ቀየድትን ከልከልትን ትእዛዛት

ኣብ’ዚ፡ ጽማቚ ናይ’ቶም ብሰንኪ ቫይረስ ኮረና ኣብ ሽወደን ዝተኣታተዉ ዝቕይዱን(ዝድርቱን) ዝኽልክሉን ትእዛዛት፡ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ID10 

መንበሪ-ኣረጋውያን

እቲ ናብ ”መንበሪ-ኣረጋውያን” ንምብጻሕ ተነቢሩ ዝጸንሐ እገዳ፥ ካብ 1 ጥቅምቲ (oktober) ክስረጽ’ዩ። ክሳዕ ሽዑ፡ እቲ እግዳ ኣብ ቦትኡ ክሳብ ዘሎ ግን፥ ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ኩነታት፥ ፍሉይ ኣረኣያ ኪግበር ይክኣል’ዩ። በዚ ጉዳይ’ዚ እንታይ መምርሒ ከም ዘገልግል ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፥ ምስቲ ናትካ ኮሙን ወይ ምስ ሓለፍቲ ናይቲ ትካል መንበሪ-ኣረጋውያን ርክብ ክግበር ይክኣል’ዩ።

ፍሉይነት ካብ ክልከላ ምብጻሕ 

እቶም ሓፈሻዊ ምኽርታት ብዛዕባ ፍሉይነት ካብ ክልከላ ምብጻሕ ኣብ ወርሒ ሓምለ ተሓዲሶም ኔይሮም፣ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣረጋውያን ኣብ መንበሪኦም በጻሕቲ ክቕበሉ ይከኣል እዩ። ምሕጽንታ ናይ ሃገራዊ ሽማግለ ማሕበራዊ ጕዳያት (Socialstyrelsen)፡ እቲ ምብጻሕ ብቐዳምነት ኣብ ደገ ክኸውን እዩ። ከምኡ’ውን ነቲ ካብ ምልክታት ሕማም ናጻ ዝኾነን ጸረ ኮቪድ-19 ጸር-ኣካል ዘለዎን ሰብ ናብ መንበሪ ኣረጋውያን ንኽበጽሕ ፍሉይነት ክፍቀዶ ይኽእል እዩ።

ምብጻሕ ዝከኣል እንተ ኾይኑን እቲ ስራሕ ነቲ ምብጻሕ ብውሑስ ኣገባብ ክፍጽሞ ዝኽእል እንተ ኾይኑን ዝግምግሞ፡ ኣብቲ መንበሪ ዘሎ ሓላፊ ስራሕ እዩ።

ሃገራዊ ሽማግለ ማሕበራዊ ጕዳያት (Socialstyrelsen) ኣብ ምሕጽንትኡ፡ ብዛዕባ ምክልኻል ሕማምን ምብጻሕ ናብ መንበሪ ኣረጋውያንን፣ እቲ በጻሒ ረኽሲ ሒዝዎ ምንባሩ፡ እቲ ምብጻሕ ኣብ ውሽጢ ገዛ ንኽግበር እኹል ምኽንያት ኣይኮነን ኢሉ እዩ ዝግምግም።

ሃገራዊ ሽማግለ ማሕበራዊ ጕዳያት ብዛዕባ ውሑስ ምብጻሕ ኣብ መንበሪ ኣረጋውያን፡ Socialstyrelsen om säkra besök på äldreboenden (እዚ ገጽ ብሽወደንኛ እዩ)

N5

ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ብሓንሳብ ኮይንካ ምእካብ ኣይፍቀድን(እጉድ እዩ)

ካብ ሰንበት ዕለት 29 መጋቢት ጀሚሩ ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት ይኹኑ ሕዝባዊ ምርኢታት እንተ በዝሐ 50 ተሳተፍቲ ሰባት  ጥራሕ ይፍቀድ። እዚ ዓርቢ(27 መጋቢት) ብመንግስቲ ተወሲኑ።  ብዝሒ ተሳተፍቲ ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ምስ ዝኸውን፡ ፖሊስ ነቶም ምትእኽኻባት ይኹን ምርኢታት ክስርዝዎም ወይ ደው  ከብልዎም ይኽእሉ እዮም። እቶም ምርኢት ወይ ኣኼባ ዘዳልዉ ነዚ እገዳ ምስ ዝጥሕሱ፡ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ወይ እንተ በዝሐ  ን6 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ክብየነሎም ይኽእል’ዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ደረት ብዝሒ ተሳተፍቲ ናይ’ቶም ሕዝባውያን ምትእኽኻባት 500 ከም ዝነበረ ዝዝከር’ዩ፡ ሕጂ ግን  ብጠለብ ቤት ጽሕፈት ሕዝባዊ ጥዕና ተቐይሩ ኣሎ። ምኽንያት መቐየሪኡ ድማ ዝርገሐ ተላባዒ ሕማም ቫይረስ ኮሮና  ንምድራቱ’ዩ። ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት ክበሃል ከሎ:

