ዞባዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ”ኮሮና-ቪሩስ”

ኣብዚ ሓደስቲ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምስፍሕፋሕ ለበዳን - ከምኡ ውን ካብ ዞባውያን ኣብያተስልጣናት ዝተረኽበ ብዛዕባ ምልባዕ ”ኮቪድ-19” ዚምልከት ዝተወስደ ስጉምቲታትን፥ ኣኪብና ክነቕርብ ኢና። እቲ መራኸቢ-ቀሌቤታት - ካልእ ሓበሬታ ምስ ዘይወሃብ፡ ብቛንቋ ሽወደን ናብ ዚወሃብ ሓበሬታ ከምርሓካ’ዩ።

TB19c ብሌኪንገ Blekinge

R65 ኣብ ገዛ ኣረጋውያን ንዚግበር ምብጻሕ ዚምልከት መምርሒ (2020-10-01)
እቲ ናይ ወረዳ ብለኪንየ Region Blekinge ምክልኻል ለበዳ፡ እቲ ኣብ ገዛውቲ ኣረጋውያን ዚግበር ምብጻሕ፡ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ሰብ ጥራይ ወይ ሓደ ትሕቲ 16 ዓመት ዝኾነ ህጻን ምስ ሓደ በጽሒ ኮይኑ ኪካየድ ምኽሩ ይህብ። እቶም ኣብዚ ስፍራ'ዚ ዚበጽሑ ሰባት ጥዑያት ኪኾኑ ይግባእ፡ ማለት ናይ ጉንፋዕ ምልክት ኪህሉዎም የብሉን። እቲ በጻሒ፡ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ወይ ናይ ገጽ መከላኸሊ ፕላስቲክ ኪህሉዎ ይግባእ፡ እቶም ተቐማጦ ናይቲ ገዛ'ውን ናቶም መምርሒታት ኣለዎም። 

R59 እቲ ኣብ ካርልስክሩና ሕሙማንዘይምቕባል ዝጸንሐ እገዳ ተዘሰሪዙ (2020-09-28)
ናብ ክፍሊ መጥባሕቲ 49 ናይ ብሌኪንገ ሆስፒታል ኣብ ካርልስክሩና ተሓከምቲ ንዘይምቕባል ጸዲቑ ዝጸንሐ እገዳ ተሰሪዙ። ምኽንያቱ ድማ፡ ኣብኡ ዝኾነ ናይ ”ኮቪድ-19” ምልባዕ ለበዳ ብዘይምህላዉ’ዩ፥ ኪብል ዞና ብሌኪንገ Region Blekinge ሓቢሩ።

R51ለበዳ ብምግጣሙ፡ ተሓከምቲ ናብ ክፍሊ-መጥባሕቲ ምቕባል ተቛሪጹ (2020-09-23)
ኣብ ዞና ብሌኪንገ Region Blekinge ኣብ ካርልስክሮና፥ ናብ ክፍሊ መጥባሕቲ 49 ናይ ብሌኪንገ ሆስፒታል፥ ተሓከምቲ ምቕባል ደው ኣቢሉ። ክልተ ካብ ሰራሕተኛታትን፡ ክልተ ካብ ተሓከምቲን፡ ብኮሮና-ቪሩስ ተለቢዶም ኣሎዉ። ኣብቲ ሆስፒታል ከም ዝለገቦም ግን ገና ኣይተረጋገጸን’ዩ ዘሎ።

TB19d ዳላርና Dalarna

R117 ኣብ 10 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዘለዉ ምልክታት ኮቪድ-19 ዘርእዩ ቆልዑ፡ ናይ ቅምሶ ምርመራ ኪገብሩ ይግባእ(2020-10-21)
እቶም ኣብ 10 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዘለዉ ምልክታት ኮቪድ-19 ዘርእዩ ቆልዑ፡ ተለኺፎም ከይኮኑ ንምፍላጥ ናይ ቅምሶ ምርመራ ኪገብሩ ይግባእ፡ ይብል ናይ ወረዳ ዳላርና ጋዜጣዊ መግለጺ ። እዚ ድማ እቲ ለበዳ ናብ ኣረጋውያንን ናብ ተነቀፍቲ ጉጅለን ንምልሓም ዘለዎ ተኽእሎ ይቕንሶ። ብተወሳኺ ድማ፡ ቆልዑ፡ ጥዑያት ከም ዝኾኑ ምስ ዚረጋገጽ፡ ካብ ኣድላዪነት ንላዕሊ ኣብ ገዛ ኪጸንሑ ግድን ኣይኮነን፡ ትብል ሀለና አርንሉንድ፡ ተሓጋጋዚት ሓኪም ምክልኻል ለበዳ።

R109 ኣባላት ቤተሰብ ብኮቪድ-19 ምስ ዚጥቅዑ ዚሰዓብ መምርሒታት (2020-10-19)
ሓደ ሰብ ምስ ሓደ ብኮቪድ-19 እተለኽፈን ከም ዝሓመመ እተረጋገጸሉን ሰብ ምስ ዚቕመጥ ክሳዕ 7 መዓልቲ ኣብ ገዛኡ ኪጸንሕ ይግባእ፡ ይሕብር ወረዳ ዳላርና

--- ዝበዝሑ ብኮቪድ-19 ዚልከፉ ሰባት ካብቲ ቤተሰብ እዩ ዚለግቦም፡ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብቲ ቤተሰብ እንተ ተለኺፉ፡ እቲ ካልእ ሰብ ነቲ መምርሒታት ብምኽታል ኣብ ገዛኡ እንተ ጸንሐ ነቲ ሕማም ንኻልኦት ኣየልግበሎምን እዩ፡ ብፍላይ ነቶም ተነቀፍቲ ሰባት፡ ትብል ሀለና ኤርንሉንድ፡ ተሓጋጋዚት ሓኪም ምክልኻል ለበዳ።

R110 ንምብጻሕ ሆስፒታላት ዚምልከት ቀጻሊ ክልከላ (2020-10-16)
እቲ ንክልከላ ምብጻሕ ዚምልከት ኣብቲ ናይቲ ወረዳ ፍሉይ ገዛውቲ ኣረጋውያን ዝነበረ መምርሒ ተሰሪዙ እዩ። ይኹንምበር፡ ነቶም ኣብቲ ናይ ወረዳ ሆስፒታል ሕክምና ዚካየደሎም ሰባት ምብጻሕ ጌና ክልኩል እዩ፡ ይሕብር ወረዳ ዳላርና  ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺኡ። ኣብዚ፡ ነቶም ቀረባ ኣዝማድ ነቲ ውጹዕ ዘመድ ኪርእዩ እንተ ደልዮም ኣይክልከሉን እዮም። እቲ ዝበለጸ ግን ምስቲ ሓላፊ ክፍሊ ክንክን ምዝርራብ እዩ።

R74 ዝወሓደ ለኸፋ ኮቪድ-19 (2020-10-02)
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ፡ ቁጽሪ ኣብ ዳላርና እተለኽፉ ኣብ ነፍስወከፍ ሰሙን ልዕል ኢሉ፡ ኣብ መበል 39 ሰሙን ግን እቲ ቁጽሪ ቀኒሱ፡ ይብል ምምሕዳር ወረዳ ዳላርና Länsstyrelsen Dalarna.  እቶም ዕደመኦም ካብ 15-18 ዝኾኑ መናእሰይ፡ ካብ መጠን ንላዕሊ ተመዝጊቦም፡ ይኹንምበር እቲ ምስ ካልኦት ናይ ዕድመ ጉጅለ ዘሎ ፍልልይ ጎዲሉ። ቁጽሪ ናይቶም ብምኽንያት ኮቪድ-19 ኣብ ሆስፒታል ዚሕከሙ ዘለዉ፡ ደው ዝበለ ይመስል።  

R75 ሕሙማት ልቢ ናብ ፋሉን ክሊኒክ-ልቢ ኪኸዱ ይሕተቱ (2020-10-01)
ናብቲ ኣብ ፋሉን ዘሎ ናይ ልቢ-ክሊኒክ ንምብጻሕ ኣይትስጋእ። ወረዳ ዳላርና  Region Dalarna ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺኡ ከምኡ ይብል። ኣብቲ ናይ ልቢ-ክሊኒክ ናይ ኮቪድ-19 ልኽፈት ተራእዩ ኣሎ፡ ግን ኣብቲ መቐበሊ ሕሙማት ልቢ ኣይኮነን። ክሪስቲና ሃምሮይስ፡ ኣብቲ ናይ ፋሉን ረፈራል ሆስፒታል፡ ናይ ልቢ-ክሊኒክ ኣካያዲት ስራሕ፡ ነቶም ሕሙማት ውሕስነት ምእንቲ ኪስምዖም ብማለት ስጉምቲታት ተወሲዱ ኣሎ፡ ትብል።

R60 ናብ እንዳ-ኣረጋውያን ንምብጻሕ ተወሲኑ ዝጸንሐ ክልከላ ይቕጽል (2020-09-24)
ምክልኻል ተላጋቢ ሕማም ዞባ ዳላርና (Region Dalarna)፥ ናብቶም ኣብቲ ኣውራጃ’ቲ ዘሎዉ ፍሉያት እንዳ-ኣረጋውያን ዚግበር ምብጻሕ፥ ካብ 1 ጥቅምቲ ጀሚሩ ንቐጻሊ ውን፥ ድሩትነት ንኽግበረሉ መምርሒ ሂቡ። እቲ ነዚ ምኽንያት ዝኾነ ድማ፥ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ይቕጽል ብምህላዉ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓጺር ጊዜ ጥራይ፥ ኣብቲ ዞባ ኣጋጢሙ ዘሎ ”ብኮቪድ-19” ናይ ዝተለኽፉ ቁጽሪ ሰባት፡ ዕጽፊ ኮይኑ ኣሎ።

