መርመራታት፡ ክታበትን ፍወሳን

ንቅምሶ መርመራ፡ መርመራታት ጸረ ተሃዋስያን፡ ክታበት፡ መድሃኒትን ፍወሳን covid-19 ብዝምልከት እኩብ ሓበሬታ፡ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ID43

ምውሳድ ምርመራን ፈተናን

ምክትታል ኣሰር ለበዳ ንምዝያድን ዝርግሐ ለበዳ ንምንካይን ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ኵሎም ምልክት ሕማም ዘለዎም ሰባት ክህልዎም ንዝኽእል ረኽሲ ነቲ ፐሰኣር- መርመራ (PCR-prov) ዝብሃል ክገብርዎ ይምሕጸን። እዚ ኣብ ናይ ትምህርቲን ክሳብ ናይ ቅድመ ትምህርቲ ክፍሊን ክሊ ዕድመ ንዘለዉ መንእሰያትን ቈልዑን እውን ይምልከቶም እዩ።

  • ፒ.ሲ.ኣር ፈተና ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ረኽሲ ዘለካን ዘይብልካ ወይ ድማ ኣብ’ዚ ቐረባ ግዜ ሓሚምካ ነይርካን ዘይነበርካን የመልክት።
  • ዕያገነዳዊ ፈተና ድማ ቅድሚ ሕጂ ኮቪድ-19 እንተ ነይሩካን ብሰንኩ ነቲ ቫይረስ ዝጻረር ጸረ ጓና-ኣካላት ብምሉእ ወይ ብኸፊል ኣማዕቢልካ እንተኾይንካ የርኢ።

እቲ ምርመራ ብኸምዚ ይካየድ

ኣብ እዋን ለበዳ ሓላፍነት ናይ’ቲ ፒ.ሲ.ኣር ምርመራ ዝስከማ እተን ዞባታት ኮይነን ነቲ ምርመራ መብዛሕቱ ግዜ ዘተግብርዎ ድማ ኣባላት ሕክምና’ዮም።ሳሕቲ ግን ነቲ ፒ.ሲ.ኣር ፈተና ኣብ ገዛኻ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ።ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ዝባረኾ ኣብ ገዛ ዝውሰድ ዕያገነዳዊ ፈተና ግን ክሳብ ሕጂ የለን።ኣብ ሽወደን ኲሎም ሕክምናውያን ጒዳያት እተን ዞባታት ስለ ዝውስነኦ፡ ምርመራ ኮቪድ-19 ንመን’ዩ ዝፍቀደሉ ዝብል ሕቶታት ምስ ዝህልወካ ነቲ ዞባኻ ተወከሶ።እቲ ዕላማ ክፍሊት-ሕሙማን ንዝኸፍሉ ኲሎም፡መርመራ ጸረ ጓና-ኣካላት ክወሃቦም ዝብል’ዩ።

እተን ዞባታትን ኣብ መካነ-መርበባተትን ብዛዕባ ኮቪድ-19 ዝህበኦ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ’ዚ መወከሲ ሓበሬታታት(ሊንክስ) ኣሎ።ከምኡ ድማ ኣብ ዞባኻ ከመይ ገይርካ ምርመራ ኮቪድ-19 ከም ትገብር ኣብ መርሓ-ሕክምና 1177 ዘለዉ ሓበሬታታትን ንምርካብ ዘምርሕ መወከስታት ኣብ’ዚ ኣለዉ። እቶም ጽሑፋት ብሽወደንኛ እዮም።

ኣወሳስዳ ፈተና(ምርመራ) ከመይ ከም ዝካየድ ንምፍላጥ ኣብ መርሓ-ሕክምና 1177 ኣንብብ።

ጸረ ተሃዋስያን ኣንጻር ኮቪድ covid-19

ኮቪድ 19 (covid-19) ሒዙኩም እንተ ኔሩን ኣንጻር እቲ ሕማም ድማ ጸረ ተሃዋስያን ኣማዕቢልኩም እንተ ኔርኩም፡ እቲ ሴረሎጂካዊ መርመራ ከርኢ እዩ። ካብ ምልክት ነጻ እንተዄንኩምን IgG-ጸረ ተሃዋስያን ድማ እንተ ልዮሙኹምን ብ covid-19 ክትልከፉን ከምኡ’ውን ንኻልኦት ንኸተሕልፉን ዘሎ ተኽእሎ ዝወሓደ እዩ።  

