ምስ ቫይረስ ኮረና ዝተተሓዙ ዜናታት

Uppdaterades

2022-04-04 N2211

ነቶም ዕድሚኦም 65ንን ካብኡ ንላዕልን ዝኾኑ ሰባት ዚምልከት ኣንጻር ኮቪድ -19 ዝኾነ ራብዓይ ዶስ ክታበት

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቶም ዕድሚኦም 65ን ካብኡ ንላዕልን ዝኾኑ ሰባት ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝኾነ ራብዓይ ዶስ ክታበት ንኺወስዱ ይሕብር።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣቐዲሙ ነቶም ኣብ ፍሉይ ናይ ክንክን ገዛውቲ ዚቕመጡ ኣረጋውያንን (SÄBO) ነቶም ዘቤታዊ ኣገልግሎትን ዘቤታዊ ክንክን ዘለዎም ሰባትን፡ ኣንጻር ኮቪድ-19 ራብዓይ ዶስ ክታበት ንኺወስዱ ሓቢሩ ነይሩ። ካብ ሕጂ ንንየው ግን፡ እዚ ነቶም ዕድሚኦም 65ንን ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑን፡ ከምኡውን ካብ 18-64 ዝዕድሚኦም ኮይኖም ካብ ደሓን ክሳዕ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ኢምዩኒቲ ጉድለት ዘለዎምን እውን ይምልከቶም ኢዩ።

እዚ ካልኣይ መመላእታ ዶስ ካብቲ ኣቐዲሙ እተዋህበ ክታበት ድሕሪ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኪውሰድ ይግባእ። ነቶም ናይ ኢምዩኒቲ ጉድለት ዘለዎም ሰባት ግን እቲ ግዜ ናብ ስለስተ ኣዋርሕ ወሪዱ ኣሎ።

ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ሽወደንን ይቕጽል ኣሎ፡ ኣብ ገለ ክፋላት ኤውሮጳ ድማ ይውስኽ ኣሎ። እቶም ዕድሚኦም 65ንን ልዕሊኡን ዝኾኑ ሰባት ካብቲ ናይ መወዳእታ ዝወሰዱዎ ናይ ክታበት ዶስ ጀሚሩ ዛጊት ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኪኸውን ቀሪቡ ኣሎ፡ በዚ መገድ'ዚ ድማ እቲ ናይቲ ክታበት ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ብምንዋሕ ግዜ ይጎድል ኣሎ።

እዞም ሕጂ ኣብ ግዜ ጽድያ ራብዓይ መመላእታ ዶስ ዚወስዱ ዘለዉ፡ ኣብ ቀውዒ ሓዲሽ መመላእታ ዶስ ንኺወስዱ ተኽእሎ ኣሎ፡ እዚ ድማ ቅድሚ ክረምቲ ምምጻኡ ነቲ ምክልኻል የጠንክሮ ኢዩ። በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነዚ ብዚምልከት ኣብ መወዳእታ ዓመት ውሳኔ ኪወስድ ኢዩ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣንብብ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2022-03-28 N2210

ሃገርሽወደንነቲካብኩለንሃገራትናብኣዝቐንዐንጕዕዞዚምልከትናይምእታውክልከላኣልዒላቶኣላ

ካብ ሚያዝያ 1-2022 ጀሚሩ፡ እቲ ካብ ወጻኢ ሃገራት  EU/EES  ናብ ሽወደን ንምእታው ዚግበር ጕዕዞ ኣመልኪቱ ተዋሂቡ ዝነበረ ክልከላ ተሪፉ ኢዩ። ስለዚ፡ ዝኾነ ናብ ሽወደን ዚጕዓዝ ሰብ፡ ናይ ክታበት ወይ ናይ ምርመራ ምስክር ኣየድሎዮን ኢዩ። 

2022-02-14 N2209

ነቶም ንኸቢድ ሕማም እተቓልዑ ሰባት ካልኣይ መመላእታ ዶስ የድልዮም ኢዩ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቶም ኣብ ፍሉይ መንበሪ ኣረጋውያን (SÄBO) ዚቕመጡን ናይ ገዛ ኣገልገልቲ ወይ ኣለይቲ ዘለዉዎምን፡ ከምኡውን ኩላቶም ዕድሚኦም 80ን ልዕሊኡን ዝኾኑ ሰባት፡ ካልኣይ መመላእታ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ኪወስዱ ይሕብር። እታ ካልአይቲ መመላእታ ዶስ፡ ድሕሪ'ታ ቀዳመይቲ፡ እንተ ቐልጠፈ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ጸኒሓ ትወሃብ።

ኣብዘን ዝሓለፋ ሰሙናት እቲ ናይ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝርጋሐ ኣብቶም ንኸቢድ ሕማም እተቓልዑ ሰባት እውን ወሲኹ ኣሎ። ከም ኣብነት ድማ ነቶም ናይ ፍሉይ ኣባይቲ ኣረጋውያን (SÄBO) ተቐማጦ ክንጠቅስ ንፈቱ።

እቲ ብኸቢድ ሕማም ናይ ምጥቃዕ ዘሎ ተኽእሎታት ምስ ዕድመ እናወሰኸ ኢዩ ዚኸይድ። ክታበት፡ ነቲ ብኮቪድ-19 ዚመጽእ ሕማም ይከላኸል፡ ከምኡው ንኸቢድ ሕማምን ሞትን፡ ስለዚ ኣብዚ እዋን'ዚ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቶም ንኸቢድ ሕማም እተቓልዑ ሰባት ካልኣይ ናይ መመላእታ ዶስ ኪወስዱ ይላቦ። እዚ ድማ ነዚ ጉጅለ'ዚ ብድምር ራብዓይ ናይ ክታበት ዶስ ማለት ኢዩ።  

እቲ ምኽሪ/ለበዋ ነዞም ዚስዕቡ ይምልከት፥

 • እቶም ኣብ ፍሉይ መንበሪ ኣረጋውያን (SÄBO) ዚቕመጡ ሰባት
 • ኣብ ገዝኦም ኣገልጋሊ ዘለዎም ወይ ኣላዪ ዘለዎም
 • 80 ዓመት ዝዕድሚኦምን ካብኡ ንላዕልን

እተን ወረዳታት ነቲ ካልኣይ መመላእታ ዶስ እንተ ቐደመ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ድሕር'ዚ ዚካየድ ዘሎ ናይ መመላእታ ዶስ ኪጅምራኦ ይጽውዓ ኣለዋ። እቲ ናይ ክታበት ስራሕ ኣብተን ወረዳታት ካብ ሻምናይ ሰሙን ኪጅምር ኢዩ።

ኣብዚ እዋን'ዚ እቲ ተወሲኑ ዘሎ ክታበት፡ ምሉእ ዶስ ኮሚርናቲ Comirnaty ካብ ፊዘር/ቢዮንትከ Pfizer/Biontech፡ ወይ ፍርቂ ዶስ ስፒከቫክስ Spikevax ካብ ሞደርና Moderna ኢዩ።  

ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ብተወሳኺ ኣንብብ   (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2022-02-07 N2208 

ካብ ውሽጢ EU/EES ናብ ሽወደን ንምእታው ዝነበረ ናይ መገሻ ክልከላ ተላዒሉ

መንግስቲ ሽወደን ነቶም ካብ ኖርደንን ካልኦት ናይ EU ን EES- ሃገራት ናብ ሽወደን ንምእታው ዝነበረ ክልከላ ከልግሶ ወሲኑ ኣሎ። እቲ ውሳኔ ካብ ለካቲት 9 ኢዩ ኣብ ግብሪ ዚውዕል።

ናይዚ ለውጥ'ዚ ምኽንያት ድማ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቲ ኣብ ናይ ምእታው ሃገር ዘሎ ክልከላ፡ ብናይ ለበዳ ምክልኻል መዳይ ኪረአ ከሎ፡ ኣድላዪ ከም ዘይኮነ ስለ ዝገምገመ ኢዩ።

እዚ ናይ መንግስቲ ውሳኔ'ዚ ግን ነቲ ካብ ወጻኢ EU/EES ናብ ሽወደን ዚግበር መገሻ ኣይጸልዎን ኢዩ። ነዞም ገያሾ'ዚኣቶም እቲ ክልከላ ክሳዕ መጋቢት 31/2022 ኪቕጽል ኢዩ።

2022-02-04 N2207

ለካቲት 9 እቲ ቅየዳታት ይስረዝ

ዝበዝሑ ነቲ ለበዳ ዚምልከቱ ቅየዳታትን ህዝባውያን ምኽርታትን ካብ ለካቲት 9 ጀሚሮም ኪስረዙ ኢዮም። ካብዚኣቶም ድማ ናይ ተሳተፍቲ ቁጽሪ ደረት፡ ናይ ክታበት ምስክርን ኣብ መንጎ ብጾት ዚህልዉ ናይ ኣካላት ርሕቀትን ይርከቡ። ገለ ምኽርታትን ለበዋታትን ግን ከይተለወጡ ኪቕጽሉ ኢዮም።
እቲ ልዑል ዝርጋሐ ክታበት ምስቲ ናይ ኦሚክሮን ቫርያንት ዘስዕቦ ውሑድ ሓደጋ ሕማማት ተደሚሩ ነቲ ኣብ ኣብያተ ክንክን ዘሎ ጻዕቂ ኣጕዲሉዎ ኣሎ። ስለዚ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቶም መብዛሕትኦም ጸረ ኮቪድ-19 ዝኾኑ ስጉምትታት ካብ ረቡዕ ለካቲት 9 ጀሚሩ ኣልጊሱዎም ኣሎ። እቲ በዓልመዚ፡ ንመንግስትን ንባይቶን ኮቪድ-19 ደጊም ከም ሓደገኛ ህዝባውን ማሕበራውን ሓደጋ ከይቁጽር ኪውስን እውን ጠሊቡ ኣሎ።
ገለ ምኽርታትን ለበዋታትን ግን ከይተለወጡ ኪቕጽሉ ኢዮም። እዚ ድማ ብፍላይ ነቶም ዘይተኸትቡ ዚምልከትን ነቶም ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ሕማም ዘለዎም ኣብ ገዛ ኪጸንሑን ምስ ካልኦት ርክባት ከቋርጹን ኣለዎም ዚብል ኢዩ።

ኣብነታት ናይቶም ኣብ ለካቲት 9 ዚስረዙ ቅየዳታት

 • ጥርዚ ተሳትፎ ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ኤክስፖን ውልቃዊ ኣኼባታትን። ይኹንምበር፡ እዚ፡ ናይ መንግስቲ ውሳኔ ከድልዮ ኢዩ።
 • እቲ ኣብ መሳሰዪ ኣባይቲ ዚህሉ ግዜኣዊ ናይ ለበዳ ምክልኻል ስጉምቲ። እዚ ድማ ንናይ ተሳተፍቲ ቁጽሪ ደረት፡ ነቲ ኣብ መንጎ ብጾት ዚህሉ ናይ ኣካላዊ ርሕቅት ምሕላውን ከምኡውን እቲ ንኣሳሰይቲ ቦታታት ሰዓት 11 ምሸት ኪዕጸዉ ኣለዎም ዚብል ጠለብ ይምልከት።

ኣብ ለካቲት 9 ደው ዚብሉ ሓፈሻውያን ምኽርታትን ለበዋታትን

 • ኣብ ሓባራዊ መጎዓዝያ ኣብ ዚህሉ ጽቕጥቅጥ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ምግባር
 • ካብ ገዛ ኴንካ ምስራሕ። ይኹንምበር ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቲ ናብ ንቡር ምምላስ መስርሕ ቀስ እናበለ ኢዩ ኪትግበር ዘለዎ።
 • ኣብ ባህላውን ስፖርታውን ትርፊግዜን ዚህሉን ኣብ ውሽጢ ገዛ ንዚግበሩ ውድድራት ዚምልከትን።
 • እቲ ንትምህርቲ ኣባጽሕ ዚምልከት ከፊል ናይ ርሕቀት ትምህርቲ።

ድሕሪ ለካቲት 9 ዚቕጽሉ ምኽርታትን ለበዋታትን

 • ኩሉ ልዕሊ 12 ዝዕድሚኡ ብቕልጡፍ ኪኽተብ ይግባእ
 • ኮቪድ-19 ኪኸውን ዚኽእል ዓይነት ምልክታት ምስ ዚረኣየካ ኣብ ገዛ ጽናሕን ምስ ካልኦት ዘሎካ ኣካላዊ ርክባት ድማ ኣቋርጽን።
 • ኣባጽሕ ኮይኖም ዘይተኸትቡ ሰባት ካብ ጽቕጥቅጥ ዘለዎ ቦታን ካብ ዓቢ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዚካየድ ህዝባዊ ጽምብልን ኪቑጠቡ ይግባእ።
 • ነቶም ንሕማም ቅሉዓት ዝኾኑ ንምሕላው፡ ኣብ ክፍልታት ክንክንን ሕክምናን ከምኡውን ኣብ ናይ ኣረጋውያን ኣባይቲ ንሓደጋ ዚቕንስ ስጉምቲ ከም ቀደሙ ኪውሰድ ኢዩ።

ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ዜና ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2022-02-02 N2206

መመላእታ ዶስ ንኮቪድ-19 እንተ ነውሐ ድሕሪ ሰለስተ ኣዋርሕ ንኺውሃብ ተሓቢሩ ኣሎ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቲ መመላእታ ክታበት ካብታ ናይ መወዳእታ ፈላሚት ክታበት እንተ ወሓደ ሰለስተ ኣዋርሕ ጸኒሑ ኪውሰድ ወጢኑ ዘሎ። እቲ ኣብ መንጎ ክታበት ዘሎ ግዜ ካብቲ ዝሓለፈ ዝያዳ ሓጺሩ ኣሎ።

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቲ ብርቱዕ ናይ ኮቪድ-19 ለበዳ ምስፍሕፋሕ ኢዩ እቲ መመላእታ ክታበት ካብታ ናይ መወዳእታ ፈላሚት ክታበት ሰለስተ ኣዋርሕ ጸኒሑ ከም ዚውሰድ ገይሩዎ ዘሎ።

ኣብዚ እዋን'ዚ እቲ መመላእታ ክታበት ንኹሉ 18 ዓመት ዝመልአን ልዕሊኡን ኢዩ ኪወሃብ ተወጢኑ ዘሎ። እቲ ዝሓለፈ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ፡ ንምኽታብ ብምንም መገዲ ዚዕንቅፍ ኣይኮነን።

2022-01-26 N2205

 ብርክትዝበሉንኮቪድ-19 ዚምልከቱስጉምትታትለካቲት 9 ከቋርጹኢዮም

በዓልመዚህዝባዊጥዕናኣብዘንዚስዕባሰሙናትእቲናይኮቪድ-19 ምስፍሕፋሕብዝለዓለክፋሉኣብመወዳእታኡከምዚበጽሕገምጊሙኣሎ።እዚምስፍሕፋሕለበዳ፡ነቲናይቲህዝቢንጥፈታትብዚጸሉመገዲልዑልናይብኩራትኩነታትፈጢሩኣሎ።ስለዚ፡እቲኣብታሕሳስንጥርንእተነብረስጉምትታትጌናንኽልተሰሙናትኪጸንሕኢዩ።ብድሕር'ዚ፡እቲመንግስታዊትካል፡ነቲስጉምትታትቀስእናበለከልግሶሓሳብኣለዎ።

