ክረምቲ ሽወደን ኣብ እዋን ኮቪድ-19

ለበዳ ኮቪድ-19 ነቲ ኣብ ውሽጢ ሽወደን ኣብ እዋን ክረምቲ ዝግበር መገሻ፡ዕረፍትን ርክባትን ይጸልዎ’ዩ።ንመገሻታት፡ንሰፈራ ካምፖታን፡ንጥፈታት ደንበን ወዘተን እንታይ ዓይነት ቀይድታትን ለበዋታትን ከም ዝምልከቶም ኣብ’ዚ ካብ ብዙሓት መንግስታውያን ትካላትን ካልኦት ተዋሳእትን ዝኣከብናዮም ሓበሬታታት ኣስፊርናዮ ኣለና።


ID55

እዞም ዝስዕቡ ሓፈሻውያን ምኽርታት’ዮም

• ምልክት-ሕማም ምስ ዝህልወካ ኣብ ገዛ ኹን።
• ካብ ካልኦት ሰባት ፍንትት በል።
• ልዕሊ 70 ዝዕሜኦም ወይ ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ጒጅለታት ክትበጽሖም ከለኻ ተጠንቀቕ።
• ብዙሓት ሰባት ካብ ዘለዉዎም ማሕበራውያን ኣጋጣምታት ተቖጠብ
• ኣእዳውካ ብሳምናን ማይን ደጋጊምካ ምሕጻብ ኣዘውትር።

ID71

መገሻታት ውሽጢ-ሃገር

እቶም ምልክት ሕማም ዘይብሎም ሰባት፥ ካብ ዕለት 13 ሰነ 2020 ጀሚሩ፥ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሽወደን መገሻ ክፍጽሙ ይኽእሉ’ዮም። ኣብቲ ጊዜ ጕዕዞኻን ኣብቲ ዝገሽካሉ ቦታን ግን፥ ምስ ካልኦት ሰባት ዘሎካ ኣካላዊ ምርሕሓቕ ክትሕልዎን ካብ ጽቕጥቅጥ ዘሎዎ ቦታ ክትሕሎን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር’ዩ። ቅድሚ መገሻ ምፍጻምካ፥ ምስቶም ትካላት=ትራንስፖርት ብምርኻብ፥ ብዛዕባ’ቶም ወጺኦም ዘሎዉ ሓደስቲ ኣገባባት፥ መምርሒታት ከምኡ ውን እዚ ኩነታት ለበዳ ንመጐዓዚያ ብኸመይ ጸልዩዎ ከም ዘሎ ፍለጥ። ኣብ’ቲ ንትኽገሸሉ ሓሲብካ ዘሎኻ ኮሙን ዚወሃብ መምርሒታት ውን፥ እንታይ ምዃኑ ተኸታተል። ብዙሕ ሰብ ካብ ዚእከበሉ ኣጋጣሚታት ድማ ተቖጠብ። 

ዋላ እቶም ናይ መጐዓዝያ ኩባንያታት እንተዀነ ውን፥ ናይ ምጽቕቓጥ ጸገማት ንኸይፍጠርን፥ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ተሽከራካሪት ውን ብዝሒ ናይ ተሳፈርቲ ኣብ ምንካይን፥ ሓላፍነት ክወስዱ ይግብኦም’ዩ።

ነቶም ነብስኻን ካልኦትን ብኸመይ ከም ትከላኸል ዝሕብሩ ሓፈሻውያን ምኽርታት ሰዓቦም።እንተ ሓሚምካ ኣብ ገዛ ኩን፡ኣእዳውካ ደጋጊምካ ተሓጸቦ፡ክትስዕልን ክትህንጥስን ከለኻ ኢድካ ዓጺፍካ ኣብ ናይ ቅድሚት ኲርናዕ ኢድካ ግበሮ።ከም’ኡ ድማ ካብ ካልኦት ሰባት ፍንትት ክትብል ከም ዘለካ ኣይትረስዓዮ።

