ለበዳ ኮሮና፥ እዚ፡ ኣብዚ እዋን'ዚ የገልግል

ኣብዚ፡ ናይቲ ብምኽንያት ለበዳ ኣብዚ እዋን'ዚ ዘድልዩ ናይ ክልከላን ለበዋን ጽማቝ ትረክብ። ናብቲ ዝዓመቘ ሓበሬታ ዚመርሕ ሊንክ ወይ መላግቦ እውን ትረክብ። ኣብቲ ጽማቝ ነቶም ንኣኻ ብፍላይ ዚትንክፉኻ ምኽርታትን ለበዋታትን መሪጽና ኣሎና።
Uppdaterades

ሕጋውያን ቅየዳታትን ክልከላታትን

ንህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ዚምልከት ናይ ስፍሓት መጠን

ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ክንደይ ሰባት ኪሳተፉ ከም ዘለዎም ዚውሰን፡ እቲ ውራይ ኣብ ውሽጢ ገዛ ወይ ኣብ ደገ ዚካየድ ምዃኑን ወይ ድማ እቶም ተሳተፍቲ ኮፍ መበሊ ኣለዎም ምዃኑን ኣብ ግምት ብምእታው ኢዩ፥

 • ኮፍ መበሊ ዘይብሉ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዚካየድ ውራይ፥ 50 ተሳተፍቲ።
 • ኣብ ውሽጢ ዚካየድ ውራይ ምስ ኮፍ መበሊ፥ 300 ተሳተፍቲ። 

  እቲ ምስ ብጾት ዚግበር ምርኻባት፡ እንተ ወሓደ ብጋድም ወይ ብጎድኒ ከምኡውን ብቕድሚትን ብድሕሪትን ብሓደ ሜትሮ ፍንትት ዝበለ ኪኸውን ይግባእ። ዝኾነ ናይ ብጾት ርክባት ካብ ሸሞንተ ሰባት ኪዛይድ ኣይግባእን።

 • ኣብ ደገ ዚካየድ ውራይ ብዘይ ኮፍ መበሊ፥ 600 ተሳተፍቲ።
 • ኣብ ደገ ዚካየድ ውራይ ምስ ኮፍ መበሊ፥ 3000 ተሳተፍቲ። 

  እቲ ምስ ብጾት ዚግበር ምርኻባት፡ እንተ ወሓደ ብጋድም ወይ ብጎድኒ ከምኡውን ብቕድሚትን ብድሕሪትን ብሓደ ሜትሮ ፍንትት ዝበለ ኪኸውን ይግባእ። ዝኾነ ናይ ብጾት ርክባት ካብ ሸሞንተ ሰባት ኪዛይድ ኣይግባእን።

 • ናይ ስፖርት ጉያ፥ 900 ተሳተፍቲ።
 • ኣብ ቀብሪ፡ ናይ ትርብዒት ሜትሮ ቁጽሪ ብዘየገድስ ኩሉ ግዜ 20 ተሳተፍቲ ጥራይ ኪህልዉ ይግባእ። ብዙሓት ዚሳተፉ እንተ ኾይኖም፡ እቲ ናይ ቀብሪ ስነስርዓት ኣብ ውሽጢ ዲዩ ወይስ ኣብ ደገ ምክያዱ ወሳኒ ኢዩ፡ ወይ ድማ እቶም ተሳተፍቲ ምዱብ ኮፍ መበሊ ኣለዎም እንተ ኾይኑ። ንኣብነት፡ ኮፍ መበሊ እተመደበሉ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዚካየድ ናይ ቀብሪ ስነስርዓት፡ 300 ተሳተፍቲ ኪህልዉዎ ይኽእሉ ኢዮም።
 • ኣብ ክሩይ ገዛ ዚካየድ ብሕታዊ ጽምብል፥ 50 ሰባት።

እቲ ኣዳላዊ ነቲ ቦታ ምስ ዚኸፋፍሎ፡ ንነፍስወከፍ ክፍሊ፡ ናይ ተሳታፍነት ደረት ኪህሉዎ ይግባእ።

ኣብ እተፈላለዩ ዓይነታት ጽምብላት ዚፍቀድ ቁጽሪ ተሳተፍቲ ንዚምልከት ብተወሳኺ ኣብ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መግለጺ  ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ንህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ዚምልከት መምርሒታት ኣብ ናይ ፖሊስ መርበብ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ናይ መሳሰዪ ቦታታት