እቲ ናይ ውሽጢ ተሓከምቲ (ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ኮይኖም ዚሕከሙ) ጠለብ እንተ ወሰኸኳ ምስቲ ዝሓለፈ ብዝሒ ኪወዳደር ከሎ ከምቲ መጠን ናይቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ከም ዘይደየበ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይግምት። ካብ ክሊኒካት እተረኽበ ስታቲስቲክስ ከም ዚሕብሮ፡ ቁጽሪ ናይቶም ጽዑቕ ክንክን ዘድልዮም ብጽኑዕ ዝሓመሙ ሰባት ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ቁጽርን ከምቲ ቁጽሪ ናይ ውሽጢ ተሓከምትን ከም ዘይደየበ የመልክት። እዚ ድማ ብሓደ ወገን ኣብቲ ክታበት ኣብ ምክልኻል ከቢድ ሕማም ኣበርክቶ ኣለዎ ኣብ ዚብል ሓቅነትን፡ ብኻልእ ወገን ድማ ኦሚክሮን ካብቶም ዝሓለፉ ቫይሩሳት ዝቐለለ ምልክታት ኢዩ ዚህብ ኣብ ዚብል ሓቅነትን ይምርኮስ።

– ንምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ዚምልከቱ ስጉምትታት ከከምቲ ኩነታቱ እምበር ኣመና ቀይድቲ ኣይኪኾኑን ኢዮም። ናይ ክታበት ስፍሓት እናወሰኸ ብምኻድ ነቲ ናይ ማሕበረሰብ ንጥፍታት ምስ ዚጸልዎን እቲ ናይ ኮቪድ-19 ናይ ሕማም ምዕባለ ድማ ብመሰረቱ ምስ ዘይልወጥ፡ ኣብ 9 ለካቲት ገለ ስጉምትታት ከልግሱ ኢዮም። ይኹንምበር ነቶም ነቲ ሕማም ኣዚዮም ቅሉዓት ዝኾኑ ክንከላኸለሎም ይግባእ፡ ስለዚ ድማ ኩሉ ሰብ ብእተኻእለ መጠን ኪኽተብ ይግባእ፡ ትብል ካሪን ታግማርክ ቪሰል፡ ጠቕላሊት ዲረክተር።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ኣብ መጀመርያ ናይታ እትመጽእ ሰሙን ነቲ ስጉምትታት ንምቁራጽ ዚምልከት መደብ ኪውስን ኢዩ። ብድሕሪኡ፡ እቲ መንግስታዊ ትካል ነቲ ምቁራጽ ዚምልከት ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ኪህብ ኢዩ።

ብተወሳኺ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

 

 

2022-01-20 N2204 

ንኮቪድ-19 ዚምልከት እተለወጠ ኣገባብ መምርሒ

ኣብዚ እዋንዚ፡ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቲ ሓደ ሰብ ባዕሉ ወይ ካልእ ኣብቲ ቤተሰብ ምስ ዚሓምም ካብ ስራሕ ወይ ካብ ትምህርቲ ኣቋሪጹ ኣብ ገዛ ኪጸንሕ ኣለዎ ዚብል ኣገባብ መምርሒ ይልውጦ ኣሎ። ከምዚ ዚገብር ዘሎ ድማ እቲ ምስፋሕፋሕ ኮቪድ-19 ኣብ ዝወሰኸሉ እዋን ኣብ ብዙሓት ትካላት ናይ ሰራሕተኛታት ብኩራት ንምቕናስ ኢዩ። በዓልመዚ ህዝባዊ
ጥዕና፡ ነቲ ናይ መርመራ ቀዳምነት ዚውስን መምርሒ እውን ዳግማይ ይርእዮ ኣሎ።

ዝርጋሐ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣዚዩ ልዒሉ ኣሎ፡ ምውሳኹውን ይቕጽል ኣሎ። ኣብቲ ናይ ክንክን ጥዕና ትካላት እውን እቲ ስራሕ ይጽዕቕ ኣሎ። እቲ ዝርጋሐ ለበዳ ኣብቶም ኣብ ማሕበረሰብ ኣድለይቲ ዝኾኑ ንጥፈታት፡ ናይ ሰራሕተኛታት ዋሕዲ የኸትል ኣሎ። ከምዚ ዚኸውን ዘሎ ድማ ብዙሓት ይሓሙን ኣብ ገዛ ኮይኖም ንደቆም ይከናኸኑን ስለ ዘለዉ ወይ ድማ ብምኽንያት ኣብ ሓንቲ ስድራቤት ናይቶም ነበርቲ ኣገባብ መምርሒታት ብምህላዎም ኢዩ። ስለዚ፡ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ብዙሕ ናይ ለውጥን ሕድገትን ውሳኔታት ገይሩ ኣሎ፡ እዚኣቶም ድማ ነቲ ናይ ለበዳ ዝርጋሐ ዕድላት ብዘይውስኽ መገዲ ኢዮም ተወሲዶም ዘለዉ።
ኣብዚ እዋንዚ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ከምዚ ዚስዕብ ናይ መምርሒታት ለውጢ ገይሩ ኣሎ፥
ኣብቲ ስድራቤት ሓደ ሰብ ምስ ዚሓምም፡ ካብ ስራሕን ትምህርትን ኣቋሪጽካ ኣብ ገዛ እትጸንሖ ግዜ ካብ ሸውዓተ ናብ ሓሙሽተ መዓልታት ወሪዱ ኣሎ፡ እዚ ድማ እቲ ኣባል ስድራቤት ምልክታት ሕማም ካብ ዚረኣዮ ግዜ ይቑጸር።

እዞም ዚስዕቡ ጉጅለታት ካብቲ ሓደ ሰብ ኣብ ቤተሰብ ምስ ዚሓምም ካብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ኣቋሪጽካ ኣብ ገዛ ጽናሕ ዚብል መምርሒ ናጻ ኢዮም፥
• እቶም በቲ መመላእታ ዶስ (ሳልሳይ ዶስ) እተኸብቱ
• ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሒዙዎም ዝነበረ
• ናይ ለበዳ መቐነሲ ስጉምትታት ዘተኣታትዉ፡ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣገደስትን ኣድለይትን ኮይኖም፡ ግን ነዚ ናይ ሕድገት ረቛሕታት ዘየማልኡ ትካላት። ኣገዳስነት ስራሕ ብተወሳኺ ብMSB ይውሰን። እቶም ወሃብቲ ስራሕ ነቶም ዚምልከቶም ይሕብሩ።
እቶም እተረጋገጸ ናይ ኮቪድ-19 ሕማም ዘለዎም ሰባት እቲ ኣብ ገዛ ዚጸንሑሉ ግዜ ናብ ሓሙሽተ መዓልቲ ወሪዱ ኣሎ። ኣብ ዝመጽእ እዋን እውን እቲ ሰብ ካብ ሕማም ዝሓወየን ን48 ሰዓታት ድማ ረስኒ ዘይብሉን ኪኸውን ይግባእ።
እቶም ብሰንኪ ብኮቪድ-19 ዝሓመመ መናብርቶም፡ ኣብ ገዛ ኪጸንሑ ዘለዎምን ካብቲ ካብ ስራሕን ትምህርትን ኣቋሪጽካ ኣብ ገዛ ምጽናሕ ንዚምልከት ናይ መምርሒ ኣገባብ ናጻ ዝኾኑን፡ ብዚከኣል መጠን ምስ ሰብ ኪለግቡ የብሎምን፡ ካብ ስራሕን ትምህርትን ወጻኢ ድማ ኣካላዊ ርሕቀቶም ኪሕልዉ ይግባእ። ኩላቶም፡ ወላውን እቶም ናጻ ዝኾኑ፡ ብዚከኣል መጠን ብቐዳምነት ካብ ገዛ ኮይኖም ኪሰርሑ ይግባእ።
እቶም ካብ ምልክት ሕማም ናጻ ምስ ኮንካ ንናይ ቤተሰብ ምርኽኻብ ዚምልከቱ ናይ ሕድገታት ምኽርታት፡ በተን ወረዳታት ኢዮም ዚትግበሩ። እዚ፡ ኣብ እተፈላለያ ወረዳታት እተፈላለየ ግዜ ኢዩ ዚወስድ። እቲ ካብተን ወረዳታት ዚወጽእ ሓበሬታታት ኢዩ ተቐባልነት ዘለዎ።
ን PCR-ምርመራ ዚምልከት ቀዳምነት
በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ኣብቲ መሰጋገሪ ግዜ፡ እተን ወረዳታት ነቶም ኣብ ስራሕ ብኣካል ኪህልዉ ዘየድልዩ ሰባት ዝተሓተ ናይ መርመራ ቀዳምነት ኪወሃባ ይሕብረን። እቶም ኪምርመሩ ተኽእሎ ዘይብሎም ሰባት ኣብቲ ግዜ ሕማም ብእተኻእለ መጠን ካብ ገዛ ወጻኢ ምስ ሰብ ርክብ ኪህሉዎም ኣይግባእን።
እቶም ንባዕላቶም ናይ ጸረ-ጂን መርመራ ማለት ቅልጡፍ መርመራ ድሕሪ ምውሳድ ፖዚቲቭ ውጽኢት ዝረኸቡ ሰባት፡ ንነብሶም ከም ብኮቪድ-19 እተለኽፉ ገይሮም ኪወስዱዋ ይግባእ። ይኹንምበር፡ እቲ ባዕልኻ ብእትገብሮ መርመራ ዚርከብ ነጋቲቭ ውጽኢት፡ ኮቪድ-19 የብልካን ማለት ኣይኮነን። እቶም ምስ ሓደ ናይ ጂን መርመራ ብምግባር ፖዚቲቭ ዝኾነ ሰብ ዚቕመጡ ሰባት፡ ኣብ ገዛ ኪጸንሑ ይግባእ፡ እዚ ድማ ነቶም ቅድመ-ትምህርቲ ዝዕድሚኦምን ህጻናት ተመሃሮን እውን ይምልከት ኢዩ፡ ግን ነቶም ኣብ ናጻ ዝኾኑ ጉጅለ ዘለዉ ሰባት ኣይምልከቶምን ኢዩ።

2022-01-19 N2202-2203

ንመርመራ ኮቪድ-19 ዚምልከት ለውጢታት

እቲ ናይ ኮቪድ-19 ዝርጋሐ መልከፍቲ ይብርትዕ ኣሎ፡ ጌና'ውን ኪውስኽ ትጽቢት ኣሎ። ስለዚ፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣብቲ መርመራ ግዜያዊ ናይ ቀዳምነት ኣገባብ ኪገብር ኣሚሙ ኣሎ። ከምዚ ዚገብር ዘሎ ድማ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ክንክን ስራሕ ጻዕቂ ንምቕናስ ኢዩ።

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቶም ምልክት ሕማም ዘለዎም ሰባት ቀዳምነት ኪወሃቦም ኣለዎ። ሓደ ሰብ ኣብቲ ስድራቤቱ ብኮቪድ-19 እተለኽፈ ሰብ ምስ ዚህሉ፡ ኩሉ ኣባል ስድራቤት ምልክታት ኮቪድ ከይህሉዎ ከስተብህልን ኣብ ገዛ ኪጸንሕን ይግባእ።

ሓደ ሰብ ርጉጽ ኮቪድ-19 ምስ ዚህሉዎ፡ መርመራ ምስ ገበረ፡ እቶም ምስኡ ዚቕመጡ ኣባላት ስድራቤት ንሸውዓተ መዓልታት ኣብ ገዛ ኪጸንሑ ይግባእ። እዚ ድማ ምልክታት ሕማም ይሃሉዎም ኣይሃሉዎም ብዘየገድስ ኢዩ። በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቲ ኩሉ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝነበረ ሰብ ንኮቪድ-19 ብዚምልከት ኪምርመር ኣለዎ ዚብል ለበዋ ሰሪዙዎ ኣሎ።

2022-01-13 N2200

መንግስቲ ኣብ መሳሰዪ ቦታታትን ካልእ ቦታታትን ናይ ክታበት ምስክር የተኣታቱ

መንግስቲ ንበዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ካብ 12 ጥሪ ጀሚሩ ኣብ መሳሳዪ ቦታታትን ካልእ ንጽቕጥቅጥን ናይ ለበዳ ምስፍሕፋሕን ዕድላት ብፍላይ ዘወስኹ ቦታታትን፡ ናይ ክታበት ምስክር ንኸተኣታቱ ተኽእሎ ይህቦ። እዚ ናይ ክታበት ምስክር ዚተኣታቶ ምዃኑን መኣስ ዚተኣታቶ ምዃኑን ኣብቲ ናይቲ ለበዳ ምዕባለ እተመሰረተ ኢዩ።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ካብ ጥሪ 12 ጀሚሩ ኣብ መሳሰዪ ቦታታትን ናይ ትርፊ ግዜን ባህልን ቦታታትን፡ ናይ መሸጣ ቦታታትን ናይ ውልቂ ኣኼባታትን ኣብ ነዊሕ ህዝባዊ መጎዓዝያን ናይ ክታበት ምስክር ንኽዝውተር ዘፍቅድ መምርሒ ንኸተኣታቱ መንግስቲ ወሲኑ ኣሎ።

እቲ ውሳነ፡ ነቲ ንምስክር ክታበት ዚምልከት መምርሒ ኣብቶም እተጠቕሱ ቦታታት ብቐጥታ ይተኣታቶ ዚብል ኣይኮነን። ይዝውተር ምዃኑን መኣስን ዚውስኖ፡ ናይቲ ለበዳ ምዕባለን፡ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣብቲ ምዝውታር ምስክር ክታበት ኣብ ልዕሊ ለበዳ ዘለዎ ናይ ምክልኻል ኣድማዕነት ብኸመይ ከም ዚግምግሞን ኢዩ።

ገለ ካብ ምስክር ክታበት ናጻ ዝኾኑ ጉጅለታትን ቦታታትን
እቲ ናይ ክታበት ምስክር ኣብ መሳሰዪ ቦታታትን ኣብ ካልእ ቦታታትን ግዜያዊ ምስ ኮነ፡ እቶም ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦምን እቶም ብምኽንያት ሕማም ኪኽተቡ ዘይከኣሉን፡ ምስክር ክታበት ካብ ምርኣይ ናጻ ኢዮም።
ብመሰረት ውሳነ መንግስቲ፡ እቲ ናይ ክታበት ምስክር ኣብ ግሮሰሪን ፋርማሲን ኣብ ካልእ ኣገዳሲ ማሕበራዊ ትካላትን ኣይዝውተርን ኢዩ። ብተመሳሳሊ መገዲ፡ እቲ ዝውተራ ምስክርነት ነቲ ናይ ክታበት ምስክር ዘይብሉ ሰብ ናብ ከም ኣብነት ኣብ ውሽጢ ሰንትሩም ዕዳጋ ዚርከቡ ናይ ስኒ ሕክምና፡ ናይ ጥዕና ክንክን ወይ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ትካል ንምእታው ኪኽልክሎ ኣይግባእን።

