ቤትትምህርቲን ሓልዮት መዋዕለ-ሕጻናትን

ኣብዚ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ጽሑፍና፥ ኩነታት ለበዳ መሰረት ብምግባር፥ ንዅሎም’ቶም ንመዋዕለ-ሕጻናት፡ ንቤትትምህርቲን ንኻልኦት ትምህርታዊ-ትካላትን ዚምልከቱ ሓበሬታታት፥ ኣኪብና ነቕርበልኩም ኣሎና።

ID82

”መባእታዊ-ቤትትምህቲን” ”ቅድመ-ትምህርቲን” (መዋዕለ-ሕጻናትን)

”መባእታዊ-ኣብያተት-ትምህርቲ” ከምኡ ውን ”ቅድመ-ትምህርቲ” ከም ቀደሞም ክፉታት ኰይኖም ኪቕጽሉ እዮም። እቶም ዝሓመሙ ቆልዑ ግን መታን ንኻልኦት ተመሃሮ ከይልብዱ፥ ካብ ቤትትምህርቲ በዂሮም ኣብ ገዝኦም ኪጸንሑ ይግባእ። እቶም ጥዑያት ዝዀኑ ቆልዑን፡ እቶም ምልክት-ሕማም ዘይኣርኣዩ ቆልዑን፥ ናብ ቤትትምህርቲ ምኻድ ኪቕጽሉ እዮም። 

ኣብ ሓደ ፍሉይ ”ቤትትምህርቲ” ወይ ”ቅድመ-ትምህርቲ” እንታይ ሕጊ ከም ዘገግልግል ሓበሬታ ምስ ትደልዩ፥ ምስቲ ሓለቓ ቤትትምህርቲ ወይ ብዓል ስልጣን ኣብያተትምህርቲ ርክብ ግበሩ።

ሓደጋ ዝርገሐ ለብዒ ክብ ምስ ዝብል፡ እቲ ሓላፊ ትካል መዋእለ-ሕጻናት ወይ ቤ/ትምህርቲ ዝኾነ ሰብ ምስ ሓኪም ምክልኻል ለብዒ ብምምኻር፡ እቲ መዋእለ ሕጻናት ወይ ቤት ትምህርቲ ክዕጸው ክውስን ይኽእል እዩ።

ኣብያተ ትምህርትታት ከም ሓፈሻዊ መራኸቢ ቦታ ኣይቊጸሩን እዮም

ካብ 50 ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት ናይ ምእካብ ከክልከላ ወይ እገዳ ንኣብያተ ትምህርትታትን መዋእለ-ሕጻናትን ኣይምልከቶምን እዩ። እቲ ክልከላ ከም ኣገባብ ወይ ልሙድ ነገር ንኽሕሰብ’ዩ ወጺኡ። ወላ’ኳ እቲ ክልከላ ንኣብያተ ትምህርትታትን መዋእለ ሕጻናትን ኣይመልከቶም ደኣም’በር፡ ዘይምፍንታትን ምጽቕጻቕን ኣብ ናይ ሓባር ቦታታት ከም ኣዳራሽን ካንቲናን(መግቢ ዝብለዓሉ ቦታ) ንከይፍጠር ግን ኣድለይቲ ዝኾኑ ምምዕርራያት ክግበሩ በዓል መዚ ትምህርቲ ይመክር።

ID83

ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህትታትን መምሃሪ ቦታታትን ካልኦት ላዕለዎት ደረጃ ትምህርትን

“ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten) ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ጽድያ 2020፥ ናይ “ጂምናስዩም ኣብያተ-ትምህርቲ”፡ ዩኒቨርሲታት፡ ሞያዊ-ኮለጃት፡ “ትምህርቲ-በጽሒታት”፥ ብናይ ርሑቕ ኣገባብ ትምህርቲ ኪህቡ መምርሒ ኣውጺኡ ኔሩ’ዩ። እዚ መምርሒ’ዚ ግን ኣብ ዕለት 15 ሰነ ተሰረዙ እዩ።

ኣብዚ ዚመጽእ ናይ ቀውዒ ጊዜ ግን፡ ”ጂምናስዩም ኣብያተ-ትምህርቲ” ከም ብሓድሽ ኣብቲ ናይ ኣብያተ-ትምህርቶም ህንጻታት፥ ትምህርተን ምሃብ ኪቕጽላ እየን። ይኹን እምበር መንግስቲ ሽወደን፥ ኣብቲ ናይ ”ህዝባዊ-መጐዓዝያ” ንዚፍጠር ጽቕጥቅጥ ንምንካይን፥ ናይ “ጂምናስዩም ኣብያተ-ትምህርቲ” ኣብ ገለ ኩነታት፥ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ኣገባባት ኣዛኒቑ ትምህርቲ ንኺህብ ወሲኔ ወሲዱ ኣሎ።

በረኣእያ ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና መምሃሪ ቦታታት፡ ሞያውያን ኮለጃት፡ ህዝባውያን ኣብያተ ትምህርትታትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕን ከም ናይ ስራሕ ቦታ እዮም ዝሕሰቡ። እቲ በዓል መዚ እዘን ትካላት ነቶም ብዓብዩ ንሕብረተሰብ ዝምልከቱ ድንጋገታትን ሓፈሻውያን ምኽርታትን ለበዋታትን ክከታተልኦ ይሕብር። 

ናይ ርሑቕ ኣገባብ ኣወሃህባ ትምህርቲ - ናይ “ህዝባዊ-መጐዓዝያ” ጽቕጥቅጥ ክንክዮ እዩ። (ሓበሬታ ብሽወደንኛ)

ID84

ትምህርታዊ ደገፍ-ገንዘብ

ኣብ ”CSN” ነዚ ሓድሽ ናይ ኮሮና-ቪሩስ ለበዳ መሰረት ብምግባር፥ ምስቲ ኩነታት ዝሰማማዕ ናይ ኣሰራርሓ ኣገባባት ኣተኣታትዩ ኣሎ። ከምኡ ውን ንዓኻ ነቲ ልቓሕ-ትምህርትኻ ንኽትመልስ ዘሎካ ሰብ፥ እንተ ደኣ ቁጠባኻ ብሕማቕ ተጸልዩ እሞ ንምኽፋል ዓቕሚ ስኢንካ፥ ንዓኻ ዚኸውን ሓደ ናይ ”ውሕስነት-ሕጊታት” (trygghetsregler) ዝተባህለ ኣገባብ ኣውጺኡ ኣሎ።

ብምኽንያት ”ኮቪድ-19” ብዛዕባ ትምህርታዊ ደገፍ-ገንዘብ” ዚምልከት፥ ብCSN” ዝተኣከበ ሓበሬታ  (ብሽወደንኛ ዝተጻሕፈ ሓበሬታ)

Publicerades