ዕድሜኦም ልዕሊ 70 ዝኾኑን ካልኦት ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ጒጅለታትን

ገለ ብcovid-19 ዝተለኽፉ፡ ክብድ ዝበለ ምልክታት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ኣብዚ እምበኣር ብዛዕባ ዝርጋሐ ለብዒ እቲ ኣብ ኣረጋውያንን ኣብቶም ጉጅለ ተኽእሎ ምሕማም ዘለውን ብዝምልከት፡ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክርከብ ከም ዝኽእል፡ ከምኡ’ውን እቲ ኣብ ጥዕናን መእለዪ ሕሙማትን ዘለኩም መሰላት መምርሒ ተዳልዩ’ሎ።

ID73

ክትገይሽ እንተ ዄንካ

ካብ ዕለት 13 ሰነ ጀሚሩ፡ ኵሎም’ቶም ምልክት ሕማም ዘይብሎም ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገር መገሻ ኪፍጽሙ ይኽእሉ እዮም። እንተዀነ ግን፡ ብቐዳምነት ናይ ገዛእ ርእስኻ መጐዓዝያ ተጠቐም ወይ ድማ ”ህዝባዊ-መጐዓዝያ” ኣብቲ ናይ ገዛእ ርእስኻ ኮፍ-መበሊ ቦታ ክትሓዝኣሉ ትኽእል መጐዓዝያ ተጠቐም። ”ህዛባዊ-መጐዓዝያ” ንኣብነት፡ ከም ኣውቶቡስ፡ ባቡር፡ ቱነል-ባና ወይ ሜትሮ ኣይትጠቐም።

ID53

ጥዑያት ኣረጋውያን - ኣብ ጊዜ “ኮቪድ-19” - ብኸምዚ ኪራኸቡ ይኽእሉ’ዮም

ኣብ ርእሲ’ቲ ብቴሌፎንን ብኮምፕዩተርን ኪግበር ዚክኣል ርክባት፥ እቶም ዘይሓመሙ ደቂ 70ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ኣረጋውያን፥ ብውሕስ ዝዀነ ኣጋባባት ኪፍጸም እንተ ተኻኢሉ፥ ምስ

 • ፈተውቶምን ስድርኦምን ክራኸቡ ይኽእሉ’ዮም።
 • ነቲ ከጋጥም ዚኽእል ናይ ለበዳ ሓደጋ መታን ክትንክዮ፥ ነቲ ዝተሓስበ ምርኻብ ኣቐዲምካ መደብ ግበረሉ።
 • እንተ ደኣ ተመርሚርኩም፡ ምልክት ኣልቦ ኴንኩም ዝዀነ ገለ ዓይነት መከላኸሊ ድማ ከም ዘለኩም እንተተባሂልኩም፡ ንኽትልከፉ ኰነ ንኻልኦት ንኸተሓላልፉ ኰነ ውሑድ ተኽእሎ እዩ ዘለኩም፡ ተወሳኺ ኣብቲ ብዛዕባ መርመራታት ዝብል ኣንብቡ።
 • እቲ ምርኻብ ኪግበር ዚክኣል፥ እንተ ደኣ ኵልኻ ካብ ሕማም ነጻ ዄንካ ጥራይ እዩ። ዋላኳ እቲ ምልክታት ሕማም ቀሊል እንተ መሰለ፥ ካብ ምርኻባት ተቖጠብ።
 • እቲ ምርኻብ፡ ካብ ውሽጢ ገዛ ዚግበር ኣብ ደገ እንተ ዀነ’ዩ ዚምረጽ። ኣብ ነንሕድሕድኩም ድማ፡ ኣስታት ናይ ሓደ እመት ምርሕሓቕ ይሃልኹም።
 • እቲ ምርኻብኩም ኣብ ንኣሽቱ ጕጅለታት ጥራይ ግበርዎ።
 • ኣእዳውኩም ብተደጋጋሚ ብማይን ሳምናን ትሓጸቡ። ኣብቲ ማይን ሳምናን ዘይርከበሉ ቦታታት፥ ናይ ኢድ ኣልኮል ተጠቐሙ።
 • እቲ ኮፍ መበሊ መናብር፡ ዋላ’ኳ እቲ ምርኻብኩም ኣብ ደገ እንተ ተገብረ፥ ኣቀማምጥኡ ከም ዝርሕሓቕ ግበርዎ።
 • ናብ ቤትካ ምስ ተመለስካ ድማ፥ ብቐጥታ ኢድካ ከም ትሓጸብ ግበር።

