ቀየድትን ከልከልትን ትእዛዛት

ኣብ’ዚ፡ ጽማቚ ናይ’ቶም ብሰንኪ ቫይረስ ኮረና ኣብ ሽወደን ዝተኣታተዉ ዝቕይዱን(ዝድርቱን) ዝኽልክሉን ትእዛዛት፡ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
Uppdaterades

ID98

ብሕጊ ለበዳ እተደገፈ ስጉምቲ

ክሳዕ መስከረም 2021 ግዜያዊ ናይ ለበዳ ሕጊ ከገልግል እዩ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ገለ ብኻልእ ናይ ለበዳ ምክልኻል ሕጊ ዘይጥርነፋ ትካላት  ኪዕጸዋ ወይ ኪቕየዳ እየን ማለት እዩ።

መንግስቲ  ብደገፍ ሕጊ ለበዳ፡ ቅየዳታት ኣተኣታቲዩ ኣሎ።

ብተወሳኺ፡ ኣብ ዝኾነ ህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን፡ ካብ ሸሞንተ ሰባት ንላዕሊ ኪሳተፉ የብሎምን። ካብ ሸሞንተ ንላዕሊ ሰባት ምስ ዚርከቡ፡ ፖሊስ ነቲ ኣኼባ ደው ከብሎን ኪብትኖን ይኽእል እዩ። 

ብሕታውያን ኣኼባታት ኣብ ናይ ድግስ ቦታን ናይ ማሕበር ቦታን ካልኦት ዚካረዩ ቦታታትን ምስ ዚካየዱ፡ እንተ በዝሐ ሸሞንተ ሰባት እዮም ኪሳተፉ ዘለዎም።

ካብዚ ናጻ ዝኾኑ እቶም ኣብ ቀብሪ ዚሳተፉ እዩ። ኣብኡ ክሳዕ 20 ሰባት ኪሳተፉ ይኽእሉ ኢዮም።

ሓደ ሰብ ምስቲ ክልከላ ዚጋጮ ገለ ጽምብል ምስ ዘዳሉ፡ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ወይ ድማ ክሳዕ ሽድሽተ ኣዋርሕ ዚጸንሕ ናይ ማእሰርቲ መቕጻዕቲ ኪወሃቦ ይኽእል እዩ።

ዕዳጋ ኣቕሑ፡ ቡቲካት፡ ናይ መሕጸብ ኣካላትን ጂምን ስፖርትን  ቦትታት

እቲ ናይ ትካላት ዝለዓለ ናይ ስፍሓት ድምር ካብ 500 ሰባት ንላዕሊ ከአንግድ ኣይግባእን።

ዕዳጋ ኣቕሑን ቡቲካትን፡ ንሰባት በብሓደን ብዘይ መሰነይታን ንኺመጹ ኣድላዪ ስጉምቲ ኪወስዳ ይግባእ። ጂምን መሕጸቢ ኣካላትን ናይ ስፖርት ውሽጣዊ ቦታን ነቶም ተጠቐምቲ ንሓደ ሰብ 10 ትርብዒት ሜትሮ ጥራይ ኪፈቕዳሎም ይግባእ። እተን ትካላት፡ ነቲ ብሓደ ግዜ ኣብቲ ቦታ ዚህሉ ብዝሒ ቁጽሪ ተጠቐምቲ ዚሕብር ንጹር ታቤላ ኪህልወን ይግባእ። 

ናይ ወረዳ ምምሕድር ቦርድ፡ መምርሒ ንኺሰዓብ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ናይ ለበዳ ሕግታት ጥሙር ጽሑፍ ኣብ ምምሕዳር ወረዳዊ ቦርድ ናይ ዳላርና ምምሕዳር ወብሳይት  ይርከብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት

ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት ክበሃል ከሎ:

