የምትላንድ- ሀርዬዳለን Jämtland Härjedalen

ID104

ጥብቂ መምርሒ

ኩላቶም ኣብቲ ምምሕዳር ዘለዉ ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይጽውዑ ኣለዉ፥

  • ብእተኻእለ መጠን ምስቶም ምሳታቶም ዚቕመጡ ሰባት እንተ ዘይኮይኑ ምስ ካልእ ዝኾነ ዓይነት ኣካላዊ ምትንኻፍ ከይገብሩ ይምከሩ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ኣብ በዓላትን ጽምብላትን ዘይምስታፍን ባዕልኻ ዘይምድላውን ማለት እዩ። ከምኡውን ካብቶም ብዘይ ምትንኻፍ ወይ ምርሕሓቕ ኪዳየዱ ዘይክእሉ ንጥፈታት ምቝጣብ የድሊ፥ ንኣብነት ከም ብምትንኻፍ ዚካይድ ስፖርት ወይ ድማ ናይ ጥዕናን ስነጽባቐን ክንክን፡ ማለት ሕክምናዊ ምኽንያት ዘይብሎም ምስ ዚኾኑ። 
  • ዘየድሊ መገሻ ኣይትግበር። ኣብቲ ኣብ ውሽጥን ካብን ናብን ወረዳታት ዚግበር መገሻ ምስ ሓደስቲ ሰባት ስለ እትራኸብ፡ ነቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ይውስኸሉ እዩ። ከምዚ ኢሉ ድማ ሓድሽ ምልኽኻፍ ይጅምር። ስለዚ ሓደ ሰብ ብእተኻእለ መገዲ፡ ካብ ከምዚ ዓይነት መገሻ ኪቑጠብ ይግባእ። እቲ ክልከላ ነቲ ካብ ካልእ ወረዳ ናብቲ ወረዳ ዚግበር መገሻ እውን ይጥርንፍ እዩ። ግን እዚ መምርሕ'ዚ ነቲ ናብ ስራሕ ወይ ናብ ትምህርቲ ወይ ሞያ ወይ ንሕክምና ዚግበር ጕዕዞ ኣይክልክልን እዩ።

ንናይ ስራሕ ቦታታትን ዋኒናትን ዚምልከት ጥብቂ ህዝባዊ መምርሒ

እቲ ውሳነ ነቶም ኣብ የምትላንድ ሃየርዳለን ዚርከቡ ናይ ስራሕ ቦታታትን ዋኒናት - ከም ንኣብነት ቡቲካትን ሽፉናት ዕዳጋታትን ናይ ስፖርት ቦታታትን - ይጥርንፍ እዩ።

  • ምእንቲ ነፍስወከፍ ሰብ ነቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ዞባዊ ህዝባዊ መምርሒ ምኽታል ኪኽእል፡ ትካላትን ወሃብቲ ስራሕን ስጉምቲ ኪወስዱ ይግባእ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛውቶም ኮይኖም ኪሰርሑ ኪውከሱዎም፡ ኣብ ገዛ ኮንካ ንምስራሕ ዘድሊ ተወሳኺ ሃዋህው ኪፈጥሩ፡ ናይ ስራሕ ጕዕዞን ኮንፈረንስን ካልእ ኣካላዊ ኣኼባታትን ድማ ንግዜኡ ከም ዚመሓላለፍ ኪገብሩ ማለት እዩ። ካልኦት ስራሓት ወይ ዋኒናት ነቲ ብሓደ ግዜ ዚግበር ምብጻሕ ከጕድላኦን ነቲ ናይ ምኽፋት ሰዓታት ከማሓይሻኦን፡ ዲጂታላዊ ኣማራጺ ከተኣታትዋ ይኽእላ እየን።

R233

ኣብ ህዝባዊ ምትእኽኻብን ጽምብላትን እንተ በዝሐ ሸሞንተ ይሳተፍ

ካብ ሕዳር 24-2020 ጀሚሩ እቶም ኣብ ኣኼባታትን ጽምብላትን ዚርከቡ ተሳተፍቲ ካብ 8 ኪበዝሑ የብሎምን። ወላ'ውን እቶም ኮፍ ኢሎም ዚዕዘቡ። እቲ ውሳነ ንዘይተፈልጠ ግዜ የገልግል። እዚ ግን ንስነስርዓት ቀብሪ ኣይምልከትን። ኣብኡ ክሳዕ 20 ሰባት ኪሳተፉ ይኽእሉ እዮም።

Uppdaterades