 • ንሰላማዊ ሰልፊ፡ ንዘተ፡ ርእይቶኻ ንምግላጽ ወይ ሓበሬታ ንህዝቢ ወይ ንውልቀ­ሰባት ንምሃብ ተባሂሎም ዝግበሩ  ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት 
 • ንምምሃር፡ ህዝቢ ንምሕባር ወይ ዜጋታት ንምንቃሕ ዝወሃቡ ኣስተምህሮታት ወይ ኣቕርቦታት
 • ምስ ሃይማኖት ዝተኣሳሰሩ ምትእኽኻባት
 • ኣብ ትያትራዊ ምርኢት፡ ሲነማታት፡ ምርኢት ሙዚቃን ካልኦት ስነ ጥበባዊ ፍርያት ንምርኣይ ዝግበር ምትእኽኻብ 
 • ቅዋም ዝፈቕዶም ነጻ ኾይንካ ኣኼባ ንምክያድ ዝግበሩ ካልኦት ምትእኽኻባት


ሕዝባዊ ምርኢት

  ሕዝባዊ ምርኢት ክበሃል ከሎ:

 • ውድድራት፡ ምርኢታት ናይ ስፖርትን ግጥማትትን ስነ­በረራን
 • ምርኢታት ሳዕስዒት
 • መዘናግዒ ቲቮሊን ሰልፍታት በዓላትን
 • ዕዳጋታትን ዓውደ­ምርኢትን(ኤግዚቢሽን)
 • ከም ህዝባዊ ምትእኽኻብ ወይ ምርኢት ሰርከስ ዘይውሰዱ(ዘይሕሰቡ) ካልኦት ምርኢታት

ኣብያተ ትምርህቲ፡ ሕዝባዊ መጓዓዓዝያ፡ ውልቃውያን ዉራያትን ንናብ ንግዲ­ቤት(እንዳ ዱካን) ምኻድ ግን እቲ እገዳ  ኣይምልከቶምን እዩ።

2020-03-24 N4

“ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ”፡- ምልምማድ ምውሳስ-ኣካላት ግበር - ግን ብጥንቃቐ ድማ ግበሮ

ስፖርትን ናይ ምልምማድ ምውስዋስ-ኣካላት ንጥፈታት፥ ኪቕጽሉ ይኽእሉ’ዮም። እንተዀነ ግን፡ ብመሰረት መምርሒ “ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ”፥ ናይ ምልባዕ ሕማም ንምክልኻል ናይ ጥንቃቐ ስጕምቲ ምውሳድ ከድሊ’ዩ።

ከም ናይ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ኣረኣእያ፥ ኣካልዊ-ምንቅስቓስ ንጥዕናና ጽቡቕ’ዩ፥ ስለዚ ስፖርትን ልምምድ ምውሳዋስ-ኣካላትን ኪቕጽል ኣሎዎ። ልምምዳትን፡ ግጥማትን፡ ናይ ከባቢ ውድድር-ጸወታ ጋንታታትን፡ ብምኽንያት’ዚ ለበዳ ከቛርጽ ኣየድልን’ዩ። ቤት ልምምድ ምውሳዋስ-ኣካላት፡ እንዳሓምባሳይ፡ ኣዳራሻት ምውሳዋስ-ኣካላት ውን ኪኽፈቱ ይኽእሉ’ዮም።

እንተዀነ ግን፡ እቲ ዚግበር ንጥፈታት ምስቲ ህልዊ ናይ ለበዳ ሓደጋታትን ንዕኡ ምግታእን ክነዛምዶን የድሊ’ዩ። ንኣብነት እቲ ልምምድ ካብ ውሽጢ ገዛ ወጻኢ ኪግበር ይኽእል’ዩ። ”ቤትስልጣን ጥዕናህዝቢ”፡ ምስቲ ”ሃገራዊ ውድብ ምውሳዋስ-ኣካላትን” ካልኦትን ለዘባ ብድሕሪ ምግባሩ፥ ነዚ ሓለፍቲ ስፖርትን ትካላት ልምምድ ምውስዋስ ኣካላት ንጥፈታትን ኪስዕብዎ ዘሎዎም መምርሒ ኣውጺኡ ኣሎ።