ID31

ዘድልየካ ሓገዝ ህጹጽ ምስ ዝኸውን፡ ናብ ሕክምና ኪድ


ኲነታት ጥዕንኡ ከቢድን ህጹጽን ዝኾነን ሕክምና ዘድልዮን፡ ብሰንኪ ፍርሒ ሕማም ኮቪድ-19፡ ሓገዝ ካብ ምሕታት ክቚጠብ ከም ዘይብሉ ምዝካሩ ኣገዳሲ’ዩ። ህጹጽ ምስ ትሓምም 112 ደውል። ሕቶታት ብዛዕባ ህጹጻት ዘይኮኑ ምልክታት ሕማምን ሕክምናን ምስ ዝህልዉኻ፡ 1177 ደውል። ብሽወደንኛን እንግልዝኛን እዮም ዝምልሱልካ። ከከም ትነብረሉ ቦታ ብኻልእ ቋንቋታት ከዛሩቡካ’ውን ተኽእሎታት ኣሎ። ባዕልኻ ክትድውል ምስ ዘይትኽእል፡ ዘመድካ ወይ መሓዛኻ ክሕግዘካ ሓገዝ ሕተት።

ID45

ጥዕናኻ ብኸምዚ ትሕሉ

ሓደ ካብ’ቶም ኣብ ስግኣት ዝርከቡ ጒጅለ እንተ ኾይንካ፡ ብዛዕባ ኲነታት ጥዕናኻን ብኮቪድ-19 ክይትልከፍ ነቶም ስግኣታት ብኸመይ ከምትንክዮምን ንምፍላጥ ምስ ሓኪምካ ተማኸር። ኣብ ስግኣት ዝርከቡ ጒጅለ ምስ ካልኦት ሰባት ዘለዎም ጥቡቕ ርክባት ብዝተኻእለ መጠን ኣዝዮም ክድርትዎ ይምከሩ። ገለ ካብ’ቲ ሳዕቤን ናይ’ዚ ምኽሪ፡

 • ኣብ ገዛ ክትኸውን ፈትን እኳ እንተበልናካ፡ግዳም ወጺኻ ብእግርኻ እንዳሓለኻ ብዙሕ ሰብ ኣብ’ዘይብሉ ቦታታት ምዝዋርን ምፍንታት ኣብ ደገ ምዃንን፡ ዝእግደካ ከም ዘየለ ንጹር’ዩ።
 • ካብ እኲባት ሰባት ዘለውዎ፡ ከም ሕዝባውያን መጐዓዓዝያትን ድኳናትን፡ ሓፋሽ ዝርከበሉ ቦታታትን ተቖጠብ።
 • ኣብ ውሻጠ ይኹን ኣብ ግዳም ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቐትካ(ምፍንታትካ) ሓሉ።
 • ምፍንታት ከይትሕሉ ካብ ዘገዱዱኻ ኲነታት፡ ንኣብነት መግብን መድሃኒትን ኣብ ትዕድገሉ ወይ ካልእ ጕዳይ ኣብ ትፍጽመሉ እዋን፡ ካልኦት ሰባት ክሕግዙኻ ሕተት።
 • ኣእዳውካ ደጋጊምካ ብሳምናን ማይን ብውሑዱ ን20 ካልኢት(ሰከንድ) ተሓጸብ።.