ኣብቲ እትገብሮ መገሻ፡ ኣብ ክንዲ “ህዝባዊ-መጐዓዝያ”ብቐዳምነት ካልእ መጐዓዝያ ድኣ ተጠቐም። ብናይ “ህዝባዊ-መጐዓዝያ” ክትገይሽ ግድን ኣድላዪ እንተ ዀይኑ ግን፥ ነቲ ኮፍ መበሊኻ ክትሓዝኣሉ ትኽእል ኣገባብ ዘሎዎ ምረጽ። 

ኵሉ ሰብ ማኪና ሒዙ ንኽወጽእ ውን ፍታሕ ኪኸውን ኣይክእልን’ዩ። ምኽንያቱ ድማ፡ ኣብቲ ጽርግያታት ናይ ማኪናታት ጽቕጥቅጥ ፈጢሩ፥ ኣገደስቲ ናይ ትራንስፖርትን ናይ ተጐዓዝቲን ምትሕልላፍ ከተዓናቕፍ ስለ ዚኽእል’ዩ። ስለዚ መታን ናይ ትራንስፖርት ስርሓትን ናይ ሰባት ምጕዕዓዝ ብዘይ ጽቕጥቅጥን ብዘይ ተወሳኺ ምትሕልላፍ ለበዳን ኪትግበር ንክኽእል፥ ናይ ኵላትና ምትሕግጋዝ ኪህሉ ይግባእ እዩ።

 • ዘገድደካ ነገር ምስ ዚርከብ ጥራይ መገሻ ፈጽም - ኣብ ናይ ጽቕጥቅጥ ሰዓታት መጋሽ ካብ ምፍጻም ተቖጠብ።
 • ዕድል እንተ ደኣ ኣልዩካ፡ ብእግርኻ ወይ ብብሽክለታ ጌርካ ተጐዓዓዝ።
 • ነቲ ብህዝባዊ-መጐዓዝያ ትገብሮ መገሻኻ፥ ብዘይ ኣድላዪ ናይ ማኪና ምውሳድ ጌርካ ኣይትተክኣዮ።

ብዛዕባ መገሻታት ውሽጢ-ሃገርን ዞባዊ ትራፊክን ኣብ’ዚ ኣንብብ

ID56b

ካብ ወጻኢ ሃገር ናብ ሽወደን ዚግበር መገሻ

ናብ ሽወደን ንዝመጹ ገያሾ፡ ኣብ ውሸባ ንኽጸንሑ ዚጠልብ መምርሒ የልቦን። ኣብ ልሙድ ኩነታት ኣብቲ ሕብረተሰብ ውን፥ ናይ ኣፍንጫ መሸፈኒ ክህልወካ ኣሎዎ ኢሉ ዚጠልብ መምርሒ የልቦን።

ኣብ ክንድኡ ግን፡ እቲ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ሽወደን ዘውጽኦም መርሒታት እንሆ፡-

 • ሕሙማት ሰባት ኣብ ቤቶም ክጸንሑ ይግባእ
 • ሓደ ሜትሮ ዝኸውን ምስ ካልእ ሰብ ዘሎካ ምርሕሓቕ ክትሕሉ
 • ኣእዳውካ ብማይን ሳምናን ደጋጊምካ ክትሕጸብን ዚብል እዩ።