ነቲ ለበዳ ንምዕጋት ስጉምቲ ምውሳድ ኣድላዪ ኢዩ። ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ ሓደ ጣውላ ካብ ሸሞንተ ሰባት ንላዕሊ ኮፍ ኪብሉ የብሎምን።

ID140

ናብ ሽወደን ዚግበር መገሻ

ናይ ምእታው ሃገር ክልከላ ነቶም ካብ መብዛሕትአን ካብ EU/EES ወጻኢ ዝኾና ሃገራት ናብ ሽወደን ዝቐንዑ ዘየድሊዩ መገሻታት ይምልከት። እቲ ክልከላ ንዜጋታት ሽወደን ኣይምልከትን፡ ከምኡውን ንዜጋታት ናይ ካልእ EU/EES ሃገር ከምኡውን ዜጋታት ናይ ገለ ሕድገት እተገብረለን ሃገራት። እቶም ኣብ ሃገር ሽወደን ኣብ ህዝባዊ መዝገብ እተመዝገቡ ሽወደናውያን ወይ ናይ ካልእ ሃገር ዜጋታት፡ ናብ ሽወደን ኪኣትዉ ኩሉ ግዜ መሰል ኣለዎም። እዚ ነቲ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሓሚሙ ዝነበረ ሰብ'ውን ኣይምልከቶን ኢዩ።

ኣብቲ  ንናይ ወጻኢ መገሻታት ዚምልከት ገጽ  ብተወሳኺ ኣንብብ፡ ኣብኡ ድማ ኣየኖት ሃገራት ካብ ናይ ምእታው ክልከላ ናጻ ከም ዝኾናን፡ እንታይ ዓይነት እተፈላለየ ሕድገታት ከም ዘሎን ዚምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ምኽርታትን ለበዋታትን

ሃገራውያን ምኽርታት

ኩላቶም ኣብ ሽወደን ዚነብሩ፡ ነቶም ንኣብነት፡ ናይ ሕማም ምልክታት ኪረኣየካ ከሎ ኣብ ገዛ ጽናሕ፡ ርሕቀትካ ሓሉ፡ ካብ ገዛ ኴንካ ስራሕ ዚብሉ መምርሒታት ኪስዕቡ ይግባእ።

ነዚ ምኽር'ዚ ክትስዕቦ ኣሎካ

ID128

ተኸቲብካ እንተ ኾንካ 

 • ድሕሪ እታ ካለአይቲ ክታበት፡ ክልተ ሰሙን ጸኒሕካ ካብ ገዛ ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ፡ ወላ'ውን ኣብቲ ቤተሰብ ካልእ ሰብ ኮቪድ-19 እንተለዎ።
 • ይኹንምበር፡ እተኸትቡ ሰባት፡ ነቶም ምስ ሓመምካ ኣብ ገዛ ጽናሕ፡ ኣእዳውካ ተሓጸብን ርሕቀትካ ሓሉን ዚብሉ መሰረታውያን መምርሒታት ኪስዕቡ ይግባእ።

ኣብያተ-ትምህርቲ

 • እቲ ኣብ ክፍልታት ቤትትምህርቲ፡ ኣብ ቦታኡ ዚካየድ ትምህርቲ ከም ቀንዲ መትከል ኣብ ወርሓት ቀውዒ 2021 ከም ዚውሃብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይሕብር። ይኹንምበር ነቲ ናይ ምዝርጋሕ ለበዳ ንምጕዳል ዚውሰዱ ናይ ምክልኻል ስጉምትታት ብቐጻሊ ኣገደስቲ ኢዮም።
 • ኣብ እተፈላለያ ወረዳታት፡ እቲ ኩነታት ለበዳ እተፈላለየ ብምዃኑ፡ እቲ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ድማ ወረዳዊ ፍልልያት ኪህሉዎ ይኽእል ኢዩ። ኣብቲ ወረዳኻ  እንታይ ከም ዘገልግል ብተወሳኺ ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ኣብዚ ገጽ'ዚ ብተወሳኺ ኣንብብ፥  ኣብያተትምህርትን መእለዪ ህጻናትን

