መድሃኒትን ሕክምናን

ኣብዚ፡ ንመድሃኒትን ንሕክምናን ኮቪድ--19 ዚምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።
Uppdaterades

ID119

ነቲ ኺመጽእ ዚኽእል ጎድናዊ ሳዕቤናት ዚምልከት ውሕስነት

ብሰንኪ ሓደ መድሃኒት፡ ጉድኣት በጺሑኒ ኢልካ ምስ እትግምት፡ ነቲ ናይ ሽወደን ናይ መድሃኒት ውሕስነት ትካል ክትውከሶ መሰል ኣሎካ። በዚ ድማ እቲ ጉዳይካ ብናጻ ኪምርመር ይኽእል። እቲ ጉድኣት ምስ ተመርመረ እሞ እቲ መድሃኒት ናይቲ መጕዳእቲ ጠንቂ ምዃኑ ምስ ዚግምገም፡ ካሕሳ ኪወሃበካ ይኽእል። እዚ፡ ንክታበት እውን ይምልከቶ እዩ፡ ማለት እቲ ክታበት ካብቶም ቅቡላት ጸረ-ኮቪድ-19 ምስ ዚኸውን።

ብተወሳኺ ኣብ ናይ መድሃኒት ውሕስነት ወብሳይት  ኣንብብ (ብቛንቋ ሽወደን)

ናይ ጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት ምስ ወሰድካ ዘጋጥም ሳዕቤን ብዚምልከት ዘሎ ናይ ስምምዓት ሓበሬታ ኣብ ናይ መንግስቲ ወብሳይት (ብቛንቋ ሽወደን)

ID39

መድሃኒት

ኣብ ኤውሮጳ፡ ጸረ-ኮቪድ-19 ዝኾኑ ክልተ መድሃኒት ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ። ንሳቶም ድማ እቲ ጸረ-ቫይረስ ዝኾነ መድሃኒት ቨክሉሪ (ረምደሲቪር) ከምኡውን ደክሳመታዞን እዮም። ንሱ ንረኽሲ የጕድሎ፡ ነቲ ስርዓት ተጻዋርነት ወይ ኢምዩን ሲስተም ድማ ይጸቕጦ።  

ትካል ፍርያት መድሃኒት፡ ንቨክሉሪ (ረምደሲቪር) ከምኡውን ንደክሳመታዞን ዚምልከት (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ጐናዊ ሳዕቤናት ምስ ዚረኣዩኻ ክትሕብር ይግበኣካ


ንኮቪድ-19 ዚምልከት ሕክምና ክትወስድ ከሎኻ፡ እቲ መድሃኒት ጐናዊ ሳዕቤናት እንተ ደኣ ኣኸቲሉልካ፡ ናብቲ ትካል ፍርያት መድሃኒት ክትሕብር ኣገዳሲ እዩ። ናብቲ ትካል ፍርያት መድሃኒት ወብሳይት ሓብር

ID40

ሕክምናዊ ክንክን

መብዛሕቶም ኮቪድ-19 ዝሓመሙ ሰባት ነቶም ምልክታት ሕማም ልክዕ ከም ኣብ ሕማም ጉንፋዕን ኢንፍሉዌንዛን ዘለዉ ምልክታት ምዃኖም ስለ ዘለሊዎም ሕክምና ምኻድ ኣየድልዮምን’ዩ።ሒደት ካብ’ቶም ዝተለኽፉ ግን ከቢድ ሕማም ስለ ዝገብረሎም ሕክምና ብምኻድ ክንክን ከድልዮም ይኽእል’ዩ።እቲ ሕማም ሃንደበት ክገደካ ምስ ዝጅምር ወይ የዕሪፍካ ከለኻ ጸገም ምስትንፋስ ምስ ዝገብረልካ፡ ወዓል ሕደር ከይበልካ ንክፍሊ ሕክምና ተደሃዮ።

