። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ID102

እቲ ክታበት ብኤውሮጳዊ ሕብረትን በቲ ወኪል ፍርያት መድሃኒትን ኪጸድቕ ይግባእ

መብዛሕትኡ ግዜ፡ ክታበት ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት እዩ ቅቡልነቱ ዚረጋገጽ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ እቲ ክታበት በቶም ናይተን ኣባላት ሃገራት ክኢላታት ይጽናዕ ማለት እዩ፡ ኣብዚ ኸኣ ናይ ሽወደን ክፍሊ ሕክምና ይሳተፉ እዮም። እቲ ቅቡልነት ዚረጋገጽ ካብቲ ኣፍራዪ ክታበት እኹል ሓበሬታን ጸብጻብን ምስ ዚርከብ እዩ። ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ እንታይ ዓይነት ክሊኒካዊ ፈተናታት ከም እተወስደን እቲ መጽናዕቲ ክንደይ ስፍሓት ከም ዘለዎን ብንጹር ምሕባር ኣገዳሲ እዩ።

ሓደ ክታበት ተቐባልነት ኪህሉዎ ወይ ከይህሉዎ ዚኽእል፡ እቲ ጥቕሙ ልዕሊ ጉድኣቱ ምስ ዚኸውን እዩ። እቲ ጉድኣቱ ኣብቲ ጎድናዊ-ሳዕቤናት ኪረአ ስለ ዚኽእል፡ ተጸኒዑ ኪሕበር ይግባእ። እቲ ክታበት ቅቡልነት ምስ ረኸበ'ውን፡ ምእንቲ ሓደስቲ ጎድናዊ-ሳዕቤናት ከይህልዉ፡ ቀጻሊ ምክትታልን ምቁጽጻርን የድሊ እዩ።

ID108

እቶም ክታበታት እንታይ ዓይነት ጎድናዊ ሳዕቤናት ኣለዎም?

መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ እተወጋእካሉ ክፍሊ ኣካል ከም መጠን ጎድናዊ ሳዕቤን፡ ሕበጥን ቂሕን ኪህሉ ይኽእል። ከምኡውን ቅርጥማት፡ ረስኒ፡ ሕማም ርእሲ ወይ ቀጨውጭው ምባል ኪፍጠር ይኽእል። እዚ ግን በቲ ናይ ኣካላት ናይ ምክልኻል ባህርያት ዚፍጠር ልሙድ ተርእዮ ኢዩ። ዝበዝሕ ግዜ፡ ከምዚ ዝበለ ተርእዮ ቀሊል ኮይኑ ኣብ ቅሩብ መዓልታት ይጠፍእ እዩ። እቲ ምልክታት ካብ ሓደ መዓልትን ለይትን ሓሊፉ ምስ ዚቕጽል ግን፡ ጎድናዊ ሳዕቤን ከይከውን ይኽእል ኢዩ፡ ስለዚ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ክትገብር ይግባእ። ክሳዕ'ቲ ምልክታት ዘሎካ፡ ኣብ ገዛ ጽናሕ።

ሓደ ሰብ፡ ነቲ ልሙድን ነቲ ዘይልሙድን ጎድናዊ ሳዕቤን ብዚምልከት ኣብቲ እተፈላለየ ናይ ትካል መድሃኒት ናይ ክታበት ጽሑፍ ሓበሬታ  ኣትዩ ከንብብ ይኽእል እዩ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ኩሉ ዘጠራጥር ጎድናዊ ሳዕቤን  ክትትል ይግበረሉ ኢዩ

መንግስቲ፡ ነቲ ትካል መድሃኒት፡ ናይቶም ዚመጹ ዘለዉ ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ኣስጋእነትን ጎድናዊ ሳዕቤናትን ብዚምልከት ክትትል ኪገብር መዚዙዎ ኣሎ።