ኣብ ገለ መዓርፎታት-ነፈርቲ፡ ናይ ኣፍንጫ መሸፈኒ ንኽትገብር ዝጠልቡ - ፍሉይ መምርሒታት ዘሎዎም ትካላት ኪህልዉ ይኽእሉ እዮም። እዚ Swedavia Airports ዝተባህለ ትካል ንእእብነት፥ ኣብቲ ናታቶም መዓርፎታት-ነፈርቲ፥ ናይ ኣፍ መሸፈኒ ክትገብር ከም ዚግብኣካ ዝወጸ መምርሒ ኣሎ’ዩ። ስለዚ፡ ነቶም ካብ ”ትካላት መዓርፎ-ነፈርቲ” ዚወሃቡ ሓበሬታታት ኣቐዲምካ ክትስተብህለሎም የድሊ። ካልኦት ብዙሓት ”ትካላት መዓርፎ-ነፈርቲ” ውን፥ መሸፈን ኣፍንጫ ክትገብር ዝጠልቡ ኣሎዉ እዮም። እዚ ድማ፡ ዋላ ኣብ ውሽጢ’ታ ነፋሪት ውን ንኺህልወካ ዚጠልብ’ዩ።

ዜጋታት ወጻኢ ሃገር ንዝዀኑ ሰባት፥ ምልክት-ሕማም ምስ ዘርእዩ ብነጻ ምርመራ (PCR-test) ንኺገብሩ መሰል ኣሎዎም’ዩ። እዚ ምርመራ’ዚ ኪግበረሎም ዝደልዩ ሰባት፥ ምስቲ ዚርከብዎ ዞባ ወይ ምስ 1177 ርክብ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም።

ብመገሻ ዝመጹ ወጻእተኛታት፡ ምርመራ ”ጸረ-ኣካላት” ተጌሩሎም ናይ መገሻ ምስክር-ወረቐት ንምርካብ ምስ ዝደልዩ፥ ገንዘብ ከፊሎም ኣብ ናይ ግሊ ትካላት-ጥዕና (vissa privata vårdgivare) ምርመራ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም።

ነዚ ለበዳ ንግትእዮ - ንስኻ ውን ከም ግለ-ሰብ ነዞም ዚስዕቡ ክተተግብሮም ትኽእል ኢኻ

ID57

ናብ ኣየኖት ሃገራት ክገይሽ እኽእል?

”ምኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ” (Utrikesdepartementet)፡ ናብ ብዙሓት ሃገራት እቲ ኣድላዪ ዘይኰነ መገሻታት ንኸይግበር፥ መምርሒ ኣውጽኡ ጸኒሑ’ዩ። ናብዘን ዚስዕባ ሃገራት መገሻ ንምፍጻም ይክኣል እዩ፡-

 • ሃንጋሪ
 • በልጁም
 • ፈረንሳ
 • ግሪኽ
 • ኣይስላንድ
 • ጥልያን
 • ክሩወሽያ
 • ሉክሰምበርግ
 • ፖርቱጋል
 • ስጳኛ
 • ሳን-ማሪኖ
 • ሞናኮ
 • ከተማ-ቫቲካን
 • ኣንዶራ
 • ፖላንድ
 • ጀርመን
 • ዴንማርክ
 • ኖርወይ
 • ስዊዘርላንድ
 • ቸክያ
 • ሊኽትንሽታይን

 • ኣውስትርያ

 • ቡልጋርያ
 • ሆላንድ (ነይዘርላንድ)
 • ሩመንያ
 • ቆጵሮስ
 • ዓባይ-ብሪጣንያ

ናብ ካልኦት ሃገራት ናይ ሕብረት-ኤውሮጳ፥ ”ኢ.ኢ.ኤስ” ከምኡ ውን ”ሸንገን”፥ እቲ ናይ እገዳ መምርሒ ክሳብ ዕለት 23 መስከረም ጸኒዑ ዘገልግል’ዩ።

ንኻልኦት ሃገራት ግን፡ (ነተን ካብ ሕብረት-ኤውሮጳ፡ ካብ ”ኢ.ኢ.ኤስ” ከምኡ ውን ”ሸንገን” ወጻኢ ዝዀና ሃገራት)፥ እቲ ናይ እገዳ መምርሒ ክሳብ ዕለት 15 ሕዳር ጸኒዑ ዘገግልግል’ዩ።