R52 ምልባዕ ለበዳ ኣብ ዳላርና ክብ ይብል(2020-09-22)
ቁጽሪ ”ኮቪድ-19” ከም ዝሓዞም ዝተረጋገጹ ሰባት ወሲኹ፤ ክብል ዞባ ዳላርና (Region Dalarna) መግለጺ ኣውጺኡ። መብዛሕትኦም ካብቶም ዝለገቦም፥ ኣብ ሙራ-ኮሙን ኰይኑ፤ እቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ግን፥ ኣብ ካልእ ክፋላት ናይቲ ኣውራጃ ውን ኣጋጢሙ ኣሎ’ዩ። ኵሉ ሰብ፡ ዋላ እታ ዝነኣሰት ምልክት-ሕማም ትሃልዎ፥ ኣብ ገዝኡ ክጸንሕ ይግብኦ፤ ክብል ዶክቶር ናይ ምክልኻል ተላጋቢ ሕማም Helena Ernlund ሓቢራ።

TB19e ጎትላንድ Gotland

R98 እተለኽፉ ገዛውቲ-ኣረጋውያን ምብጻሕ ኣየተባብዑን (2020-10-14)
ኣብዚ ሃገር ብዙሓት እንዳ ኣረጋውያን ብኮቪድ-19 ተለኺፈን ኣለዋ። ወረዳ ጎትላንድ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ሓደ ገዛ-ኣረጋውያን ለበዳ ከም ዝኣተወ ሓቢሩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን'ዚ እቲ ሓደጋ ሓሊፉ እዩ ንምባል የጸገም፡ ግን እቲ ለበዳ ዚቕጽል ዘሎ ኣይመስልን፡ ትብል ማሪካ ጋርደል ዲረክተር ማሕበራዊ ጉዳያት። እቲ ገዛ-ኣረጋውያን፡ ነቲ ብኣዝማድን ብቤተሰብን ዚግበር ምብጻሕ ኣየተባብዕን።  

R97 ብዙሓት ኣብ ፌስታታትን ናይ ስራሕ ቦታታትን ተለኺፎም (2020-10-12)
ኣብ ዮትላንድ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ 14 ሓደስቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ለኸፋ ተራእዩ ኣሎ። ዝበዝሕ ኣጋጣሚታት ልኽፈት ምስ በዓላትን ፌስታን ከምኡውን ምስ ናይ ስራሕ ቦታታት እተኣሳሰረ እዩ። ሓደ ሰብ ምስ ኮቪድ-19 ዚመሳሰል ምልክታት ሕማም ምስ ዚረኣዮ፡ ወላ'ውን ቅልል ዝበለ ይኹን፡ ናብ በዓላት ካብ ምኻድ ኪቝጠብ ሕጂውን ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ፡ ትብል ማሪያ ኣመር፡ ናይ ምክልኻል ለበዳ ሓኪም።

R84 ረፈራል ሆስፒታል ቪስቢ እቲ ኣብ ክፍልታት-ክንክን ምብጻሕ ዘሎ ክልከላ ኪኽበር ይጽውዕ (2020-10-09)
ወረዳ ዮትላንድ ካብ ረፈራል ሆስፒታል ቪስቢ ንእተላእከ ምሕጽንታ ዚምልከት ጋዜጣዊ መግለጺ ኣውጺኡ ኣሎ፡ ንሱ ድማ፡ ናይ ለበዳ ዝርጋሐ ንምጕዳል ኩሉ ሰብ ነቲ ኣብ ምብጻሕ ክፍልታት-ክንክን ዘሎ ክልከላታት ከኽብር ከም ዘለዎ ዚሕብር እዩ። እቶም መምርሒታት ኩሉ ግዜ ይኽበሩ ከም ዘየለዉ ዘመልክት ኣንፈታት ከም እተራእየ እቲ ወረዳ ብጽሑፍ ይሕብር።

R85 ለበዳ ኣብ ገዛ-ኣረጋውያን(2020-10-08)
ኣብ ገዛውቲ-ኣረጋውያን ኮቪድ-19 ከም እተራእየ ወረዳ ጎትላንድ  ይሕብር። ምክትታል ለበዳ ይካየድ ኣሎ፡ ስጉምታት ድማ ተወሲዱ ኣሎ። ነበርትን ኣዝማድን ሰራሕተኛታትን ብዛዕባ'ዚ ኩነታት'ዚ ተሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ገዛ-ኣረጋውያን ነቲ ብኣዝማድን ብቤተሰብን ዚግበር ምብጻሕ ከም ዘየተባብዖ ይሕብር።

R66 ኣብቲ ምብጻሕ፡ እቲ ሓላፍነት ባዕልኻ ኢኻ እትወስዶ (2020-09-29)
ጥቅምቲ 1 እቲ ናብ ገዛውቲ ኣረጋውያንን ናብቲ ኣብ ሆስፒታል ዘሎ ክፍልታት ክንክንን ዚካየድ ምብጻሕ ከም ብሓድሽ ኪፍቀድ እዩ፡ ይብል ወረዳ ዮትላንድ Region Gotland። እቲ ወልቀሰብ ነቲ ምኽሪ ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኪሕሉዎ ዓቢ ሓላፍነት ኣለዎ፡ ማለት ርሕቀት ምሕላው፡ ኣእዳው ምሕጻብን፡ ናይ ሕማም ምልክታት ምስ ዚረኣየካ ድማ ኣብ ገዛኻ ምጽናሕን።

TB19f የቭለ-ቦርይ Gävleborg

R99 ምልክት ወሰኽ ዝርጋሐ ለኸፋ (2020-10-14)
ቁጽሪ ናይቲ ፖዚቲቭ መልሲ ዘለዎ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ሓጋይ ንላዕሊ ብቐጻሊ ይድይብ ኣሎ፡ ይብል ቦርድ ምምሕዳር ወረዳ የቭለቦርይ ። ኣብቲ ወረዳ ናይ ቀጻሊ ለኸፋ ምዝርጋሕ ምልክታት ይረአ ኣሎ፡ እቶም ንርሕቀት ምሕላው ወይ ንምፍንታት ዚምልከቱ ናይ ትካል ህዝባዊ ጥዕና መምርሒታት ዚኽተሉ ሰባት ድማ ይውሕዱ ኣለዉ።

TB19g ሃላንድ Halland

R118 ንዝርጋሐ ለበዳ ዚምልከት ናይ ምትላል ተለፎናዊ ዝርርብ (2020-10-22)
ንገለ ተቐማጦ፡ ካብ ደገ ደዊሎም፡ እቲ ለበዳ ክትትል ተገይሩሉስ እቶም እተለኽፉ ንሳቶም ምዃኖም ስለ እተረጋገጸ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ኪገብሩ ከም ዘለዎም ይነግሩዎም ኣለዉ፡ ይሕብር ወረዳ ሃላንድ ። እቶም ዚድውሉ፡ ናይ መመርመሪ ነገራት ገዛ ኪልእኩ ምዃኖምን እዚ ድማ 50 ክሩነር ከም ዘኽፍልን ይነግሩዎም። ብድሕር'ዚ ናይ ባንኪ ሒሳብ ቁጽሪ ይሓቱዎም። እዚ ምትላል እዩ። ኣብ ወረዳ ሃላንድ፡ ናይ ቅምሶ ምርመራ ኣይክፈሎን እዩ። ስለዚ ንዝኾነ ዚድውለልኩም ሰብ ናይ ባንኪ ሒሳብ ቁጽሪ ኣይትሃቡዎ፡ ይሕብር እቲ ወረዳ።

R86 ለበዳ ነቲ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ይጸልዎ (2020-10-07)
ኣብ ፋልከንበርይ፡ ኣብ ናይ ኣምቡላንስ ነቝጣ፡ ናይ ኮቪድ-19 ልኽፈት ከም እተራእየ ወረዳ ሃላንድ ሓቢሩ። ኩሎም እቶም ምስቶም እተለኽፉ ሰባት ርክብ ዝነበሮም፡ ምርመራ ተኻዪዱሎም ኣሎ፡ እቶም በታ ኣምቡላንስ እተጓዓዙ ሰባት ድማ ኪርከቡ እዮም። ነቲ ምዝርጋሕ ለበዳ ንምቕናስ፡ ክሳዕ ጥቅምቲ 12 እቲ ናይ ፋልክበርይ ቁጽሪ ሰራሕተኛታት ኪጎድል እዩ፡ ካልኦት ናይቲ ከባቢ ነቝጣታት ድማ ዝያዳ ሰራሕተኛታት ኪወሃበን እዩ።  

R80 ንሎሚ ዓመት ናብ ኣረጋውያንን ተነቀፍቲ ጉጅለን ዝዓለመ ናይ ፍሉ ክታበት (2020-10-06)
ናይ ሎሚ ዓመት ኣብ ወረዳ ሃላንድ  ኣንጻር ፍሉ ዚውሰድ ክታበት ነቶም 65 ከምኡውን ልዕሊ 65 ዓመትን ዝዕድመኦም ወይ ድማ ኣብ ሓደ ናይ ኮቪድ-19 ሕክምናዊ ስግኣት ዚፈጥሩ ጉጅለ ዚርከቡ ናጻ ወይ ብዘይ ክፍሊት እዩ። ሎሚ ዓመት ምእንቲ እቲ ከቢድ ናይ ፍሉ ሓደጋ ኪቕንስ፡ እቶም ኣብ ኣስጋኢ ጉጅለ ዚርከቡ ሰባት ክታበት ኪወስዱ ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ። ጽቕጥቅጥ ምእንቲ ከይህሉ፡ እቲ ቆጸራ ብመገዲ 1177.se እዩ ዚተሓዝ። ኣብቲ ማእከል ጥዕና ብዘይ ቆጸራ ምምጻእ ኣይከኣልን። 