ብዛዕባ ዘጠራጥር ጎድናዊ ሳዕቤናት ዚምልከት ጸብጻብ፡ ኣብቲ ትካል መድሃኒት  ኣቲኻ ብተወሳኺ ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ID87

ብኸምዚ መገዲ ካብቶም ናይ ክታበት መታለልቲ ንነብስኻ ተኸላኸል

ንጸረ ኮቪድ-19 ዚውሰድ ክታበት ብዚምልከት፡ እቶም መታለልቲ ነቲ ናይ ዝበዝሕ ሰብ ናይ ምኽታብ ድሌት ይምዝምዙዎ እዮም። ኣብዚ፡ ከመይ ጌርካ ነብስኻ ከም እትከላኸል ብዚምልከት ምኽርታት ክትረክብ ትኽእል።  

ኣብዚ እዋን'ዚ፡ መታለልቲ ነቲ ንኮቪድ-19 ዚምልከት ክታበት ኪምዝምዙዎ ይፍትኑ ኣለዉ፡ ይሕብር ፖሊስ.  መብዛሕትኡ ግዜ፡ ንኣረጋውያንን ንቅሉዓት ግዳያትን እዮም ዘታልሉ። ንሳቶም ካብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወይ ካብቲ ወረዳኻ ይድውሉ ከም ዘለዉ ኢዮም ዚነግሩኻ፡ ንጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ቆጸራ ኪሕዙልካ ከም ዝደለዩ ድማ ይገልጹልካ። ስለዚ ናይ ባንክ ዶሳ ወይ ናይ ባንክ ኣይ.ዲ ክትህብ ይሓቱኻ። ንስኻ ግን ፈጺምካ ክትህብ የብልካን። ከምዚ ዓይነት ዘረባ ምስ ዚድወለልካ ነታ ተለፎን ቀልጢፍካ ዕጸዋ። 

ከምኡውን 1177 Vårdguiden ብዛዕባ'ቶም ነቲ ናይ ባንክ ሓበሬታ ኪፈልጡ ዚደልዩ ወይ ንክታበት ኪኽፈሉ ዚደልዩ መታለልቲ የጠንቅቕ ኣሎ።  

ብኸምዚ መገዲ ካብቶም ብቴለፎን ዘታልሉ ንነብስኹም ተኸላኸሉ

 • ምስቲ ከይተጸበኻዮ ዝረኽበካ ሰብ፡ ናይ ባንክ ዶሳ ወይ ናይ ባንክ ኣይ.ዲ ኣይተዘውትር።
 • ኮድ ይኹን ካልእ ተነቃፊ ሓበሬታ ፈጺምካ ንኻልእ ኣይትሃብ።
 • ሓደ ዘይትፈልጦ ሰብ ምስ ዚድውለልካ፡ ተለፎን ኣይተልዕል ወይ ከኣ በቲ ንስኻ እትፈልጦ ቁጽሪ ደውል። ከምዚ እትገብር ድማ እቲ ዚድውል ሰብ ዘመድ ይኹን ወይ ካብ ባንክ ወይ ካብ ኩባንያ ወይ ካብ ትካል ይኹን ብዘየገድስ እዩ።
 • ነቲ ናባኻ ደዊሉ ብዛዕባኻ ውልቃዊ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ጥራይ ዝነግረካ ሰብ ኣይትእመኖ። መታለልቲ፡ ብዛዕባ ናይ ሰብ ሓበሬታ ኣብ ወብሳይት ኣትዮም እውን ኪረኽቡ ይኽእሉ ኢዮም።
 • ከም እተታለልካ ምስ እትጥርጥር፡ ተቐላጢፍካ ንባንክኻ ሓብር፡ ንፖሊስ ኣመልክት፡ ነቶም ኣብ ጥቓኻ ዘለዉ ሰባት ድማ ንኺሕግዙኻ ተወከሶም።

እዞም ዚስዕቡ ናይ ሓበሬታ ገጻት ብቛንቋ ሽወደን ኢዮም