2022-12-13 N187

ሓደስቲ ስጉምትታት ንምቕናስ ዝርጋሐ ኮቪድ-19


ካብ 23 ታሕሳስ ጀሚሩ ሓደስቲ ቀይድታትን መምርሕታትን ከም ዚህልዉ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይሕብር። ብዚከኣል መጠን ኩላቶም ካብ ገዛ ኮይኖም ኪሰርሑ ይሕበሩ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ገዛ ኮይኑ ካብ 20 ዚበዝሑ ሰባት ዘሳትፍ ህዝባዊ ጽምብላትን ፌስታታትን ብዚምልከት እቶም ተሳተፍቲ ኮፍ ኪብሉ ኣለዎም። እዚ ድማ ንወጋሕ ትበል ለይትን ኮንሰርትን ተያትራትን ይምልከት።

ናይዚ ስጉምት'ዚ ዕላማ፡ ነቲ ኣብ ማሕበረሰብ ዚህሉ ምርኻባት ብምቕናስ ነቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ንምቕናስ ኢዩ፡ ብፍላይ ድማ ኣብቶም ኣብ ከምዚ ኩነታት ምስታፍ ልምዲ ዘይነበሮም ሰባት።
ካብ ታሕሳስ 23 እዚ ዚስዕብ ኣብ ግብሪ ይውዕል፥

• ኩሉ ሰብ ካብ ጽቕጥቅጥ ዝመልኦ ቦታ ከልግስ ይግባእ።
• ብመጠን ናይቲ ስራሕ ባህርይ፡ ኩሉ ሰብ ካብ ገዛ ኮይኑ ኪሰርሕ ይግባእ።
• ኣብ ናይ ደገ መሸጣን ናይ ንግዲ ቦታን ናይ ባህሊ ጽምብላትን ናይ ትርፊ ግዜ ንጥፈታትን፡ ንሓደ ሰብ 10 ትርብዒት ሜትሮ ኢዩ ዚፍቀድ
• ሞያዊ ልምምድ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዚካየድ ናይ ስፖርት ንጥፈታት ክልኩል ኢዩ። ይኹንምበር፡ ስሩዓት ናይ ልምምድን ግጥማትን ውድድርን ንጥፈታት ኪቕጽሉ ይኽእሉ ኢዮም።

• ናይ ለብዳ ምክልኻል ስጉምቲ ንትምህርቲ ኣባጽሕ ይምልከት፡ ምኽንያቱ ድማ ጽቕጥቅጥን ብዝሒ ዘለዎ ምትእኽኻብን ንምውጋድ ኢዩ። ናይ ቀረባ ትምህርቲ ምህላው ቀንዲ መምርሒ ኢዩ፡ ግን ኣብ ዩኒቨርሲቲን ኮለጃትን ነቲ ምትእኽኻብ ስሑው ንምግባር ብማለት ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ኪዝውተር ይግባእ።

• ኣብ ናይ መሳሰዪ ቦታታት፡ ነቶም ኮፍ ዚብሉ ተገልገልቲ ጥራይ ኢዩ ዚፍቀድ፡ ኣብ መንጎ ብጾት ድማ ናይ ሓደ ሜትሮ ኣካላዊ ርሕቀት ኪህሉ ይግባእ።

• ኣብ ውሽጢ ገዛ ዚካየዱ ካብ 20 ንላዕሊ ሰባት ዘሳትፉ ህዝባውያን ጽምብላትን ፍጻመታትን፡ ወላውን ናይ ክታበት ምስክር ይሃሉዎም፡ እቶም ተገልገልቲ ኮፍ ዝበሉ ኪኾኑ ይግባእ።

• ብዘይ ናይ ክታበት ምስክር፡ ኣብ መንጎ ብጾት ርሕቀት ኪህሉ ይግባእ፡ ኣብ ሓደ ጉጅለ ብጾት ድማ እንተ በዝሐ 8 ሰባት ኪህልዉ ይግባእ፡ ናይቲ ተሳታፊ ቁጽሪ ድማ እንተ በዝሐ ክሳዕ 500 ኢዩ ኪኸውን ዘለዎ።
• እቲ ካብ 500 ተሳተፍቲ ንላዕሊ ዘስተናግድ ጽምብል፡ ናይ ክታበት ምስክር የድልዮ ኢዩ፡ ከምኡውን ኣካላዊ ርሕቀት ኣብ መንጎ ብጾት፣ ኣብ ሓደ ጉጅለ ብጾት ድማ እንተ በዝሐ 8 ሰባት።
ናይዚ ሓድሽ ስጉምቲ ቀንዲ ምኽንያት ምስፍሕፋሕ ናይቲ ለበዳን፡ ኣብ ክንክንን ጥዕናን ዚፈጥሮ ሰኸምን ኢዩ።

ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ዜና (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)
መንግስታዊ ዜና (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-12-22 N186

ኣብ ፍሉይ ጉጅለታት 5--10 ዓመት ዘለዉ ህጻናት ኣንጻር ኮቪድ-19 ኪኽተቡ ይግባእ

በዓልመዚህዝባዊጥዕና፡ነቶምተኣፋፊናይሳናቡእረኽሲዘለዎምኣብፍሉይጉጅለዚርከቡህጻናት፡ኣንጻርኮቪድ-19 ኪኽተቡይመክር።እዚነቶምካብ 5 ዓመትንላዕሊዝኾኑህጻናትይምልከት።

ክታበት ኮሚርናቲ ኢዩ ኪዝውተር፡ ግን ምስቲ ነቶም ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ህጻናት ዚወሃብ ዶስ ብምንጽጻር ዝተሓተ ዶስ ኢዩ ኪውሃቦም። እቶም እቲ ምኽሪ ዚምልከቶም ኣብ ፍሉይ ጉጅለ ዘለዉ ህጻናት፡ በቲ ናይ ሽወደን ማሕበር ሕክምና ህጻናት ኢዮም ዚውሰኑ። እቲ ክታበት ምናልባት ኣብ ጥሪ 2022 ይጅምር ይኸውን።

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ጉዳይ ናይቲ ንትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ዚምልከት ሓፈሻዊ ክታበት ይምርመር ኣሎ።

ተወሳኺ ሓበሬታ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ፥

ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ዜና

ናይ መድሃኒት ክፍሊ ንኮሚርናቲ ዚምልከት ሓበሬታ

ናይ ሽወደን ናይ ህጻናት ሕክምና ማሕበር ዜና

2021-12-07 N185

እቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ንኺጎድል ዚህልዉ ሓደስቲ ስጉምትታት

ናይ ኮቪድ-19 ምስፍሕፋሕ ንምጕዳል፡ መንግስትን በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕናን ሓደስቲ ስጉምትታት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ካብቶም ስጉምትታት ድማ ኣብቲ ኣብ ሓባራዊ ጉዕዞ ዚህሉ ጽቕጥቅጥ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ምዝውታር ኢዩ።

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕናን መንግስትን፡ እቲ ምዝርጋሕ ለበዳ ኣብ ሃገር ሽወደን ይውስኽ ኣሎ። ሽሕኳ ብዝተሓተ ደረጃ እንተ ኾነ። እቲ ለበዳ ንኸይቅጽል ብማለት ብዙሕ ስጉምትታት ተኣታቲዩ ኣሎ።

ሓፈሻዊ ምኽሪ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ንኹሉ ሰብ ከምዚ ዚስዕብ ኪገብር ይጠልብ፥

 • ኣብ ህዝባዊ ቦታታትን ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ ገዛ፡ እቲ ሰብ ካብ ካልእ ሰብ ኣካላዊ ርሕቀቱ ኪሕሉ ይግባእ።
 • ኣብ ህዝባዊ መጎዓዝያ ጽቕጥቅጥ ከይህሉ ብማለት እቲ እትጎዓዘሉ ግዜ ኣብቲ ጽቕጥቅት ዘይብሉ ግዜ ይኹን፡ ወይ ድማ ካልእ ናይ መጎዓዝያ መገዲ ተጠቐም፡ ንኣብነት ብእግርኻ፡ ብብሽግለታ ወይ ብማኪና ተጎዓዝ።
 • ኣብ ሓባራዊ ጕዕዞ ካብ ጽቕጥቅጥ ከተምልጥ ምስ ዘይትኽእል፡ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ተጠቐም።

ኣብ ናይ ስራሕ ቦታታት

ወሃብቲ ስራሕ ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይጽውዑ ኣለዉ፥

 • ነቶም ሰራሕተኛታትካ ኪኽተቡ ንኪኽእሉ ኣቃልለሎም፡ ከምኡውን ምልክታት ሕማም ምስ ዚህሉዎም ኣብ ገዛ ኪጸንሑ ከም ዘለዎም ብዕቱብ መገዲ ሓብሮም።
 • ነቶም ሰራሕተኛታት ኣካላዊ ርሕቅቶም ከም ዚሕልዉ ግበር፡ ንኣብነት ኣብ ኣኼባ፡ ኣብ ግዜ ቡን፡ ኣብ መቐየሪ ክዳውንቲ። ኣብ ውሽጢ ገዛ ካብ ዚግበር ብዙሕ ተሳተፍቲ ዘለዎ ኣኼባታት ተቖጠብ።
 • ነቶም ሰራሕተኛታት፡ እቲ ስራሕ ምስ ዚፈቕዶ ብዚከኣል መጠን ካብ ገዛ ኮይኖም ከም ዚሰርሑ ግበር።

እቶም ህዝባዊ መጎዓዝያ ዘካዪዱ፡ ነቲ ናይ መጎዓዝያ ስሩዕ ናይ ምብጽጻሕ ኣገባብ ኪኽተሉዎ ይግባእ።

ናይ መሳሰዪ ቦታታት

እቲ ንቤትመሳለዪ ዘካይድ ሰብ፡ እቲ ቦታ ጽቕጥቅጥ ብዘይፈጥር መገዲ ተወጋጊኑ ከም ዘሎ ንምርግጋጽ ሓላፍነት ኣለዎ።  ከምዚ ኪሃብል ከሎ፡ ብመሰረት ሓፈሻዊ ምኽሪ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቶም ኣብያተመሳሰዪ ዘካይዱ ሰባት ከም ኣብነት ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይግባእ፥

 • ቁጽሪ ናይቶም ብሓደ ግዜ ናብ መሳሰዪ ቦታ ዚመጹ በጻሕቲ ደርቶ።
 • ነቲ ኣቕሑ ቀያዪሮ፡ ምእንቲ ናጻ ቦታ ኪርከብ።
 • ኣብቲ ባይታ ናይ ርሕቀት ምልክት ሓንጽጸሉ ወይ ድማ በጻሕቲ ኣብ ነንሕድሕዶም ዚህሉዎም ናይ ኣካላት ርሕቀት ብጽሑፍ ሓብር።
 • ሪጋ ወይ መስርዕ ምስ ዚህሉ፡ ካልእ መገዲ ተጠቐም፡ ንኣብነት ናይ በዓል ተራ ቁጽሪ ወረቐት ኣዳሉ።

ገንዘባዊ ደገፍ

እቲ መንግስቲ፡ ገንዛባዊ ደገፍ እውን ወሲኑ ኢዩ።

እቲ ከም ብሓድሽ ዚተኣታቶን ዚናዋሕን ካሕሳ፡ ታሕሳስ 08/2021 ክሳዕ መጋቢት 31/2022 ኢዩ።

 • እቲ ተሰሪዙ ዝነበረ ንእተለኽፈ ሰብ ዚውሃብ ገንዘብ ዚምልከት ናይ ሓኪም ምስክር
 • ነቶም ኣብ ተኣፋፊ ጉጅለ ዘለዉ ዚምልከት ድጎማ፡ ከምኡውን ብምኽንያት ኣብ ቀረባ ግዜ ኣዚዮም ዝሓመሙ ህጻናት ዚውሃብ ናይ ወለዲ ድጎማ።
 • ንኣብነት ትምህርቲ ምስ ዚዕጾ ዚውሃብ ግዜኣዊ ናይ ወለዲ ናይ ገንዘብ ድጎማ
 • ድጎማ ናይቲ እተሰረዘ ንሰራሕተኛታት ዚምልከት ናይ ካረንስ ምቕናስ ገንዘብ (karensavdrag) (ከምኡውን ምስኡ ዚመጣጠን ናይ ባዕላዊ ኩባንያ ድጎማ )፡ ከምዚ ዚኸውን ድማ ንሰባት ምስ ሓመሙ ኣብ ገዛ ንኺጸንሑ ንምቅላል ኢዩ።  
 • ናይቲ ኣዚዩ ልዑል ዝኾነ ናይ ሕክምና ወጻኢታት ዚምልከት ንወሃብቲ ስራሕ ዚውሃብ ድጎማ።
 • ኣብ ሓፈሻዊ መጎዓዝያ ጽቕጥቅጥ ንምጕዳል ዚውሃብ ናይ ፓርኪንግ ናይ ናጻ ቀረጽ ሓለፋታት ይናዋሕ።

ብተወሳኺ ናይ ፍጻመታት ደገፍ ክሳዕ መጋቢት 31-2022 ኪናዋሕ ኢዩ።

ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ዜና (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ናይ መንግስቲ ተወሳኽቲ ስጉምትታት (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-11-30 N184

ነቶም ካብ ሃገራት ኖርደን ወጻኢ ገይሾም ዝነበሩ ሰባት ዚምልከት ሓድሽ ናይ ምምርማር ምኽሪ

ኩላቶም እቶም ኣብዘን ዝሓለፋ ሸውዓተ መዓልታት ካብ ሃገራት ኖርደን ወጻኢ ዝነበሩ ሰባት፡ ምስ ተመልሱ ብቕልጡፍ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ንምፍላጥ ናይ PCR-ምርመራ ኪገብሩ ይግባእ። እዚ ብበዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣብቲ ናቱ ወብሳይት እተጻሕፈ ኢዩ። ብተወሳኺ ንስኻ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ገለ ሃገራት በጺሕካ ዝነበርካ፡ ፍሉይ መምርሒ  ይምልከተካ ኢዩ። ምኽንያቱ ድማ እቲ ኦሚክሮን እተባህለ ሓድሽ ናይ SARS-CoV-2 ዓይነት ቫይረስ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ይረአ ስለ ዘሎ ኢዩ።

ናይ PCR-መርመራ ምውሳድ ነቶም ካብ ናይ ኣጸደህጻናት ዕድመ ንላዕሊ ዘለዎም ህጻናት፡ ወላውን ይከተቡ ወይ ድማ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ተለኺፎም ይንበሩ ወይ ኣብ ግዜ ምምላስ ነጋቲቭ ናይ መርመራ ውጽኢት የርእዩ ብዘየገድስ፡ ይምልከት።

ንስኻ ንመገሻ ኣብ ወጻኢ ዝነበርካ ነቲ ዚመጽእ 14 መዓልቲ፡ ንዝኾነ ምልክት ሕማም ነቒሕካ ክትከታተል ይግባእ። ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ሕማም ዚመስል ምልክታት ምስ እትርኢ ብቕልጡፍ ተመርመር።