ተመርሚረ፡ ጸረ ተሃዋስያን ከም ዘለኒ ወይ ሓድሽ ወይ ዝቕጽል ዘሎ መልከፍቲ ከም ዘለኒ እንተ ተረጋጊጹ እንታይ ማለት’ዩ፧

እቲ በቲ ዘሎ መልከፍቲ ከም ዘሎዎ ዝተረጋገጸ እሞ ዝሓወየ ከምኡ’ውን እቶም ጸረ ተሃዋስያን ዘማዕበሉ ሰባት ንሳቶም ክሳዕ ሽዱሽተ ወርሒ ኣቢሎም ነጻ ምዃኖም እዩ ዝግምገም። ድሕሪ መልከፍቲ ዋላ’ኳ ክልካዕ ዝከኣለ ጸረ ተሃዋስያን ኣይረኸብ፡ ብመሰረት በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ግን ገለ ናይ ምክልኻል ዓይነት ኣማዕቢሉ ኣሎ ማለት’ዩ።

እቲ መከላኸሊ ከም ዘጥረየ ዝግምገምን ካብ ምልክታት ድማ ነጻ ዝዀነን ሰብ ንገዛእ ርእሱ ንኽልከፍ ይኹን ንኻልኦት ንኽልክም ውሑድ ተኽእሎ ጥራይ’ዩ ዘለዎ። እዚ ማለት ከኣ እቶም ዝረኽቦም ወይ ንገዛእ ርእሱ’ውን ኣብቶም ተነቀፍቲ ጉጅለ ዘሎ’ውን እንተዀነ ምስ ካልኦት ምርኻብ፡ ኣብ ውሽጢ ገዛ’ኳ ከይተረፈ ክራኸብ ይከኣል’ዩ ማለት’ዩ።

ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስ ካልእ ክራኸብን ዘይክራኸብን ኩሉ ግዜ ናይ ባዕሉ ገምጋም ክገብር ኣለዎ። ኩሉ ኸኣ ነቲ ለበዋታት ንምንካይ ለብዒ መልከፍቲ  ብዝግባእ ክኽተል ኣለዎ። ኣብ ኣብያተ ጥዕናን ክንክንን  እቶም ንንጽህናን ውልቃዊ መሳርሒታት መከላኸሊ ዝምልከቱ ንቡራት ግድን ክሰዓቡ ኣለዎም።

ID44

በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን ባዕላዊ መርመራ ምውሳድ ኣየተባብዕን

በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን ሕማም ኮቪድ-19 ዘለካን ዘይብልካን ንምፍላጥ፡ ካብ’ቶም ኣብ ዕዳጋ ዘለዉ ኣብ ገዛ ባዕልኻ ትገብሮም መርመራታ ክትቊጠብ ይመክር። ከም’ዚኦም ዝኣመሰሉ መርመራታት፡ እቲ በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን ዝሓቶ ጠለባት ስለ ዘየማልኡ፡ ካብ ጥቕሞም ጒድኣቶም ይበዝሕ።ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና እውን እንተኾነ፡ እዞም ኣብ ገዛ ባዕልኻ ትገብሮም መርመራታት ካብ’ቶም ኣብ ሕክምና ዝግበሩ መርመራታ ኣዝዮም ትሑት ተኣማምነት ከም ዘለዎም እዩ ዝሕብር።