TB19h የምትላንድ- ሀርዬዳለን Jämtland Härjedalen

R19 ኣብዚ፡ ንግዚኡ ዝወጸ ሓድሽ ዝተሓትመ ሓበሬታ የልቦን።

TB19i ዞባ ዮንሾፒንግ Jönköpings län

R119 ኣብ ቨርናሞ ሆስፒታል ዘሎ ሓድሽ ናይ ምብጻሕ ክልከላታት (2020-10-20)
ጥቅምቲ 20፡ እቲ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ናብ ሆስፒታል ቨርናሞ ዝዓለመ ናይ ምብጻሕ ክልከላ ከም ብሓድሽ ኣብ ግብሪ ኪውዕል እዩ፡ ይሕብር ምምሕዳር ወረዳ ዮንሾፒንግ ። ናይዚ ምኽንያት፡ እቲ ናይ ለበዳ ዝርጋሐ ኣብቲ ኮሙን ይውስኽ ስለ ዘሎን ብዙሓት ተሓከምቲ ድማ ኣብቲ እተባህለ ሆስፒታል እናመጹ ናይ ኮቪድ-19 ሕክምና ይወስዱ ስለ ዘለውን እዩ።

R111 ኣብዚ ሰሙን`ዚ ውሑድ ምርመራ ኮቪድ-19 ተኻዪዱ  (2020-10-19)
ኣብ መበል 43 ሰሙን፡ እቲ ንኮቪድ-19 ዚምልከት ናይ ቅምሶ ምውሳድ ተኽእሎ ንግዜኡ ተደሪቱ ኣሎ፡ ይሕብር ወረዳ ምምሕዳር ዮንሾፒንግ ። ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት፡ ምግዓዝ ናይቲ ናይ ምርመራ መጋበርያታት ስለ ዝደንጎየ እዩ። እቲ ምርመራ፡ ነቶም ኣብቲ ሆስፒታል ደቂሶም ዘለዉን፡ ኣብ ሕክምና ዘለዉ ኣረጋውያንን ስንኩላንን፡ ከምኡውን ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕናን ቀዳምነት ኪህብ እዩ። እቶም ናይ ጉንፋዕ ምልክታት ዘርእዩ ሰባት ኣብ ገዛውቶም ኪጸንሑ ይግባእ፡ ይሕብር ማሊን በንግነር፡ ናይቲ ወረዳ ናይ ለበዳ ምክልኻል ሓኪም። 

R67 ነቲ ናብ ቤት-ክንክን ዚግበር ምብጻሕ ዚምልከት ቅልል ዝበለ ክልከላ (2020-09-30)
ኣብ ወረዳ ዮንሾፒንግ Region Jönköping እቲ ኩነታት ለበዳ ንግዜኡ ደሓን ስለ ዘሎ፡ ኣዝማድን ቀረባ ቤተሰብን ነቶም ኣብ ሆስፒታል ዘለዉ ሕሙማቶም ኪበጽሑ ተፈቒዱሎም እዩ። ይኹንምበር፡ እቶም በጻሕቲ ፍጹም ጥዑያትን እንተ በዝሐ ድማ በብኽልተን ኪበጽሑ ይግባእ። 

TB19j ዞባ ካልማር Kalmar län

R112 ኣብ ናይ ሎምዘመን ክታበት ፍሉ፡ ቆጸራ ምሓዝ ኣገዳሲ እዩ (2020-10-19)
እቶም ሎምዘመን ናይ ፍሉ ክታበት ዚወስዱ ሰባት ቆጸራ ኪሕዙ ይግባእ፡ ይሕብር ወረዳ ካልማር

ብፍላይ እቶም ኣብ ተነቃፊ ጉጅለ ዘለዉ ሰባት ኪኽተቡ ኣለዎም። ከምዚ ኪኸውን ዘለዎ ድማ እቲ ማእከል ጥዕና ብምምጻእ ናይቶም ብፍሉ እተጠቕዑን ብኮቪድ-19 እተጠቕዑን ሕሙማን ጻዕቂ ስራሕን ጽቕጥቅጥን ኪጓነፎ ስለ ዘይደሊ እዩ።  

R88 ምክትታል ለበዳ ኣብ ናይ ቨስተርቪክ ማእከል ጥዕና (2020-10-08)
ኣብቶም ሰራሕተኛታት፡ ኮቪድ-19 ስለ እተራእየ፡ ናብቲ ኣብ ቨስተርቪክ ዚርከብ ዓቢ ትረድጎርድስጋታን ማእከል ጥዕና፡ ሓሙስን  ዓርብን ምብጻሕ ከም እተኸልከለ ወረዳ ካልማር ይሕብር። እቶም በዚ መምርሕ'ዚ ዚጽለዉ፡ ሓድሽ ቆጸራ ኪወሃቦም እዩ። እቲ ናይ ለበዳ ክትትል ኣብቶም እተለኽፉ ሰራሕተኛታት ኪካየድ እዩ፡ ንውሑዳት ተሓከምቲ ድማ ናይ ቅምሶ ምርመራ ኪካየደሎም እዩ።

TB19k ክሮኖበርይ Kronoberg

R120 ንብዙሓት ተሓከምቲ፡ ናይ ኮቪድ-19 ክንክን ይግበረሎም ኣሎ (2020-10-20)
ኣብ ክሮኖበርይ ቁጽሪ ተሓከምቲ ኮቪድ-19 ወሲኹ ኣሎ፡ ይሕብር  እቲ ወረዳ ። ናይቲ ሆስፒታል ኩነታት ጽቕጥቅጥ ዝበዝሖ እዩ፡ ብዙሕ ክፋላቱ ድማ ብስራሕ ተጻዒኑ ኣሎ። ዚመጽእ ዘሎ ሰሙን ብዙሕ መደብ እተገብረሉ ናይ መጥባሕቲ ስራሕ ደው ኪብል እዩ፣ ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ነቲ ቁጽሪ ደቂሶም ዚሕከሙ ሕሙማት ንምጕዳልን ነቶም ሰራሕተኛታት ድማ ናጻ ንምግባርን እዩ።

R 96 ናይዚ ዓመት'ዚ ኣንጻር ወቅታዊ ፍሉ ዚወሃብ ክታበት ብቖጸራ ኪተሓዝ ይግባእ (2020-10-12)
ሕዳር 3 ወረዳ ክሮኖበርይ  ነቶም ኣብ ኣስጋኢ ጉጀለ ዘለዉ ሰባት ብዘይ ክፍሊት ናይ ወቕቱ ናይ ፍሉ ክታበት ኪገብረሎም እዩ። ኣብዚ ዓመት'ዚ ኣብ ድላይካ ግዜ መጺእካ ክታበት ምውሳድ ኣይከኣልን እዩ፡ ምኽንያቱ ጽቕጥቅጥ ኪፈጥር ስለ ዚኽእል። ስለዚ ሎም-ዘመን ሓደ ሰብ ነቲ ናይ ፍሉ ክታበት ብዚምልከት ባዕሉ ቆጸራ ኪሕዝ ይግባእ። እቲ ቆጸራ ምሓዝ ካብ 20 ጥቅምቲ ኣብ 1177.se ኪጅመር ይኽእል እዩ። ክትድውል ምስ እትደሊ፡ ናብቲ ማእከል ጥዕናኻ ደውል።  

R89 ንምርኻብ ቤተሰብ ዚምልከቱ መምርሒታት ካብ 12 ጥቅምቲ ጀሚሮም ኪተኣታተዉ እዮም (2020-10-09)
ብመሰረት መምርሒታት ትካል ህዝባዊ ጥዕና፡ ኣብ ወረዳ ክሮኖበርይ ነቶም ካብ ሰኑይ ጥቅምቲ 12 ምርመራ እተገብረሎም ቤተሰብ ተሓከምቲ ዚምልከት ኣገባብ መምርሒታት ኪተኣታቶ እዩ።

R76 ብዝሕ ዝበለ ልኽፈት ኣብ ክሮኖበርይ (2020-10-01)
ኣብ ወረዳ ክሮንበርይ Region Kronoberg ኣብ መበል 39 ሰሙን፡ ቁጽሪ ፖዚቲቭ መልከፍቲ ምስተን ዝሓለፋ ሰሙናት ኪወዳደር ከሎ ወሰኽ ኣርእዩ ኣሎ። እዚ ግን ከቢድ መልከፍቲ ዚብሃል ዘይኮነስ፡ ምስ ናይ ስራሕ ቦታታትን መዘናግዒ ንጥፈታትን እተኣሳሰረ ዞባዊ እኩብ ኣጋጣሚታት እዩ። ምስ እትሓምም ገዛኻ ጽናሕ፡ ርሕቀትካ ሓሉ፡ ኣብቲ ናይ ኣእዳው ንጽህና ድማ ጥንቁቕ ኩን፡ ይብል ናይቲ ወረዳ ናይ ለበዳ ምክልኻል ሓኪም፡ ክሪስትያን ብሉምክቪስት።

