ሓገዝ እንተ ደሊኻ

ብዙሓት ኣረጋውያንን ኣብ ናይ ሓደጋ ጕጅለ ዝርከቡ ሰባትን ኣብዚ ዓለም-ለኻዊ ለበዳ ዘለወሉ እዋን ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓገዝ ክደልዮ ይኽእሉ እዮም። ከመይ ጌርካ ሓገዝን ደገፍን ክትረክብ ከም ትኽእል ኣብዚ ሓበሬታ ኣሎ።
Uppdaterades

ID48

ሓገዝ እንተ ደሊኻ


መግቢ ንምግዛእ ወይ መድሃኒት ንምምጻእ ሓገዝ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ፡ ምስ እቲ ናትካ ኮሙን ኢኻ ርክብ ክትገብር ዘለካ። ዝርዝር ናይ ሽወደን ኵለን ኮሙናት ኣብዚ ትረኽቦ። ብሽወደንኛን እንግሊዝኛን እዮም ዝምልሱ። ባዕልኻ ክትድውል ዘይትኽእል እንተ ዄንካ፡ ንዓርክኻ ወይ ዘመድካ ክሕግዘካ ሕተት።
ኣስታት ፍርቂ ናይዘን ኮሙናት ምስ እቶም ንኮሙናት ኣብ ናይ ሓደጋ ጕጅለ ንዝርከቡ ሰባት መግቢ ኣብ ምግዛእ ዝሕግዙ ብወለንተኛታት ዝቖመ ናይ ምክልኻል ውድባት ማለት ወለንተኛታት ጕጅለታት ረድኤት (FRG) ምትሕግጋዝ ኣለወን። 
ኣብተን ወለንተኛታት ጕጅለታት ረድኤት (FRG) ዘይብለን ኮሙናት፣ ቀይሕ መስቀል፡ ሬዳ ባርነን፡ ስታድስሚሽዮነን፡ ቤተ ክርስትያን ሽወደንን ኣህጉራዊ ማህበር ስፖርትን ይሕግዙ እዮም። ሓደ ሓደ ኮሙናት ካልእ ኣገባብ ፍታሕ ኣሎወን። ከመይ ጌርካ ሓገዝ ክትረክብ ከም ትኽእል ብዝያዳ ንምፍላጥ ናብ ኮሙንካ ደውል ወይ ኢ-መይል ስደድ።
ኣብ መርበብ ሓበሬታ Uppdragpsykiskhälsa ብዛዕባ ንኣረጋውያን ዝወሃብ ደገፍን ረድኤትን ዝተኣከበ ሓበሬታ ትረክብ። እዚ ገጽ ብሽወደንኛ እዩ።