እቶም ቅድሚ ናብ ሃገር ሽወደን ምምጻኦም ኣብዘን ዝሓለፋ ሸውዓተ መዓልታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ለሶቶ፡ ቦትስዋና፡ ዚምባብወ፡ ሞዛምቢክ፡ ናሚብያ ወይ ኤስዋቲኒ (ስዋዚላንድ) ዝነበሩ ገያሾ፡ ምስ ኣተዉ ብቕልጡፍ ኣብታ ዝኣተዉላ መዓልቲ ጸረ ኮቪድ-19 መርመራ ኪገብሩ ብድሕሪኡ ድማ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልታት ሓድሽ መርመራ ኪገብሩ ይሕበሩ ኣለዉ።

ድሕሪ ናብ ሃገር ምእታው ንሸውዓተ መዓልታት ኣብ ገዛ ክትጸንሕ ከም ዘሎካ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይሕብር።

ካብ ናይ ኣጸደህጻናት ዕድመ ዝነኣሱ ኮይኖም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እተቐመጡ ህጻናት፡ ኣብ ግዜ ምእታው ሃገር ኪምርመሩ ኣየድልን፡ ግን ንሽውዓተ መዓልታት ኣብ ገዛ ኪጸንሑ ይግባእ።

ኣብ 1177.se ብመሰረት እቲ እትቕመጠሉ ዞባ ከመይ ጌርካ ክትምርመር ከም ዘሎካ ዚምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፥: ነቶም ካብ ወጻኢ ሃገራት ኖርደን ናብ ሽወደን ዚኣትዉ ዚምልከት ምርመራ የናውሖ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፥ኹላቶም ናብ ሃገር ሽወደን ዚኣትዉ ሰባት ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ኪገብሩ ይሕበሩ ኣለዉ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-11-26 N183

ኦሚክሮን (Omikron)ንእተባህለ ሓድሽ ናይ ቫይረስ ዓይነት ብዚምልከት ብበዓልመዚ እተዋህበ ሓበሬታ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቲ ካብ ገለ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ሽወደን ዝቐንዐ መገሻ ዚምልከት መምርሒ ኣሓዲሱዎ ኣሎ። ናይዚ ምኽንያት ድማ እቲ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ኢዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ነዚ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ከም ኦሚክሮን ፈሊጡዎ ኣሎ፡ ፍሉይ ኣገዳስነት ድማ ሂቡዎ ኣሎ።

እቶም ቅድሚ ናብ ሃገር ሽወደን ምምጻኦም ኣብዘን ዝሓለፋ ሸውዓተ መዓልታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ለሶቶ፡ ቦትስዋና፡ ዚምባብወ፡ ሞዛምቢክ፡ ናሚብያ ወይ ኤስዋቲኒ (ስዋዚላንድ) ዝነበሩ ገያሾ፡ ምስ ኣተዉ ብቕልጡፍ ኣብታ ዝኣተዉላ መዓልቲ ጸረ ኮቪድ-19 መርመራ ኪገብሩ ብድሕሪኡ ድማ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልታት ሓድሽ መርመራ ኪገብሩ ይሕበሩ ኣለዉ።
ብዙሓት ሃገራት ኪውሰኸኦ ይኽእላ ኢየን፡ ይሕብር በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና።

እዚ ድማ ነቶም እተኸትቡን ዘይተኸትቡን፡ ወላውን ነቶም ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ ሒዙዎም ዝነበረ ይምልከት። እዚ ነቶም ትሕቲ ናይ ኣጸደህጻናት ዕድመ ዘለዎም ህጽናት ኣይምልከትን ኢዩ። ኩሎም እቶም ዚምልከቶም ኣብ ሽወደን ምስ ኣተዉ ንሸውዓተ መዓልታት ኣብ ገዛ ኪጸንሑ ይግባእ፡ ምልክታት ሕማም ይሃሉዎም ኣይሃሉዎም ብዘየገድስ። እዚ መጸዋዕታ'ዚ ዕድመ ከይፈለየ ንኹሎም ህጻናት ይምልከት።

እዚ ቫይረስ'ዚ ሓድሽ ብምዃኑ ብዛዕባ ባህርያቱ እኹል ሓበሬታ የሎን። ይኹንምበር እቲ ናይ ምልውዋጥ ባህርያቱ ነቲ ብምኽታብን ብናይ ኮቪድ-19 መልከፍትን ዚፍጠር ናይ ጸረ-ኣካል ብቕዓት ኪጸልዎ ይኽእል ኢዩ። ከምኡውን ነቲ ንኮቪድ-19 ንምሕካም ዚውሰድ ኣብ ጸረ-ኣካል እተመስረተ ገለ መድሃኒታት ኪጸልዎ ይኽእል ኢዩ።    

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ን 10 ሚእታዊት ናይ ፖዚቲቭ ውጽኢት ናሙና ገለ ናይዚ ሓድሽ ሕማም ቫይረስ ከይህሉዎ ንምርግጋጽ ኪምርምሮ ኢዩ። ክሳዕ ሕጂ 40 ሚእታዊት ይምርመር ኣሎ።

ኩላቶም እቶም ካብ ወጻኢ ሃገራት ምስ መጹ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ፖዚቲቭ ዘርእዩ ሰባት እቲ ካባታቶም ዚውሰድ ናሙና ናይዚ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ከይህሉዎ ብማለት ኪምርመር ኢዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ፥

2021-11-24 N182

ኣብ መንጎ 18ን 65 ዕድመ ዘሎ ኩሉ ሰብ ሳልሳይ ዶስ ኪወስድ ይሕበር ኣሎ

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኩሉ ሰብ ኣብ መንጎ 18-65 ዕድመ ዘሎ ሳልሳይ ናይ ክታበት መመላእታ ዶስ ኪወስድ ይሕበር ኣሎ። እቲ ዶስ ብፍሉይ ናይ ቀዳምነት ኣገባብ ኢዩ ዚውሃብ።

ኩለን ወረዳታት ብመሰረት ናይቲ ቀንዲ መምርሒኡ ብዕድመ ንዝደፍኡ ናይ ምኽታብ ቀዳምነት ምሃብ ዝኾነ መምርሒ ኪኽተላ ብማለት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና የዘኻኽር።

1. ኣብ ፍሉይ መንበሪ ቤት SÄBO ዚቕመጡ፡ ዘቤታዊ ክንክንን ኣገልግሎትን ዚረኽቡ ሰባት ከምኡውን ኩሎም 80ን ልዕሊኡን ዕድመ ዘለዎም ሰባት።
2. ኣብ መንጎ 65-79 ዕድመ ዘለዉ ሰባት ከምኡውን ኣብ SÄBO ዘለዉ ሰባትን ዘቤታዊ ክንክንን ኣገልግሎትን ዚረኽቡ ሰባትን።
3. ካብ 18 ንላዕሊ ዕድመ ዘለዎምን ብመሰረት LSS ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ሓገዝ ድጎማ ዘለዎምን ንኮቪድ-19 ንኺቃልዑ ኣብ ተኣፋፊ ጉጅለ ዚርከቡን። ከምኡውን ካብ 50-64 ዕድመ ዘለዎም።
4. ካብ 18-49 ዕድመ ዘለዎም።

ከምኡውን ነቶም ነቲ ለበዳ ናብቶም ተነቀፍቲ ጉጅለ ከስፋሕፍሑ ተኽእሎ ዘለዎም ኣብ ክንክንን እለያን ዘለዉ ሰራሕተኛታትን ኣብ LSS ዘለዉ ሰራሕተኛታትን ቀዳምነት ይውሃቦም። ከምዚ ምግባር ግን እቲ መስርሕ ነቲ ናይቶም ካልኦት ጉጅለታት ምኽታብ ብዘይጸሉ መገዲ ምስ ዚካየድ ኢዩ።

ነቶም ካብ 18-65 ዝዕድሚኦም፡ እቲ መመላእታ ዶስ፡ ድሕሪ እታ ዳሕረወይቲ ክታበት ሽድሽተ ኣዋርሕ ምስ ሓለፈ ኢዩ ዚውሃቦም። ነቶም ልዕሊ 65 ዝዕድሚኦም፡ እቲ ክታበት ድሕሪ እታ ዳሕረወይቲ ክታበት ሓሙሽተ ኣዋርሕ ምስ ሓለፈ ኢዩ ዚውሃቦም።

ናይ ሞደርና ክታበት ስፒክቫክስ ከም መመላእታ ኪውሃብ ከሎ፡ ፍርቂ ዶስ ኢዩ ዚውሃብ፡ ናይ ፋይዘር/ቢዮንተክ ኮሚርናቲ ኪኸውን ከሎ ግን ምሉእ ዶስ ኢዩ ዚውሃብ። እቶም ኣብ 1991ን ብድሕሪኡን እተወልዱ፡ ኮሚርናቲ ኪወስዱ ይምረጽ።

ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ዜና (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩኢ)

2021-11-23 N181

ናይ ኮቪድ-19 ለበዳ ምዝርጋሕ ንምጕዳል ንዚውሰድ ስጉምትታት ዝወጸ እማመ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ካብ ታሕሳስ 1 ዚጅምር ንስጉምትታት ምክልኻል ለበዳ ዚምልከት እማመ ኣውጺኡ ኣሎ። እቲ ስጉምትታት ነቶም ኣብ ውሽጢ ገዛ ካብ 100 ንላዕሊ ተሳተፍቲ ዚእንግዱ ህዝባውያን ኣኼባታትን ጽምብላትን ከመይ ገይሮም ምስ ናይ ምስክር ክታበት ወይ ብዘይ ምስክር ክታበት ንጥፈታቶም ከም ዘካይዱ ይሕብር።  

እቶም ኣብ ውሽጢ ገዛ ኮይኖም ብዘይ ናይ ክታበት ምስክር ካብ 100 ንላዕሊ ተሳተፍቲ ዘስተናግዱ ኣኼባታትን ጽምብላትን ብመሰረት'ቲ እማመ፡ ፍሉይ ናይ ለበዳ ምክልኻል ስጉምቲ ኪወስዱ ይግባእ፥

 • እቶም ተሳተፍቲ እተመደበ ኮፍ መበሊ ይህሉዎም።
 • ሰባት እንተ ወሓደ ብጎድንን ብድሕሪትን ብቕድሚትን ካብ ነንሓድሕዶም 1 ሜትሮ ፍንትት ኪብሉ ኣለዎም።
 • ብሓደ ዝመጹ ብጾት እንተ በዝሐ 8 ኪኾኑ ይግባእ። እቶም ብጾት ካብ 8 ንላዕሊ ምስ ዝኾኑ፡ እቲ ናይቲ ኣኼባ ወይ ጽምብል ኣስተናጋዲ ኪኸፋፍሎም ይግባእ።

ይኹንምበር፡ ምስክር ክታበት ምስ ዚቐርብ፡ ነዚ ስጉምት'ዚ ምውሳድ ኣየድልን ኢዩ።

ናይ ክታበት ምስክር ምስ ዚዝውተር

ብመሰረት እቲ እማመ፡ እቲ ናይ ክታበት ምስክር ዚጥቀም ኣዳላዊ ነቲ ምስክር ከመይ ጌርካ ከም እትቖጻጸሮ ዚምልከት ኣገባብ ኪህሉዎ ይግባእ። እቲ ኣገባብ ወይ መምርሒ ብጽሑፍ ኪኸውንን ኪሰዓብን ይግባእ።

ንብዙሓት ትካላት ዚምልከት ሓፈሻዊ ምኽሪ

ኣብቲ እማመ፡ ነቶም ናይ ህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ኤክስፖን ባህላዊ ምርኢትን ናይ ንግዲ ቦታን ዕዳጋን ኣዳለውቲ ዚምልከት ሓፈሻዊ ምኽሪ ኣሎ። እቲ ምኽሪ ነተን ትካላት ኣመና ጽቕጥቅጥ ንኸይህልወን ይጠቅም፡ በዚ ድማ ናይቲ ኮቪድ-19 ምስፍሕፋሕ ይጎድል። ንኣብነት እቶም በጻሕቲ ዚመጹሉ ግዜ ምውሳን፡ ናይ ሪጋ ወይ መስርዕ ኣገባባት ምትእትታውን ነቶም ተሳተፍቲ ናብቲ እተመደበ መውጽእን መእተውን ምሕባርን። እዞም ሓፈሻውያን ምኽርታት ነቶም ናይ ክታበት ምስክር ዘዘውትሩን ዘየዘውትሩን ንኽልቲኦም የገልግል።

እቲ እማመ ንምይይጥ ናብቶም ኣተግበርቲ ተላኢኹ ኣሎ፡ ከምዚ እተገብረ ድማ ምእንቲ ቅድሚ ውሳነ ምውሳድ ርእይቶታት ንምእካብ ኢዩ። ናይቲ ውሳነ ተግባራውነት ን 1 ታሕሳስ ተመዲቡ ኣሎ።

ነቲ ዜና ብምሉኡ ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ገጽ ኣንብቦ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-11-17 N180

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ምስክር ክታበት ይእምም

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ካብ ታሕሳስ 1 ዚጅምር ነቶም ልዕሊ 18ን ልዕሊኡን ዕድመ ዘለዎም ሰባት ዚምልከት ናይ ክታበት ምስክር ንኸተኣታቱ ሓቲቱ። እቲ ምስክር ክታበት ኣብቲ ካብ 100 ንላዕሊ ዚሳተፉሉ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዚካየድ ኣኼባታት ወይ ጽምብል ኪዝውተር ኢዩ።

ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ፍጻሜታትን፡ ንኣብነት ከም ስፖርታዊ ፍጻሜታት፡ ናይ ፊልምን ተዋስኦን ሙዚቃን ጽምብላት፡ ብዙሓት ሰባት ኢዮም ዚእከቡ።

–ንኣኼባታት ብምስክር ክታበት ወይ ብምድራት ተሳተፍቲ ምቁጽጻር ነቲ ወሰኽ ምዝርጋሕ ለበዳ ኪቕንሶ ይኽእል ኢዩ፡ እዚ ድማ ነቲ ዛጊት ተወጢሩ ዘሎ ናይ ጥዕናን ክንክንን ስራሕ የቃልሎ፡ ትብል ካሪን ታግማርክ ቪሰል።

እቶም ናይ ክታበት ምስክር ዘየዘውትሩ ኣዳለውቲ ኣኼባታት ንኣኼባታት ዚምልከት መምርሒ ኪውሃቦም ኢዩ። እቲ ዚወሃቦም መምርሒታት ንብዝሒ ተሳተፍትን ኣብ ትርብዒት ሜትሮን፡ ኣብ መንጎ ተሳተፍቲ ዚህሉ ኣካላዊ ርሕቀትን ዚምልከት ኢዩ።

እቲ ብ E-hälsomyndigheten ዚውሃብ ከም እተኸተብካ ዚገልጽ ምስክር ኮቪድ ወይ Covidbevis ከም ናይ ክታበት ምስክር ኢዩ ዘገልግል።

ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ዜና (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-11-17 N179