ID39

ክታበትን መድሃኒትን

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ጸረ ሕማም ኮቪድ-19 ዝኾነ ይኹን ክታበት ወይ ፉቚድ መድሃኒት የለን። ኣብ ዓለም ብዙሓት ተዋሳእቲ ክታበት ከማዕብሉ ንምፍታን ብዝተፈላለየ ኣገባብ ይሰርሑ ኣለዉ።. ክታበት ንኸተዳሉ ግን ነዊሕ ግዜ እዩ ዝወስድ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ዓመታት። ዋላ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ጽዑቕ መጽናዕትታት ይካየድ ይሃሉ፡ ኣብ ውሽጢ 2020 ሓደ ክታበት ኣብ ጥቕሚ ንኽውዕል ከም ዘይፍቅርድ ክትጽበ ይግባእ።

በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትንኣብ ኤውሮጳን ካልእ ከፍለ ዓለምን ዝርከባ ካልኦት ብጾታ ብምትሕብባር፡ክፍውሱ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ መድሃኒታት ኣብ ምድላይን ክታበት ንምርካብ ዕጃማ ኣብ ምብርካትን ትርከብ ኣላ።

ብዓል መዚ መድሃኒት ብዛዕባ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 Läkemedelsverket om vaccin mot covid-19 ((እዚ ገጽ ብሽወደንኛ እዩ))

በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን፡ ኮቪድ-19ን መድሃኒትን ዝምልከቱ ዝውቱራት ዝኾኑ ሕቶታትን መልስታቶምን ኣብ’ዚ ኣኪቡ ኣቕሪብዎም ኣሎ።

ID40

ሕክምናዊ ክንክን

መብዛሕቶም ኮቪድ-19 ዝሓመሙ ሰባት ነቶም ምልክታት ሕማም ልክዕ ከም ኣብ ሕማም ጉንፋዕን ኢንፍሉዌንዛን ዘለዉ ምልክታት ምዃኖም ስለ ዘለሊዎም ሕክምና ምኻድ ኣየድልዮምን’ዩ።ሒደት ካብ’ቶም ዝተለኽፉ ግን ከቢድ ሕማም ስለ ዝገብረሎም ሕክምና ብምኻድ ክንክን ከድልዮም ይኽእል’ዩ።እቲ ሕማም ሃንደበት ክገደካ ምስ ዝጅምር ወይ የዕሪፍካ ከለኻ ጸገም ምስትንፋስ ምስ ዝገብረልካ፡ ወዓል ሕደር ከይበልካ ንክፍሊ ሕክምና ተደሃዮ።

ID41

ባዕላዊ ክንክን ኣብ እዋን ዝተቓለሉ ምልክታት ሕማም

ዝተቓለሉ ምልክታት ሕማም ኣብ ዝህልዉኻ እዋን፡ ንክሕሸካ ባዕልኻ ንባዕልኻ ክትገብሮም ትኽእል ክንክናት ንምፍላጥን ምኽሪ ንምርካብን 1177 ተወከሶ:

  • ብዙሕ ፈሳሲ ስተ። ብፍላይ ሰዓልን ረስንን ኣብ ዝህልወካ እዋን።
  • ተደረብቲ መተርኣሳት ብምግባር፡ ርእስኻ ክብ ከም ዝብል ግበሮ።
  • ረስኒ ዘህድእ ወይ ዝቕንስ መድሃኒት ውሰድ።
  • እኹል ዕረፍቲ ውሰድ፡ ንነዊሕ ግን ከይተንቀሳቐስካ ጸጥ ኣይትበል። ምኽንያቱ ሳንቡእ ካብ ዕዮኡ ይዕንቀጽ ስለ ዘሎን ነቲ ምሕዋይ ሕማም ከኣ ስለ ዘካብዶን።