R61ካብ ሆስፒታል ወጻኢ ምስ ”ኮቪድ-19” ብዝተሓሓዝ ናይ ዝሞቱ ሰባት መጽናዕቲ (2020-09-28)
ዞባ ክሩኖበርይ (Region Kronoberg) ናይ 60 ሰባት ካብ ሆስፒታል ወጻኢ ”ብኮቪድ-19” ናይ ዝሞቱ ሰባት መጽናዕቲ ኣካይዱ። ሓደ ሕምሲት ካብቶም ዝሞቱ ድማ፥ እቲ ዋና ናይ ሙማቶም ምኽንያት ”ኮቪድ-19” ከም ዝነበረ ተረኺቡ። ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ድማ፡ እቲ ዝሞቱሉ ምኽንያት ”ብኮቪድ-19ን” ካልኦት ሕዱራት ሕማማት ምዃኑ ተገሊጹ። ሓደ ርብዒ ካብቶም ሞት ዘጋጠሞም ድማ፥ ሓሚሞም ኔሮም፥ ካብ ”ኮቪድ-19” ሓዊኹም ኢኹም ተባሂሎም፥ ድሕሪ ቁሩብ ጊዜ ዝሞቱ ሰባት እዮም። ምናልባት ”ብኮቪድ-19” ተዳኺሞም፥ በቲ ዝጸንሖም ሕዱር ሓማማት ዝሞቱ ኪኾኑ ይኽእሉ እዮም።

R62 ኣብ ክሩኖበርይ ናይ ምውሳኽ ተርእዮ የጋጥም (2020-09-25)
ኣብ ዞባ ክሩኖበርይ Region Kronoberg፡ ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልታት፡ ናይቶም ”ብኮቪድ-19” ከም ዝተለኽፉ ዝተረጋገጸ ሰባት ቁጽሪ ወሲኹ። እቲ ዝርግሐ ናይ ምውሳኽ ድማ፡ ኣብ ኵሉ ዕድመታትን ኣብ ነንበይኖም ክፋላት ናይቲ ኣውራጃን ዘጠቓለለ እዩ። እዚ ዘጋጠመ መልከፍቲ፡ ኣብቲ ካብ 5-10 ሰባት ኣብ ዝተኣከቡሉ፥ ንኣብነት ኣብ ስፖርት ክለባት፥ ቤትትምህርቲ፡ ግላዊ-ምርኻባት፥ ኣብ ቦታ-ስራሕን ኣብ ትምህርቲታትን እዩ። ”ክንዛነ ኣይግብኣናን’ዩ”፥ እቲ ለበዳ ኣይተወድአን”፥ ክብል ዶኮቶር ምክልኻል ተላጋቢ ሕማማት Christian Blomkvist ገሊጹ። ”እቲ ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ፥ እንተ ደኣ ዘይተሓጋጊዝናን ነቲ ብቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ ዝተዋህበ መምርሒታት ብግቡእ እንተ ደኣ ዘይስዒብናዮን፥ እቲ ለበዳ ብሰፊሕ ተላቢዑ ብዙሓት ሰባት ኣብ ጽኑዕ ሕማም ክወድቁ ይኽእሉ እዮም”።

TB19l Norrbotten

R121እቲ ዝለዓለ ዝርጋሐ ለበዳ ኣብ ሉለዮ፡ ቡደን፡ ፒተዮን የሊቫረን ተራእዩ (2020-10-21)
ብመሰረት ሓኪም ምክልኻል ለበዳ፡ ኣንደሽ ኒስተድ፡ እቲ ለበዳ ኣብቲ ቦታ ኣዚዩ ይላባዕ ስለ ዘሎ፡ እቶም ኣብ ሉለዮን ቡደንን ፒተዮን የሊቫረን ዚቕመጡ፡ ዝያዳ ኪጥንቀቑ ከም ዘለዎም ወረዳ ኖርቦተን  ይሕብር። ወረዳ ኖርቦተን መብዛሕትኡ መልከፍቲ ካብ ህዝባዊ ጽንብላት ከም ዚብገስ ገሊጹ፡ ይኹንምበር፡ ምስ ናይ ስራሕ ቦታታት እተኣሳሰረ መልከፍቲ እውን ረኺቡ እዩ።

R113 ምልክታት ሕማም  ምስ ዚህልወካ እሞ ንምብጻሕ መደብ እንተ ኣሎካ፡ ንማእከል ጥዕና ሓብር (2020-10-16)
ሓድሓደ ግዜ እቶም ናይ ጉንፋዕ ምልክታት ዘለዎም ሰባት ናብቲ ማእከል ጥዕና ይኸዱ እዮም፡ ይሕብር ወረዳ ኖርቦተን ። እዞም ምልክታት ዚረኣዮም ሰባት፡ ቆጸራ ኪሕዙ ከለዉ ነቲ ኩነታቶም ኪገልጹዎ ኣለዎም፡ ስለዚ ድማ እቲ ምብጻሕ ንኻልእ መዓልቲ ቆጸራ ይግበረሉ ወይ  ድማ እቲ ምርመራ ብጥንቁቕ መገዲ ይካየድ ማለት እዩ። እቶም መልሲ ምርመራ ዚጽበዩ ሰባት ብዚከኣል መገዲ ምስ ካልኦት ሰባት ኪራኸቡ የብሎምን፡ ቅድሚ ናብቲ ማእከል ጥዕና ምኻዶም ድማ፡ እተጓነፎም ኡሉ ነቲ ማእከል ጥዕና ኪሕብሩዎ ይግባእ። 

R100 ውሑዳት እዮም እቶም ርሕቀቶም ዚሕልዉ (2020-10-14)
ዝበዝሓ ናይ ኖርቦተትን ኮሙናት፡ እቲ ኣብ ነንሓድሕዱ ርሕቀቱ ዚሕሉ ሰብ ውሑድ እዩ ይብላ ኣለዋ። ካብ ቅድም ንላዕሊ ብዙሓት ኣረጋውያን ኣብቲ ሰብ ዚእከበሉ ቦታታት ይንቀሳቐሱ ኣለዉ።

R90 ሰፊሕ ምክትታል ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ሆስፒታላት (2020-10-09)
ኣብ ናይ ሱንደርቢ ሆስፒታል ዚርከባ ክልተ ኣሃዱታት ኮቪድ-19 ከም ዘሎ ተገሚቱ ኣሎ ። ስለዚ ምእንቲ ብዙሓት ሰባት በቲ ቫይረስ ከይተሓዙ፡ ናይ ለበዳ ክትትል ይካየድ ኣሎ።

R53ኣብቲ ዞባ ለበዳ ክብ ይብል ኣሎ (2020-09-23)
እቲ ”ፓንደሚ” ይቕጽል ብምህላዉ፥ እዚ ዘሎናዮ ጊዜ ትዛነየሉ እዋን ኣይኮነን፤ ክብል ዞባ ኖርቦተን Region Norrbotten መግለጺ ኣውጺኡ።  
ቁጽሪ ናይ ሓደስቲ ዝተረጋገጸ መልከፍቲ ”ኮቪድ-19” እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ብኣበሃህላ ዶክቶር ምክልኻል ተላጋቢ ሕማም Anders Nystedt፥ እቶም ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ዝተዋህቡ መምርሒታት፥ ከምቲ ናይ ቅድም ዘይኮነስ፡ ኣብዚ ጊዜ’ዚ ሸለል እናተባህለ ይኸይድ ከም ዘሎ ንዕዘብ ኣሎና፥ ክብል ገሊጹ።

TB19m ስኮነ Skåne

R122ብዝሒ እተለኽፉ ልዕሊ 100 ሰባት ንመዓልቲ (2020-10-21)
ኣብ ስኮነ፡ እቲ ምዝርጋሕ ለበዳ ጌና ይውስኽ ኣሎ፡ ብዝሒ እተለኽፉ ድማ ሕጂ ብገምጋም ኣብ መዓልቲ 100 በጺሑ ኣሎ። እቲ ዚውስኽ ዘሎ ለኸፋ ምስ በዓላትን ቀብርን ናይ ስራሕ ቦታታትን ናይ መዘናግዒ ንጥፈታትን እተኣሳሰረ ምዃኑ ወረዳ ስኮነ ይሕብር።

R123 ኣዚዩ ዘሻቕል ምዕባለ (2020-10-19)
ኣብታ ወረዳ እቲ ልኽፈት ኮቪድ-19 ብሓቂ ይውስኽ ኣሎ፡ ይሕብር ወረዳ ስኮነ ። ዝሓለፈ ሰሙን፡ እቲ ፖዚቲቭ ውጽኢት ብገምጋም ካብ 55 ናብ 89 ንመዓልቲ ደዪቡ ኣሎ። እቲ ወሰኽ ኣብ ኩሉ ክልል ዕድመ እዩ ዚረአ ዘሎ። ኤቫ መላንደር፡ ናይቲ ወረዳ ሓኪም ምክልኻል ለበዳ፡ ነቲ ምዕባለ ከም ኣዚዩ ኣሸቃሊ ገይራ ትገልጾ።

R114 ኣብ ምምሕዳራዊ ክፍሊኢ ክንክን ዝያዳ ለበዳ (2020-10-16)
ኣብዛ ዝሓለፈት ሰሙን እቲ ኣብ ስኮነ ዘጓነፈ ናይ ኮቪድ-19 ለኸፋ ካብ 59 ክሳዕ 69 ንመዓልቲ ደዪቡ ኣሎ። መብዛሕትኦም ካብ 19-49 ዝዕድመኦም እዮም፡ ግን ልዕሊ 70 ዝዕድመኦም ኣስታት ሰላሳ ሰባት እውን ተጠቒዖም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ብብዝሒ ኣብቶም ኣብ ማሕበራዊ ክፍሊ ክንክን ዚሰርሑ ወሰኽ ኣርእዩ ኣሎ።  