ኩሉ ምልክታት ሕማም ዘለዎ፡ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ኪወስድ ይሕበር ኣሎ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ኩለን ወረዳታት ነቶም ዕድመኦም 6ን ንላዕልን ዝኾኑ ናይ ኮቪድ-19 ዚመስል ምልክታት ዘርእዩ ሰባት ካብ ሕዳር 22 ጀሚሩ ንኺምርመሩ ኪሕብራ ይላቦ ኣሎ። እዚ ድማ ንኹሉ፡ ንዝተኸተቡን ዘይተኸተቡን ብዘየገድስ ይምልከት። 

ናይዚ ለውጥ'ዚ ምኽንያት ድማ ብሓደ ወገን እቲ ለበዳ ኣብ መብዛእትአን ሃገራር ኤውሮጳ ይስፋሕፋሕ ስለ ዘሎን ብኻልእ ወገን ድማ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና እቲ ለበዳ ኣብዘን ዝመጻ ዘለዋ ሰሙናት ኣብ ሽወደን ኪውስኽ ኢዩ ዚብል ግምት ስለ ዘለዎን ኢዩ። ገለ ወረዳታት ዛጊት ዚውስኽ ዘሎ ለበዳ ኣመዝጊበን ኣለዋ። 

ምልክት ሕማም ምስ ዚህልወካ ክትምርመር ኣሎካ ዚብል መምርሒ፡ እተኸተብካ ወይ ዘይተኸተብካ ምዃንካ ብዘየገድስ ኢዩ። ይኹንምበር እቶም ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሒዙዎም ዝነበረ ሰባት፡ ካብዚ መምርሕ'ዚ ናጻ ኢዮም።

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቶም ምልክት ሕማም ዘይብሎም ግን ኣብቲ ዚነብሩሉ ቤተሰብ ሓደ ብኮቪድ-19 ዝሓምመ ሰብ ምስ ዚህሉ፡ ኪምርመሩ ይግባእ።

ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ዜና (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-10-29 N178

እቲ ናብ ሽወደን ንምእታው ዚምልከት ክልከላ ተናዊሑ

እቲ ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ተጀሚሩ ዝነበረ ናብ ሽወደን ናይ ምእታው ክልከላ ተናዊሑ ኣሎ። ከምኡውን ካብ ኣመሪካን ካልኦትን ንኽቱባት ገያሾ ዚምልከት ሕድገት ጀሚሩ ኣሎ። መንግስቲ ነቲ ካብ ውሽጥን ወጻእን EU/EES ናብ ሽወደን ንምእታው ተነቢሩ ዝነበረ ክልከላ ካብ ጥቅምቲ 31 ጀሚሩ ኪናዋሕ ወሲኑ ኣሎ። ናይዚ ውሳኔ ምኽንያት ድማ እቲ ዘይውሑስ ናይ ለበዳ ምስፍሕፋሕ ኢዩ፡ 

 • እቲ ነቶም ካብ ወጻኢ EU/EES ናብ ሽወደን ዚገሹ ዚምልከት ናይ ምእታው ክልከላ ክሳዕ ሕዳር 30-2021 ተናዊሑ ኣሎ። ሓደ ሰብ ካብዘን ሃገራት ናብ ሽወደን ንኺገይሽ ናይ EU ዲጂታላዊ ናይ ኮቪድ ምስክር ወይ ድማ ተመሳሳሊ ምስክር ኮይኑ ኣንጻር ኮቪድ-19 ከም እተኸትበን ናብዚ ሃገር ቅድሚ ምእታዉ 72 ሰዓታት ኣቐዲሙ ነጋቲቭ ውጽኢት ከም ዝረኸበን ወይ ድማ ኣብዘን 6 ኣዋርሕ ካብ ኮቪድ-19 ከም ዝሓወየን ከርእይ ኪኽእል ኣለዎ። ከምቲ ኣቐዲሙ እተባህለ፡ እዚ ክልከላ'ዚ ነቶም ካብ ደንማርክን ፊንላንድን ኢስላንድን ኖርወይን ዚመጹ ገያሾ ኣይምልከቶምን ኢዩ።  
 • ነቶም ካብ EU/EES ወጻኢ ናብ ሽወደን ዚገሹ ሰባት እቲ ናይ ምእታው ክልከላ ክሳዕ ጥሪ 31-2022 ተናዊሑ ኣሎ። ሓደ ናይ ወጻኢ ዜጋ ዝኾነ ሰብ ካብ EU/EES ወጻኢ ናብ ሽወደን ኪኣቱ ምስ ዚደሊ በቲ ካብ ናይ ምእታው ክልከላ ናጻ ኢኻ ዚብል መምርሒ ኪጥርነፍ ኣለዎ፡ ኣብ ርእሲኡ ድማ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ከርእይ ወይ ድማ ካብ መርመራ ናጻ ኪኸውን ይግብኦ። 
 • እቶም ካብ ኣመሪካ እተዋህበ ናይ ክታበት ምስክር ዘርእዩ ሰባት ካብ ሕዳር 5 ጀሚሩ ካብ ናይ ምእታው ክልከላን ካብ መርመራን ናጻ ኢዮም።
 • እቶም ካብ ገርነሲ፡ ኣይል ኦፍ ማን ከምኡውን ጀርሲ እተዋህበ ናይ ክታበት ምስክር ዘርእዩ ሰባት ካብ 5 ሕዳር ጀሚሩ ካብ ናይ ምእታው ክልከላ ናጻ ኢዮም።

ዜና ኣብቲ ናይ መንግስቲ ወብሳይት (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-10-27 N177

ንብዙሓት ጉጅለታት ዚምልከት መመላእታ ዶስ

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ኩሎም ኣብ 65ን ልዕሊኡን ዕድመ ዘለዉ ሰባት፡ ከምኡውን ኣብ ፍሉይ መእለዪ ኣባይቲ ዚሰርሑን ኣብ ናይ ገዛ ሕክምና ኣገልግሎትን ኣብ ዘቤታዊ ኣገልግሎትን ዚሰርሑ፡ ኣንጻር ኮቪድ-19 መመላኣታ ዶስ ክታበት ኪወስዱ ይዕደሙ። 

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቲ ካብቲ ብኮቪድ-19 ዚመጽእ ከቢድ ሕማምን ሞትን ዚከላኸል ዓቕሚ ንኹላቶም እቶም ክታበት ዚወስዱ ብቐጻሊ ጽቡቕ ኢዩ። ይኹንምበር፡ ብመሰረት እኩብ መጽናዕቲ፡ እቲ ናይቲ ክታበት ውጽኢት ብንውሒ ግዜ ይጎድል ኢዩ፡ እዚ ድማ ኣብ እተፈላለዩ ጉጅለታት ይፈላለ ኢዩ።

ስለዚ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቶም ኣብ መንጎ 65ን 79ን ዕድመ ዘለዉ ሰባት፡ ከምኡውን ነቶም ኣብ ፍሉይ መእለዪ ገዛን ኣብ ዘቤታዊ ሕክምናን ዘቤታዊ ኣገልግሎትን ዚሰርሑ ሰባት ናይ መመላእታ ዶስ ኪኽተቡ ይላቦ። ካብ ቅድም ጀሚሩ እቶም ልዕሊ 80 ዝዕድሚኦምን እቶም ኣብ ዘቤታዊ ክንክንን ዘቤታዊ ኣገልግሎትን ዚሰርሑ ወይ እቶም ኣብ ፍሉይ ናይ መእለዪ ገዛ ዚቕመጡ ሰባት መመላእታ ዶስ ኪወስዱ ተሓቢሮም ነይሮም ኢዮም።

ኣብዚ እዋን'ዚ ኩላቶም እዞም ጉጅለታት፡ ካብታ ናይ መጀመርያ ክታበት ክሳዕ ሕጂ ሽድሽተ ኣዋርሕ ሓሊፉ እንተ ኾይኑ፡ ናይ  mRNA-ክታበት ኪወስዱ ይግባእ። እዚ ድማ ኣየናይ ክታበት ወሲድካ እንተ ኔርካ ብዘየገድስ ኢዩ። እቶም ኣቐዲሞም ክልተ ዶስ ናይ AstraZenecas vaccin Vaxzevria ወሲዶም ዝነበሩ፣ ወይ Comirnaty ካብ Pfizer/Biontech ወይ ድማ Spikevax ካብ Moderna ኪወስዱ ይሕበሩ ኣለዉ። ኣቐዲሙ ከም እተሓበረ፡ እቶም ከም መመላእታ ዶስ Spikevax ወሲዶም ዝነበሩ፡ ፍርቂ ዶስ ጥራይ ኢዮም ዚወስዱ።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣብ ዚመጽእ ግዜ ነቲ ንብዙሓት ጉጅለታት ናይ መመላእታ ዶስ ምውሳድ ዚምልከት ውሳኔ ከሕልፍ ኢዩ።

ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ዜና (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-10-21 N176

ኩሉ ሰብ ትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሚኡ ቀጻሊ Pfizer/Biontech ክታበት ኪወስድ ይግባእ

ኣብ 1991 ከምኡውን ድሕሪኡ እተወልዱ ሰባት ቀጻሊ Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty ኪወስዱ ይግባእ። ወላውን እቶም ናይ ሞደርና ክታበት ስፓይከቫክስ (Modernas vaccin Spikevax)ከም ቀዳማይ ዶስ ወሲዶም ዝነበሩ።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ብዕለት ጥቅምቲ 6 ኢዩ ነቲ ናይ ሞደርና ክታበት ስፓይክቫክስ ኣብቶም ብ1991ን ድሕሪኡን እተወልዱ ሰባት ደው ከብሎ ዝወሰነ። ምኽንያቱ ድማ እዚ ክታበት'ዚ ልዑል ናይ ጭዋዳታት ልቢ ረኽሲ (ሚዮኮርዲት) ከምኡውን ናይ ልቢ ረኽሲ (ፐሪካርዲት) ከምጽእ ዚኽእል ስለ ዝኾነ ኢዩ።

ሕጂ፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነዚ መምርሕ'ዚ ንኸናውሖ ወሲኑ ኣሎ። እቶም ናይ ስፓይክቫክስ ቀዳማይ ዶስ ዝወሰዱ ሰባት ንኮሚርናቲ (Comirnaty) ከም ካልኣይ ዶስ ኪወስዱዎ ይሕበሩ ኣለዉ።

– ሕጂ፡ ኩላቶም እቶም ትሕቲ 30 ዝዕድሚኦም ንኻልኣይ ዶስ ዚጽበዩ ዘለዉ ሰባት፡ ነዚ እተጠቕሰ ኪኽተቡዎ ይኽእሉ ኢዮም፡ ይብል ኣንድሽ ተግነል፡ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ናይ ክፍሊ ሓላፍን ናይ መንግስቲ ናይ ስነ-ለበዳ ክኢላን።

እቲ ዜና ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣሎ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-10-14 N175

ምልክታት ኪረኣየካ ከሎ ኣብ ገዛ ምጽናሕ ብዚምልከት እተለወጠ ሓበሬታ

እቶም ምሉእ እተኸትቡን፡ ዛጊት ኮቪድ-19 ሒዙዎም ዝነበረን ወይ ድማ ትሕቲ 6 ዓመት ዝኾኑን፡ ሕማም ምስ ዘይስምዖም፡ ካብ ሕዳር 1 ጀሚሮም ከይተመርመሩ ናብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ናብ ኣጸደህጻናት ኪምለሱ ይኽእሉ ኢዮም፡ ይሕብር በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና።

እቲ ሓድሽ ሓበሬታ ከምዚ ዚስዕብ ኢዩ፥ እቶም ኣብ ናይ ኣጸደህጻናት ዘለዉ ህጻናት (ካብቶም ቅድመ-ትምህርቲ ዝነኣሱ)፡ እቶም ዛጊት ኮቪድ-19 ሒዙዎም ዝነበረን ምሉእ ብምሉእ እተኸትቡን ሰባት፡ ብውሑዱ ምሉእ መዓልቲ ረስኒ እንተ ዘይብሎም ወይ ጥዕና ምስ ዚስምዖም፡ ናብ ስራሖምን ቤትትምህርቶምን ኪምለሱ ይኽእሉ ኢዮም። ወላ'ውን ገና ናይ ሳናቡእ ምልክታት እንተለዎም። ሓደ ሰብ ጥዑይ ምዃኑ ዚግምግም ባዕሉ ጥራይ እዩ።

ኩላቶም ህጻናትን ኣባጽሕን፡ ናይ ሳናቡእ ረኽሲ ምስ ዚስምዖም ኣብ ገዛ ኪጸንሑ ይግባእ። ዘይተኸትቡ ሰባት ከምቲ ኣቐዲሙ እተባህለ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስ ዚረኣዮም ኪምርመሩን መልሲ ክሳዕ ዚረኽቡ ድማ ኣብ ገዛ ኪጸንሑን ይግባእ።

- ሓደ ሰብ ምስ ሓመመ ኣብ ገዛ ምጽናሑ ልሙድ ኢዩ። ይኹንምበር፡ በዚ ሓድሽ ለበዋ፡ ንሕና ነቲ ናይ ሳናቡእ ረኽሲ ምልክታት ምስ ረኣኻ ኣብ ገዛ ምጽናሕ ዓቢ ኣገዳስነት ንህቦ ኣሎና፡ ከምኡውን መኣስ ናብ ኣጸደህጻናት ናብ ቅድመ-ትምህርቲ ናብ ስራሕን ካልእ ናይ ትርፊ ግዜ ንጥፈታትን ከም እትምለስ መምርሒ ንህብ ኣሎና፡ ትብል ብሪታ ብየርክሆልም፡ ናይቲ ክፍሊ ሓላፊት፡

መንግስቲ ነቲ ንምልክታት ሕማም ዚምልከት መምርሒ ካብቲ ኣድላይነቱ ንላዕሊ ከጋንኖ ስለ ዘይደሊ፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓድሽ መምርሒ ይህብ ኣሎ። እቲ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ናይ ክታበት መጠን ስለ ዝወሰኸ፡ እቲ ምስፍሕፋሕ ናይ ኮቪድ-19 ለበዳ እውን ብኡ መጠን ጎዲሉ ኣሎ፡ እቲ ሕማም'ውን ከምኡ፡ ይብል በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና።

ነቲ ዜና ብምሉኡ ኣብ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ኣንብቦ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-10-14 N174

ንኮቪድ-19 መርመራ ዚምልከት እተስተኻኸለ ሓበሬታ

ምሉእ ብምሉእ እተኸትቡ ህጻናትን መንእሰያትን ኣባጽሕን፡ ከምኡውን እቶም ዛጊት ኮቪድ-19 ሒዙዎም ዝነበረ፡ ካብ ሕዳር 1 ጀሚሩ ብሓፈሻ ሓድሽ ናይ ምስትንፋስ ወይ ናይ ረስኒ ምልክት ምስ ዚረኣዮም ኪምርመሩ ኣየድልን። ከምቲ ኣቐዲሙ እተባህለ እውን፡ እቶም ካብ ኣጸደህጻናትን ክሳዕ ቅድመ-ስሩዕ ትምህርትን (förskoleklass) ዘለዉ  ህጻናት ኣይምርመሩን ኢዮም። እዚ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓበሬታ ኢዩ።