ID47

ምኽሪ ብዛዕባ መከላከሊ ኣፍ

ከምቲ ”ቤትስልጣን ጥዕና ሕዝቢ” ኣውጺእዎ ዘሎ መምርሒ፥ ኣብቲ ልሙድ መነባብሮ ሕብረትሰብ፡ ናይ ኣፍ-መሸፈኒ ኣድላይነት ከም ዘይብሉ ኰይኑ፤ እቲ ካልእ ዝበለጸ ግን፡ እቲ ምስ ካልኦት ሰባት ዘሎካ ምርሕሓቕን ምሕላውን፥ ኣእዳውካ ብጥንቃቐ ምሕጻብን እዩ።

ኣብቲ ምጥቃም ናይ ኣፍ-መሸፈኒ፡ ዘይርጉጽ-ቅሳነት ናይ ምሃብ ሓደጋ ኪህሉ ይኽእል’ዩ። ከምኡ ብምዃኑ ድማ፡ ነቶም ካልኦት መምርሒታት፡ ንኣብነት እንተ ሓሚካ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ ወይ ምስ ካልኦት ሰባት ዘሎካ ምርሕሓቕ ሓሉ፥ ዚብል ናብ ዘይምስዓብ ባህሪ ከምርሕ ስለ ዚኽእል’ዩ። እቲ ካልእ ሓደጋ ውን፡ ነቲ መሸፈን-ኣፍ ብምትንካፍካ፥ እቲ ብኢድካ ኣቢሉ ናብ ካልኦት ሰባት ዚግበር ምዝርጋሕ ናይ ለበዳ’ዩ። እዚ ድማ፡ ካብቲ መሸፈን-ኣፍ ዘይብልካ ከሎኻ ተስዕቦ ምትሕልላፍ ለበዳ፥ ካብኡ ዝበዝሐ ስለ ዝኸውን’ዩ።

እቲ መሸፈን-ኣፍ፡ ከም መመላእታ ናይቶም መሰረታውያን ንሓደጋ ለበዳ ዝከላኸሉ ስጉምቲታት ጌርካ ክውሰድ ይክኣል’ዩ። እንተ ሓሚምካ ኣብ ገዛኻ ምጽናሕ፥ ናይ ኢድካ ጽሬት ብጥንቃቐ ምሕላውን፥ ኵሉ ጊዜ እዚኦም ኪሰዓቡ ዘሎዎም መምርሒታት’ዮም። ኣብ ርእሲኡ ውን ኣብ ኣብያተ-ንጥፈታት ወይ ውን ብውልቀሰብ ደረጃ፥ ኣብ ውሽጢ ገዛ ይኹን ኣብ ደገ፥ ኣካላዊ-ምፍንታቶም ኪሕልዉ ሓላፍነት ኪወስዱ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ይኹን እምበር፡ ካብ ምጽቕቓጥ ንኽትቁጠብ፡ ንነዊሕ ጊዜ ውን ናይ ቀረባ ርክብ ክትገብር ዘይምኻእል ሽግር ዝዀነሉ ኩነታት ከጋጥም ይኽእል’ዩ። ብናይ ”ቤትስልጣን ጥዕና ህዝቢ”፡ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት’ዚ እቲ ናይ ኣፍ-መሸፈኒ ትርጉም ኪህልዎ ይኽእል ዚብል ኣረኣያ ኣሎዎ።

መገሻ ኣብ ትፍጽመሉ ጊዜ፡ ናይ ኣፍ-መሸፈኒ ንኽትገብር እትጥለብ ኩነታት ኣሎ’ዩ። እዚ ድማ ንኣብነት፡ ኣብ ”መዓርፎ-ነፈርቲን” ኣብ ውሽጢ እተን ነፈርቲን ኪኸውን ይኽእል’ዩ።