ID41

ባዕላዊ ክንክን ኣብ እዋን ዝተቓለሉ ምልክታት ሕማም

ዝተቓለሉ ምልክታት ሕማም ኣብ ዝህልዉኻ እዋን፡ ንክሕሸካ ባዕልኻ ንባዕልኻ ክትገብሮም ትኽእል ክንክናት ንምፍላጥን ምኽሪ ንምርካብን 1177 ተወከሶ:

  • ብዙሕ ፈሳሲ ስተ። ብፍላይ ሰዓልን ረስንን ኣብ ዝህልወካ እዋን።
  • ተደረብቲ መተርኣሳት ብምግባር፡ ርእስኻ ክብ ከም ዝብል ግበሮ።
  • ረስኒ ዘህድእ ወይ ዝቕንስ መድሃኒት ውሰድ።
  • እኹል ዕረፍቲ ውሰድ፡ ንነዊሕ ግን ከይተንቀሳቐስካ ጸጥ ኣይትበል። ምኽንያቱ ሳንቡእ ካብ ዕዮኡ ይዕንቀጽ ስለ ዘሎን ነቲ ምሕዋይ ሕማም ከኣ ስለ ዘካብዶን።

ብርክት ዝበሉ ምኽርታት ኣብ 1177 ኣለዉ።

ID42

ሕክምናዊ ክንክን ኣብ እዋን ከቢድ ሕማም

ገለ ካብ’ቶም ኮቪድ-19 ዝሓመሙ፡ ከቢድ ረኽሲ ሳንቡእ(ኒሞንያ) ስለ ዝገብረሎም፡ ጸገም ምስትንፋስ ይፈጥረሎም። ከቢድ ሕማም ምስ ዝገብረልካ፡ ሳንቡእን ካልኦት ኣካሊትን ኣብ ዕዮአን ክዕንቀፋ ስለ ዝኽእላ፡ ንዐአን ዝድግፍ ሕክምናዊ ክንክን ክወሃበካ ይኽእል’ዩ። ንኣብነት ተወሳኺ ኦክስጅን ይወሃበካ ወይ ኣብ ምስትንፋስ ትሕግዘካ መስተንፈሲት ማሺን ይግበረልካ።ኣብ’ዚ 1177 በታ መስተንፈሲ ዝወሃብ ሕክምናዊ ክንክን ከመይ ከምዝሰርሕ ተገሊጹ ኣሎ።

ID49

ናይ ትሃድሶ-ሕክምና - ብድሕሪ ሕማም  “ኮቪድ-19”

ሰዓታት ሕክምና ሕሙታት  እቶም covid-19 ዘማዕበሉ፡ ብፍላይ ከኣ እቶም ጽዑቕ ክንክን ዘድልዮም፡ ነዊሕ ሰዓታት ክወስድ ይኽእል’ዩ።

ሕማም ”ኮቪድ-19” ምስ ኣሕለፍካ፥ ኣብ ገለ እዋናት፡ እቲ ምልክታት-ሕማም ንነዊሕ ጊዜ ምሳኻ ይጸንሕ’ዩ። እንተ ደኣ ለጊቡካ ኔሩ፥ እሞ ዘየቛርጽ ኣካላዊ ወይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሽግራት ምስ ዚገብረልካ፥ ምስቲ ናትካ ”ማእከል-ጥዕና” ወይ ምስ 1177 መምርሒ-ክንክን-ሕማም (Vårdguiden) ርክብ ምስ ትገብር፤ ንትሃድሶ-ሕክምና ናበይ ከም ትኸይድ ብዝበለጸ ክሕብሩኻ እዮም።

“ሶሻልስትይረልሰን” (Socialstyrelsen)፡ ንስራሕተኛታት ሓለዋ-ጥዕናን ክንክን-ሕማምን ዚኸውን፥ ብድሕሪ ሕማም ”ኮቪድ-19” ንተሃድሶ-ሕክምና ጭቡጥ ምኽርን ናይ ኣካላዊ-ልምምድ መደባትን ዚኸውን ናይ ደገፍ-ፍልጠት ኣዳልዩ ኣሎ።