R115 ኣብ ቤተሰብካ ሓደ ሰብ ብኮቪድ-19 እተለኽፈ ምስ ዚህሉ ብዚከኣል መጠን ምስ ውሑዳት ሰባት ጥራይ ተራኸብ (2020-10-15)
እቲ በጽሒ ዝኾነ ወይ ናብ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዚኸይድን ምስ ሓደ ብኮቪድ-19 እተለኽፈ ሰብ ዚቕመጥን፡ ኪኽተሎ ዘለዎ ሓድሽ መምርሒ ኣሎ፡ ይሕብር ወረዳ ስኮነ ። እዚኣቶም ኣብ ገዛውቶም ኮይኖም እንተ ወሓደ ንሸውዓተ መዓልታት ኪሰርሑ ወይ ኪመሃሩ ይግባእ፡ ብዚከኣል መጠን ድማ ምስ ውሑዳት ሰባት ኪራኸቡን፡ ርሕቀቶም ኪሕልዉን፡ ካብ ምዝውታር ህዝባዊ መጎዓዝያ፡ ናይ ኣገልግሎት ኣውቶቡሳትን ታክስን ድማ ኪቝጠቡ ይግባእ።

R91 ቀጻሊ ምዝርጋሕ ለበዳ ኣብ ስኮነ (2020-10-09)
እቲ ኣብ  ስኮነ ዚረአ ዘሎ ወሰኽ ልኽፈት ለበዳ ይቕጽል ኣሎ። ኣብዛ ዝሓለፈት ሰሙን፡ ቁጽሪ ምዝጉብ ፖዚቲቭ ለኸፋ ብገምጋም ካብ 50 ንመዓልቲ ክሳዕ 60 ንመዓልቲ ወሲኹ ኣሎ። 

R81 ኣብስኮነ፡እቲቁጽሪይውስኽኣሎ (2020-10-07)
ኣብ ወረዳ ስኮነ Region Skåne ቁጽሪ ብዝሒ ለኸፋ ኮቪድ-19 ይውስኽ ኣሎ። እቲ ወሰኽ ብፍላይ ኣብቶም ኣብ መንጎ 19-49 ዕድመ ዘለዉን ኣብ ዕብይ ዝበሉ'ውን ይረአ ኣሎ። ክሳዕ ሕጂ፡ ንውሑዳት ሕሙማት እዩ ኣብቲ ሆስፒታል ክንክን ዚግበረሎም ዘሎ፡ ይኹንምበር፡ እቲ ወሰኽ ምስ ዚቕጽል፡ እቲ ናይ ክንክን ስራሕ ካብ መጠን ንላዕሊ ኪጽዕቕ ይኽእል እዩ።

R77 መጠን ልኽፈት ኣብ ስኮነ እውን ወሲኹ (2020-10-02)
ኣብ ወረዳ ስኮነ Region Skåne ልኽፈት ኮቪድ-19 ከም ዝወሰኸ እቲ ወረዳ ኣፍሊጡ። ኣብ ወርሒ መስከረም እቲ ኩነታት ኣብ መዓልቲ ካብ 30 ክሳዕ 40 ሓደስቲ መልከፍቲ ብምፍጣር ርግእ ኢሉ ነይሩ፡ ደሓር ግን ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት እቲ ኩነታት ክሳዕ 50 ሓደስቲ መልከፍቲ ንመዓልቲ ደዪቡ። እቲ ልክዕ ምኽንያት ንጹር ኣይኮነን፡ ትብል ኤቫ መላንደር፡ ናይ ለበዳ ምክልኻል ሓኪም። 

R68 ነቲ ናብ ኣብያተ-ክንክን ዚግበር ምብጻሕ  ዚምልከት ዞባዊ መምርሒ (2020-09-30)
ኣብ ወረዳ ስኮነ Region Skåne ናብ ቤት-ክንክን ንምብጻሕ ዚዝውተር መምርሒ ኣሎ። ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስ እተርእይ፡ ንሕሙም ክትበጽሖን ወይ ከተሰንዮ ኣይግባእን። ወላ'ውን ኣብቲ ቤተሰብካ ብኮቪድ-19 ዝሓመመ ሰብ እንተሎ። ኣብቲ ናይ ህጹጽ ረድኤት ክፍሊ ግን፡ እቲ በጻሒ ካብ ኮቪድ-19 ናጻ ኮይኑ፡ ነቶም ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድመኦም፡ ነቶም ናይ ሰብ ሓገዝ ዘድልዮም ሕሙማን፡ ነቶም ድሌቶም ንምትሕልላፍ ጸገማት ዘለዎምን ነቶም ኣብ ኣፍደገ ሞት ዘለዉን ሕሙማት ከሰንዮም ይኽእል እዩ።   

R54ነቶም ኣብ 15 መስከረም ዝተገብሩ ምርመራታት መልሲ ኣይተዋህቦን(2020-09-24)
ዳርጋ ኵሉ ኣብ ዞባ ስኮነ Region Skåne ብባዕልኻ ዝተገብረ ምርመራታት፥ ብዘይ ገለ ጸገም ይምርመር’ዩ ዘሎ። እንተ ኾነ ግን፡ እቶም ኣብ ዕለት 15 መስከረም ነፍሰ-ምርመራ ዝገበሩ ሰባት፥ ዝኾነ ዓይነት መልሲ ኣይተዋህቦምን። እቲ ተረኺቡ ዘሎ ሽግር፥ ነቶም ናይ ምርመርኦም መልሲ ዘይረኸቡ ሰባት ጥራይ ዝምልከት’ዩ። እቶም ካልኦት ግን፡ ዘተኣማምን መልሲ ተዋሂቡዎም ኣሎ’ዩ። እዚ ዞባ’ዚ፡ ናይቲ ዘጋጠመ ጕድለት ምኽንያቱ ኣብ ምጽናዕ ይርከብ ኣሎ።

TB19n ስቶክሆልም Stockholm

R124 እንተ ተኻኢሉ ኣብ መዓልቲ ምውታን ናብ መቓብርን ሓወልቲ-መቓብርን ኣይትብጻሕ (2020-10-20)
ወረዳ ስቶክሆልም ነቶም ናይቲ ወረዳ ተቐማጦ ነቲ ናይ ዝኽሪ ቦታታት ኣብ ክንዲ ኣብ ግዜ መዓልቲ ምውታን ዚበጽሑዎ፡ ኣብ መንጎ ሰኑይ 26ን፡ ዓርቢ 30ን ጥቅምቲ ኪበጽሑዎ የዘኻኽር። ምእንቲ ካብ ጽቕጥቅጥን ብኣኡ ካብ ዚመጽእ ምዝርጋሕ ለበዳን ኪድሕኑ፡ ብዚከኣል መጠን መቓብራትን ተመሳሰልቶምን፡ ቀዳም ጥቅምቲ 31ን ሰንበት ሕዳር 1ን እንተ ዘይበጽሑ ይምረጽ። 

R125 ምልክት ምጕዳል መጠነ-ወሰኽ (2020-10-20)
መጠን መልከፍቲ ኮቪድ-19 ይቕጽል ኣሎ፡ ግን እቲ መጠን፡ ናይ ምጕዳል ምልክት ድማ የርኢ ኣሎ። እቲ መልከፍቲ ኣብ ኩሉ ክልል ዕድመ እዩ ዚረአ ዘሎ፡ ከምኡውን ኣብ ኩሉ ክፋላት ናይቲ ምምሕዳር። መጠን ብዝሒ ናይቶም ክንክን ዚወሃቦም ዘሎን ከምኡውን ቁጽሪ ናይቶም ብደገ እናመጹ ንኮቪድ-19 ዚምልከት ዚሕከሙ ዘለዉን፡ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ፡ ይሕብር ወረዳ ስቶክሆልም

R101 ንብዙሓት ናይ ኮቪድ-19 እተለኽፉ ክንክን ይግበረሎም ኣሎ (2020-10-13)
ምስቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብምንጽጻር ኣብተን ዝሓለፋ ኣርባዕተ መዓልታት፡ ኣብ ቁጽሪ ለኸፋ ኮቪድ-19 ትሕት ዝበለ ወሰኽ ከም ዝተራእየ ወረዳ ስቶክሆልም  ይገልጽ። ስለዚ እቲ መጠን ወሰኽ ምስቲ ዝሓለፈ ኪነጻጸር ከሎ ዳርጋ ትሑት እዩ። ኣብ ገሊኡ ናይቲ ወረዳ ሆስፒታላት ብድምር 57 ብኮቪድ-19  እተለኽፉ ሰባት ይእለዩ (ክንክን ይረኽቡ) ኣለዉ። እዚ ድማ ምስቲ ዝሓለፈ ምስ ዚነጻጸር ርኡይ ወሰኸ ኣርእዩ ማለት እዩ።  

R 92 ተወሰኽቲ መልከፍቲ ኣብ ስቶክሆልም (2020-10-06)
እቲ ኣብ ወረዳ ስቶክሆልም ዚረአ ዘሎ ልኽፈት ኮቪድ-19 ይውስኽ ኣሎ። ምስቲ ዝሓለፈ እዋን ኪዛመድ ከሎ፡ ብዙሓት ኣብ ሕክምና ኣለዉ፡ ግን እዚ እቲ ወረዳ ዚብሎ እምበር ንጹር ናይ ለበዳ ሃንደበታዊ ወሰኽ ኣይኮነን።

R78 እቲ ወረዳ ነቶም ብኮቪድ-19 እተለኽፉ ዚምልከት ናይ ገዛ ዕጽዋ ንምክያድ ይቀራረብ (2020-10-01)
ኣብ ወረዳ ስቶክሆልም Region Stockholm ናይ ውሸባ መስርሕ ንምትእትታው ምድላው ይካየድ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ስቶክሆልም ምክልኻል ለበዳ፡ ነቲ ብምትሕብባር ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕናን ናይ ለበዳ ምክልኻል ሓካይምን እተቐየሰ ፍሉይ ናይ መልከፍቲ ሕግታት ከተኣታቱ እዩ። ናይዚ ስጉምት'ዚ ምኽንያት ድማ፡ ኣብቲ ወረዳ ርኡይ ወሰኽ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ስለ እተኸሰተ እዩ።

