ስፖርትን ምውስዋስ ኣካላትን

ስፖርታዊ ንጥፈት ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 (covid-19) በቶም ንምንካይ እቲ ለበዳ ክሕግዙ ተባሂሎም ዝወጹ መምርሒታትን መግትእታትን ተቐይድካ ምክያድ ይከኣል’ዩ። ብዛዕባ ልምምዳትን ውድድራትን ዝምልከቱ ሓበሬታታትን መላግቦታትን እምበኣር ኣብዚ ነቕርበልኩም ኣለና።

ID51

ውድድራትን ጸወታታትን 

ካብ ዕለት 14 ሰነ ጀሚሩ ተዓዛቢ ህዝቢ ዘይብሉ ኣብ ግዳም ዝጽወት ስፖርት ክፍቀድ’ዩ። እዚ፡ ንኹሎም ዓይነታት ስፖርት፡ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ንዘለው፡ ንደቀንስትዮ ይኹን ንደቂተባዕትዮ ዝምልከት ኰይኑ፡ እቲ ክማላእ ዘለዎ ግና ምትግባር እቲ ወግዓዊ መምርሒ እዩ።

እዚ ምፍቃድ ውድድራት እዚ ግና ነቲ ክሰዓብ ዝግብኦ ሓፈሻዊ መግትእታትን ለበዋታትን ዘቃልል ጌርካ ክርአ ኣይግባእን። ልዕሊ 50 ሰባት ዝሓቁፍ ሓፈሻዊ ኣኼባን ወግዓዊ ርክባትን ምክያድን ክልኩል እዩ። እዚ ኸኣ ዋላ ነቶም ደገፍቲ ዝዀኑ ሓዊስካ ዝግበር ምእካብ ዝኽልክል እዩ።  

ID34

ስፖርትን ምውስዋስ ኣካላት ንእትገብር ዝወሃብ ምኽሪ

 • እንተ ሓሚምካ ካብ ዝኾነ ይኹን ንጥፈታት ተቖጠብ።
 • ዕድመኻ ልዕሊ 70 ምስ ዝኸውን፡ ኣብ ውሻጠ ዝካየዱ ንጥፈታት ክትገብር የብልካን።
 • ምፍንታት ካብ ዘይብሎም ህሞትን ምውስዋሳትን ተቖጠብ
 • ኣብ ክንዲ ኣብ ቦታ ምውስዋስ ኣካል ክዳንካ ትቕይር፡ ኣብ ገዛኻ ቀይርካ ኺድ።
 • መስተዪ ፈሳሲ፡ ማስኬራ(መሸፈኒ ገጽ) ወይ ካልእ መረቕ-ኣፍ ከመሓላልፍ ዝኽእል ነገር ምስ ካልእ ሰብ ኣይትማቐል።
 • ተጠቂምካ ምስ ወዳእኻ፡ ነቲ ብዙሓት ሰባት ዝጥቀምሉ መሳርሒ ብመምከኒ ገይርካ ድረዞ(ኣጽርዮ)።
 • ኣእዳውካ ሳምናን ማይን ወይ ኣልክሆል ናይ ኢድ ገይርካ ብደንቢ ኣጽርዮ።
 • ኣብ ናይ ስፖርቲ ቦታታት፡ኣብ መሐንበሲ ቦታ፡ኣብ ናይ ጂምናስቲክ ቦታን ኣብ ካልኦት መወሳወሲ ቦታታትን ካብ ካልኦት ሰባት ፍንትት ኢልካ ርሕቐትካ ሓሉ።

ID35

ምኽሪ ንክለባት ስፖርት

 • ኣብ መንጎ ስፖርተኛታት ዘይምፍንታታት ክህሉ የብሉን።
 • ዝከኣል እንተኾይኑ ታዕሊም ወይ ልምምድ ኣብ ግዳም ይገበር።.
 • ብዝሒ ተዓዘብቲ ስፖርት ደረት ይገበረሉ። ዘይምፍንታት ክህሉ የብሉን።

ID38

መለማመድን መዐለምን ቦታታት ክፉታት ክኾኑ ፉቚድ’ዩ


ኣካላዊ መወሳወሲ ቦታ(ጂም)፡ መሐንበሲ ቦታታትን ናይ ስፖርቲ ኣዳራሻትን ክፉታት ኮይኖም ክቕጽሉ ፉቚድ ይኹን ደኣ’ምበር፡ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ጠንቅታት ክኾኑ ዝኽእሉ ሓደጋታት ንምንካይ ግን ኣድለይቲ ዝኾኑ ምምሕያሻት ክግበሩ ኣለዎም። እቶም ንጥፈታት ዘዳልዉ፡ ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ብዘዳለዎ መተመኒ ስግኣት (riskbedömnings verktyg) ተጠቂሞም፡ ግምገማ ስግኣት ከካይዱ ይግበኦም።

Uppdaterades