ID4

ናይ ሓደጋ ጕጅለ

ገለ ሰባት፡ ብ”ኮቪድ-19” ምስ ተለኽፉ ካብ ካልኦት ዝኸበደ ናይ ሕማም ምልክታት የርእዩ እዮም፤ ብፍላይ ድማ ብሕማም-ሳምቡእን ናይ ምትንፋስ ጸገማትን’ዩ። እዚ ሕማም’ዚ ኣዝዩ ሓድሽ ስለ ዝዀነ፥ ኣየኖት ጕጅለ-ሰባት ብዚያዳ በዚ ሕማም’ዚ ከም ዚጥቅዑ ንምፍላጥ ምልኣት ዘሎዎ ተሞኩሮ የብልናን።

ID69

70 ዓመትን ልዕሊኡ ዝዕድሚኦምን

እቲ በዚ ሕማም’ዚ ብኸቢድ ንኽትጥቃዕ ዘሎ ሓደጋ፥ ምስቲ ምዕባይ ናይ ዕድመ ክብ እናበለ’ዩ ዚኸይድ። ሰብኡት ካብተን ኣንስቲ ክብ ብዝበለ መልክዑ፥ ብክልተ-ዕጽፊ ሓደጋ ናይ ሞትን ሕማምን የጋጥሞም። ኣብ ርእሲኡ፡ ብፍላይ እዞም ዚስዕቡ ዘሎዉዎም ሰባት ምስ ዚዀኑ፥ እቲ ሓደጋ ብዝበለጸ ክብ የብሎ እዩ። እቲ ሓደጋ፡ ከከምቲ ናይ መስርዕ ቀዳምነቶም ድማ፥ ክብ እናበለ ዚኸይድ’ዩ።  

 • ናይ ካልእ-ሰብ ኣካላት ዝተዋህቦም ሰባት
 • ናይ ደም ካንሰር ዘሎዎም፥ ናይ ቅድም ይኹን ናይ ሕጂ
 • ”ነርቭ-ጠቀስ” ሕማማት ዘሎዎም (ንኣብነት ንምጥቃስ MS, Parkinson, Myastenia gravis) እዮም።
 • ህጥራን (ዝዓበየ ህጥራን - ዝልዓለ ሓደጋ)
 • ሕማም-ሽኰር (ጽቡቕ-ምክትታል ዚግበረሉ ሕማም ዝተሓተ ሓደጋ)።
 • ኣብ ህጹጽ ናይ ካንሰር ሕክምና ዘሎዉ ሰባት
 • ሕዱር ናይ ሳንቡእ ሕማም ዘሎዎም (ንኣብነት ኣዝማ፡ ጽቡቕ-ምክትታል ዚግበረሉ ሕማም ዝተሓተ ሓደጋ)
 • ኣብ ሓንጎል ናይ ደም-ምፍሳስ/ ሕማም-ምዝንጋዕ
 • ካልእ ናይ ሕማም መከላኸሊ ዓቕሞም ድኹም ዝዀነ ወይ ንኸምኡ ሕክምና ዚገብሩ
 • ሕማም ጸላም-ከብዲ
 • ድኹም ናይ ኰላሊት-ጥዕና
 • ናይ ልቢን ናይ መትናታት-ደምን ሕማማት

ID70

ትሕቲ 70 ዓመት ዕድመ

እቶም ዕድሚኦም ትሕቲ 70 ዓመት ዝዀነ ውን፥ ብዝኸበደ ክሓሙሉ ዚኽእሉ ሓደጋ፥ እንተ ደኣ፡-

 • ገለ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ሕማማት ኣልዩዎም ።
 • ንሕማም መገዲ-ትንፋስ ዘጋድድ ሕማም ዝጸንሖም፥ ብኸቢድ ንኽጥቕዑ ክብ ዝበለ ሓደጋ ኣሎዎም።

ቆልዑ ብኸቢድ ንኽሓሙ ዘሎ ኣጋጣሚ ኣዝዩ ትሑት እዩ። እዚ ድማ፡ ዋላ’ኳ ከምዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ፥ ንዓበይቲ ሰባትን ኣረጋውያንን ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ሕማማት ይሃልዎም እዩ።