 • ንሰላማዊ ሰልፊ፡ ንዘተ፡ ርእይቶኻ ንምግላጽ ወይ ሓበሬታ ንህዝቢ ወይ ንውልቀ­ሰባት ንምሃብ ተባሂሎም ዝግበሩ  ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት 
 • ንምምሃር፡ ህዝቢ ንምሕባር ወይ ዜጋታት ንምንቃሕ ዝወሃቡ ኣስተምህሮታት ወይ ኣቕርቦታት
 • ምስ ሃይማኖት ዝተኣሳሰሩ ምትእኽኻባት
 • ኣብ ትያትራዊ ምርኢት፡ ሲነማታት፡ ምርኢት ሙዚቃን ካልኦት ስነ ጥበባዊ ፍርያት ንምርኣይ ዝግበር ምትእኽኻብ 
 • ቅዋም ዝፈቕዶም ነጻ ኾይንካ ኣኼባ ንምክያድ ዝግበሩ ካልኦት ምትእኽኻባት

ሕዝባዊ ምርኢት

ሕዝባዊ ምርኢት ክበሃል ከሎ:

 • ውድድራት፡ ምርኢታት ናይ ስፖርትን ግጥማትትን ስነ­በረራን
 • ምርኢታት ሳዕስዒት
 • መዘናግዒ ቲቮሊን ሰልፍታት በዓላትን
 • ዕዳጋታትን ዓውደ­ምርኢትን(ኤግዚቢሽን)
 • ከም ህዝባዊ ምትእኽኻብ ወይ ምርኢት ሰርከስ ዘይውሰዱ(ዘይሕሰቡ) ካልኦት ምርኢታት

ኣብያተ ትምርህቲ፡ ሕዝባዊ መጓዓዓዝያ፡ ውልቃውያን ዉራያትን ንናብ ንግዲ­ቤት(እንዳ ዱካን) ምኻድ ግን እቲ እገዳ  ኣይምልከቶምን እዩ።

ንባህልን ስፖርታዊ ፍጻመታትን ዚምልከት ሕድገታት

ካብ ሕዳር 1 ጀሚሩ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት እንተ በዝሐ 300 ኮፍ ዝበሉ ተዓዘብቲ ኪህልዉዎ እዮም።

ሓደ ጽምብል ወይ ኣኼባ 300 ተሳተፍቲ ንኽህሉዎ፡ እቲ ተሳታፋይ ካብ ካልእ ተሳታፋይ ብውሑዱ ሓደ ሜትሮ ርሒቑ ኮፍ ኪብል ኣለዎ። ብሓደ ዝመጹ ክልተ ብጾት ግን ካብ ሓደ ሜትሮ ዝቐረበ ርሕቀት ኮይኖም ኮፍ ኪብሉ ይኽእሉ እዮም።

ይኹንምበር፡ ኩላተን ወረዳዊ ምምሕዳራዊ ቦርድ ክሳዕ ካልእ ትእዛዝ ዚመጽእ ነዚ ዓይነት ፍጻመ'ዚ ዚፍቀድ ተሳትፎነት እንተ በዝሐ 8 ሰባት ኪኸውን መሪጸን ኣለዋ።

ID130

 ኣብ ግዜ ለበዳ ዚካየድ ዓመታዊ ጉባኤን ኣኼባታትን

ማሕበራዊ ትካላት ነቲ ዓመታዊ ዘተአንን ኣኼባታተንን ንካልእ ግዜ ከመሓላልፋኦ ወይ ድማ ብዲጂታላዊ መገዲ ከካይዳኦ ይሕበራ ኣሎዋ። ብመሰረት ናይዚ  ግዜያዊ ሕጊ፡ ሓላፍነተን እተወሰነ ኩባንያታትን ቁጠባውያን ማሕበራትን ፡ ውክልናን  ብፖስታ ጌርካ ምድማጽን ከዘውትራ ይኽእላ እየን። ኣብዚ ጽሑፍ'ዚ፡ ኣብ ግዜ ለበዳ ንዓመታዊ ዘተታትን ኣኼባታትን እንታይ ከም ዝሓይሽ ዚምልከት እኩብ ሓበሬታ ቀሪቡ ኣሎ።