ክሳዕ ዚከኣለካ ካብ ገዛ ኴንካ ስራሕ

 • ዚከኣል እንተ ኾይኑ፡ ካብ ገዛ ኴንካ ንኽትሰርሕ ምስ ወሃብ ስራሕካ ተሰማማዕ።
 • ናብ ስራሕ ክትከይድ ግድን እንተ ኾይኑ ብዚከኣል መጠን ነቲ ናይ ስራሕካ ናይ ሰዓታት ግዜ ብምስትኽኻል፡ ካብ ናይ ህዝባዊ መጎዓዝያ ጽቕጥቅጥን ናይ ስራሕ ቦታ ጽቕጥቅጥን ከተልግስ ፈትን።

ኣብ ገዛ ኴንካ ምስራሕ ዚምልክት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓበሬታ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ) 

ID144

ብዚከኣል መጠን ውሕስነት ብዘለዎ መገዲ ተጓዓዝ

 • ኮፍ መበሊ ዚሕብር ቲከት ክትዕድግ ዘይከኣል እንተ ኾይኑ፡ ካብ ህዝባዊ መጎዓዝያን ካብ ሓፈሻዊ ናይ መጎዓዝያ ተሽከርከርትን ምዝውታር ተቖጠብ።
 • ኣብቲ ናይ ጕዕዞኻ መድረሻ ክትውሸብ ከም እትኽእል ኣረጋግጽ፡ ወይ ድማ ምልክታት ኮቪድ-19 ምስ ዚህልወካ ንኻልኦት ከይለከምካ ንገዛ ክትምለስ ከም እትኽእል ርግጸኛ ኩን።

ID143

ኣብ ወጻኢ ሃገር እንተ ኔርካ

ኣብ ወጻኢ ሃገር እንተ ደኣ ኔርካ

እቲ ካብ ኖርዲካውያን ሃገራት ወጻኢ ገይሹ ዝነበረ ሰብ ናብ ሽወደን ኪምለስ ከሎ ናይ PCR -መርመራ ኪወስድ ከም ዘለዎ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይሕብር። ወላ'ውን ምልክት ሕማም ኣይሃሉዎ። እዚ ግን ነቶም ትሕቲ ሽድሽተ ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ወይ ድማ ነቶም ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ብምሉኡ እተኸትቡ ሰባት ኣይምልከቶምን ኢዩ። ብተመሳሳሊ መገዲ ነቲ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሒዙዎ ዝነበረ ሰብ እውን ኣይምልከቶን ኢዩ።

ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ) 

ካብ ኖርዲካውያን ሃገራት ወጻኢ ገይሾም ዝነበሩ ሰባት ብዚከኣል መጠን ምስ መን ከም ዚራኸቡ ኪጥንቀቑ ይግባእ፡ ንኣብነት ምስቶም ተኣፈፍቲ ጉጅለ ኪራኸቡ የብሎምን።

ይኹንምበር ነቶም ቅድሚ ናብ ሽወደን ምእታዎም ክልተ ናይ ክታበት ዶዝ ወሲዶም ዝነበሩ ሰባት እዚ ምኽር'ዚ ኣይምልከቶምን ኢዩ። 

ID145

ዋኒናት

ብመሰረት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓፈሻዊ ምኽሪ፡ ኩለን ዋኒናት ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስፍሕፋሕ ንምዕጋት ፍሉይ ናይ ለበዳ ምክልኻል ስጉምትታት ኪወስዳ ይግባአን። እዚ ድማ ንኣብነት ብኸምዚ ዚስዕብ ኪካየድ ይኽእል፥ ኣብቲ ባይታ ናይ ርሕቀት ምልክት ምግባር፡ ነቲ ናይ ስራሕ ሰዓታት ምስትኽኻል፡ ወይ ድማ ጽቕጥቅጥ ንምጕዳል ነቲ ኣቕሑ (ከም ጣውላን ወንበርን) ምውግጋን።

ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይታት ብዛዕባ ሓፈሻዊ ምኽሪ ብተወሳኺ ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)