ID3

ካብ ናይ ቀረባ ኣካላዊ ምትንኻፍ ተቖጠብ

እቲልዑልዕድመምህላው፥እቲምስለገበካብጽኑዕንኽትሓምምዚገብር፥እቲቀዳማይረቛሒዩ።ስለዚድማ፡ዕድሜኻልዕሊ 70 እንተዀይኑ፥ነዞምምኽሪታትእዚኦምንኽትስዕቦምትምከር፡-

 • ናይ ቀረባ ርክባት ምስ ካልኦት ሰባት ኣጕድል
 • ብዙሓት ሰባት ካብ ዚርከብዎ ቦታታት፥ ንኣብነት ካብ ኣብያተ-መሸጣታት ወይ ሓባራዊመጐዓዓዚ ተኸልከል
 • ምስቶም ቀረባ ቤተሰብካ ብቴሌፎን ወይ ብዳታ ጌርካ ተራኸብ
 • ኣብ ደገ ክትዛወር ትኽእል ኢኻ
 • መግቢንኺገዝኡልካን፡ጉዳይካንኸስልጡልካንንሰብሕተት።ዚሕግዘካሰብዘይብልካምስትኸውን፥ምስቲኮሙንርክብግበር።

ID46

ገለ ካብ ስድራ ምልክት ሕማም ወይ ዝተረጋገጸ ኮቪድ-19 እንተ ኣለዎ ኾይኑ

ሓደ ካብ ኣባላት ስድራቤት እንተ ደኣ ሓሚሙን፥ ረስኒ እንተ ጌሩሉ፡ ኣስዒልዎ ወይ ካልኦት ምልክታት-ሕማም ናይ ”ኮቪድ-19” እንተ ኣርእዩ፥ እቲ ሰብ’ቲ ኣብ ውሽጢ’ቲ ገዛ ከም ዝንጸል ክገብር ይግባኦ። ዝክኣል እንተ ዀይኑ ውን፡ እቲ ዝሓመመ ሰብ፡ ኣብ ሓንቲ ናይ ርእሱ ፍልይቲ ክፍሊ ከም ዚንጸል ምግባር ይግባእ።

ኮቪድ-19 እንተ ኾይኑ ንምርግጋጽ ዋላ እቲ ምልክት ሕማም ዘለዎ ሰብ ፐሰኣር-መርመራ (PCR-prov) ክገብር ኣለዎ።

ክተስተውዕለሎም ዚግባእ፡-

 • ካብቲ ሓሚሙ ዘሎ ሰብ ሓደ እመት ዚኸውን ርሕቀት ከም ዚህልወካ ምግባር።
 • ብዝተኻእለ መጠን፡ ን20 ክልኢት ዚኸውን ኣእዳውካ ብማይን ሳምናን ጌርካ ደጋጊምካ ምሕጻብ።
 • ኣእዳውካ ኵሉ ጊዜ ቅድሚ መኣዲን፡ ኣብ ምስራሕ መግቢን፥ ብድሕሪ ሽቓቕ ምብጻሕካን፡ ከም ትሕጸብ ምግባር።
 • ኣብ መዓጽፎ-ቅልጽምካ ወይ ኣብ ወረቐት-መንዲል ከም ትስዕልን ከም ትንጥስን ምግባር። ብድሕሪኡ ነቲ ወረቐት መንዲል ኣብ እንዳ ጐሓፍ ደርቢኻ፥ ኢድካ ከም ትሕጸብ ምግባር።

ምስ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ትቕመጥ እንተ ዄንካ፡ ምልክት ሕማም ገይሩልካ እንተ ኾይኑ ከተስተብህለሉ ብዝያዳ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ኣብ ብምልኡ እዋን ግዜ-ሕቝፎ (2-14 መዓልታት፡ መብዛሕትኡ ግዜ 5 መዓልታት) ዚምልከት እዩ። ዝከኣል እንተ ኾይኑ ኣብ ገዛኻ ዄንካ ክትሰርሕ ዝሓሸ እዩ።

