ዞባ ካልማር Kalmar län

ID104

ጥብቂ መምርሒ

ኩላቶም ኣብቲ ምምሕዳር ዘለዉ ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይጽውዑ ኣለዉ፥

  • ብዚከኣል መጠን ምስቶም ምሳኻ ዚነብሩ እንተ ዘይኮይኑ ምስ ካልኦት ኣይትልገብ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ኣብ በዓላትን ጽምብላትን ተመሳሳሊ ኣኼባታትን ዘይምስታፍን ባዕልኻ ዘይምድላውን ማለት እዩ። ካብቶም ከይተለጋገብካ ኪካየዱ ዘይክእሉ ንጥፈታት እውን ተቖጠብ፡ ማለት ከም ምትንኻፍ ዘለዎ ስፖርትን ናይ ቁንጅና ሳሎንን ስነ-ጽባቐን። እዚ፡ ሕክምናዊ ምኽንያት ምስ ዚህሉዎ ግን ይከኣል እዩ።
  • ኣብ ውሽጢ ገዛውቲ ካብ ምጽናሕ ተቖጠብ፡ ንኣብነት ከም ቡቲካትን ማእከላት ዕዳጋን ኣብያተመዘክራትን ኣብያተንባብን መሐምበሲታትን ጂምን ። ናብ ጥረ-መግቢ ዚዕደጎ ቦታን ናብ ፋርማሲን ዚግበር ኣድላዪ ምብጻሕ ግን ይከኣል እዩ።
  • ካብ ንኣብነት ኣኼባታት፡ ኮንሰርትታት፡ ጽምብላት፡ ናይ ስፖርት ልምምድ፡ ግጥማትን ውድድራትን ተቖጠብ። እዚ ግን ነቲ ናብቶም ኣብ 2005 ወይ ብድሕሪኡ እተወልዱ ህጻናትን መንእሰያትን ዝዓለመ ልምምድ ስፖርት ኣይምልከትን እዩ።   
  • ኣድላዪ ኣካላዊ ምትንኻፋት ንኣብነት ሓኪም ምርኣይን፡ ሕክምናዊ ምርመራ ምግባርን፡ ኣብቲ መምርሒ ኣይጥርነፍን እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ኣሎኒ ዚብል ሰብ፡ ምስ ካልኦት ሰባት ካብ ምልጋብ ወይ ምሕዋስ ኪቑጠብ ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ። 

እቲ ውሳነ ነቲ ንናይ ስራሕ ቦታታትን ትካላትን ዚምልከት ጥብቂ መምርሒ እውን ይጥርንፍ እዩ - ንኣብነት፡ ዱካናት፡ ሽፉን ዕዳጋታትን ናይ ስፖርት ቦታታትን - ኣብ ወረዳታት ካልማርን ኖርቦተንን ቨስተርቦተንን። ትካላትን፡ ወሃብቲ ስራሕን፡ ኩሉ ሰብ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ መምርሒ ምእንቲ ኪስዕቦ ስጉምትታት ኪወስዳ ይግባእ፥

ወሃብቲ ስራሕ ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛውቶም ኮይኖም ኪሰርሑ ኪውከሱዎም፡ ኣብ ገዛ ኮንካ ንምስራሕ ዘድሊ ሃዋህው ኪፈጥሩ፡ ናይ ስራሕ መገሻታትን ካልእ ኣካላዊ ኣኼባታትን ድማ ንግዜኡ ከመሓላልፉዎ ይግባእ። ካልኦት ትካላት ድማ ነቶም ዓመዊል ኩሎም ብሓደ ግዜ ንኸይመጹ ነቲ ናይ ምኽፋት ሰዓታት ከመሓይሹን ዲጂታላዊ መገዲ ከም ኣማራጺ ኪወስዱን ይግባእ።

R233

ኣብ ህዝባዊ ምትእኽኻብን ጽምብላትን እንተ በዝሐ ሸሞንተ ይሳተፍ

ካብ ሕዳር 24-2020 ጀሚሩ እቶም ኣብ ኣኼባታትን ጽምብላትን ዚርከቡ ተሳተፍቲ ካብ 8 ኪበዝሑ የብሎምን። ወላ'ውን እቶም ኮፍ ኢሎም ዚዕዘቡ። እቲ ውሳነ ንዘይተፈልጠ ግዜ የገልግል። እዚ ግን ንስነስርዓት ቀብሪ ኣይምልከትን። ኣብኡ ክሳዕ 20 ሰባት ኪሳተፉ ይኽእሉ እዮም።

Uppdaterades