 • ዝሓመመ ሰብ፡ ዋላኳ ምልክታት’ቲ ሕማም ቀሊል ይምሰል፥ ክሳብ’ቲ ካብ ሕማሙ ዝሓዊን፡
  ብድሕሪ ምሕዋዩ ውን ክልተ መዓልትን፥ ኣብ ገዝኡ ኪጸንሕ ደኣ እምበር፡ ፍጹም ኣብቲ ንጥፈታት ክሳተፍ ኣይግባእን። ሓደ ሰብ ኣብ ልምምድ ከሎ ምስ ዚጽልኦ፥ ብቐጥታ ናብ ገዝኡ ኪኸይድ ይግባእ።
 • ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት፥ ኣብ ውሽጢ ገዛ ጕጅላዊ-ንጥፈታት ኪሳተፉ ኣይግባእን። ንጥዕንኦም ኣገዳሲ ስለ ዝዀነ፡ ኣካላዊ-ምንቅስቓስ ኪገብሩን፥ ኣብ ደገ ወጺኦም ውን ብእግሮም ምኻድ ኪቕጽሉ ንመክር።
 • ተጸጋጊዕካ ካብ ዚግበር ነገራት ኪቝጠቡ፥ ኣብ ክንድኡ ካልእ ዓይነት ልምምድ ይግበሩ።
 • መስተዪ-ማይ፡ መሸፈን-ኣፍ ወይ ከምኡ ዓይነት፥ ናይ ምራቕ ነገር ከተሓላልፍ ስለ ዚኽእል ዘይምልቕቓሕ።
 • ንኢድካ ማይ-መሕጸቢ ወይ ንኢድ ዚኸውን ኣልኮል ከም ትረክብ ግበር። ጽቡቕ ናይ ኢድ ጽሬት ንኺህልወካ ተደፋፋእ።
 • ጽቕጥቕት ካብ ዝፍጠረሉ ቦታታት ተቖጠብ፥ ንኣብነት ኣብ ኣፍ-ደገ ኣብያተ-ንግዲ ወይ ኣብያተስፖርት

ID14

ግዝያዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ እቶም ናብ ሃገር ሽወደን ዝግበሩ መገሻታት 

ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ናይ ሽወደን ዝግበሩ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ክኽልከሉ መንግስቲ ወሲኑ ኣሎ። ዕላማ ናይ’ዚ ምኽልካል ጽልዋ ለበዳ ቫይረስ ኮረና ንምፍዃስን ምልባዕ ኮቪድ-19 ንምቕናስን’ዩ።

እዞም ዝስዕቡ ካብ እገዳ መገሻ ንውሽጢ ሃገር ነጻ እዮም፡

 • ሽወደናውያንዜጋታት
 • ቤተሰብዜጋታትሽወደንዝኾኑንኣብሽወደናዊትካል፡ሽወደናዊበዓልመዚወይኣብወጻኢኣብኣህጉራዊውድብዝሰርሑ፡እቲወሃቢስራሕንሰራሕተኛኡንወይብጻዩሰራሕተኛናብሽወደንክምለስእንተኣዚዝዎ።
 • ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዝኾኑ ዜጋታት ዞባ ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ(EEA)፡ዓባይ ብርጣንያ ወይ ስዊዘርላንድ፡ወይ ኣባላት ስድራቤት ናይ ሓደ ዜጋ ዞባ ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ(EEA) ዝኾነ ወይ ኣባላት ስድራቤት ናይ ሓደ ዜጋ ዓባይ ብርጣንያ ወይ ስዊዘርላንድ
 • ኣብ ሽወደን ወይ ሕብረት ኤውሮጳ መንበሪ ፍቓድ ወይ መንበሪ መሰል ዘለዎም ሰባት
 • ናብ ሽወደን ዘእቱ ዘይወደቐ ዘገልግል ቪዛ ዘለዎም ሰባት።
 • ፍሉይህጹጽጒዳይወይኣብሽወደንግድንክገብሮዘለዎውራይ(ዕዮ) እንተለዎ፡ካብ’ቲእገዳነጻክኸውንይኽእል’ዩ።ንኣብነት
 • ሰራሕተኛክፍሊጥዕናንሕክምናን
 • ከምመግብንመድሃኒታትንዝኣመሰሉፍርያትኣብምጒዕዓዝዝሰርሑሰባት
 • ዝወርድንዝስቀልንመርከቤኛታትንመኪነኦምንተጸዓኒኣቊሕቶምንኣብሽወደንዘሎሞያውያንመራሕቲመኪና
 • ወዓልሕደርዘየብልጒዳይስድራቤትዘለዎምሰባት
 • ካብ’ቲእገዳነጻዝኾኑነገራትተርጒሞምውሳነዝወስዱእቶምሽወደናውያንተቘጻጸርቲዶብእዮም። 
 • ናይ ፍሉይ ክፍለ-ዓመት ሰራሕተኛታት - ኣብ ሕርሻ፡ ጫካን-ዱርን ከምኡ ውን ስርሓት ጀራዲንን፥ (እቲ ፍቓድ ካብ ዕለት 8 ሰነ ከገልግል’ዩ)።

