ኦረብሮ Örebro

ID104

ጥብቂ መምርሒ

ኩላቶም ኣብቲ ምምሕዳር ዘለዉ ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይጽውዑ ኣለዉ፥

  • ኣብ ውሽጢ ገዛውቲ ካብ ምጽናሕ ተቖጠብ፡ ንኣብነት ከም ቡቲካትን ማእከላት ዕዳጋን ኣብያተመዘክራትን ኣብያተንባብን መሐምበሲታትን ጂምን ። ናብ ጥረ-መግቢ ዚዕደጎ ቦታን ናብ ፋርማሲን ዚግበር ኣድላዪ ምብጻሕ ግን ይከኣል እዩ።
  • ካብ ንኣብነት ኣኼባታት፡ ኮንሰርትታት፡ ጽምብላት፡ ናይ ስፖርት ልምምድ፡ ግጥማትን ውድድራትን ተቖጠብ። እዚ ግን ነቲ ናብቶም ኣብ 2005 ወይ ብድሕሪኡ እተወልዱ ህጻናትን መንእሰያትን ዝዓለመ ልምምድ ስፖርት ኣይምልከትን እዩ። 
  • ምስቶም ምሳኻ ዚቕመጡ እንተ ዘይኮይኑ፡ ብዚከኣል መገዲ ምስ ካልኦት ኣይትልገብ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ኣብ ፌስታን ጽምብላትን ወይ ተመሳሳሊ ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ኣይትሳተፍ፡ ወይ ድማ ባዕልኻ ኣይተዳሉ፡ ማለት እዩ።

ኣድላዪ ኣካላዊ ምትንኻፋት ንኣብነት ሓኪም ምርኣይን፡ ሕክምናዊ ምርመራ ምግባርን፡ ኣብቲ መምርሒ ኣይጥርነፍን እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ኣሎኒ ዚብል ሰብ፡ ምስ ካልኦት ሰባት ካብ ምልጋብ ወይ ምሕዋስ ኪቑጠብ ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ። 

እቲ ውሳኔ ነቲ ናይ ትካላት ጥብቂ ህዝባዊ መምርሒ እውን ይጥርንፍ እዩ - ንኣብነት፡ ዱካናት፡ ማእከላት ዕዳጋን ናይ ስፖርት ቦታታት - ከምኡውን ናይቲ ምምሕዳር ናይ ስራሕ ቦታታት።

  • ምእንቲ ነፍስወከፍ ሰብ ነቲ ንዞባዊ ግንፋለ ኮቪድ-19 ዚምልከት ህዝባዊ መምርሒ ንምኽታል ኪኽእል፡ ኩለን ኣብቲ ወረዳን ክፍልታት ወረዳን ዚርከባ ትካላት ስጉምቲ ኪወስዳ ይግደዳ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ እተን ትካላት ነቲ ብዝሒ ናይቶም ብሓደ ግዜ ኪበጽሑ ዚመጹ ሰባት ምጕዳል፡ ዝኽፈተሉ ሰዓታት ምምሕያሽ ከምኡውን እቲ ምርኻባት ብዲጂታላዊ መገዲ ንኪኸውን ከም ኣማራጺ ምውሳድ ማለት እዩ። 
  • ምእንቲ እቶም ሰራሕተኛታት ንዞባዊ ንግንፋለ ኮቪድ-19 ዚምልከት ህዝባዊ መምርሒ ምኽታል ኪኽእሉ፡ ወሃብቲ ስራሕ ስጉምቲ ኪወስዱ ይግባእ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛውቶም ኮይኖም ኪሰርሑ ኪውከሱዎም፡ ኣብ ገዛ ኮንካ ንምስራሕ ዘድሊ ሃዋህው ኪፈጥሩ፡ ናይ ስራሕ ጕዕዞን ካልእ ኣካላዊ ኣኼባታትን ድማ ንግዜኡ ኪመሓላለፍ ዚብል ውሳኔ ኪህቡ ማለት እዩ።

R233

ኣብ ህዝባዊ ምትእኽኻብን ጽምብላትን እንተ በዝሐ ሸሞንተ ይሳተፍ

ካብ ሕዳር 24-2020 ጀሚሩ እቶም ኣብ ኣኼባታትን ጽምብላትን ዚርከቡ ተሳተፍቲ ካብ 8 ኪበዝሑ የብሎምን። ወላ'ውን እቶም ኮፍ ኢሎም ዚዕዘቡ። እቲ ውሳነ ንዘይተፈልጠ ግዜ የገልግል። እዚ ግን ንስነስርዓት ቀብሪ ኣይምልከትን። ኣብኡ ክሳዕ 20 ሰባት ኪሳተፉ ይኽእሉ እዮም።

Uppdaterades