ናይ ኮሮና ለበዳ፥ እዚ ኣብዚ እዋን'ዚ የገልግል

ኣብዚ፡ እዋናዊ ዝኾነ ንለበዳ ዚምልከት ክልከላን ምኽርን ለበዋን ክትረክብ ትኽእል። ኣብዚ ጥርኑፍ ጽሑፍ'ዚ ንኣኻ ከም ውልቀሰብ ዚምልከት ምኽርን ለበዋን መሪጽናልካ ኣሎና።
Uppdaterades

 F3b

ኮቪድ-19 ዛጊት ብሓፈሻ ንህዝብን ንማሕበረሰብን ሓደገኛ ኣይኮነን

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ካብ ሚያዝያ 1 ጀሚሩ፡ ኮቪድ-19 ብሓፈሻ ንህዝብን ንማሕበረሰብን ሓደገኛ ሕማም ከም ዘይኮነ ተቖጺሩ ተመዲቡ ኣሎ። ይኹንምበር፡ እቲ ሕማም ኪኽሰት ከሎ ክንሕብር ግዴታና ኢዩ፥ ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ እቲ ሕማም ምስ ዚረአ ናብቲ ናይቲ ዞባ ናይ ምክልኻል ለበዳ ሓኪምን ናብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕናን ክንሕብር ይግባእ ማለት ኢዩ። ናይ ለበዳ ምክትታል ኣብቲ ንከቢድ ሕማም ብልዑል ደረጃ እተቓልዑ ሰባት ዚርከቡሉ ኣብ ክፍሊ ሕክምናን ክንክንን ኪዳየድ ኢዩ።

ንኮቪድ-19 ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ተመልከት (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

F4

ምኽርን ለበዋን

ብዚከኣለካ መጠን ተኸተብ። ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ኩሉ 12ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኡ ሰብ ኣንጻር ኮቪድ-19 ኪኽተብ ይግባእ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ከቢድ ሕማምን ሞትን ዕድላት የጕድሎ።

ንጸረ ኮቪድ-19 ዚምልከት ክታበት ብተወሳኺ ኣንብብ

ምልክታት ሕማም ምስ ዚረእዩኻ ኣብ ገዛ ጽናሕ

  • ምልክታት ሕማም ምስ ዚህልዉኻ ኣብ ገዛ ጽናሕ።
  • ኣብቲ ስድራቤት ሓደ ሰብ ምስ ዚሓምም፡ እቶም ካልኦት፡ ምልክታት ሕማም ከይህሉዎም ብማለት ኪነቕሑ ይግባእ። እቶም ምልክታት ሕማም ዘይብሎም ግን ከም ቀደሞም ናብ ስራሕን ትምህርትን ወይ ድማ ናብ ናይ ትርፊ ግዜ ንጥፈታቶም ኪኸዱ ይኽእሉ ኢዮም።

ነቶም ዘይተኸትቡ ዚምልከት ፍሉይ ምኽሪ

እቲ ዘይተኸትበ ሰብ ብኮቪድ-19 ከቢድ ሕማም ኪሓምም ዓቢ ዕድል ኣለዎ፡ ስለዚ ዝያዳ ኪጥንቀቕ ይግባእ። እምበኣር ካብቲ ብዙሓት ሰባት ዚእከቡሉ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዚካየድ ምትእኽኻባት ረሓቕ።