ብርክት ዝበሉ ምኽርታት ኣብ 1177 ኣለዉ።

ID42

ሕክምናዊ ክንክን ኣብ እዋን ከቢድ ሕማም

ገለ ካብ’ቶም ኮቪድ-19 ዝሓመሙ፡ ከቢድ ረኽሲ ሳንቡእ(ኒሞንያ) ስለ ዝገብረሎም፡ ጸገም ምስትንፋስ ይፈጥረሎም። ከቢድ ሕማም ምስ ዝገብረልካ፡ ሳንቡእን ካልኦት ኣካሊትን ኣብ ዕዮአን ክዕንቀፋ ስለ ዝኽእላ፡ ንዐአን ዝድግፍ ሕክምናዊ ክንክን ክወሃበካ ይኽእል’ዩ። ንኣብነት ተወሳኺ ኦክስጅን ይወሃበካ ወይ ኣብ ምስትንፋስ ትሕግዘካ መስተንፈሲት ማሺን ይግበረልካ።ኣብ’ዚ 1177 በታ መስተንፈሲ ዝወሃብ ሕክምናዊ ክንክን ከመይ ከምዝሰርሕ ተገሊጹ ኣሎ።

ID49

ናይ ትሃድሶ-ሕክምና - ብድሕሪ ሕማም  “ኮቪድ-19”

ሰዓታት ሕክምና ሕሙታት  እቶም covid-19 ዘማዕበሉ፡ ብፍላይ ከኣ እቶም ጽዑቕ ክንክን ዘድልዮም፡ ነዊሕ ሰዓታት ክወስድ ይኽእል’ዩ።

ሕማም ”ኮቪድ-19” ምስ ኣሕለፍካ፥ ኣብ ገለ እዋናት፡ እቲ ምልክታት-ሕማም ንነዊሕ ጊዜ ምሳኻ ይጸንሕ’ዩ። እንተ ደኣ ለጊቡካ ኔሩ፥ እሞ ዘየቛርጽ ኣካላዊ ወይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሽግራት ምስ ዚገብረልካ፥ ምስቲ ናትካ ”ማእከል-ጥዕና” ወይ ምስ 1177 መምርሒ-ክንክን-ሕማም (Vårdguiden) ርክብ ምስ ትገብር፤ ንትሃድሶ-ሕክምና ናበይ ከም ትኸይድ ብዝበለጸ ክሕብሩኻ እዮም።

“ሶሻልስትይረልሰን” (Socialstyrelsen)፡ ንስራሕተኛታት ሓለዋ-ጥዕናን ክንክን-ሕማምን ዚኸውን፥ ብድሕሪ ሕማም ”ኮቪድ-19” ንተሃድሶ-ሕክምና ጭቡጥ ምኽርን ናይ ኣካላዊ-ልምምድ መደባትን ዚኸውን ናይ ደገፍ-ፍልጠት ኣዳልዩ ኣሎ።

ID87

መጠንቀቕታ ንንመታለልቲ ፍርያት

ቤት ጽሕፈት ምክትታል ስርሓት ምግቢ ንሓፋሽ ዝሕብሮ ነቶም covid-19 ክከላኸሉ ወይ ከሕውዩ ይኽእሉ እዮም ዝብሃለሎም ተወሰኽቲ መኣዛታትን ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም እዩ። ብፍላይ ኣብ መሸጣታት ኦንላይን ሓያሎ ፍርያት መጺኦም ኣለዉ፡ እቶም ተወሰኽቲ  መኣዛታትን ካልኦት ምግብታትን ኣንጻር covid-19 ይከላኸሉ ወይ የሕውዩ እዮም ምባል ዘይሕጋዊ እዩ ምኽንያቱ ኸኣ ስነ ፍልጠታዊ መርትዖ ስለ ዘይብሉ እዩ። ቤት ጽሕፈት ምክትታል ስርሓት መግቢ ምስ ካልኦት ሰብ መዚ ብምዃን ነቶም መሸጣታት ደው ንምባሎም ይሰርሕ ኣሎ።

ምስ ከምዚኦም ዓይነታት ፍርያት እንተተራኺብኩም ናብቲ ናይ ኮሙን ዘለዉ ተቘጻጸርቲ ስርሓት ምግቢ ከተምልክቱ ትኽእሉ ወይ ከኣ ናብ ቤት ጽሕፈት ምክትታል ስርሓት ምግቢ ኢ-መይል፡ registrator@slv.se ስደዱ።

Publicerades