ይኹንምበር፡ ንኹላቶም ዘይተኸትቡን ዛጊት ኮቪድ-19 ዘይሓዞምን፡ ነቶም ኣብ ክንክን ጥዕና ዚሰርሑ ሰባትን ካብ ቅድመ-ትምህርቲ ንላዕሊ ዘለዉ ሰባት መርመራ ኪገብሩ ብቐጻሊ ይሕበር ኣሎ።

እቶም ካልኦት ኪምርመሩ ዘለዎም ሰባት ድማ እቶም ነቲ ለበዳ ተቓሊዖም ከም ዝነበሩ ዚፈልጡ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ለበዳ ሰንሰለት ዝኣተዉ ኢዮም። እዚ ድማ ወላ ነቶም ምሉእ እተኸትቡ ይምልከት።

ዘይተኸትቡን ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ድማ ኮቪድ ዘይሓዞምን፡ ድሕሪ ካብ ወጻኢ ስካንዲናቭያ ዝኾነ ካልእ ሃገር ምጽናሕ፡ ቀጻሊ ኪምርመሩ ይግባእ። ወላ'ውን ምልክት ሕማም ዘይብሎም እንተ ኾኑ።  

ነቲ ዜና ብምሉኡ ኣብ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ኣንብቦ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-10-06 N173

ናይ ሞደርና ክታበት ነቶም ኣብ 1991ን ድሕሪኡን እተወልዱ ንግዜኡ ደው ኢሉ ኣሎ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣብቶም ብ1991ን ድሕሪኡን እተወልዱ፡ ነቲ ናይ ሞደርና ክታበት ስፓይክቫከስ ምኽታብ ደው ከብሎ ወሲኑ ኣሎ። ምኽንያቱ ድማ ብዙሕ ናይ ጭዋዳታት ልቢ ወይ ናይ ፐሪካርድዩም ነድሪ ዚውስኽ ዘሎ ናይ ጎድናዊ ሳዕቤናት ኣስጋእነት ኣብ ግምት ስለ ዘእተዎ ኢዩ። ይኹንምበር፡ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ኣዚዩ ውሑድ ኢዩ። 

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ናይ ጭዋዳታት ልቢ ከምኡውን ናይ ፐሪካርዲዩም ነድሪ ባዕሉ ኢዩ ቀልጢፉ ዚጠፍእ፡ ግን እቲ ምልክታት ብሓኪም ኪግምገም ይግባእ። እቲ ሕማም ኣብ መንጎ ነኣሽቱ ድቂተባዕትዮ ኢዩ ዝውቱር፡ ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ እተኣሳሰረ ኢዩ።

እቲ ምትእስሳር ኣብቲ ናይ ሞደርና ክታበት ስፓይክቫክስ ነጺሩ ይረአ፡ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ካልኣይ ዶስ ክታበት። እቲ ናይ ስግኣት ወሰኽ፡ ኣርባዕተ ሰሙናት ድሕሪ ክታበት ኢዩ ዚረአ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ እተን ክልተ ሰሙናት። እቲ ንምሕማም ዘሎ ኣስጋእነት ኣብ ውልቃዊ ሰብ ኣዚዩ ንእሽቶ ኢዩ። ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ድማ፡ ኣዚዩ ሳሕቲ ዚረአ ጎድናዊ ሳዕቤን ኢዩ። 

2021-10-04 N172

ህጻናት ነቲ ፋይዘር/ቢዮንተክስ Pfizer/Biontechs ዚብሃል ክታበት ኪወስዱ ይሕበር ኣሎ

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ካብ 12 ክሳዕ 15 ዝዕድሚኦም ኣንጻር ኮቪድ-19 ዚኽተቡ ህጻናት፡ ፋይዘር/ቢዮንተክስ Pfizer/Biontechs ኮሚርናቲ ጥራይ ኢዮም ኪወስዱ ዘለዎም። ምኽንያቱ ድማ ብዛዕባ'ዚኣቶም ክታበታት ዝያዳ ኣፍልጦ ስለ ዘሎ ኢዩ።  

ኣብዚ እዋን'ዚ ኣብ ሽወደን ክልተ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበታት ይዝውተር ኣሎ፥ ፋይዘር/ቢዮንተክ Pfizer/Biontech (Comirnaty) ከምኡውን ሞደና Moderna (Spikevax)። ክልቲኣቶም mRNA ክታበታት ይብሃሉ።

ኮሚራንቲ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ህጻናት ብዝያዳ ተዘውቲሩ ብምንባሩ፡ ብዛዕባኡ ካብ ስፓይክቫክስ Spikevax ንላዕሊ ዝያዳ ናይ ውሕስነት መረጋገጺ ኣሎ። ስለዚ ድማ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣብቶም ኣብ ትሑት ዕድመ ዘለዉ ጉጅለታት ኪዝውተር ወሲኑ ኣሎ። 

– ብሓፈሻ ኪረአ ከሎ ነቶም ካብ 12 ክሳዕ 15 ዝዕድሚእም ህጻናት ክታበት ንምሃብ ብዚምልከት፡ ንሕና ነቲ ኣጸቢቕና እንፈልጦን ፍቱንን ክታበት ኢና እንመርጽ፡ ይብል ኣንደሽ ተግነል፡ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ናይ ክፍሊ ሓላፍን ናይ መንግስቲ ስነ-ለበዳ ክኢላን። 

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቶም ዕድሚኦም ካብ 12 ንላዕሊ ዝኾኑ፡ ኣንጻር ኮቪድ-19 ክታበት ኪወስዱ ኣብ ወርሒ መስከረም ወሲኑ ነይሩ።

ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ዜና (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-09-28 N171

ንብዙሓት ጉጅለታት ዚምልከት ሳልሳይ ዓቐን/ዶስ ክታበት

እቶም ከቢድ ሕማም ኮቪድ-19 ንኺሓሙ ኣዚዮም ኣስጋእቲ ዝኾኑ ሰባት ተወሳኺ ወይ መመላእታ ክታበት ንኺወስዱ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይላቦ። እዚ ድማ ነቶም ኣብ ፍሉይ ገዛውቲ ኣረጋውያን ዚቕመጡ፡ ነቶም ዘቤታዊ ክንክን ወይ ኣገልግሎት ዚወሃቦም ከምኡውን ንኹላቶም 80ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ይጥርንፍ።

ክሳዕ ሕጂ ተመክሮ ከም ዚሕብሮ፡ እቲ ኣንጻር ኮቪድ-19 ዚውሃብ ክታበት፡ ብኸቢድ ሕማም ካብ ምጥቃዕን ካብ ምምዋትን ኣዚዩ ግሩም ውጽኢት ሂቡ ኢዩ። ይኹንምበር፡ ሳዕቤን ናይቶም ብመሰረት መደብ ክታበት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እተዋህቡ ክታበታት ከንቆልቁል ጀሚሩ ኣሎ፡ ብፍላይ ድማ ኣብቶም ልዕሊ 80 ዝዕድሚኦም ሰባት። ኣብቶም ፍሉያት መንበሪ ኣባይቲ እውን ቁጽሪ መልከፍቲ ይበዝሕ ከም ዘሎ እተን ዞባታት ይሕብራ ኣለዋ።

ስለዚ፡ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቶም ኣብዚ ዚስዕብ ጉጅለ ዘለዉ በዚ ዚስዕብ ቅደም-ተከተል መገዲ፡ ሳልሳይ ናይ ክታበት ዶስ ከም መመላእታ ኪወስዱ ወሲኑ ኣሎ፥

 • ፍሉያት ናይ ኣረጋውያን ገዛውቲ
 • ብኮሙን እተወሰነሎም ዘቤታዊ ኣገልግሎት እተዋህቦም ሰባት፡ ከምኡውን ዘቤታዊ ክንክን ዚውሃቦም ሰባት
 • ኩሉ 80ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኡ ሰብ

እቲ መምርሒ፡ ድሕሪታ ቀዳመይቲ ክታበት ብውሑዱ ሽድሽተ ኣዋርሕ እንተ ደኣ ሓሊፉ፡ ሓንቲ ዶስ ናይ mRNA-ክታበት ምውሳድ ዚብል ኢዩ።

ኩሎም ጥቓ'ቶም ተኣፈፍቲ ሰባት ዚነብሩ፡ ኣለይቲ ሕሙማትን ኣዝማድን፡ ጸረ ኮቪድ-19 ኪኽተቡ ይግባእ።

ካብ ቅድም ጀሚሩ፡ እቶም ብምኽንያት ሕማም ወይ ሕክምና ኣዚዩ ትሑት ናይ ሕማም/መልከፍቲ ተጻዋርነት ዘለዎም ሰባት ናይ ኮቪድ-19 ተወሳኺ ዶስ ኪወሃቡ ይሕበር ነይሩ ኢዩ።

ዝያዳ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣሎኩም (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-09-16 N170

ዕድሚኦም ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ንዝኾኑ ህጻናት ክታበት ኪወሃቦም ኢዩ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቶም ዕድሚኦም ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ፡ ጸረ-ኮቪድ-19 ንኪኽተቡ ዚምልከት መምርሒ ወሲኑ ኣሎ። እቲ ውሳነ ኣብቲ ምኽታብ ካብ ዘይምኽታብ ዝያዳ ጥቕሚ ኣለዎ ዚብል ገምጋም እተመስረተ ኢዩ።

– ገምጋምና ኣብቲ ናይቲ ህጻን ኩነታት ዚምርኮስ ብምዃኑ፡ ጽንኩር ጉዳይ ኢዩ። ብሓፈሻ ግን፡ ነቲ ህጻን ዚህቦ ጥቕሚ ዝለዓለ ምዃኑ ንኣምን፡ ይብል ዮሃን ካርልሶን፡ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ጠቕላሊ ዳይረክተር።

ህጻናት ብኮቪድ-19 ብኸቢድ ንኪሓሙ ዘሎ ተኽእሎ ካብቲ ናይ ኣባጽሕ ዝወሓደ ኢዩ። ይኹንምበር፡ ብከቢድ ሕማም እተጠቕዑ ህጻናት ድማ ኣለዉ። እዚ ድማ ከም MIS-C ኮይኑ ተራእዩ (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children ብዝሐ-ስርዓት ነድራዊ ምልክት ኣብ ህጻናት) ኢዩ፡ ማለት፡ ብልዑል ረስኒ እተሰነየ ብርቱዕ ነድሪ ኮይኑ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ካብቶም ኣብ ኣካላት ዘለዉ ክፍላተ-ኣካላት ንሓደ ወይ ንብዙሓት ይጸልዎም ኢዩ። ክሳዕ ሕጂ፡ ኣብዚ ናይ ለበዳ ግዜ፡ ኣብ ሽወደን ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣስታት 250 ህጻናት ብ MIS-C ተጠቒዖም ኢዮም።    

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቶም ሕጂ ነቶም ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ተፈቒዶም ዘሎ ክታበታት፡ ውሑሳትን ብቕዓት ዘለዎምን ኢዮም። ክሳዕ ሕጂ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ኣስታት 20 ሚልዮን ህጻናት ሓደ ካብቶም ክታበታት ወሲዶም ኣለዉ። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እቶም ጎድናዊ ሳዕቤናት ቀለልትን ግዜያውያንን ኢዮም። ገለ ህጻናት ግን ብናይ ግዜያዊ ዝኾነ ናይ ልቢ ጭዋዳ ነድሪ ተጠቒዖም ነይሮም። ይኹንምበር፡ ዝኾነ ሰብ ስግኣት ኪህሉዎ ይግባእ፡ ድሕሪ ክታበት ቅሩብ መዓልታት ጸኒሑ ናይ ኣፍልቢ ቃንዛ ምስ ዚስምዖ ድማ ሕክምና ኪገብር ይግባእ፡ ይብል በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ህጻናት ክልተ ናይ ክታበት ዶስ/ዓቐን ኪወሃቦም ከምኡውን እቲ ክታበት ድማ ብስሩዕ መገዲ ኣብ ኩላ ሃገር ኣብቲ መፈለምታ ሕዳር ኪጅመርን ይላቦ። 

ንኹሉ'ቲ ዜና ኣብ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ኣንብቦ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-09-16 N169

እቶም ዘይተኸትቡ ሰባት ድሕሪ መስከረም 29 ቀጻሊ ኪጥንቀቑ ይግባእ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ናብቶም ዘይተኸትቡ ኣባጽሕ ዝቐንዐ ሓድሽ መምርሒ ኣውጺኡ። ከምዚ ዝገበረ ድማ ዘይተኸትቡ ሰባት፡ ብኮቪድ-19 ኪጥቅዑን ንኻልኦት ኪለኽፉን ዓቢ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ኢዩ።

መስከረም 29 እቲ ንልኽፈት ኮቪድ-19 ንምዕጋት እተዋህበ ንኹሉ ሰብ ሓላፍነት ዘውህብ ምኽሪ ደው ኪብል ኢዩ። ኣብዚ እዋን'ዚ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቶም ዘይተኸትቡ ዚምልከት ሓድሽ ሓፈሻዊ ምኽሪ ኣውጺኡ ኣሎ። እቲ ምኽሪ ነቶም ምሉእ ብምሉእ ዘይተኸትቡ ኣባጽሕ ብእተኻእለ መገድን ብቐጻልን ነቲ ምስ ካልእ ሰብ ዚህሉዎም ርሕቀት ኪሕሉዉ ይላቦ። ብፍላይ ድማ ምስ ተነቀፍቲ ጉጅለታትን ምስቶም ዕድሚኦም 70ን ልዕሊኡን ዝኾኑ ሰባት ዚህሉ ምርኻባት ብዚምልከት።

ኩሉ ሰብ፡ ወላ'ውን እቲ ምሉእ ብምሉእ እተኸትበ ሰብ፡ ንምልክታት ኮቪድ-19 ብዚምልከት ኣዚዩ ኪነቅሕ ይግባእ። ብኮቪድ-19 ዝተጠቓዕካ ኮይኑ እንተ ደኣ ተሰሚዑካ፡ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ፡ ምስ ካልኦት ሰባት ኣይትራኸብ፡ መርመራ ድማ ግበር።

ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ብተወሳኺ ኣንብብ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-09-07 N168

ብርክት ዝበሉ ቅየዳታት ኣብ መስከረም 29 ኪስረዙ ኢዮም

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቶም ንህዝባዊ ድሩትነታን  ኣብያተመግብን ዚምልከቱ ቅየዳታት ብናይ ለበዳ ምክልኻል መንጽር ኪረኣዩ ከለዉ ኣድለይቲ  ኣይኮኑን። ስለዚ መንግስቲ ነቲ ምዕራፍ 4 ብምቕጻል ነቲ ቅየዳታት ኣብ መስከረም 29-2021 ከልዕሎ ይግባእ።

ንኣብነት እቲ ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታት ወይ ህዝባዊ ጽምብላት ክንደይ ሰባት ኪሳተፉ ከም ዘለዎም ዚሕብር መምርሒ ኪስረዝ ኢዩ። እቲ ንኮፍ ዝበሉ ሰባት ዘአንግድ መሳሰዪ ቤትመግቢ ዚምልከት መምርሒ ኪስረዝ ኢዩ።