ግዜያዊ ሕጊ ንሓላፍነተን እተወሰነ ኩባንያታትን ማሕበራትን

ነቶም ኣብ ግዜ ለበዳ ብኩባንያታትን ትካላት ማሕበራትን ዚካየዱ ኣኼባታት ንምቅላል ዚሕግዝ ግዜያዊ ሕጊ፡ ሚያዝያ 2020 ኣብ ግብሪ ውዒሉ እዩ። እቲ ሕጊ፡ ነተን ኩባንያታትን ማሕበራትን፡ ውክልናን ብፖስታ ጌርካ ምድማጽን ከዘውትራ የኽእለን። እቲ ሕጊ ክሳዕ ታሕሳስ 31-2021 ንኸገልግል ብመንግስቲ ተወሲኑ ኣሎ። ነቲ ግዜያዊ ሕጊ ኣብዚ ኣቲኻ ብተወሳኺ ኣንብብ፥ ናይ ሽወደን ኩባንያታት መመዝገቢ ቤትጽሕፈት  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ህዝባዊ ምኽሪ ንማሕበራትን ንውልቃውያንን

ብመሰረት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሕን ህዝባዊ ምኽርን፡ ኩሉ ሰብ ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ዝርጋሐ ንምቕናስ ሓላፍነት ኣለዎ።

ከም ማሕበር መጠን፡ ከምዚ ዚስዕብ ክትገብር ይግባእ፥

 • እንተ ተኻኢሉ፡ ነቲ ዓመታዊ ዘተን ኣኼባታትን ንኻልእ ግዜ ኣመሓላልፎ ወይ ድማ ብዲጂታላዊ መገዲ ኣካይዶ
 • ካብ ካልኣይ ኣኼባ ምክያድ ምቝጣብ ወይ ድማ ብዲጂታላዊ መገዲ ምክያዱ

ከም ውልቃዊ ብውሑዱ ከምዚ ክትገብር ይግባእ፥ Som enskild bör du bland annat: 

 • ርሕቀት ምሕላው
 • ናይ ሕማም ምልክታት ምስ ዚረኣየካ፡ ኣብ ገዛ ምጽናሕ
 • ነቲ ምስ ቀረባኻን ሓደስትን ዝኾኑ ሰባት እትገብሮ ርክባት ደርቶ፡ ምስቶም ቅድሚ ሕጂ እትራኸቦም ሰባት ጥራይ ድማ ተራኸብ
 • እንተ ተኻኢሉ ኣብ ደገ ጥራይ ምስ ሰብ ተራኸብ

ናይ ሓደጋ ግምገማ ግበር

ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ኪራኸቡ ከለዉ ነቲ ናይቲ ለበዳ ምስፍሕፋሕ ይውስኹሉ ማለት እዩ። በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ብማሕበራትን ብካልኦት ትካላትን ኪዝውተር ዚኽእል ናይ ሓደጋ ግምገማ መሳርሒ ኣዳሊዩ ኣሎ። ነዚ መሳርሒ'ዚ ኣብ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት  ትረኽቦ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)።

ሕግታትን ክልከላታትን

ብመሰረት ሕጊ ለበዳ፡ ንናይ ማሕበራት ኣኼባ ዚምከት ክልከላ የልቦን። ነቲ ቁጽሪ ተሳተፍቲ ዚውስን'ውን የልቦን፡ ግን ከምዚ ዚኸውን እቲ ኣኼባ ኣብ ገለ ብሕታዊ ገዛ ወይ ስፍራ-ኣታኽልቲ እንተ ተኻዪዱ ጥራይ ኢዩ። እቲ ኣኼባ ኣብ ዝካረ ገዛ እንተ ተኻዪዱ ወይ ድማ እቲ ኣኼባ ከም ህዝባዊ ኣኼባ እንተ ደኣ ተቖጺሩ፡ እቲ ቁጽሪ ተሳታፊ ካብ ሸሞንተ ኪበዝሕ የብሉን። ሓደ ኣኼባ ከም ህዝባዊ ኣኼባ ኮይኑ ንኺቑጸር፡ ንህዝቢ ተባሂሉ ኪዳሎ ኣለዎ ወይ ድማ ኩሉ ህዝቢ ኪሳተፎ ኪኽእል ኣለዎ። ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኣኼባታት ኣብ ናይ ፖሊስ ወብሳይት ብተወሳኺ ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)።