R55 ዝበዝሐ ናይ መልከፍቲ ኩነታት ኣብ ስቶክሆልም (2020-09-22)
ካብቶም ኣብ ዞባ ስቶክሆልም(Region Stockholm) ኣብ መበል 37ን 38ን ሰሙናት ምርመራ ዝተገብረሎም ሰባት፥ ቁጽሪ ናይቶም እወታዊ መልሲ ናይ ዝረኸቡ ሰባት፤ ካብቲ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ሰሙናት ክብ ዝበለ ኮይኑ ተረኺቡ’ሎ። ብገምጋም ናይቲ ዶክቶር ምልኻል ተላገቢ ሕማማት፥ ትርጉም ናይዚ ምውሳኽ’ዚ፡ ምልክት ናይ ሓደ ለበዳ ክብ ምባል ወይ ካብቲ ናይ ቅድም ዝለዓለ ሓደ ሓድሽ ጽፍሒ ኪኸውን ከም ዚኽእል’ዩ።

TB19o ሶርምላንድ Sörmland

R 116

1177 ካብ ናይ ሓሶት ጻውዒት ተለፎን የጠንቅቕ (2020-10-16)
ብዙሓት ሰባት በቶም ካብ 1177 ኢና እንድውል ዘሎና ዚብሉ ሰባት ተደዊሉሎም ኣሎ፡ ይሕብር ሶርምላንድ

- ንሕና፡ ማለት 1177 ቮርድጊደን፡ ሕሙማት ከይደወሉልና ባዕልና ኣይንድውልን ኢና። እቶም ንኣና ብምምሳል ብኻልኦት እተደወለሎም ሰባት ድማ ናብ ፖሊስ ከመልክቱ ይግባኦም፡ ትብል ሳቢና ካላይትዚስ ባሮጎርድ፡ ሓላፊት ስርሒት ወረዳ ሶርምላንድ 1177 ።   

R102 ኣብዚ እዋን'ዚ እቲ ኩነታት ሓደገኛ ኮይኑ ኣሎ፥ ርሕቀትኩም ሓልዉ (2020-10-14)
ዝርጋሐ ለኸፋ ኣብቲ ወረዳ ይውስኽ ኣሎ፡ ግን ኣብቶም ንሓደጋ እተቓልዑ ጉጅለ ኣይኮነን። እቲ ቦርድ ምምሕዳር ወረዳ  ንኹሉ ሰብ ነቲ ናይ ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ነቲ ናይ ወረዳ ሶርምላንድን ምኽርን መምርሒታትን ኪስዕቦ ይምሕጸኖ ኣሎ። ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ዱካናትን ዕዳጋታትን ኣብ ናይ ስፖርት ንጥፈታትን፡ ከምኡውን ነቲ ካብ ካልኦትን ካብቶም ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ዘለዉ ጉጅለታትን ብምፍንታት ከተግብሮ ዚግብኦ ምሕላው ርሕቀት ዚኽተል ዘሎ። 

R63 መብዛሕትኦም ሰባት ”ብኮቪድ-19” ዘይኮነስ ብኻልእ ሕዱር ሕማም ዝሞቱ’ዮም (2020-09-28)
ዞብ ሰርምላንድ (Region Sörmland) ንዅሎም ኣብ ፍሉይ እንዳ-ኣረጋውያን፥ ኣብ ናይ ሓጺር-እዋን መንበሪ-ቦታ፥ ከምኡ ውን ኣብ ገዝኦም እናነበረኡ ተሓከምቲ (specialiserad sjukvård i hemmet)፥ ”ብኮቪድ-19” ከም ዝሞቱ ምስክር ዝተዋህቦም ሰባት፥ መጽናዕቲ ኣካይድሎም’ዩ። እቲ ሞት ዘጋጠመሉ ጊዜ ድማ፡ ካብ 17 መጋቢት ክሳብ 27 ነሓሰ ኰይኑ፤ ካብ 80% ንላዕሊ ካብቶም ዝሞቱ፥ እቲ ናይ መሞቲኦም ምኽንያት ብዋናነት ካልእ ምኽንያት ምዃኑ፥ Marie Bennermo ኣብ ዞባ ሰርምላንድ ትርከብ ሓለቓ ኣሃዱ ውሕስነት-ሕሙማን ገሊጻ።

TB19p ኡፕሳላ Uppsala

R126 ነቶም ኣብ ኡፕሳላ ዚጸንሑ ሰባት ዚምልከት ዞባዊ ህዝባዊ መምርሒ (2020-10-20)
ወረዳ ኡፕሳላ ምስ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ብምትሕብባር፡ ንምምሕዳር ኡፕሳላ ዚምልከት ነቲ ዝርጋሐ ኮቪድ-19 ንምቕናስ ዝዓለመ ተሪር መምርሒ ኣውጺኡ ኣሎ። እቲ መምርሒ፡ ንኹላቶም ኣብ ኡፕሳላ ዚጸንሑ ሰባት ካብ ናይ ህዝባዊ መጎዓዝያታትን፡ ካብ ምስ ካልኦት ሰባት ዚግበር ኣካላዊ ርክባትን ኪቑጠቡ ከም ዘለዎም ዚሕብር እዩ። እቲ መምርሒ፡ ካብ 20 ጥቅምቲ ጀሚሩ ንኽልተ ሰሙናት ይጸንሕ፡ ብድሕሪኡ ድማ ግምገማ ኪግበረሉ እዩ።

R103A እንተ ኽኢልካ ኣብ ገዛኻ ኴንካ ስራሕ - ካብ ጽቕጥቅጥን፡ ካብቲ ድሕሪ ስራሕ እትገብሮ ምዝንጋዓትን ተቖጠብ (2020-10-15)
ብዙሓት ሰባት ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ኪስርሑ ይግባእ፡ እቶም ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ዘለዉ ድማ ካብ ምጽቕቓጥ ኪጥንቀቑ ይግባእ። እዚ፡ ብወረዳ ኡፕሳላ ኣብቲ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ  እተጻሕፈ ሓበሬታ እዩ። እቲ ምኽንያት፡ ኣብ ወረዳ ኡፕሳላ እተራእየ ናይ ኮቪድ-19 ለኸፋ ብቕልጡፍ ብምዝርጋሑ እዩ። ብመሰረት ዮሃን ኖይድ፡ ናይ ኡፕሳላ ናይ  ምክልኻል ለበዳ ሓኪም፡ እቶም ብዙሓት ዝልከፉ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ወይ ኣብቲ ድሕሪ ስራሕ ዚዝውተር ምትሕውዋስን ምዝንጋዕን ቦታታት ምስ ብጾቶም ስለ ዚተናኸፉ እዩ። 

R95 ኣብ ጎትሱንዳ ውሑዳት እዮም እቶም ምርመራ ዝወሰዱ። ሕጂ ናይ ቅምሶ መውሰዲ ነቝጣ ተኸፊቱ ኣሎ (2020-10-12)
ኣብ ጎትሱንዳ እቲ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ዘካዪዱ ሰባት ካብ ናይ ካልኦት ክፋላት ናይቲ ወረዳ ዝወሓደ እዩ። ኣብ  ወረዳ ኡፕሳላ  ካብ ሰሉስ ጥቅምቲ 13 ጀሚሩ ኣብቲ ፍክሊ-ከተማ ናይ መርመራ ነቝጣ ኪኸፍት እዩ። እዚ፡ ኣብ ወጻኢ ጎትሱንዳ ማእከል ጥዕና ኣብ ቫልትሆርንስቨገን ይርከብ። ካብቶም ሰራሕተኛታት ዝበዝሑ እተፈላለየ ቋንቋ ይፈልጡ እዮም። 

R79 ክሳዕ ካልእ መምርሒ ዚውሃብ፡ ኣብ ኣብያተ-ክንክን ዚህሉ ናይ ምብጻሕ ክልከላ (2020-10-02)
ወረዳ ኡፕሳላ Region Uppsala እቲ ኣብ ኣካደሚስካ ሆስፒታል፡ ረፈራል ሆስፒታል ዮንሾፒን ከምኡውን ናይ ዚድቅሱ ሕሙማን ዘለዉዎ ናይ ከባቢ ክፍሊ ሕክምና ዚካየድ ናይ ምብጻሕ ክልከላ ከም ዚቕጽል ይገልጽ። ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ፡ እቲ ለበዳዊ መልከፍቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ስለ ዝወሰኸ እዩ። ይኹንምበር፡ ከምቲ ናይ ቀደሙ፡ ነቶም ናይቲ ብጽኑዕ ሓሚሙ ዘሎ ኣዝማድ ኪፍቀደሎም እዩ፡ ግን ናይ ሳምቡእ ሕማም ኪህሉዎም የብሉን። እቲ ናይ ምብጻሕ ክልከላ፡ ነቶም ንነኣሽቱ ሕሙማን ደቆም ኪበጽሑ ዝመጹ ወለዲ ኣይምልከትን እዩ። 

