ቤትትምህርቲን ሓልዮት መዋዕለ-ሕጻናትን

ኣብዚ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ጽሑፍና፥ ኩነታት ለበዳ መሰረት ብምግባር፥ ንዅሎም’ቶም ንመዋዕለ-ሕጻናት፡ ንቤትትምህርቲን ንኻልኦት ትምህርታዊ-ትካላትን ዚምልከቱ ሓበሬታታት፥ ኣኪብና ነቕርበልኩም ኣሎና።
Uppdaterades

ID82

”መባእታዊ-ቤትትምህቲን” ”ቅድመ-ትምህርቲን” (መዋዕለ-ሕጻናትን)

”መባእታዊ-ኣብያተት-ትምህርቲ” ከምኡ ውን ”ቅድመ-ትምህርቲ” ከም ቀደሞም ክፉታት ኰይኖም ኪቕጽሉ እዮም። እቶም ዝሓመሙ ቆልዑ ግን መታን ንኻልኦት ተመሃሮ ከይልብዱ፥ ካብ ቤትትምህርቲ በዂሮም ኣብ ገዝኦም ኪጸንሑ ይግባእ። እቶም ጥዑያት ዝዀኑ ቆልዑን፡ እቶም ምልክት-ሕማም ዘይኣርኣዩ ቆልዑን፥ ናብ ቤትትምህርቲ ምኻድ ኪቕጽሉ እዮም። 

ኣብ ኣብያተትምህርትን ኣብ ህዝባዊ መጎዓዝያን ጽቕጥቅጥ ንኸይፍጠር ብማለት፡ መንግስቲ ነተን 2ይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ብናይ ርሕቀት ትምህርቲ ትምህርቲ ኪህባ ወሲኑ።  እቲ ውሳነ ካብ ጥሪ 11 ኣብ ግብሪ ይውዕል።

ኣብ ሓደ ፍሉይ ”ቤትትምህርቲ” ወይ ”ቅድመ-ትምህርቲ” እንታይ ሕጊ ከም ዘገግልግል ሓበሬታ ምስ ትደልዩ፥ ምስቲ ሓለቓ ቤትትምህርቲ ወይ ብዓል ስልጣን ኣብያተትምህርቲ ርክብ ግበሩ።

ሓደጋ ዝርገሐ ለብዒ ክብ ምስ ዝብል፡ እቲ ሓላፊ ትካል መዋእለ-ሕጻናት ወይ ቤ/ትምህርቲ ዝኾነ ሰብ ምስ ሓኪም ምክልኻል ለብዒ ብምምኻር፡ እቲ መዋእለ ሕጻናት ወይ ቤት ትምህርቲ ክዕጸው ክውስን ይኽእል እዩ።

ኣብያተ ትምህርትታት ከም ሓፈሻዊ መራኸቢ ቦታ ኣይቊጸሩን እዮም

ካብ 8 ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት ናይ ምእካብ ከክልከላ ወይ እገዳ ንኣብያተ ትምህርትታትን መዋእለ-ሕጻናትን ኣይምልከቶምን እዩ። እቲ ክልከላ ከም ኣገባብ ወይ ልሙድ ነገር ንኽሕሰብ’ዩ ወጺኡ። ወላ’ኳ እቲ ክልከላ ንኣብያተ ትምህርትታትን መዋእለ ሕጻናትን ኣይመልከቶም ደኣም’በር፡ ዘይምፍንታትን ምጽቕጻቕን ኣብ ናይ ሓባር ቦታታት ከም ኣዳራሽን ካንቲናን(መግቢ ዝብለዓሉ ቦታ) ንከይፍጠር ግን ኣድለይቲ ዝኾኑ ምምዕርራያት ክግበሩ በዓል መዚ ትምህርቲ ይመክር።

ID83

ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህትታትን መምሃሪ ቦታታትን ካልኦት ላዕለዎት ደረጃ ትምህርትን

ነፍስወከፍ ሓለቓ ቤትትምህርቲ እዩ ነቲ ትምህርቲ ከመይ ኢሉ ክካየድ ከም ዘለዎ ዚውስን። እቲ ኣብዛ ሃገር ዚካየድ ናይ 2ይ ደረጃ ትምህርቲ፡ ከም ሕውስዋስ ናይ ማዕዶኣዊ ትምህርትን (fjärrundervisning) ናይ ርሕቀት ትምህርትን ናይ ቀረባ ትምህርትን ኮይኑ ኪካየድ ኢዩ፡ ይኹንምበር፡ ድሕሪ ሓጋያዊ ዕረፍቲ እተን 2ይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ናብቲ ንቡር ኣገባብ ትምህርቲ ኪምለሳ ተኽእሎ ከም ዘሎ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይግምግም። 

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ላዕለዋት ናይ ትምህርቲ ትካላትን፡ ናይ ሞያ ኣብያተትምህርትን፡ ህዝባዊ ላዕለዎት ኣብያተትምህርትን ከም ናይ ስራሕ ቦታታት ኢየን ዚቑጸራ፡ ስለዚ ድማ እቲ ንሕብረተሰብ ዚምልከቶ ህዝባዊ ምኽርን መምርሒታትን ንኣታተን ድማ ይምልከተን ኢዩ።

ID84

ትምህርታዊ ደገፍ-ገንዘብ

ኣብ ”CSN” ነዚ ሓድሽ ናይ ኮሮና-ቪሩስ ለበዳ መሰረት ብምግባር፥ ምስቲ ኩነታት ዝሰማማዕ ናይ ኣሰራርሓ ኣገባባት ኣተኣታትዩ ኣሎ። ከምኡ ውን ንዓኻ ነቲ ልቓሕ-ትምህርትኻ ንኽትመልስ ዘሎካ ሰብ፥ እንተ ደኣ ቁጠባኻ ብሕማቕ ተጸልዩ እሞ ንምኽፋል ዓቕሚ ስኢንካ፥ ንዓኻ ዚኸውን ሓደ ናይ ”ውሕስነት-ሕጊታት” (trygghetsregler) ዝተባህለ ኣገባብ ኣውጺኡ ኣሎ።

ብምኽንያት ”ኮቪድ-19” ብዛዕባ ትምህርታዊ ደገፍ-ገንዘብ” ዚምልከት፥ ብCSN” ዝተኣከበ ሓበሬታ  (ብሽወደንኛ ዝተጻሕፈ ሓበሬታ)