ID120

ንዜጋታት ወጻኢ፡ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ከድሊ እዩ

ናይ ወጻኢ ዜጋታት ኮይኖም ዕድሚኦም 18 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑ፡ ኣብ ሽወደን ንምጕዕዓዝ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት ዘርእይ ቅቡል ወረቐት ምስክር ከርእዩ ይግባእ። ይኹንምበር፡ እቶም ንኣብነት ናይ ወጻኢ ዜግነት ዘለዎም ግን ኣብ ሃገር ሽወደን ምዝጉባት ዝኾኑ ወይ ድማ ቅቡል ናይ መንበሪ ፍቓድ፡ ናይ መንበሪ መሰል፡ ናይ መንበሪ ሓለፋ ዘለዎም ኮይኖም ኣብ ሽወደን ዚቕመጡ ካብ ናይ መርመራ ግዴታ ናጻ ኢዮም  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)። ነቶም ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዓባይ ብሪጣንያን ደንማርክ ኖርወይን ናብ ሽወደን ዚኣተዉ ሰባት ብዚምልከት ከኣ ፍሉይ መምርሒ ኣሎ። ኣብ ታሕቲ ተመልከት። 

ካብቲ ናይ ቅምሶ መርመራ እተገብረሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳዕ'ቲ ናይ ዶብ ምስጋር፡ እንተ በዝሐ 48 ሰዓታት ሓሊፉ ኪኸውን ይግባእ። እቶም ብስራሕ ዚመላለሱን ናይ ዶብ ሰራሕተኛታትን እቲ ዘርእዩዎ ናይ መርመራ ውጽኢት እንተ በዝሐ ሓደ ሰሙን ዝገበረ ኪኸውን ይግባእ። እዚ ሓድሽ መምርሒ'ዚ ነቲ ዝሓለፈ ንምእታው ሃገር ዚምልከት ክልከላ እዩ እተማለአ ዚገብሮ።

እዘን ዚስዕባ ዓይነት መርመራታት ቅቡላት እየን፥ ጸረ-ጂን መርመራ፡ PCR-መርመራ፡ TMA-መርመራ፡ ከምኡውን LAMP-መርመራ።

እቲ ወረቐት ምስክር ቅቡል ንኪኸውን፡ እዘን ዚስዕባ ሓበሬታታት ኣብቲ ወረቐት ኪሰፍራ ይግባእ።

 • ስም ናይቲ እተመርመረ ሰብ
 • ናይቲ መርመራ እተኻየደሉ ዕለት
 • እቲ እተኻየድ መርመራ፡ ጸረ-ጂን መርመራ፡ TMA-መርመራ፡ PCR-መርመራ፡ ወይ LAMP-መርመራ ምዃኑ ኪንጸር ይግባእ
 • ናይቲ መርመራ ውጽኢት
 • ወሃቢ ምስክር ወረቐት

እቲ ሓበሬታ ብቛንቋታት ሽወደን፡ እንግሊዝ፡ ኖርወጂያን፡ ዳኒሽ ወይ ፈረንሳ፡ ብንጹር ኪሰፍር ይግባእ።

ንጠለብ መርመራ ዚምልከት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓበሬታ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ID14

ካብተን ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወጻኢ ዝኾና ሃገራት ናብ ሽወደን ዚግበር ጕዕዞ ዚምልከት ክልከላ

ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወጻኢ ካብ ዘለዋ ሃገራት ናብ ሽወደን ዚግበር ኣድላዪ ዘይኮነ ጕዕዞ ክልኩል ኢዩ። እቲ ክልከላ ክሳዕ ነሓሰ 31-2021 የገልግል።

ገለ ሃገራት ካብዚ ክልከላ'ዚ ናጻ ኢየን። እቲ ኣገዳሲ ነገር ሓደ ሰብ ካብዘን ሃገራት ኣብ ሓንቲ ዚነብር ምዃኑ ዚገልጽ እምበር ዜግነት ምህላው ኣይኮነን። እቶም ናብ ሽወደን ዚገይሹ ናይ ምእታው ፍቓድ ምእንቲ ኪወሃቦም፡ ኣብ ሓንቲ ካብዘን እተጠቕሳ ሃገራት ይነብሩ ምዃኖም ዘረጋግጹ ሰነዳት ንምቕራብ ድሉዋት ኪኾኑ ይግባእ።