ID32

ሓገዝን ደገፍን ምርካብ

 • ኣስቤዛመግቢንምግባርወይመድሃኒትካብፋርማቻምውጻእሓገዝምስዘድልየካ፡ነቲንኡስ-ዞባኻ(ኮሙን) ኢኻትውከሶ።ኣስታትፍርቆምንኡሳን-ዞባታትምስፍሪቪሊግትጒጅለዓቕሚ-ሰብዝተባህለ፡ነቶምኣብሓደጋዝርከቡጒጅለታትኣስቤዛመግቢኣብምግባርዝሕግዛወለንታውያንውድባትምክልኻልዝሓቖፈ፡ምትሕግጋዝይገብራ’የን።
 • ኣብ’ተንፍሪቪሊግትጒጅለዓቕሚ-ሰብዘይብለንንኡሳን-ዞባታት፡ከምቀይሕመስቀል፡ረዳቦርነት፡ስታድስሚሽን፡ቤተክርስትያንሽወደንንሃገራዊፈደሬሽንስፖርትንዝኣመሰሉ፡ኣብህጹጽዝኾኑጒዳያትይሕግዙ’ዮም።ገሊአንንኡሳን-ዞባታትድማካልእመፍትሒዝወሰዳኣለዋ።ነቲንኡስ-ዞባኻ(ኮሙንካ) ሓገዝብኸመይከምትረክብደዊልካሕተቶ።ሽወደንኛወእንግልዝኛክትዛረብምስዘይትኽእል፡ዘመድካወይመሓዛኻከራኽበካሓገዝሕተት።
 • ኣስቤዛመግቢ፡ምዝዋርከልቢ፡መድሃኒካብፋርማቻምምጻእንዝኣመሰሉንምግባርሓገዝምስዘድልየካኣብብተበግሶማሕበርተኻረይቲዝተዳለወጉዳግራናር(ጥዑማትጎረባብቲ) ብምምልካትክትሕገዝትኽእልኢኻ።ሽወደንኛወይእንግልዝኛክትዛረብምስዘይትኽእል፡ዘመድካወይመሓዛኻከራኽበካሓገዝሕተት።
 • ኣብመካነ-መርበብናይተልእኾስነ-ኣእምራዊጥዕና(Uppdrag psykisk hälsa) ንሽማግለታትዝምልከትሓገዝንደገፍንዝሕብርእኩብሓበሬታታትኣሎ።እቲመርበብብቋንቋሽወደንኛ’ዩ።

ID33

መሰላትካ ኣብ ሕክምና

 • ኣብ1177.se ኣቲኻሕክምናከመይገይርካከምትሓትትወይትደሊ፡ንሕክምናዝመርሑሕግታትንደንብታትንኣየኖምምዃኖም፡ኣብጒዳያትሕክምናክንደይክፍሊትከምትኸፍልንእንታይመሰላትከምዘለዉኻንኣብኡሰፊሮምኣለዎ።
 • በቲሕክምናዕጉብእንተዘይኮይንካ፡ብቐዳምነትነቲሕክምናዝሃበካትካልትውከሶ።ብተወካኺ፡ኣብነፍሰወከፍዞባ፡እቲዝተገብረልካሕክምናምስዘየዕግበካ፡ሓገዝዝህበካሽማግለ-ሕሙማትዝተባህለኣሎ።እቲሽማግለንኣብነትምስ’ቶምዝምልከቶምሓለፍቲትካልሕክምናኣብምርኻብይሕግዝ።ብዛዕባ’ዚዝያዳምፍላጥምስዘድሊ፡ነቲዞባኻተወከሶ።

ID10

መንበሪ-ኣረጋውያን

እቲ ናብ ”መንበሪ-ኣረጋውያን” ንምብጻሕ ተነቢሩ ዝጸንሐ እገዳ፥ ካብ 1 ጥቅምቲ (oktober) ክስረጽ’ዩ። ክሳዕ ሽዑ፡ እቲ እግዳ ኣብ ቦትኡ ክሳብ ዘሎ ግን፥ ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ኩነታት፥ ፍሉይ ኣረኣያ ኪግበር ይክኣል’ዩ። በዚ ጉዳይ’ዚ እንታይ መምርሒ ከም ዘገልግል ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፥ ምስቲ ናትካ ኮሙን ወይ ምስ ሓለፍቲ ናይቲ ትካል መንበሪ-ኣረጋውያን ርክብ ክግበር ይክኣል’ዩ።