ID30

ምኽሪ ንቤት-ብልዕን ባራትን

ምስፍሕፋሕ ሕማም ኮቪድ-19 ንምንካይ ንኣብያተ መግቢ፡ እንዳ ሻህን ባራትን ዝምልከት ሓደስቲ ደንብታት ኣለዉ።

 • ኣብ መስርዕ፡ ኣብ ጣውላ መኣዲ፡ ቡፈታትን(ደርዲርካ መግቢ ትወስደሉ ቤት-መግቢ) ባንኮታት፡ ኣብ መንጎ ሰባት ዘይምፍንታት ክህልዉ የብሎምን። ኣብ መንጎ ዓማዊል ምፍንታት ክህልው ኣለዎ።
 • በጻሕቲ፡ እቲ ምስቶም ካልኦት ሰባት ዘሎዎም ናይ ሓደ ሜትሮ ምርሕሓቕ ክሕልዉዎ ይግባእ።
 • ኣገልግሎት-ወሃብቲ ትካላት፡ ንኢድ መሕጸቢ ዚኸውን ማይን ሳምናን ዘሎዎ ቦታ ወይ ንኢድ ዝኸውን ኣልኮል ከዳልዉ ይግባእ።
 • ኣገልግሎት-ወሃብቲ ትካላት፡ ነቶም ኣጋይሾም ብኸመይ ምልባዕ-ለበዳ ክንክዩ ከም ዚኽእሉ፥ ሓበሬት ኪህብዎም ይግባእ።
 • ዓማዊል ኣብ ጣውላ መኣዲ ኮይኖም ክበልዑን ክሰትዩን ኣለዎም። ዝተኣዘዘ መግቢ ይኹን መስተ እቶም ሰራሕተኛታት ኣምጺኦም ክቕርብሎም ኣለዎም።
 • እቶም ዓማዊል ባዕሎም ከይዶም ክእዝዙን ዝኣዘዝዎ ክወስዱ ዝከኣል እንተኾይኑ፡ ክሳብ ምፍንታት ዘሎን ኣብ መስርዕ ምጽቕቓጥ ዘይፈጠረ፡ ፉቚድ’ዩ። 
 • ብደገ ኣዚዝካ መጺኻ ትወስዶ መግቢ፡ ኣብ መንጐ ሰባት ምፍንታት ክሳብ ዘሎ፡ ከም ቀደሙ ፉቚድ’ዩ።
 • ኣብ ኣብያተ መግብን ኣብ ቦታታት ምንሽርታት በረድ ዝርከባ ኣገልግሎት ድሕረ ምንሽርታት ዝህባ ትካላትን እዞም ደንብታት ይምልከተን’ዩ።
 • ትርጉም ናይቲ ንጊዚያዊ ምክልኻል ለበዳ ተባሂሉ ብዛዕባ ናይ መሳሰይቲ ቦታትት ዝወጸ ሕጊ፥ ንኣብነት ንምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19” ንምግታእ ተባሂሉ፥ ኣብያተ-መግቢን ቤትመሸጣ-ቡንን፡ ስጕምቲታት ንኺወስዱ ሓላፍነት ዘሰክም እዩ። እዚ መራኸቢ-ቀለቤት (Länken) እቲ፡ ናብ ኣድራሻ ኢንተርነት ናይ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten) ዘምርሓካ እዩ። እቲ ትሕዝቶኡ ብሽወደንኛ ዝተጻሕፈ’ዩ።
 • ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት regeringen.se ንሆቴላት፡ ኣብያተ-መግቢ ከምኡ ውን ንመዕረፊ-መዓስከራትን ዚምልከት ተወሳኺ ናይ መምርሒታት ሓበሬታ ብሽወደንኛ ተጻሒፉ ኣሎ።

ብመሰረት እቲ ወጺኡ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ፥ ነዞም ኣገልግሎት-ወሃብቲ ትካላት ናይ ምቁጽጻር ሓላፍነት ዘሎዎም፥ እቶም ኮሙናት እዮም። እቶም ሕጊታት ኣይስዓቡን’ዮም ዘሎዉ ዚብል ስምዒት ምስ ዚህልወካ፥ ምስቲ እቲ ኣገልግሎት-ወሃቢ ትካል’ቲ ዘሎዎ ኮሙን፥ ምስኡ ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

Uppdaterades