ምስፍሕፋሕ ተላባዒ ለበዳ ብኸምዚ ክድረት ይኽእል

ነዚ ሓድሽ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምንካይ ብሓባር ክንተሓጋገዝ ኣገዳሲ እዩ።
Uppdaterades

ነዚምልባዕናይ’ዚለበዳንምቝጻይተሓባበር

ነዚምስፍሕፋሕኮሮና-ቪሩስንምዕጋቱመታንክንክእል፥ናይኵላትናምትሕብባርኣዝዩኣድላዪነገርእዩ።

 • ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስ ዚህልወካ፡ ኣብ ገዛ ጽናሕን ተመርመርን። ናይቶም ምልክታት ዝርዝር ኣብ ናይዚ ገጽ'ዚ ታሕተዋይ ወገን ተመልከት።
 • ምስ ብጾት ክትራኸብ ከሎኻ፡ ኣብ ደገ ይኹን፣ ምስቶም ኩሉ ግዜ ዘይትረኽቦም ሰባት ክትራኸብ ከሎኻ ድማ ርሕቀትካ ሓሉ።
 • ክሳዕ ዚከኣለካ፡ ነቲ ስራሕካ ኣብ ገዛኻ ኾንካ ኣሰላስሎ።
 • ኣእዳውካ ኩሉ ግዜን፡ ብጥንቃቐን ተሓጸብ፡ ወይ ድማ ናይ ኢድ ኣልኮል ኣዘውትር።
 • ክሳዕ ዚከኣለካ ብውሑስ ንለበዳ ዚምልከት መገዲ መገሻኻ ፈጽም።
 • ነቶም ዕድመኦም 70 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑ ወይ ድማ ኣብቲ ተነቃፊ ጉጅለ ዘለዉ ሰባት ክትበጽሖም ከሎኻ ተጠንቀቕ። በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ከመይ ጌርካ ብውሑስ መገዲ ምስ ሰባት ክትራኸብ ከም ዘሎካ  ዚገልጽ ሓበሬታ ኣለዎ። (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ)

ID2

ልሙዳት ምልክታት-ሕማም ናይ ኮቪድ-19

 •  ምስዓል
 •  ረስኒ
 •  ጸገማት-ምትንፋስ
 •  ዓፈፍ-ምባል
 • መዕበስቲ-ኣፍንጫ

 •  ቃንዛ-ጎሮሮ
 •  ሕማም-ርእሲ
 •  ቃንዛ ጭዋዳታትን ሓላኺቶታትን
 •  ከምልሰካ ምድላይን እዮም
 • ድኹም ናይ ምሽታትን ምስትምቓርን ዓቕሚ
 • ውጽኣት

ሓደናይኮቪድ-19” ሕማምዝሓዞሰብ፥ሓደወይብዙሓትካብዞምምልክታት-ሕማምከርኢይኽእልዩ።እቲሕማምኣብቲናይመተንፈሲላዕለዋይኣካልኪሕዘካኸሎ፥ንገለጊዜናይምሽታትን፡ጣዕሚናይምስትምቓርንስምዒትካምጥፋእ፡ዳርጋልሙድዩ።ተቕማጥከምዚገብረልካውንተጠቒሱኣሎዩ።መብዛሕትኦምሰባት፡ቀስእናበለዝመጽእቅልልዝበለሕማምዚገብረሎም።በቲኣብገዝኦምዝገብርዎክንክንድማ፥እቲሓማምባዕሉይሓድጎም።ገለሰባትግንብጽኑዕዝሓሙኣሎዉ፥ንኣብነትሽግርናይምትንፋስንረኽሲ-ሳምቡእንይገብረሎምዩ።