 • ኣውስትራልያ
 • ኒው ዚላንድ
 • ሩዋንዳ
 • ሲንጋፖር
 • ደቡብ ኮረያ
 • ታይላንድ
 • እስራኤል

ሽወደናውያን ዜጋታትን፡ ኣብ ካልእ ናይ EU/EES-ሃገራት ዜጋታት ዝኾኑን በዚ ክልከላ'ዚ ኣይቅይዱን። ናይ ካልእ EU/EES-ሃገር ዜጋ ዝኾኑ፡ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ዝኾነን እንተ በዝሐ 48 ሰዓታት ዝገበረን ውጽኢት መርመራ ከርእዩ ይግባእ። ሽወደናውያን ዜጋታት፡ ኣብ ወጻኢ ኪቕመጡ ምስ ጸንሑ ናብዚ ኪመጹ ከለዉ ኪምርመሩ ይግባእ።  

እቲ ናይ ሽወደን ተቖጻጻሪ ዶባት ነቲ ሕድገታት ብኸመይ መገዲ ከም ዚትግበርን ኣየናይ ውሳነ ከም ዚውሰድን ይሕብር፡ ይኹንምበር፡ ኣብቲ ናይ ዶባት መቆጻጸሪ ቦታታት፡ እቲ ገያሻይ እዩ ሕድገታት ዚምልከቶ እንተ ኾይኑ ኪገልጽ ዘለዎ።ሓደ ሰብ፡ ንኣብነት፡ ናይ ስራሕ ምስክር ወይ ካብ ናይ ህዝባዊ ቆጸራ ደብተር እተረኽበ ሓበሬታ ከርእይ ኪኽእል ይግባእ። 

ናብ ሽወደን ንምእታው ዚምልከቱ ሕቶታት እንተ ደኣ ኣለዉኻ፡ ንፖሊስ ብተለፎን 114 14 ጌርካ ርኸቦም

ኣብቲ ናይ ፖሊስን ናይ መንግስትን ወብሳይታት ንናይ ምእታው ክልከላ ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።
(እተን ገጻት ብቛንቋ ሽወደን ኢየን)

ካብ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት  

እቲ ካብ ካልእ EES ሃገር ናብ ሽወደን ዚገይሽ ሰብ፡ ኪኣቱ ዚፍቀደሉ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት ምስ ዘርእይ ጥራይ እዩ። እቲ መርመራ ድማ እንተ በዝሐ 48 ሰዓታት ዝገበረ ኪኸውን ይግባእ። ስለዚ ንዓባይ ብሪጣንያ ዚምልከት ናይ ምእታው ሃገር ክልከላ፡ ከምቲ ሓፈሻዊ ነተን ካብ EU/EES ወጻኢ ዘለዋ ሃገራት ዚምልከት ክልከላ እዩ። 

ኣብ ወጻኢ ሃገር እንተ ኔርካ

ኣብ ሃገር ክትኣቱ ከሎኻ ናይ መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት የድሊ

ነቲ ቀጥታ ካብ ደንማርክን ፊንላንድን ኢስላንድ ኖርወይን ዚግበር ናብ ሽወደን ዝቐንዐ ጕዕዞ፡ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ኣየድልዮን ኢዩ። ካብ ካልኦት ሃገራት ዚኣትዉ ናይ ወጻኢ ዜጋታት ግን ብገለ ምኽንያት ካብ ኣድላዪነት መርምራ ናጻ እንተ ዘይኮይኖም፡ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ከርእዩ ይግደዱ።

ድሕሪ ናብ ሃገር ምእታው ዚምልከት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሒ

ናብ EU/EES ሸንገን ኣከባቢን፡ ዓባይ ብሪጣንያን ገለ ሳልሳይ ሃገራት ገይሾም ዝነበሩ ሽወደናዊን ናይ ወጻእን ዜግነት ዘለዎም ሰባት፡ ካብቲ ናብ ሽወደን ምስ ኣቶኻ ክትምርመርን ንሰሙን ክትውሸብን ኣሎካ ዚብል ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሒታት ናጻ እዮም። 

ነቶም ካብ ካልእ ሃገራት ዚጎዓዙ፡ እቲ ምስ ኣቶኻ ተመርመርን ንሰሙን ተወሸብን ዚብል መምርሒ የገልግል፡ ወላ'ውን እቶም ሰባት ምልክታት ሕማም ኣይሃሉዎም።