ብዛዕባ መገሻታት ወጻኢ-ሃገር ኣብ’ዚ ኣንብብ

ID58

ንጥፈታት ደንበ

ኣብ ሽወደን ዝግበሩ ክረምታውያን ንጥፈታት ደንበ ኣዝዮም ክብ ክብል’ዮም ዝብል ትጽቢታት ኣሎ።ዕረፍቶም ኣብ ባህርያዊ ቦታ ዘሕልፉዎ ሰባት እንዳበዝሑ ምኻዶም ብርግጽ እወታውን እተን መንግስታውያን ትካላት እውን እንተኾነ ዘተባብዖኦ ጒዳይ’ዩ።እዚ ከምኡ ኢሉ እንከሎ፡ኲሉ ሰብ ኣብ ልዕሊ ባህርያውያን ቦታታት፡ኣብ ልዕሊ እንስሳታት ዘጋድም፡ኣብ ልዕሊ ዋናታት መሬትን ካልኦት ሰባትን ዘርእይዎ ሓልዮት ከዛይድዎ ኣገዳሲ’ዩ።

ID59

ኣብ ባህርያዊ ቦታታት ናይ ምእታው መሰል ሕዝቢ – ኣብ ባህርያውያን ቦታታት ዘለካ መሰላትን ጒቡኣትን

ኣለማንስሬት(ኣብ ባህርያውያን ቦታታት ዘሎ መሰል ህዝቢ) ማለት ዋና ናይ’ቲ መሬታ ከይሓተትካ ኣብ ባህርያውያን ቦታታት ብነጻ ክትንቀሳቐስ ትኽእል ኢኻ ማለት’ዩኡ።ቅድሚ ኣብ’ቲ ባህርያዊ ቦታ ኬድካ ምዝዋርካ፡ካምቦ ምትካልካ፡ኣኽራን ምድያብካ ምጅላብካ ወይ ካልእ ነገር ምግባርካ፡ግድን ክትሓስቦም ዘለዉኻ ነገራት ኣለዉ።

ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣለማንስሬት እንታይ ከም ዝብል ኣብ’ዚ ኣንብብ መወከሲ ናብ በዓል መዚ ምክልኻል ከባቢ።

ID60

ዝተዓቀቡ ባህርያውያን ከባብታትን ሕዙኣት ሃገራውያን መሮርን (ናሽናል ፓርክ) ፍሉያት ደንብታት (ሕግታት) ኣለዎም

ኣብ ዝተሓዝኡ ቦታታት ንኣብነት ዝተዓቀበ ባህርያዊ ቦታ ወይ ዝተሓዝአ ሃገራዊ መሮር(ናሽናል ፓርክ) ነቲ ባህርያዊ ቦታ ንምክልኻል ፍሉያት ሕግታት ኣለዉዎ።እዚ ማለት እቲ ኣለማንስሬት(ኣብ ባህርያውያን ቦታታት ዘሎ መሰል ህዝቢ) ኣብ ገሊኡ ድሩት ኣብ ገሊኡ ከኣ ሰፊሕ’ዩ ማለት’ዩ።ኣብ ሓደ ዝተዓቀበ ቦታ በቲ ሓደ ሸነኽ ንኣብነት ሓዊ ምንዳድ፡ምጅላብ ወይ ከልቢ ሒዝካ ምምጻእ ክልኩል ክኸውን ይኽእል በቲ ካልእ ሸነኽ ግን ቴንዳ ተኺልካ ንብዙሕ መዓልትታት ኣብ’ታ ቦታ ክትድቅስ ይፍቀድ።እቶም ኣብ’ቲ ቦታ ዘለዉ ሕግታት ንምፍላጥ ኣብ’ቲ ቦታ ዘሎ ሰሌዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ኣብ ናይ’ቲ ዞባን ንኡስ-ዞባን መካነ-መርበብ ክንበብ ይከኣል።