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ንብርክት ዝበሉ ቅየዳታት ንምልጋስ እቲ ዝበለጸ መገዲ ኩሉ ሰብ ከም ዚኽተብ ምግባር ኢዩ። ስለዚ፡ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኩሉ ሰብ ንኪኽተብ ይጽውዕ ኣሎ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዞም ዚስዕቡ ወብሳይታት ተመልከት፥ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ዜና ኣንብብ

በዚ መገዲ'ዚ ድማ እቶም ቅየዳታት ይቋረጹ

2021-08-31 N167

ነቶም ኣብ ወጻኢ ሃገር ጸኒሖም ዝምለሱ ገያሾ ብዚምልከት እቲ ናይ መርመራ መምርሒ ተናዊሑ ኣሎ

ብመሰረት ምክትታል ለበዳ፡ ዝበዝሐ ናይ ኮቪድ-19 ልኽፈት ምስቲ ናብ ወጻኢ ሃገራት ዚግበር መገሻታት ኪተኣሳሰር ከም ዚኽእል ተራእዩ ኣሎ። ስለዚ ድማ እቲ ነቶም ካብ ወጻኢ ኖርዲካውያን ሃገራት ናብ ሸወደን ዚምለሱ ገያሾ ኪምርመሩ ኣለዎም ዚብል ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሒ ተናዊሑ ኣሎ። 

እቲ መርመራ ናይ PCR-test ኢዩ ዚኸውን፡ ምልክት ሕማም ይሃሉኻ ኣይሃሉኻ ብዘየግድስ ድማ ናብ ሃገር ምስ ኣቶኻ ክትገብሮ ይግበኣካ። እቶም ካብ ኖርዲካውያን ሃገራት ወጻኢ ዝነበሩ ገያሾ ኣብ ርክባቶም ኣዚዮም ጥንቁቓት ኪኾኑ ይግባእ፡ ምስቶም ንኣብነት ኣብ ተኣፋፊ ጉጅለ ዚርከቡ ሰባት ድማ ኪራኸቡ ኣይግባእን።

እቲ መምርሒ ንሽወደናውያንን ንወጻእተኛታትን ይጥርንፍ። ሕድገት ዚግበረሎም እቶም ቅድሚ ክልተ ሰሙን ብምሉእ እተኸትቡ ወይ ድማ ትሕቲ ሽድሽተ ዝዕድሚኦም ህጻናት ኢዮም። ካብ 1 መስከረም ጀሚሩ፡ እቶም ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሒዙዎም ከም ዝነበረ እተረጋገጸሎም ሰባት እውን ካብዚ መምርሕ'ዚ ናጻ ኢዮም። 

ክሳዕ ሕጂ፡ ካብቲ ኣብ ገለ ሃገራት ዝገበርካዮ መገሻ ምስ ተመለስካ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልታት ክትምርመር ከም ዘሎካን ንሰሙን ድማ ኣብ ገዛ ክትጸንሕ ከም ዘሎካን ዚሕብር መምርሒ ነይሩ ኢዩ። እዚ መምርሕ'ዚ ኣብ መስከረም 1 ከብቅዕ ኢዩ። 

እቲ መምርሒ ክሳዕ ጥቅምቲ 31 ከገልግል ኢዩ።

2021-08-26 N166

 መንግስቲ ነቲ ናይ ምእታው ክልከላን ንክልከላዊ ምኽሪ መገሻን የናውሕ

መንግስቲ ነቲ ናብ ሽወደን ምእታው ዚምልከት ናይ መገሻ ክልከላ ክሳዕ ጥቅምቲ 31 የናውሖ ኣሎ። ነቶም ኣድላዪነት ዘይብሎም ናብ መብዛሕትአን ናይ ዓለም ሃገራት ዚግበሩ መገሻታት ዚምልከት ክልከላ ክሳዕ ጥቅምቲ 15 ተናዊሑ ኣሎ።  

ናብ ሃገር ናይ ምእታው ክልከላ ኪብሃል ከሎ፡ ነቲ ናይ ክታበት ምስክር፡ ነጋቲቭ ውጽኢት ወይ ድማ ካብ ኮቪድ-19 ከም ዝሓወኻ ዘርእይ ምስክር ዘይብልካ ከሎኻ ካብ EU/EES ሃገራት ናብ ሽወደን ዝቐንዐ መገሻታት ዚምልከት ክልከላ ይቕጽል ማለት ኢዩ። ይኹንምበር፡ ኖርደያውያን ሃገራት እዚ ኣይምልከተንን ኢዩ። ሓደ ሰብ ካብተን ወጻኢ EU/EES ሃገራት ናብ ሽወደን ኪኣቱ ዚኽእል እቲ ንምእታው ሃገር ዚምልከት ሕድገት ዚምልከቶ ምስ ዚኸውንን ከምኡውን ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት መርመራ ከርእይ ምስ ዚኽእልን ጥራይ ኢዩ።   

መንግስቲ ነቲ ናይ ምእታው ሃገር ክልከላ ከናውሖ ዝወሰነሉ ምኽንያት፡ ብቐዳምነት እቲ ዘይውሑስ ናይ ለበዳ ምስፍሕፋሕ ኩነታት ኢዩ።

ክልከላዊ ምኽሪ መገሻ

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ነቶም ኣድላዪነት ዘይብሎም ናብ መብዛሕትአን ናይ ዓለም ሃገራት ዚግበሩ መገሻታት ዚምልከት ክልከላ ክሳዕ ጥቅምቲ 15 የናውሖ ኣሎ። እዚ ድማ እቲ ለበዳ ገና ስለ ዘይኣብቀዐን ኩነታት ድማ ገና ዘይውሑስን ብቕልጡፍ ኪልወጥ ዚኽእልን ብምዃኑ ኢዩ።

ናብተን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዘይክልክለን ሃገራት እውን እንተ ኾነ፡ ገያሾ ዓቢ ሓላፍነት ኣለዎም። ገያሾ፡ ቅድሚ መገሻኦም ተጠንቂቖም ከንብቡን፡ ነቲ ናይቲ ዞና ሕግታት ኪስዕቡን፡ ነቲ ናይ ምምላስ መገሻኦም ድማ ኣቐዲሞም መደብ ከውጽኡሉን ይግባእ።

ሽወደናውያን ነቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓፈሻዊ መምርሒ፡ ማለት ከም ርሕቀትካ ምሕላው፡ ኣእዳውካ ምሕጻብን ካብ ዓበይቲ ህዝባዊ ጽምብላት ምርሓቕን ዝኣመሰሉ ኪስዕቡ ይጽውዑ ኣለዉ። ነዞም ናይ ጥንቃቐ ስጉምትታት ምኽታል ኣገዳሲ ኢዩ፡ ወላ'ውን እቲ ሰብ ኣብ ወጻኢ ሃገር እንተ ሃለወ።

ኣብዘን ዚስዕባ ገጻት ብቛንቋ ሽወደን ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

2021-08-26 N165

ተወሳኺ ናይ ክታበት ዶስ ንኣካላዊ ድኽመት ምቅዋም ርኽሰት

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቶም ኣዚዩ ድኹም ናይ ምጽራር ርኽሰት ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ናይ ጸረ ኮቪድ-19  ክታበት ተወሳኺ ዶስ ኪህብ ከም ዝኾነ ይሕብር። እቲ መደባት ምኽታብ ካብ መስከረም 1 ይጅምር።

ኣዚዩ ድኹም ናይ ረኽሲ ምቅዋም ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት፡ ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ድሕሪ ክልተ ናይ ክታበት ዶስ ካብ ሓደ ምሉእ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ዝበኣሰ/ዝገደደ ናይ ጸረ-ኣካል መልሰ-ግብሪ የጋጥሞም። ስለዚ ምእንቲ ዝሓሸ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኪረኽቡ፡ ተወሳኺ ጸረ ኮቪድ-19 ዶስ ኪወሃቦም ይግባእ።

እዚ መምርሒ'ዚ ነቶም ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም ሰባት ይምልከት።

ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት፡ እዚ ንኣየኖት ጉጅለታት ከም ዚምልከት ዚገልጽ ዝያዳ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል   (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ነቶም ድኹም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ዚወሃብ ክታበት ኮቪድ-19 ዚምልከት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓበሬታ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-08-12 N164

ምንዋሕ ናይቲ ንኮቪድ-19 ዚምልከት ሕግን ናይቲ ናይ ኣብያተ-መሳሰዪ ሕግን

መንግስቲ ሽወደን ነቲ ንኮቪድ-19 ዚምልከት ሕግን ነቲ ናይ ኣብያተ-መሳሰዪ ሕግን ክሳዕ ጥሪ 31-2022 ኪናዋሕ ኣሚሙ ኣሎ።

ምንዋሕ ናይቲ ንኮቪድ-19 ዚምልከት ሕጊ ኪብሃል ከሎ፡ መንግስቲ ሽወደን ነቶም ንምጕዳል ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮቪድ-19 ዚውሰዱ ስጉምትታት ብዚምልከት ውሳነታት ምሕላፍ ኪቕጽል ኢዩ ማለት ኢዩ።

እቶም ሕግታት፡ ምስ እተፈላለዩ ዋኒናት ብምስምማዕ ዚስተኻኸሉ መምርሒታት ንምትእትታው ከም ዚከኣል ይገብሩ። እዚ ድማ፡ ናይ በጻሕትን ተሳተፍትን ቁጽሪ ምድራትን፡ ናይ ምኽፋት ሰዓታት ምስትኽኻል ወይ ድማ ንጽቕጥቅጥ ዘየተባብዑ ካልኦት ስጉምታት ምውሳድ የጠቓልል።

2021-08-03 N163

ሳልሳይ ዶዝ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ምናልባት ዝመጽእ ዓመት ይጅምር ይኸውን ኢዩ

ዝመጽእ ዓመት እቲ ዝበዝሐ ክፋል ህዝቢ ጸረ ኮቪድ-19  መበራትዒ ዶዝ ይወስድ ይኸውን ኢዩ። ገለ ኣብ ተኣፋፊ ጉጅለ ዚርከቡ ሰባት ግን ኣብ ቀውዒ በቲ ሳልሳይ ዶዝ ጸረ ኮቪድ-19 ኪኽተቡ ይኽእሉ ኢዮም።

ናይቶም ሳልሳይ ዶዝ ዚወስዱ ቁጽሪ ኣብቲ ናይቲ ሓድሽ ቫይረስ ፍሉይ ዓሌት ዚምርኮስ ኢዩ። በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቲ ኣብተን ንሽወደን ዚበልጻኣ ሃገራት ዘሎ ንመስርሕ ክታበት ዚምልከት ምዕባሌ ይከታተሎ ኢዩ።

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ናይ ክታበት ኣቕርቦት ንነዊሕ መጻኢ ግዜ ውሑስ ምዃኑ ይሕበር።

2021-07-14 N162

ኣብ ወርሒ ነሓሰ፡ መንእሰያት ጸረ ኮቪድ-19 ኪኽተቡ ይኽእሉ ኢዮም

ኣብ 2005 ወይ ብቕድሚኡ እተወልዱ መንእሰያት ካብ ሰሙን 32 ጀሚሮም ጸረ ኮቪድ-19 ኪኽተቡ ከም ዚኽእሉ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይሕብር።

እቲ ክታበት ኣብ ካልኣይ ሰሙን ነሓሰ ኪጅምር ምዃኑ ተመዲቡ ኣሎ። እዚ ድማ ነቶም ክሳዕ ንታሕቲ 12 ዝዕድሚኦምን ብኮቪድ-19 ብኸቢድ መገዲ ንኺጥቅዑ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ዚርከቡን ህጻናት ይምልከት።

እቲ ተዳሊዩሎም ዘሎ ክታበት እቲ ንታሕቲ ክሳዕ ዕድመ 12 ከገልግል ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎ  Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin ኢዩ።

እቲ ዕላማ፡ ብቐዳምነት ነቶም መንእሰያት ካብ ሕማም ንምክልኻል ኢዩ፣ ብተወሳኺ ድማ ነቲ ኣብ ማሕበረሰብ ዚረአ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ንምጕዳል ኢዩ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ኣንብብ።(እተን ገጻት ብቛንቋ ሽወደን ኢየን)

2021-07-12 N161

ነቲ ድሕሪ ናይ ውጻኢ ሃገር መገሻ ዚምልከት ናይ ኮቪድ መርመራ ሓድሽ መምርሒ

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቶም ካብ ሃገራት ኖርዲክ ወጻኢ ገይሾም ዝነበሩ ሰባት፡ ናብ ሽወደን ኪኣትዉ ከለዉ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ኪገብሩ ይምከር። እዚ ካብ ሓምለ 12 ክሳዕ ነሓሰ 31 ዘገልግል መምርሒ፡ ንዜጋታት ሽወደን እውን ይምልከቶም ኢዩ።

እቶም ቅድሚ ናብ ሽወደን ምምጻኦም እንተ ወሓደ ሰለስተ ሰሙን ኣቐዲሞም ብሓንቲ ዶዝ እተኸትቡ፡ ወይ ድማ እቶም ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሒዙዎም ዝነበረ፡ ካብቲ መምርሒ ናጻ ኢዮም።

– በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ንብርከት ዝበለ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ብዚምልከት ጸብጻባት ረኺቡ ኣሎ፡ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኬድካ ኣብ ባራትን ለይታዊ ክላባትን ምስ ሓደስቲ ሰባት ርክብ ብምግባር ዚመሓላለፍ መልከፍቲ ኢዩ። እዚ ድማ፡ ወላ'ኳ ኣብዚ እዋን'ዚ እቲ ሃገራዊ ዝርጋሐ ኮቪድ-19 ትሑት እንተ ኾነ፡ ኣብ ሽወደን ተወሳኺ መልከፍቲ ከምጽእ ዘለዎ ዕድል ዓቢ ኢዩ፡ ይብል ኣንደሽ ተግነል፡ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መንግስታዊ ክኢላ ስነ-ለበዳ።

እቲ ሓድሽ ነገር፡ እቲ ንመርመራ ዚምልከት መምርሒ፡ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዚካየዱ መገሻታት እውን ዚጥርንፍ ምዃኑ ኢዩ።

ንምሉእ ዜና ኣብ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት  ኣቲኻ ኣንብብ።(እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ኣብቶም ናብ ወጻኢ ዚግበሩ መገሻታት እንታይ መምርሒ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ብተወሳኺ ኣንብብ።(እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-06-30 N160

ካብ ሓምለ 1 ምስክር ኮቪድ ምህላው ኪከኣል ኢዩ

ካብ ሓሙስ ሓምለ 1 ጀሚሩ እቲ ምስክር ኮቪድ ኪጅምር ኢዩ። ንሱ ድማ ኣንጻር ኮቪድ-19 ተኸቲብካ ከም ዝኾንካ ይገልጽ፡ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ንዚግበር መገሻታት ድማ የድልየካ። ንዚመጽእ ግዜ፡ እቲ ምስክር ኮቪድ ነቲ ውጽኢት መርመራን ከምኡውን ከም ዝሓወኻን ዚገልጽ ሓበሬታ ኪህሉዎ ኢዩ።

