ስቶክሆልም Stockholm

ID104

ጥብቂ መምርሒ

ኩላቶም ኣብቲ ምምሕዳር ዘለዉ ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይጽውዑ ኣለዉ፥

  • ኣብ ውሽጢ ገዛውቲ ካብ ምጽናሕ ተቖጠብ፡ ንኣብነት ከም ቡቲካትን ማእከላት ዕዳጋን ኣብያተመዘክራትን ኣብያተንባብን መሐምበሲታትን ጂምን ። ናብ ጥረ-መግቢ ዚዕደጎ ቦታን ናብ ፋርማሲን ዚግበር ኣድላዪ ምብጻሕ ግን ይከኣል እዩ።
  • ካብ ንኣብነት ኣኼባታት፡ ኮንሰርትታት፡ ጽምብላት፡ ናይ ስፖርት ልምምድ፡ ግጥማትን ውድድራትን ተቖጠብ። እዚ ግን ነቲ ናብቶም ኣብ 2005 ወይ ድሕሪኡ እተወልዱ ህጻናትን መንእሰያትን ዝዓለመ ልምምድ ስፖርት ኣይምልከትን እዩ። 
  • ምስቶም ምሳኻ ዚቕመጡ እንተ ዘይኮይኑ፡ ብዚከኣል መገዲ ምስ ካልኦት ኣይትልገብ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ኣብ ፌስታን ጽምብላትን ወይ ተመሳሳሊ ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ኣይትሳተፍ፡ ወይ ድማ ባዕልኻ ኣይተዳሉ፡ ማለት እዩ።

ይኹንምበር፡ ኣድላዪ ምርኻባት፡ ከም ንኣብነት ናይ ክንክን ወይ ሕክምና ምርመራታት ምግባር ኣብዚ መምርሒ'ዚ ኣይኣቱን ኣዩ። ስለዚ፡ እቲ ገለ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ዘለዎ ሰብ ምስ ካልኦት ሰባት ናይ ቀረባ ርክባት ካብ ምግባር ኪቑጠብ ከም ዚግባኦ ኣገዳሲ እዩ።

እቲ ውሳነ ነቲ ጥብቂ ዝኾነ ንትካላት እተዋህበ መምርሒ እውን ይምልከት እዩ - ንኣብነት ቡቲካት፡ ማእከል ዕዳጋታትን ናይ ስፖርት ቦታታትን - ከምኡውን ናይ ወረዳታት ስቶክሆልምን ቨስትራ ዮታላንድን ኦስተርዮትላንድን ናይ ስራሕ ቦታታት። በጻሕትን ሰራሕተኛታትን ነቶም ንዞባዊ ምግንፋል ኮቪድ-19 ዚምልከቱ መምርሒታት ምእንቲ ኪኽተሉ፡ ትካላትን ወሃብቲ ስራሕን ስጉምቲታት ኪወስዱ ይግባእ።

R233

ኣብ ህዝባዊ ምትእኽኻብን ጽምብላትን እንተ በዝሐ ሸሞንተ ይሳተፍ

ካብ ሕዳር 24-2020 ጀሚሩ እቶም ኣብ ኣኼባታትን ጽምብላትን ዚርከቡ ተሳተፍቲ ካብ 8 ኪበዝሑ የብሎምን። ወላ'ውን እቶም ኮፍ ኢሎም ዚዕዘቡ። እቲ ውሳነ ንዘይተፈልጠ ግዜ የገልግል። እዚ ግን ንስነስርዓት ቀብሪ ኣይምልከትን። ኣብኡ ክሳዕ 20 ሰባት ኪሳተፉ ይኽእሉ እዮም።

Uppdaterades