ID61

ሓዊ ከተንድድ ከለኻ ጥንቃቐ ውሰድ – ሓደጋ ባርዕ ከም ዘሎ ኣይትዘንግዕ

ኣብ ባህርያዊ ቦታ ሓዊ ከተንድድ ከለኻ፡ንኣብነት ናይ ካምቦ ክሽነ ይኹን ተንቀሳቓሲ መጥበሲ ወይ ዉሱናት ናይ መእጐዲ ሓዊ ቦታታት ብዘይገድስ፡ኲሉ ግዜ ክትጥንቀቕ ኣለካ።ኣብ እዋን ክረምቲ ብፍላይ ኣብ ግዳም ደረቕ ኣብ ዝኾነሉ እዋን፡ሓደጋታት ባርዕ ከም ዘሎ ኣስተውዒልካ ዝያዳ ጥንቃቐ ክትወስድ ይግባእ።
ኣብ ባህርያዊ ቦታ ሓዊ ቅድሚ ምውላዕኻ ነዚ ሕሰበሉ፡

 • ሓዊ ምንዳድ ክልኩል ምዃኑን ዘይምዃኑን ኣረጋግጽ። ዘይፍቀድ ምስ ዝኸውን፡ኣብ ጫካን ጐልጐልን ወላ ንሓዊ ኣብ ዝተሰርሐ እቶን’ውን ይኹን፡ሓዊ ኣንዲድካ ምጥባስ ክልኩል’ዩ።ሓዊ ምንዳድ ክልኩል ምዃኑ ዝሕብር ሓበሬታ ኣብ መካነ-መርበባት ናይ’ቲ ዞባ ወይ ንኡስ-ዞባ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።
 • መብዛሕቱ ግዜ፡ኣብ ዝተሓዝአ ሃገራዊ መሮርን(ናሽናል ፓርክን) ዝተዓቀቡ ባህርያውያን ከባብታትን ዘገልግሉ ፍሉያት ሕግታት ኣለዉ።ሓዊ ምንዳድ ምሉእ ብምሉእ ክልኩል ክኸውን ይኸእል ወይ ድማ ኣብ ውሱናት ሓዊ መእጐዲ ቦታታት ጥራሕ ፉቚድ ይኸውን።እቶም ሕግታት፡ ኣብ’ቲ ዘሎ ሰሌዳ ሓበሬታ ይምልከቱ እዮም።ካብ’ቲ ዞባ ወይ ንኡስ-ዞባ’ውን እንተኾነ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
 • ሓዊ ምእንትን ከይላባዕ፡ሓዊ ተንድደሉ ውሑስ ዝኾነ ቦታ ምረጽ።
 • ናይ ኢድ መምከኒ ኣልኮሆል ኣብ መኪና ገዲፍካዮ ኣይትኺድ ምኽንያቱ ኣልኮሆል ስለ ዘለዎ ባርዕ ክፈጥር ይኽእል።ልዑል ሙቐት ምስ ብልጭታ ወይ ማሕታ ወይ ሃልሃልታ ምስ ዝራኸብ ባርዕ ክፍጠር ይኽእል።ማዕጾ መኪና ክትኸፍት ወይ ክትዓጹ ከለኻ ብልጭታ ወይ ማሕታ ክፍጠር ይኽእል።

ID62

ኣብ ኣኽራናት ዝርከቡ ጎጆታት ንምክራይ ኣቐዲምካ ተመዝጊብካ ክትጸንሕ ኣለካ

ብሰንኪ ስግኣት ለብዒ፡ማሕበር ቱሪዝም ሽወደን(STF) ኣብ’ቶም ናይ’ቲ ማሕበር ኣኽራናውያን ጉጆታት ዝሓድሩ ብዝሒ ሰባት ገደብ ገይሩሉ ኣሎ።እቶም ገያሾ ኣኽራናት ኣቐዲሞም መሕደሪ ንምሓዝ ተመዝጊቦም ክኸፍሉ ኣለዎም።