ፍሉይነት ካብ ክልከላ ምብጻሕ 

እቶም ሓፈሻዊ ምኽርታት ብዛዕባ ፍሉይነት ካብ ክልከላ ምብጻሕ ኣብ ወርሒ ሓምለ ተሓዲሶም ኔይሮም፣ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣረጋውያን ኣብ መንበሪኦም በጻሕቲ ክቕበሉ ይከኣል እዩ። ምሕጽንታ ናይ ሃገራዊ ሽማግለ ማሕበራዊ ጕዳያት (Socialstyrelsen)፡ እቲ ምብጻሕ ብቐዳምነት ኣብ ደገ ክኸውን እዩ። ከምኡ’ውን ነቲ ካብ ምልክታት ሕማም ናጻ ዝኾነን ጸረ ኮቪድ-19 ጸር-ኣካል ዘለዎን ሰብ ናብ መንበሪ ኣረጋውያን ንኽበጽሕ ፍሉይነት ክፍቀዶ ይኽእል እዩ።

ምብጻሕ ዝከኣል እንተ ኾይኑን እቲ ስራሕ ነቲ ምብጻሕ ብውሑስ ኣገባብ ክፍጽሞ ዝኽእል እንተ ኾይኑን ዝግምግሞ፡ ኣብቲ መንበሪ ዘሎ ሓላፊ ስራሕ እዩ።

ሃገራዊ ሽማግለ ማሕበራዊ ጕዳያት (Socialstyrelsen) ኣብ ምሕጽንትኡ፡ ብዛዕባ ምክልኻል ሕማምን ምብጻሕ ናብ መንበሪ ኣረጋውያንን፣ እቲ በጻሒ ረኽሲ ሒዝዎ ምንባሩ፡ እቲ ምብጻሕ ኣብ ውሽጢ ገዛ ንኽግበር እኹል ምኽንያት ኣይኮነን ኢሉ እዩ ዝግምግም።

ሃገራዊ ሽማግለ ማሕበራዊ ጕዳያት ብዛዕባ ውሑስ ምብጻሕ ኣብ መንበሪ ኣረጋውያን፡ Socialstyrelsen om säkra besök på äldreboenden (እዚ ገጽ ብሽወደንኛ እዩ)

ID6

ምኽሪ ንነብሰ ጾራት

ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ኮቪድ-19ን ጥንሲን ድሩት ሓበሬታ እዩ ዘሎ። ክሳብ ሕጂ ጥንሲ ንባዕሉ ብኮቪድ-19 ብኸቢድ ንኽትሓምም ፍሉይ ኣስጋእነት ከም ዘለዎ ዝእምት ዝኾነ ነገር የለን።

እንተዀነ ምስ ካልኦት ረቋሒታት ሓደጋ ንኣብነት ከም ርጕዲ፡ ልዑል ጸቕጢ ደም ወይ ሕማም ሽኮር ተሓዊሱ ግን ተኽእሎ ናይ ዘስግእ ሕማም ከዕቢ ይኽእል እዩ። ስለዚ ገለ ካብዞም ረቋሒታት ሓደጋ ዘለወን ነብሰ ጾራት ጥንቍቓት ክኾናን ምስ እታ ናተን ማሕረሲት ወይ ሓኪም ክማኸራን ብዝተኻእለ መጠን ምስ ካብ ስድርኣን ወጻኢ ዝኾኑ ሰባት ዘለወን ናይ ቀረባ ርክብ ገደብ ክገብራሉን ይግብኣን።