R69 ኣስጋኢ ምዕባለ - ናብ ቤት-ክንክን ዚግበር ናይ ምብጻሕ ክልከላ ይቕጽል (2020-09-30)
ኣብዛ ዝሓለፈት ሰሙን ኣብ ወረዳ ኡፕሳላ  Region Uppsala ምዝርጋሕ ኮቪድ-19 እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። መብዛሕትኦም እቶም ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ዘካየዱ ሰባት፡ ረኽስታት ተራእዩዎም ኣሎ። ንብዙሓት ሕሙማት ከኣ ኣብ ኣካደሚስካ ሆስፒታል ክንክን ይግበረሎም ኣሎ። ናይ ጥዕናን ክንክንን ሓላፊ ሚካኤል ኮለር ነቲ ኩነታት ከም ኣስጋኢ ገይሩ ይገልጾ። በዚ ምኽንያት'ዚ ወረዳ ኡፕሳላ ነቲ ካብ ሚያዝያ ኣትሒዙ ኣብ ግብሪ ዝወዓለ ናብ ክፍልታት-ክንክን ዝዓለመ ናይ ምብጻሕ ክልከላ ኪቕጽሎ እዩ።

TB19q ቨርምላንድ Värmland

R19 ኣብዚ፡ ንግዚኡ ዝወጸ ሓድሽ ዝተሓትመ ሓበሬታ የልቦን።

TB19r ቨስተርቦተን Västerbotten

R104 እቲ ኩነታት ሓደገኛ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ (2020-10-14)
ናይ ቨስተርቦተን ቦርድ ምምሕዳር ወረዳ፡ ነቲ ናይ ለበዳ ዝርጋሐ ብዚምልከት፡ እቲ ለኸፋ ኣዚዩ ኣተሓሳሳቢ እናኾነ ብምኻዱ፡ ኩሉ ሰብ ነቲ መምርሒታት ኪኽተል ከም ዘለዎን፡ ርሕቀቱ ኪሕሉን፡ ኣድላዪ እንተ ዘይኮይኑ ድማ ሓባራዊ ጕዕዞ ከቋርጾን ይምሕጸን ኣሎ።

R105 ውሑዳት ኣረጋውያን ተለኺፎም ኣለዉ (2020-10-14)
ዝበዝሑ ኣብ  ወረዳ ቨስተርቦተን ብኮቪድ-19 እተለኽፉ፡ ካብ 19-30 ዕድመ ዘለዎም እዮም፡ እቶም እርግ ዝበሉ ውሑዳት እዮም። ቁጽሪ እተለኽፉ ካብ መበል 40 ሰሙን ጀሚሩ ለውጢ ኣየርኣየን። ስለዚ ከምቲ ናይ ቅድም፡ እቲ ምዝርጋሕ ልኽፈት ብቐዳምነት ኣብ ኡመዮ እዩ ዚረአ ዘሎ።  

R70 ኣብ ኡመዮ ናብቲ ገዛ-ኣረጋውያን ክትበጽሕ ከሎኻ፡ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ግበር (2020-09-30)
ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ኣብ ወረዳ ቨስተርቦተን Västerbotten ናይ ለበዳ መልከፍቲ ወሰኽ ተሓቢሩ ነይሩ። እቲ ሕጂ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዘሎ መምርሒታን ምኽርታትን፡ ነቲ ምዝርጋሕ ለበዳ ንኺድርቶ እኹል እዩ ይብል ናይቲ ወረዳ ናይ ለበዳ ምክልኻል ሓኪም፡ ስተፋን ስተንማርክ። ነቲ ኣብ ኡመዮ ዘሎ ገዛ-ኣረጋውያን ብዚምልከት፡ እቶም በጻሕቲ፡ ከም መወሰኽታ ናይቲ ኣብኡ ዚዝወተር መምርሒታት፡ ናይ  ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ድማ ኪገብሩ ይሕበሩ።

R56 ኣብ ቨስተርቦተን ምልባዕ ለበዳ ወሲኹ (2020-09-23)
ኣብ ዞባ ኖርቦተን (Region Västerbotten) ቁጽሪ ”ኮቪድ-19” ዝሓዞም ሰባት እናወሰኸ ከይዱ፥ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ከተማ ኡመዮ እዩ። ከምቲ ዶክቶር ምልኻል ተላገቢ ሕማማት ዝበሎ፥ እቲ ምስፍሕፋሕ ናይቲ ቪሩስ፥ ኣብ ስድራቤታት፡ ኣብ ቦታ-ስራሕን ኣብ ኣብያተመስተን’ዩ ዘጋጥም ዘሎ።

TB19s ቨስተርኖርላንድ Västernorrland

R127ክልከላ ምብጻሕ ኣብ ሆስፒታላት ከም ብሓድሽ ተኣዊጁ (2020-10-19)
ካብ ጥቅምቲ 21 ንደሓር ኣብ ወረዳ ቨሰተርሞርላንድ ነቲ ሆስፒታል ምብጻሕ ክልኩል ኪኸውን እዩ። ነቲ መምርሒታት ብዙሓት ሸለል ይብሉዎ ከም ዘለዉ እቲ ወረዳ ይሕብር፡ እቶም ሰራሕተኛታት ድማ ኣብቲ ክፍልታት ሆስፒታል ጽቕጥቅጥ ከም እተራእየን፡ እዚ ድማ ነቲ ምዝርጋሕ ለበዳ ከም ዘጋድዶን ገሊጾም።

R71 ነቲ ክትበጽሖ እትደሊ ክፍሊ-ክንክን ተወከሶ (2020-10-01)
ኣብ ወረዳ ቨሰተርኖርላንድ Region Västernorrland ናብቲ ክፍሊ-ክንክን ዚግበር ምብጻሕ ከም ብሓድሽ ተፈቒዱ እዩ። ይኹንምበር፡ ምእንቲ መልከፍቲ ለበዳ ክትዓግት፡ ነቲ ህዝባዊ መምርሒታት ተኸተሎ፡ ከምኡውን ነቲ ናይ ነፍስወከፍ ክፍሊ-ክንክን መምርሒ ሰዓቦ። እቲ መምርሒ፡ ንሓደ ሕሙም እንተ በዝሐ ክልተ ሰባት ኪበጽሑዎ ኣለዎም እዩ ዚብል። እቲ ምብጻሕ፡ ጥንቃቐ ዝጎደሎ ምስ ዚኸውን፡ እቲ ክፍሊ-ክንክን ነቲ ምብጻሕ ኪነጽጎ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቶም በጻሕቲ ነቲ ኪበጽሑዎ ዚደልዩ ክፍሊ-ክንክን ኣቐዲሞም ኪውከሱዎ ኣገዳሲ እዩ።

TB19t ቨስትማን-ላንድ Västmanland

R57 ሓያል ወሰኽ ኣብ ቨስትማንላንድ (2020-09-23)
ካብ 21 መስከረም ጀሚሩ፥ ኣብ ዞባ ቨስትማንላንድ (Region Västmanland) ”ብኮቪድ-19” ዝተታሕዙ 65 ሓደስቲ ሰባት ተረኺቦም። እዚ ድማ ካብ ሓጋይ ጀሚርካ፡ እቲ ዝበዝሐ ካብቲ ጠቕላላ ቁጽሪ ሓደስቲ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሰሙን ዝተሓዙ ዝነበሩ እዩ። እዚ ለበዳ’ዚ ብቐዳምነት ተላቢዑ ዘሎ፥ ኣብ ጂምናስዩም ኣብያተትምህርቲን ኣብ ዩኒቨርሲቲን፥ ናይ ”ኢስሆኪ-ጋንታትን” እዩ። እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ በበይኑ ክፍሊታት ናይቲ ኣውራጃ ኮይኑ፥ እቲ ዝበዝሐ ግን ኣብ ”ቨስተሮስን” ኣብ ”ሾፒንግንን” እዩ።

TB19u ቨስትራ ዮታላንድ Västra Götaland

R106 ኣብ ስራሕካን ኣብ ማሕበራዊ ንጥፈታትካን ርሕቀትካ ሓሉ (2020-10-15)
ኣብ መበል 41 ሰሙን፡ ኣብ ቨስትራ ዮታላንድ  ሓድሽ 537 ዝምብዝሑ ለኸፋ ኮቪድ-19 ተራእዩ ኣሎ። እዚ፡ ድሕሪ ካብቲ ኣብ ፍርቂ ነሓሰ እተራእየ ቁጽሪ ዝዓበየ እዩ። እቲ ዝዓበየ ወሰኽ ኣብ ከባቢ ዮተቦርይ ኮይኑ ኣብቶም ኣብ ናይ ስራሕ ዕድመ ዘለዉ እዩ ዚረአ ዘሎ። ቶማስ ቫልበርይ፡ ናይ ለበዳ ምክልኻል ሓኪም፡ ሰባት ብዚከኣል መጠን ርሕቀቶም ኪሕልዉን፡ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብቲ ድሕሪ ስራሕ ዚኸዱዎ ናይ መዘናግዒ ቦታታት ብብዝሒ ከይእከቡን ይምሕጸን። 

R93 ዝሓለፈ ሰሙን ውሕድ ዝበለ ናይ ኮቪድ-19 ልኽፈታት ተራእዩ (2020-10-08)
ኣብ መበል 40 ሰሙን፡ ኣብ ቨስትራ ዮታላንድ 401 ሓደስቲ ናይ ኮቪድ-19 ልኽፈታት ተራእዩ። እዚ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ዝወሓደ እዩ፡ ግን፡ ይብል ናይ ለበዳ ምክልኻል ሕኪም ቶማስ ቫልበርይ፡ ነቲ ልኽፈት ንምቕናስ ኩሉ ሰብ ሓላፍነቱ ኪዋጻእ ኣለዎ - ምእንቲ ብዙሓት ብከቢድ ከይሓሙ። እቲ ዝርጋሐ ለኸፋ ኣብቶም ዕድመኦም ካብ 20-29 ዝኾኑ ሰባት ጌና ዝዓበየ ኮይኑ ኣሎ።