ID13

ምስ እትሓምም ወይ ምልክታት ምስ ዚህልወካ

 • እቲ ምኽንያት፡ ኮቪድ-19 ምዃኑ ወይ ዘይምዃኑ ኣረጋጊጽካ ክትፈልጥ ስለ ዘይትኽእል፡ ወላ'ውን ቀሊል ሕማም እንተ ተሰሚዑካ ኣብ ገዛ ጽናሕ።
 • ተመርመር። ኣባጽሕን ክሳዕ'ቶም ኣብ ኣጸደህጻናት ዚምሃሩ ህጻናትን ንቐጻሊ መልከፍቲ ብዚምልከት፡ መርመራ ኪገብሩ ይግባእ። ንመርመራን ንመልስን ክትጽበ ከሎኻ ልክዕ ኮቪድ-19 ከም ዝሓዘካ ክትዋሳእ ይግበኣካ፡ ብኻልእ ኣዘራርባ፡ ኣብ ገዛ ጽናሕ፡ ካብ ጥቡቕ ምርኻብ ተቖጠብ፡ ጽሬትካ ድማ ብጥንቃቐ ሓሉ።
 • እቲ መርመራ፡ ኮቪድ-19 ከም ዘሎካ ምስ ዘርእይ፡ ካብቲ ዝሓመምካሉ ግዜ ጀሚርካ ብውሕዱ ንሸውዓተ መዓልታት ኣብ ገዛ ክትጸንሕ ይግበኣካ። ኣብተን ክልተ ናይ መወዳእታ መዓልታት ጽቡቕ ኪስምዓካ ኣለዎ፡ ረስኒ ድማ ኪህልወካ የብሉን። ብድሕር'ዚ ናብ ስራሕካ ወይ ቤትትምህርትኻ ወይ ናብ ካልእ ንጥፈታትካ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ። 
 • ኣብ ገዛ ተዓጾ። ሓደ ሰብ ኣብ ገዛ ንኽንደይ ግዜ ኪጸንሕ ከም ዚግብኦ ዚገልጽ ሓበሬታ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ID123

ምስ ሓደ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ተራኺብካ እንተ ኔርካ፡ ብድሕሪኡ ድማ ምልክታት ሕማም ምስ ዚህልወካ

ምስ ሓደ ኮቪድ-19 ዝሓዞ ሰብ ተራኺብካ እንተ ኔርካ'ሞ ገለ ምልክታት ምስ ዚረኣየካ፡ ከምቲ ኣብቲ ላዕሊ ''እንተ ሓሚምካ'' ዚብል ኣርእስቲ ዘሎ ግበር። ኣብ ስድራቤትካ ኮቪድ-19 ዝሓዞ ሰብ ምስ ዚህሉ፡ ነቲ ኣብ ትሕቲ ''ሓደ ኣብ ስድራቤትካ እተረጋገጸ ኮቪድ-19 ዝሓዞ ምስ ዚህሉ'' ዚብል ኣርእስቲ ኣንብቦ፡ ኣብኡ ድማ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ ኪሕበረካ እዩ።
ID124

ምስ ሓደ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ተራኺብካ እንተ ኔርካ፡ ብድሕሪኡ ድማ ምልክታት ሕማም ምስ ዘይህልወካ

ምስ ሓደ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ተራኺብካ እንተ ኔርካ፡ ብድሕሪኡ ድማ ምልክታት ሕማም ምስ ዘይህልወካ፡ ገና ክትልከፍ ከም እትኽእል ሕሰበሉ። ኣብቲ ናይ ምፍልፋል ጀርም ግዜ፡ ገለ ምልክታት ከይህልወካ ኣስተብህል። እዚ ናይ ምፍልፋል ግዜ፡ ካብቲ እተለኸፍካሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳዕ'ቲ ምልክታት እተርእየሉ ግዜ እዩ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ 5 መዓልታት ይወድስ፡ ግን ከኣ ኣብ መንጎ 2ን 7ን መዓልታት ይፈላለ እዩ፡ ሓድሓደ ግዜ ድማ ክሳዕ 14 መዓልታት እውን ይወስድ እዩ።
ኣብቲ ግዜ ምፍልፋል ጀርም፡ ምስ ካልኦት ሰባት ጥቡቕ ምርኽኻብ ኣይሃሉካ። ዝከኣል እንተ ኾይኑ ድማ ካብ ገዛ ኴንካ ስራሕ።  
ID46

ሓደ ሰብ ኣብቲ ስድራቤት ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስ ዚህሉዎ

 • ካብቲ ዝሓመመ ሰብ ብውሕዱ ናይ ዝርጉሕ ኢድ ርሕቀት ይሃሉኻ።
 • ብዚከኣለካ መጠን ኩሉ ግዜ ኣእዳውካ ብማይን ሳምናን ክሳዕ እንተ ወሓደ ን20 ካልኢት ተሓጸብ።
 • ምልክታት ከይረኣየካ ብማለት ቀጻሊ ኣስተብህል። እዚ ኣብቲ ምሉእ ናይ ምፍልፋል ግዜ ማለት እዩ (2-14 መዓልታት፡ በቲ ልሙድ ድማ 5 መዓልታት)።
 • እንተ ተኻኢሉ፡ ኣብ ገዛኻ ኴንካ ነቲ ስራሕ ኣሳልጦ።