ኣብ ግላውያን ጎጆታት ኣኽራን’ውን እንተኾነ ተመሳሳሊ ደንብታት ኣለዉ።ኣብ’ዚ ክረምቲ ናብ’ዞም ኣኽራናት ክትገይሽ መደብ እንተለካ፡ኣቐዲምካ ነዞም ነገራት ሓሲብካሎም ክትጸንሕ ንላበወካ።

ID63

መዛነዪ መካነታትን፡መካነ እንስሳታትን መካነ ማያትን(ኣኳ ፓርክ)

ብምኽንያት’ቲ ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ህዝባዊ-ምትእኽኻብ ንኸይግበር ዚኽልክል ሕጊ፥ ኣብዚ ሓጋይ’ዚ፡ እቶም ትካላት ናይ “መዛነዪ-ቦታታት” (tivolin) ብዕጹዋቶም ንኽቕጽሉ መምርሒ ኣውጺኡ ኣሎ። ካልኦት ናይ ”መናፈሻ-ቦታ” ዓይነታት፥ ንኣብነት ከም ”መካነ-እንስሳታት” ዝኣመሰሉ ድማ፥ ፍሉይ ናይ ቀይዲታትን ድሩትነትን መምርሒታት ተጌሩሎም ክፉታት፥ ኪዀኑ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ዝተወሰኑ ሰባት ጥራይ ከም ዚኣትዉ ብምግባር፥ ኣቐዲምካ ቲከት ገዚእካ ከም ትጸንሕ ብምግባር ወይ ውን ገለ ኽፋል ናይቲ መናፈሻ-ቦታ ዕጹው ብምግባር ኪኸውን ይኽእል’ዩ።

ኣየኖት ”መናፈሻ-ቦታታት” እዚ ናይ ክልከላ-ሕጊ’ዚ ከም ዚምልከቶም ዚውሰን፤ ብመሰረት ሕጊ ስነ-ስርዓታዊ ምምሕዳር ዚውሰን ኰይኑ፤ ነዚ ገምጊሙ ኣብ ግብሪ ዚትርጕም ድማ “ቤትስልጣን ፖሊስ” እዩ። ነዚ፡ እንተ በዝሑ 50 ሰባት - ዚብል ድሩትነት ንኺህሉ ወሲኑ ዘሎ፥ መንግስቲ ሽወደን ኰይኑ፥ እዚ ድማ፡ ብመሰረት መምርሒ “ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ዝወጸ እዩ። ስለዚ ድማ፡ ናብ “መናፈሻ-ቦታታት” ቅድሚ ምኻድካ፥ አየኖት መምርሒታት ከም ዘገልግሉ ክትፈልጥ ፈትን። ብዛዕባ’ዚ ሕጊ ስነ-ስርዓታዊ ምምሕዳር ሕቶታት ምስ ዚህልወካ ወይ ውን ብዛዕባ’ቶም እዚ ሕጊ’ዚ ዚምልከቶም ትካላት ክትፈልጥ ምስ ትደሊ፥ ምስ “ቤትስልጣን ፖሊስ” ርክብ ክትገብር ይክኣል’ዩ።

ID64

ኣብያተ ምግብን ካፊተርያን

ሓደ ሓደ ቅድመ ኲነታት ምስ ዘማልኡ፡ኣብያተ መግብን ካፊተርያን ክፉታት ክኾኑ ይኽእሉ።

• ምጽቕጻቕ ወይ ዘይምፍንታት ክህሉ የብሉን።እቲ መምርሒ ከም ዝብሎ፡ኣብ መንጎ እቶም ዓማዊል ካብ ንውሒ ኢድ ሰብ ቊሩብ ንውሕ ዝበለ ምፍንታት ክህሉ ኣለዎ።
• ኣብ ባንኮ ከይድካ መግቢ ወይ መስተ ከተምጽእ እንተኾይንካ፡ምጽቕጻቕ ወይ ዘይምፍንታት ኣብ ዘይብሉ ኲነታት ጥራሕ’ዩ ክግበር ዘለዎ።ብዝተረፈ መግብን መስተን ኣብ’ቲ ዓማዊል ኮፍ ዝብልዎ ቦታ እዩ ዝቕረብ።
• ዓማዊል ኲሉ ሳዕ መግቦም ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ክበልዑ ኣለዎም።
• መግቢ ኣዚዝካ መጺኻ ኣብ ዝውሰደሉ ቦታታት፡ዘይምፍንታታት ክህልዉ የብሎምን።