ከምኡ’ውን ቅድሚ ሕርሲ መልከፍቲ ከተወግዲ ኣገዳሲ እዩ፣ ምኽንያቱ ረኽሲ ስርዓተ-ምስትንፋስ ኣብቲ ናይ መወዳእታ እዋን ጥንሲ ኣጸጋሚ ክኸውንን ነታ ነብሰ ጾር ሰበይቲ ኣስጋኢ ክኸውንን ስለ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ኢና ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነብሰ ጾራት ኣንስቲ ካብ ሰሙን 36 ጀሚረን ብዝያዳ ጥንቁቓት ክኾናን ነቲ ንህቦ ሓፈሻዊ ምኽሪ ተጠንቂቐን ክስዕበኦን ንላቦ።

ረኽሲ ኮቪድ-19 ኣብ እዋን ጥንሲ ናብቲ ዕሸል ዘይመሓላለፍ እዩ ዝመስል። ቈልዑ ብኮቪድ-19 ክልበዱ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ዕሸላት ከቢድ ምልክታት ሕማም ከርእዪ ኣዚዩ ሳሕቲ እዩ። ስለዚ እዩ ምሉእ ጥዕና ዘለዎም ቈልዑ ብምኽንያት ናይ መልከፍቲ ስግኣት ካብ ኣዲኦም ክትፈልዮም ዘየድሊ። ብመሰረት ተበጺሑ ዘሎ መጽናዕትታት ጸባ ኣደ ናይ መልከፍቲ ምንጪ ስለ ዘይኮነ ምጥባው ዝኽልክል ዝኾነ ነገር የለን።

ID81

ንምክልኻል ተባሂሉ ዚወሃብ ገንዘብ-ሕሙማን

ገለ ካብቶም ናይ ”ሓደጋ-ጕጅለ”፡ ብኣዝዩ ዝልዓለ ደረጃ ብሕማም ”ኮቪድ-19” ክጥቅዑ ዚኽእሉ ሰባት፥ በቲ ሕማም ንኸይልበዱ ንምክልኻል ተባሂሉ፥ ገንዘብ-ሕሙማን (sjukpenning) ንምርካብ መሰል ኪህልዎም ይኽእል እዩ።

ገንዘብ-ሕሙማን ኪኽፈለካ ዚኽእል እንተ ደኣ ከምዚ ዚስዕብ ኰይኑ’ዩ፡-  

 • ኣብ ስራሕ-ዓለም ዘሎኻ፡ እሞ ”ብኮቪድ-19” ተለኺፍካ ብኣዝዩ ጽኑዕ ሕማም ክትጥቃዕ ትኽእል ሰብ ምስ ትኸውን። ከምኡ ውን
 • ኣብ ገዛኻ ዄንካ ስራሕካ ንምክያድ ዕድል ዘይብልካ ምስ ትኸውን፥ እቲ ወሃብ-ስራሕካ ውን ኣብ ውሽጢ’ቲ ስራሕካ፡ ካልእ ዓይነት ኣማራጺ ስራሕ ከዳልወልካ ዘይክእል ኰይኑ ምስ ዚርከብ፥ ወይ ውን ኣብቲ ቦታ-ስራሕካ ለበዳ ንኸየስፋሕፍሕ ንምዕጋት ንኩነታት ከባቢ-ስራሕካ ንኸመሓይሸልካ ዘይክእል ኰይኑ ምስ ዚርከብ’ዩ።
 • ንስኻ/ኺ ሓደ ካብቶም ናይ ”ኮቪድ-19” ናይ ሓደጋ-ጕጅለ ትቑጸር ምዃንካ ብሓኪም ዝተዋህበካ ምስክር-ወረቐት ምስ ዚህልወካ እዩ።

ብዛዕባ ንምክልኻል መጥቃዕቲ-ሕማም ተባሂሉ ዚወሃብ ገንዘብ-ሕሙማን ኣብ ቤትስልጣን ውሕስነት-ካሳ ዚርከብ ሓበሬታ  (እቲ ሓበሬታ ብሽወደንኛ ዝተጻሕፈ’ዩ)

Uppdaterades