ID97

ሓደ ሰብ ኣብቲ ስድራቤት እተረጋገጸ ኮቪድ-19 ምስ ዚህሉዎ

 • ምልክታት ሕማም ይሃሉኻ ኣይሃሉኻ ብዘየገድስ፡ ንመርመራ፡ ምስ ክፍሊ ክንክንን ጥዕናን ተራኸብ። ኣብ ገዛ ጽናሕ፡ ካብ ጥቡቕ ምርኻባት ድማ ተቖጠብ። ነቲ ዘጥፋእካዮ ኣታዊታት ንምትካእ፡ ንቤት ጽሕፈት ውሕስነት ካሳ/ፎርሸክሪንካሳን ብዛዕባ ናይ መልከፍቲ ድጎማ ክትሓትት መሰል ኣሎካ።

 • ኣቐዲምካ ንኮቪድ-19 ፖዚቲቭ ተባሂልካ እንተ ኔርካ፡ ወይ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ጸረ-ኣካል ከም ዘሎካ እንተ ተረጋጊጹ፡ እቲ መምርሒ ኣይምልከተካን እዩ።

 • ካብታ ካልአይቲ ናይ ክታበት ዶዝ ጀሚሩ ድሕሪ ክልተ ሰሙናት፡ ምልክታት ሕማም ምስ ዘይህልወካ፡ ካብ ገዛ ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ፡ ወላ'ውን ሓደ ምሳኻ ዚነብር ሰብ ርጉጽ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ እንተ ሃለዎ። ንስኻ ወይ ካልእ ኣብቲ ቤተሰብ ዚነብር ሰብ እንተ ሓሚሙ፡ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ ብዚምልከት ኣብ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መርበብ ሓበሬታ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ID93

እቲ ንኣጸደህጻናት ዚኸይድ ህጻን ምልክታት ምስ ዚረኣዮ

 • እቶም ኣብ ናይ ኣጸደህጻናት ዕድመ ዘለዉ ቆልዑ፡ ምልክታት ኮቪድ-19 ስለ እተራእዮም ኪምርመሩ ከም ዘይብሎም፡ ይሕብር በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና።
 • እቲ ህጻን ምልክታት ምስ ዚረኣዮ፡ ክሳዕ'ቲ ምልክታት ዘሎ፡ ኣብ ገዛ ይጽናሕ፡ ብድሕሪኡ'ውን ክልተ መዓልታት ይጽናሕ።
 • እተን ሸውዓተ መዓልታት ብዘይ ሕማም ምስ ዚሓልፋ፡ እተን ዳሕሮት ክልተ መዓልታት ድማ ረስኒ ምስ ዘይህሉዎ፡ ወላ'ውን ቅልል ዝበለ ምልክታት፡ ከም ቅልል ዝበለ ሰዓልን ናይ ኣፍንጫ ጸረርታን ይሃሉዎ፣ እቲ ህጻን ናብቲ ኣጸደህጻናት ኪምለስ ይኽእል እዩ።

ID128

ተኸቲብካ እንተ ኾንካ


•    እተኸትቡ ሰባት፡ ሰለስተ ሰሙናት ድሕሪ ቀዳመይቲ ክታበት ኣብ ገዛ ምስ እተፈላለዩ ሰባት ኪራኸቡ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ድኳናት ከይዶም እውን ኪሽምቱ ይኽእሉ ኢዮም።
•    ይኹንምበር ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ሕማም ምስ ዚስምዖም ነቲ መሰረታዊ መምርሒ ብምስዓብ ኣብ ገዛ ኪጸንሑን ኣእዳዎም ኪሕጸቡን ርሕቀቶም ኪሕልዉን ይግባእ።
ID47

ንመሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ዚምልከት ምኽሪ  

ID90

ምልክት-ሕማም ዘይብልካስ - ንሰብ ምልጋብ 

ሕማም ናይ ለብዳ፡ ካብ ሓደ ምልክት-ሕማም ዘሎዎን - ካብ ዘይብሉን ሰብ ከጋጥመካ ይኽእል’ዩ። ካብቲ ኣብዚ እዋን’ዚ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ተበጺሑ ዘሎ ተምኩሮ፥ እቲ ብዘይ ምልክት-ሕማም ዘጋጥም ምትሕልላፍ ለበዳ፥ ብንኡስ ደረጃ ዘጋጥም ኪኸውን ከሎ፥ እቲ ብምልክት-ሕማም ዘሎዎም ሰባት ዝተሓላለፍ ለበዳ ግን፥ እቲ ዝዓበየ ክፋል ምዃኑ እዩ።  

ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ኣቲኻ ዝበለጸ ኣንብብ  (እዚ ገጽ’ዚ ብሽወደንኛ ዝተጻሕፈ’ዩ)