R72 ኣብ ሹሀራድ፡ ስካራቦርይን ዮተቦርይን ዚኽሰት ዘሎ ምውሳኽ ልኽፈት (2020-10-01)
እቲ ኣብ ቨስትራ ዮታላንድ Västra Götaland ዚረአ ዘሎ ናይ ኮቪድ-19 ልኽፈት ንራብዓይ ሰሙን ተኸታቲሉ ይውስኽ ኣሎ። ናይ ለበዳ ምክልኻል ሓኪም፡ ቶማስ ቫልበርይ፡ ንኹሉ ሰብ ነቲ ናይ መንግስቲ ምኽርታትን መምርሒታትን ብጥንቃቐ ኪስዕብ ይጽውዕ ኣሎ። እቲ መልከፍቲ ኣብቶም ኣብ መንጎ 20ን 29ን ዕድመ ዘለዉ ዝለዓለ ኪኸውን ከሎ፡ ኣብ ካልእ ዕድመ እውን ይረአ ኣሎ። ዝበዝሑ ሓደስቲ ልኽፈታት ኣብዚ ግዜ'ዚ ኣብ ሹሀራድን ስካራቦርይን ዞባ ዮተቦሪን እዮም ዚረኣዩ ዘለዉ። እቲ ለበዳ ኣብቶም ምስ ተመሃሮ ዚዛመዱ ንጥፈታትን፡ ኣብ ኣብያተትምህርትን፡ ናይ ስራሕ ቦታታትን፡ በዓላትን ፌስታታትን ከምኡውን ኣብቶም ምስ ስፖርት ዚዛመዱ ንጥፈታት እዩ ዚላባዕ ዘሎ።

R64 ካብ ፌስታታትን ኣኼባታትን ንጠንቀቕ (2020-09-24)
ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ዞባ ቨስትራ ዮታላንድ (Västra Götaland) ”ብምስፍሕፋሕ-ኮቪድ” ዝተለኽፉ ሰባት ክብ ኢሉ። ከምቲ ናይ ምክልኻል ተላገብቲ ሕማም፥ ዶክቶር Thomas Wahlberg ዘቕረቦ ምሕጽናታ፥ ንቐጻሊ ጊዜ ውን ምስፍሕፋሕ ለበዳ ንምዕጋት፥ ምርሕሓቕና ክንሕሉን፡ ካብ ፌስታታትን ካብ ኣኼባታትን ድማ ክንቁጠብ ከም ዘሎናን ኣጠንቂቑ። ነቶም ወጺኦም ዘሎዉ መምርሒታት ካብ ምስዓቦም ሸለል እንተ ደኣ ኢልናን፥ እቲ ቁጽሪ እናወሰኸ ከም ዚኸይድ እዩ። እቶም መብዛሕትኦም ዘጋጠሙ መልከፍቲ፥ ብድሕሪ ናይ ፌስታታት ጊዜ ዘጋጠሙ እዮም።

R58 150 ማእከላት-ጥዕና ምርመራ ጸረ-ነፍሳት ንምግባር ተቕሪበን ኣሎዋ(2020-09-22)
ኣብ ዞባ ቨስትራ ዮታላንድ (Region Västra Götaland)፥ ካብ 28 መስከረም ጀሚሩ፡ ኵሎም ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም፡ ምርመራ ጸረ-ንፍሳት ንምግባር ዕድል ተኸፊቱሎም ኣሎ። ኣስታት 150ን ”ማእከላት-ጥዕናን” ገለ-ገለ ሆስፒታላትን፥ ነዚ ናይ ”ጸረ-ነፍሳት” ምርመራታት ንምትግባር ተዳልየን ኣሎዋ። ቆጸራ ንምሓዝ፡ ብኣድራሻ ኢንተርነት 1177.se ኣቢልካ ይግበር።

TB19v ኦረብሮ Örebro

R128 ነቲ ህዝባዊ መምርሒ ብዕቱብ መገዲ ረኣዮ (2020-10-20)
ናይቶም ብኮቪድ-19 እተለኽፉ ሰባት ቁጽሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ምምሕዳር ወረዳ ኦረብሩ ይሕብር። ኩሉ ኣብቲ ወረዳ ዚነብር ሰብ ነቲ መምርሒ ብዕቱብ መገዲ ኪርእዮ ይሕተት ኣሎ። እቶም ኣብቲ ናይቲ ወረዳ ሆስፒታል ብምኽንያት ኮቪድ-19 ዚሕከሙ ሰባት ውሑዳት እዮም፡ ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ኣብዚ ዝሓለፈ ግዜ እቲ ለበዳ ኣብቶም ነኣሽቱ ብምዝርጋሑ እዩ። ሽሕኳ ንምእዋጅ ተኽእሎ እንተሎ፡ ኣብዚ ግዜ'ዚ ኣብ ወረዳ ኦረብሩ ተሪር ህዝባዊ መምርሒ ምእዋጅ ኣድላዪ ኣይኮነን፡ ይሕብር እቲ ወረዳ።

R107 ነቲ ምስ ብኮቪድ-19 እተለኽፈ ሰብ ቀረባ ምርኻብ ዝነበሮ ዚምልከት (2020-10-15)
እቲ ምስ ሓደ ብኮቪድ-19 ቀረባ ምርኻብ ዝነበሮ ሰብ፡ ብዝከኣል መጠን ኣብ ሓደ ውሱን ግዜ ምስ ውሑዳት ሰባት ጥራይ እዩ ክራኸብ ዘለዎ፡ ወላ'ውን እቶም ዚራኸቦም ሰባት ናይ ሕማም ምልክታት ኣይሃሉዎም። እዚ፡ ብ 1177 ቮርድጊደን ኦረብሮ እዩ ዚቃላሕ ዘሎ።  

R108 ዝርጋሐ ኮቪድ-19 ቀጻሊ ይውስኽ ኣሎ (2020-10-13)
ኣብ ወረዳ ኦረብሩ ናይቶም ኣብ መንጎ 20-29 ዓመት ዝዕድመኦም ሰባት ቁጽሪ ለኸፋ-ኮቪድ-19 ኣዚዩ ዓቢ እዩ። እቲ ለኸፋ ዚዝርጋሕ፡ ሰባት ነንሓድሕዶም ኪቀራረቡ ከለዉ እዩ፡ ንኣብነት ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታታትን ኣብ በዓላትን። ጉንሎግ ራስሙሰን፡ ናይቲ ዞባ ናይ ለበዳ ምክልኻል ሓኪም፡ እቲ ለኸፋ ደው ኪብል ዚኽእል ርሕቀትና ምስ እንሕሉን ኣእዳውና ብስርዓትን ብቐጻሊ መገድን ምስ እንሕጸብን፡ ምስ እንሓምም ከኣ ኣብ ገዛና ምስ እንጸንሕን እዩ ይብል። ከምኡውን እቶም ብኮቪድ-19 እተለኽፉ ሰባት፡ ነቲ ዚወሃቦም መምርሒታት ኪስዕቡን ኣብቲ ምክትታል ለኸፋ ድማ ኪካፈሉን ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ። 

R82 ርኡይወሰኽ - ናይኣካይዳመምርሒተኣታቲዩ(2020-10-06)
ኣብ ወረዳ ኦረብሩ Region Örebro ቁጽሪ ብዝሒ ብኮቪድ-19 እተለኽፉ ሰባት ኣዚዩ ወሲኹ ኣሎ። ምርምር ቅምሶታት ብምውሳኽ፡ እቲ ፍልልይ ኪነጽር ከም ዘይክእል፡ ጉንሎግ ራስሙሰን፡ ናይ ለበዳ ምክልኻል ሓኪም፡ ይሕብር። መብዛሕትኦም እቶም እተለኽፉ፡ ኣብ ናይ ካልኣይ-ደረጃ ቤትትምህርቲ ናይ ዕድመ ክልል ዘለዉን፡ ካብ 20-29 ዝዕድመኦምን እዮም። መንግስቲ፡ ካብ ጥቅምቲ 7 ጀሚሩ ነቶም ኣብ ሓደ ስድራቤት ዚርከቡ ብኮቪድ-19 ከም እተለኽፉ እተረጋገጸሎም ሰባት፡ ናይ ኣካይዳ መምርሒ ኣተኣታቲዩ ኣሎ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ፡ ንሸውዓተ መዓልታት ካብ ስራሕ ኣልጊሶም ኣብ ገዝኦም ኪጸንሑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ።

R73 ነቲ ናይ ለበዳ ምዝርጋሕ ምስባሩ ኣገዳሲ እዩ (2020-09-29)
እቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝጀመረ ወሰኽ ልኽፈት፡ ኣብ መበል 39 ሰሙን ደው ከም ዝበለ ዞባ ኦረብሩ Region Örebro ኣመልኪቱ። ኣብዚ እዋን'ዚ፡ ነቲ ኣሰር ለበዳ ብምክትታል ነቲ ሰንሰለት ዝርጋሐ መልከፍቲ ክንሰብሮ የድሊ። ነቶም ህዝባዊ ናይ ለበዳ ምክልኻል ስጉምትታት ክንክተሎም ድማ ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ፡ ትብል ናይቲ ዞባ ናይ ለበዳ ምክልኻል ሓኪም፡ ጉንሎግ ራስሙሰን። ኣስዒባ ድማ፡ እቲ ነተን ኣብቲ ወረዳ ዘሎዋ ሆስፒታላት ዚበጽሕ ሰብ ካብ ሕማም ናጻ ኪኸውን ከም ዘለዎ ትሕብር።

TB19w ኦስተርዮትላንድ Östergötland

R19 ኣብዚ፡ ንግዚኡ ዝወጸ ሓድሽ ዝተሓትመ ሓበሬታ የልቦን።

 

Uppdaterades