ID65

ስፖርርትን ኣካላዊ ልምምድን

ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንጥዕና ጽቡቕ ስለ ዝኾነ፡ስፖርትን ኣካላዊ ልምምዳትን ኣብ እዋን ለብዒ ኮቪድ-19 እውን እንተኾነ ክቕጽሉ ይኽእሉ’ዮም።ሓደጋታት ምልባዕ ንምቕናስ ግን እቶም ንጥፈታት ነቲ ስግኣት ኣብ ግምት ብምእታው ክሳነዩ ይግበኦም።

ንስፖርትን ኣካላዊ ልምምድድን ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ኣንብብ።

ID66

ንጥፈታት ደንበን ካምቦን

ቈልዑ ነቲ ንቡር ንጥፈታቶም ብዝተኻእለ መጠን ከም ቀደሞም ክቕጽልዎ ኣገዳሲ’ዩ።ስለ’ዚ እዩ ድማ ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና፡ተሳተፍቲ ጒጅለታት ሒደት ሰባት ክሳብ ዝሓቘፋ፡ንጥፈታት ካምቦ ኣብ ክረምቲ ክካይድ ኣፍቂዱ ዘሎ።ይኹን ደኣ’ምበር ሓለፍቲ ናይ’ቶም ንጥፈታት ለበዳ ካብ ምልባዕ ወይ ምዝርጋሕ ንኽቕንስዎ ኣድለይቲ ዝኾኑ ስጒምትታት ብምውሳድ ከረጋግጽ ኣለዎም።

ID67

ሆቴል፡ቫንድራር ሄምን ካምቦን

ሆቴላትን፡ቫንድራር ሄምን ሰፈራ ካምቦታትን ነቶም ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ዝህቦም ምኽርታት እቶም ሰራሕተኛታትን ጋሻታትን ከም ዝፈልጥዎምን ዝስዕብዎምን ከረጋግጹ ይግበኦም።እዞም መአንገዲ ቦታታት ነቶም ክፍጠሩ ዝኽእሉ ተርታታት፡ንኣብነት ኣብ እዋን ምዝገባ፡ኣማራጺ ክግበረሎም ኣለዎም(ንኣብነት ኣብ መንጎ ሰባት ዘሎ ምፍንታት ንምርግጋጽ ምልክታት ብምንባር)።እቶም ሰራሕተኛታትን ጋሻታትን ኣእዳዎም ብሳምናን ማይን ከምኡ ድማ ብናይ ኢድ ኣልኮሆል ክሕጸቡ ምእንትን ክኽእሉ፡ክዳለወሎም ኣለዎ።

እቲ ትካል ቤት-መግቢ፡ባር ወይ ካፊተርያ ምስ ዝህልዎ እቶም ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ዘውጾም ሕግታት ዘይምፍንታት ነቶም ኣብያተ መግብን ባራትን’ውን ከይተረፈ ይምልከቶም እዩ።

እገዳ ናይ ምትእኽኻብ ሰባትን ማሕበራውያን ኣጋጣምታትን ነቶም ክኽሰቱ ዝኽእሉ ኣጋጣምታት(ውራያት) ክምልከቶም ይኽእል’ዩ።

ID68

መሐንበሲ ቦታታት

ልዕሊ 50 ሰባት ኣብ ሕዝባውያን ኣጋጣምታት ናይ ምእካብ እገዳ ንመሐንበሲ ቦታታት ኣይምልከቶምን እዩ።ካብ ካልኦት ሰባት ምፍንታት ክህሉ ኣለዎ ዝብል ሓፈሻዊ ምኽሪ ግን ሕጂ’ውን እንተኾነ የገልግል’ዩ።