ምሉእ ብምሉእ እተኸትቡን ምልክታት ሕማም ዘይብሎምን ሰባት ናብ ሽወደን ድሕሪ ምእታዎም ኪምርመሩን ኪውሸቡን ኣለዎም ዚብል ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሒ ኣይምልከቶምን ኢዩ፡ ቅድሚ ናብ ሽወደን ምምጻኦም ኣበይ ከም ዝነበሩ ብዘየገድስ።

Läs ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ብተወሳኺ ኣንብብ. (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ID132

ኣብያተ-መሳሰዪ

ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምዕጋት፡ ኩለን ኣብያተ-መሳሰዪ ስጉምቲ ኪወስዳ ኣለወን።

ኣብ ሓንቲ ጣውላ እንተ በዝሐ ኣርባዕተ ሰባት ኮፍ ይብሉ። እቶም ብጾት ብዙሓት ምስ ዚኾኑ ኣብ ብዙሕ ጣውላታት ተኸፋፊሎም ካብ ጣውላ ናብ ጣውላ ብውሑድ ሓደ ሜትሮ ኪረሓሓቑ ይግባእ።

እተን ኣብያተ-መሳሰዪ ነዚ መምርሕ'ዚ ድማ ኪኽተላ ይግባእ፥

 • ኣብቲ በጻሕቲ ዚእከቡሉ ቦታ ኣይትጽናሕ። እቶም በጻሕቲ እንተ ወሓደ ሓደ ሜርትሮ ኪረሓሓቑ ይግባኣ።
 • ነቶም ኣብ ጣውላ ወይ ኣብ ባንኮ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ጥራይ፡ ምግብን መስተን ቀርበሎም። እቶም ተሳሰይቲ እንተ ደልዮም ነቲ መግቢ ወይ መስተ ኣዚዞም ባዕሎም ኪወስዱዎ ይግባእ፡ እዚ ድማ ብዘይ ጽቕጥቅጥ ምስ ዚኸውን ጥራይ ኢዩ፡ ከምኡውን ካብ ነንሕድሕድካ እንተ ወሓደ ሓደ ሜትሮ ብምርሕሓቕ ኪኸውን ይግባእ።
 • እቲ በጻሒ፡ ኣእዳዉ ብማይን ሳምናን ኪሕጸብ ወይ ኣልኮል ኪጥቀም ኪኽእል ይግባእ።
 • ነቶም በጻሕቲ ነቲ ምዝርጋሕ ለበዳ ከመይ ገይሮም ኪቕንሱዎ  ከም ዚኽእሉ ሓብሮም፡ ከምኡውን ነቶም ስራሕተኛታት ከመይ ገይሮም ኣብ መንጎ በጻሕቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኪዓግቱ ከም ዚኽእሉ ፍልጠት ሃቦም። I
 • ኣብ ኣብያተ-መሳሰዪ፡ ናይ ጣውላ ኣገልግሎት ድሕሪ ሰዓት 8፡30 ምሸት ክልኩል ኢዩ። ኣብቲ ቦታ ኴንካ ዘይትበልዖም ወይ ዘይትሰትዮም ማለት ንገዛ እትወስዶም እንተ ኾይኖም ግን ይከኣል ኢዩ፡ እቲ ቦታት ድማ ክፉት ኢዩ።
 • ኣብቶም ከም ቤት-ንግዲ ዚቝጸሩ ናይ መሳሰዪ ቦታታት፡ ኣብ ሓደ ጣውላ ሓደ ሰብ ጥራይ ኢዩ ዚግልገል።

እተን ኮሙናት ኢየን ነቲ ናይ መሳሳዪ ቦታታት ዚቆጻጸራ። እቲ ሕጊ ይሰዓብ ከም ዘየሎ ምስ እትርእይ፡ ናብቲ መሳሰዪ ቦታ ዚርከበሉ ኮሙን ክትውከስ ትኽእል ኢኻ።

ሓደስቲ ምትዕርራይ እተገብረሎም ቀይዲታት ካብ ሰነ 1-2021 ይጅምሩ

ካብ ሰነ 1 ጀሚሩ እቲ ናይ ቅየዳ ምትዕርራይ ኣብ ግብሪ ኪውዕል ኢዩ። ብዛዕባ'ዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ኣንብብ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)