ID76

ምኽሪ ኣብ  ደንደስ ማይን ራህያን

 • እንተ ተጸሊኡካ ኣብ ገዛ ኹን።
 • ኣእዳውካ ደጋጊምካ ተሓጸቦ።ኣእዳውካ ክትሕጸብ ምስ ዘይትኽእል ናይ ኢድ ኣልኮሆል ተጠቀም።
 • ብዝሒ ሰባት ካብ ዘለዉዎ ደናድስ ማያትን ራህያታትን ተቖጠብ።
 • ካብ’ቶም ኣብ ደንደስ ማይ/ራህያ ዘለዉ ካልኦት ሰባት ንኽትውሕስ ናይ 2 ሜትሮ ርሕቐት ሓሉ።
 • ነቲ ኣብ ደንደስ/ራህያ ዘሎ ሰሌዳ ሓበሬታ ተገንዚብካ ነቲ ዝህቦ ለበዋ ድማ ምስ ትኽተሎ፡ውሑስ ዝኾነ ዑደት ደንደስ ከተሕልፍ ትኽእል።

ID77

ምኽርን ኣንፈትን ኣብነታትን ንወነንቲ ትካላት ኣብ ክረምቲ

እዚ ለበዒ ካብ’ቶም ትካላት ዝውድቡ ሰባት ፉሉይ ጠለባት ይሓትት።ዓማዊልን ጋሻታትን ካብ ነሓድሕዶም ክፈናተቱን ኣእዳዎም ክሕጸቡን ስለ ዘለዎም፡ከመይ ገይርካ ኣቚሑትን ኣገልግሎትን ከም ትሸይጥ ይጸልዎ’ዩ።

ነቶም በጻሕቲ ካብ ለበዳ ብኸመይ ክከላኸሉ ከም ዘለዎም ከተዘኻኽሮም ኣለካ።ናይ ዘይምፍንታት ስግኣት ምስ ዝህሉ፡መጋረዲ ብምትካል፡ኣብ ባይታ ምልክታት ብምንባር፡ተዛራቢት-ግዳም(ብማይክሮፎን ዝወሃብ ሓበሬታ)ብምድላው፡ተለጣፊ ምልክት ብምስቃልን ኣብ ጣውላ ዝትከል ሓበሬታ ብምንባርን ነቶም ዓማዊልካ ክትሕግዞም ትኽእል።

በዓል መዚ ምክልኻል ሕዝብን ቊሩብነትን(MSB) ኣብ መካነ-መርበቡ፡ካልኦት ሰብ-ትካል ነቲ ለብዒ ንምግታእ ኣብ ትካላቶም እንታይ ከም ዝገበሩ ዝሕብሩ ሓገዝቲ ዝኾኑ ኣብነታት ኣስፊርዎም ኣሎ።

እቲ ጽሑፍ ብሽወደንኛ’ዩ።ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ትካላት ከም’ኒ ኣብያተ-መግብታት፡ ካፊተርያታት፡ መሐንበሲ ቦታታት፡ካምቦታት(ካምፒንግ)፡መጐዓዓዝያ ሕዝብን መጐዓዓዝያ ባሕርን እዮም እቶም ኣብነታት  ተረኺቦም።

ኣብ’ዚ ክትኽተሎ ዘለካ ዝርዝር፡ተዛራቢት-ግዳም፡ኣብ ጣውላ ዝትከል ሓበሬታን ተለጣፊ ሓበሬታን ኣለዉ።ኣብ ኮምፒተርካ ኣውሪድካ ኣብ ወረቐት ምስ ትቐድሖም፡ብነጻ ኣብ ትካልካ ክትጥቀመሉ ትኽእል።

Uppdaterades