ንስኻ፡ እተኸተብካ፡ ካብ ሓምለ 1 ጀሚሩ ነቲ ናትካ ምስክር ኮቪድ ኣብ ኣገልግሎት www.covidbevis.se ዳውንሎድ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ምስክር፡ ድሕሪ ክታበት ሽውዓተ መዓልታት ጸኒሕካ ኢኻ ዳውንሎድ ክትገብሮ እትኽእል።

 • ብኢ-ለጊቲማኹን ኣብ www.covidbevis.se ኣቲኻ ሎግ ግበር። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)
 • ነቲ ናይ ክታበት ምስክርነት ኣውጺእካ ፕሪንት ግበሮ። ነቲ ምስክርነት ምስ ኣውጻእካዮ፡ ብቐጥታ ባዕሉ ናብቲ ዲጂታላዊ መኽዘን ደብዳበታትካ (digitala brevlåda) ይለኣኽ፡ ከምኡ ኣሎካ እንተ ኾይኑ።

እቲ ናይ ክታበት ምስክር፡ QR-kod ዝሓዘ ኮይኑ፡ ንሱ ድማ ኣድላዪ ሓበሬታ ኣለዎ። ቀልጢፉ ኪንበብን ኪረጋገጽን ይከኣል። ንስኻ ከም ገያሻይ መጠን ኣብቲ እትገሾ ዘሎኻ ሃገር እንታይ መምርሒ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ናትካ ሓላፍነት ኢዩ።

ካብ ፍርቂ ሓምለ ጀሚሩ፡ ናይ ነጋቲቭ መርመራ ምስክር ኪውሃብ ኢዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 12 ናይ ምሕዋይ ምስክር እውን ኪውሃብ ኢዩ።

ንምስክር ኮቪድ ብዚምልከት፡ ኣብ Krisinformation.se ወይ ድማ ኣብ eHälsomyndighetens ናይ ኢበዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መርበብ ሓበሬታ  ብተወሳኺ ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-06-29 N159

ኣብ ሓምለ 1 ብዙሓት ቅየዳታት ኪቃለሉ ኢዮም

እቲ ምስ ዝወሓዱ ብጾት ምርኻብ ዚብል ምኽሪ ይልወጥ ኣሎ። ኣብ ክንድኡ እቲ ምኽሪ ካብ ሓምለ 1 ጀሚሩ ብውሕስነት ዘለዎ መገዲ ምርኻብ ኪኸውን ኢዩ፡ ማለት፡ ኣብ ደገ ብምርኻብ። እዚ ድማ ብመንግስትን በቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕናን ኢዩ  ሰነ 28 ኣብ ግዜ ጋዜጣዊ መግለጺ እተገልጸ። 

ናይቶም ኣብ ሽወደን እተኸትቡ ቁጽሪ እናወሰኸ ኪኸይድ ከሎ እቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ድማ ይጎድል ብምህላዉ፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና እቲ ናይ ለበዳ ምክልኻል ስጉምትታት ምትዕርራይ ከምቲ እተመደበሉ ኪቕጽል ከም ዚኽእል ይግምግም።

ካብ ሓምለ 1 ጀሚሩ ገለ ምቅይያራት ተገይሩ ኣሎ። ሓድሓደ ኣብነታት እነሀዉ፥

 • ኣብ ደገ ንዚካየዱ ምስሳያት፡ እቲ ናይ ብዝሒ ብጾት ድሩትነት ፈሪሱ ኢዩ።
 • ኣብ ውሽጢ ገዛ ግን እቲ ናይቶም ኮፍ ዚብሉ ብጾት ብዝሒ ኣብ ሓደ ምዕዳል መግቢ ካብ 8 ኪበዝሕ የብሉን።
 • ኣብቶም ናይ መሳሰይቲ ቦታታት ናይ ምኽፋት ሰዓታት ከም መምርሒ ተሪፉ ኢዩ።
 • ብሕታዊ ኣኼባታት ኮይኑ ኣብ እተኻረየ ገዛ ኣብ ዚካየድ ፍጻመ እቲ ቁጽሪ ተሳተፍቲ ክሳዕ 50 ክብ ኢሉ ኣሎ።
 • ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ እተፈላለየ ፍጻመታት፡ 50 ተሳተፍቲ ተፈቒዱ ኣሎ።
 • እቶም ተሳተፍቲ ቦታኦም ተፈሊጡ ምስ ዚውሃቦም፡ ክሳዕ 300 ተሳተፍቲ ኪህልዉ ይኽእሉ ኢዮም።
 • ኣብ ደገ፡ ብዝሒ ናይቶም ኮፍ ዚብሉ ተሳተፍቲ ክሳዕ 3000 ኪበጽሕ ይኽእል ኢዩ። 
 • ኣብቲ ኣብ ደገ ዚካየድ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ክሳዕ 1800 ተሳተፍቲ ተፈቒዱ ኣሎ።
 • ኣብ ናይ ምንቅስቓስ ጉያ እቶም ተሳተፍቲ ካብ 900 ኪበዝሑ የብሎምን።

ብምኽንያት ለበዳ፡ እንታይ ዓይነት ምኽርን ቅየዳን  ከም ዘድሊ ብተወሳኺ ኣንብብ።

ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መርበባት ሓበሬታ  ካብ ሓምለ 1 ጀሚሩ እንታይ ከም ዘገልግል ብተወሳኺ ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ኣብቲ  ናይ መንግስቲ መርበባት ሓበሬታ  ነቶም እተስተኻኸሉ ቅየዳታት ዚምልከት ብተወሳኺ ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-06-24 N158

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ነቲ ናይ መገሻ ምኽራዊ ክልከላ የናውሖ

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ ነቲ ናብ መብዛሕትአን ወጻኢ EU, EES ሸንገንን ዓባይ ብሪጣንያን ዝኾና ሃገራት ዝቐንዐ ዘየድሊ መገሻታት ዚምልከት ምኽራዊ ክልከላ ኣናዊሑዎ ኣሎ። እቲ ምኽራዊ ክልከላ ክሳዕ መስከረም 1-2021 የገልግል። ብዙሓት ሃገራት እውን ካብዚ ምኽራዊ ክልከላ'ዚ ተኣልየን ኢየን።

ካብ ስነ 24 ጀሚሩ እቲ ናብ ኣልባንያ፡ ሰሜን መቀዶንያ፡ ሰርብያ፡ ኣመሪካ፡ ሆንግኮንግ፡ ማካው፡ ታይዋን ዝቐንዐ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ምኽራዊ ክልከላ ኣየገልግልን ኢዩ።

ቅድሚ ምጋሽካ ምሉእ ምድላዋት ምግባር ኣገዳሲ ኢዩ፡ ወላ'ውን ናብተን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣይትኺዱወን ዘይተባህላ ሃገራት። ስለዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ንኹሉ ገያሻይ ቅድሚ መገሻ መምርሒታት ከንብብን ናይቲ ኣከባቢ ሓበሬታ ኪስዕብን ኣቐዲሙ ድማ ነቲ ናብ ገዝኡ ንምምላስ ዚገብሮ መገሻ መዲቡዎ ኪጸንሕን ይምሕጸን።

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ንኹሉ ገያሻይ ናይቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓፈሻዊ ለበዋታትን መምርሒታትን ምስዓብ ኪቕጽል ይምሕጸን፡ ወላ'ውን ኣብ ወጻኢ ሃገር። ርሕቐትካ ሓሉ፡ ኣእዳውካ ተሓጸብ፡ ካብ ዓበይቲ ኣኼባታት ድማ ተቖጠብ።

ኣብዘን ዚስዕባ መርበብ ሓበሬታ፡ ናብ ሽወደን ንምእታው እንታይ ከም ዘድሊን፡ ኣብ ናይ ምእታው ክልከላ ዝተገብረ ሕድገታትን፡ ቅድምን ድሕርን ናይ ወጻኢ መገሻታት እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካን፡ ኣንብብ።(እተን ገጻት ብቛንቋ ሽወደን ኢየን)

2021-06-22 N157

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ነቶም ዕድሚኦም 16ን ልዕሊኡን ዝኾኑ ኪውሃብ ኢዩ

ደቂ 16ን 17ን ዝኾኑ መንእሰያት እውን ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ኪወሃቦም ኢዩ። እዚ ድማ ናይቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ውሳኔ ኢዩ። እቲ ዕላማ ነቶም መንእሰያት ካብ ሕማም ንምክልኻል ኢዩ፡ ብተወሳኺ ድማ ነቲ ኣብ ማሕበረሰብ ዚስፍሕፋሕ ዘሎ ለበዳ ብቐጻሊ ንምጕዳል ኢዩ።

እቲ ክታበት ዚጅምረሉ እዋን እቶም ደቂ 18ን ልዕሊኡን ዝኾኑ መንእሰያት ኣብቲ ምዕራፍ 4 ክታበት ኪኸተቡ ምስ ዚጽውዑ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኪካየድ ትጽቢት ይግበረሉ ኣሎ። 

– ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ይከተቡ ንዚብል ሓሳብ ቀንዲ ምኽንያት፡ ናይቲ ዚኽተብ ሰብ ረብሓ ንምሕላው ኢዩ።  ሽሕኳ ህጻናት ብናይ ኮቪድ-19 ሕማም ኣዚዮም ንኺጥቅዑ ዘለዎም ዕድል ካብ ናይ ዓበይቲ ዝወሓደ እንተ ኾነ፡ እቲ ንሓደገኛ ሕማምን ነቲ ነዊሕ ዚጸንሕ ጸገማትን ንኺቃልዑ ዘሎ ኣስጋእነት ግን ኣብ ቦታኡ ኢዩ ዘሎ፡ ይብል ዮሃን ካርልሶን ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ላዕለዋይ ሓላፊ። 

ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ካልእ ምኽንያት ድማ፡ ክታበት ምውሳድ ብተወሳኺ ነቲ ብቐዳምነት ኣብ ህጻናት ኪላባዕ ዚኽእል ለበዳ፡ ከምኡውን ኣብቶም ኣብ ማሕበረሰብ ዘለዉ ኣብ ተኣፋፊ ጉጅለ ዚርከቡ ኣረጋውያን ከጕድሎ ስለ ዚኽእል ኢዩ።

እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እተን ወረዳታት ብምሉአን ነቶም ካብ 2005 ጀሚሮም እተወልዱ ሰባት መኣስ ክታበት ምሃብ ከም ዚጅምራ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ኪሕብራ እየን። እቲ ናይ ክታበት ኣቕርቦት ነቲ ናይ ምጅማር ዕለት ኪጸልዎ ይኽእል ኢዩ።

እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ካብ ሕጂ ጀሚሩ ነቶም ፍሉይ ናይ ጥዕና ኩነታት ዘለዎም ደቂ 12ን ንላዕልን ዝኾኑ ህጻናት ብመሰረት ናይቲ ብሽወደናዊ ክንክን ህጻናት እተዳለወ ዝርዝር፡ ክታበት ኪወሃቦም ከም ዝኾነ ይሕብር። 

ንብምሉኡ ዜና ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ኣንብቦ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-06-10 N156

ኣብ ሽወደን መልከፍቲ ደልታቫርያንት ኮቪድ-19 ብብዝሒ ይረአ ኣሎ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቲ ናይ ለበዳ ምክልኻል ስጉምቲ ድጊሙ ይርእዮ ኣሎ፡ ምኽንያቱ ድማ እቲ ደልታ እተባህለ ኮቪድ-19 ዚፈጥር ዓይነት ቫይረስ ኣብ ሃገር ሽወደን ተራእዩ ስለ ዘሎ ኢዩ።

እቲ ደልታ ቫርያንት እተባህለ ቫይረስ መጀመርያ ኣብ ሃገር ህንዲ ኢዩ ተራእዩ፡ ብድሕሪኡ ድማ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ልሒሙ። ብሓፈሻ ኩሉን ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሃገራት ደልታ ቫርያንት ኣትዩወን ኣሎ፡ ኣብዚ ሰሙን'ዚ ድማ ኣብ ቫርምላንድን ብለኪንገንን ክብ ዝበለ ዝርጋሐ ተራእዩ ኣሎ። በዚ ምኽንያት፡ እዘን ወረዳታት ነቲ ናይ ለበዳ ምክልኻል ስጉምታተን ኣሓዪለንኦ ኣለዋ። እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ድማ ብሃገራዊ ደረጃ እንታይ ኪገብር ከም ዘለዎ ይግምግም ኣሎ።  እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ፡ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ብመገዲ ምውግጋን-PCR ነቲ ቫርያንት ዚምልከት ክብ ዝበለ ሃገራዊ ምቁጽጻር ንምግባር ወሲኑ ኣሎ።

እቲ ደልታ ቫርያንት ምስ ካልኦት ዓሌታት ቫይረስ ምስ ዚወዳደር ዓቢ ናይ ምዝርጋሕ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይእመን። ኣፈናዊ መጽናዕቲ ከም ዚሕብሮ፡ እቲ ድሕሪ ሓደ ዶዝ ክታበት ዚህሉ ናይ ጸረ ደልታ ቫርያንት ምክልኻል ዓቕሚ ትሕት ዝበለ ኢዩ፡ ክልተ ዶዝ ክታበት ግን ዝሓሸ ምክልኻል ከም ዚህብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይሕብር።

ምስቲ ሓያል ወረዳዊ ናይ ለበዳ ምክልኻል ስጉምትታትን ልዑል ምቁጽጻርን፡ እቲ ማሕበረሰብ ብመሰረት ናይቲ ንነዊሕ ዝዓለመ መደብ፡ ናብቲ ልሙድ ህይወቱ ኺምለስ ከም ዚኽእል ይግመት። ይኹንምበር እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቲ መምርሕን ለበዋን ምስዓብ ኣገዳሲ ምዃኑ የዘኻኽር።   

ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-05-28 N155

ኮሚርናቲ እተባህለ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ንደቂ 12-15 ዓመት ኪውሃብ ኢዩ

ናይ ኤውሮጳ በዓልመዚ ፍርያት መድሃኒት EMA፡ እቲ ካብ ፋይዘር/ቢዮንተክ ዚፈሪ ኮሚርናቲ Comirnaty (Pfizer/Biontech) እተባህለ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ንደቂ 12-15 ዓመት ቅቡል ከም ዝኾነ ይሕብር።

እዚ ውሳኔ'ዚ ን 2260 ዕድሚኦም ካብ 12 ክሳዕ 15 ዓመት ዝኾኑ ህጻናት ኣብ እተኻየድ መጽናዕቲ ዝተመስረተ ምዃኑ ናይ ሽወደን በዓልመዚ ፍርያት መድሃኒት ይሕብር።

ኣብቲ ዚስዕብ ምዕራፍ፡ እቲ ኤውሮጳዊ ኮሚሽን ንተቐባልነት ዚምልከት ወግዓዊ ውሳኔ ከሕልፍ ኢዩ። በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣጠቓቕማ ናይቲ ኣብ ሃገር ሽወደን ዚካየድ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ዚምልከት መምርሒ ሓላፍነት ኪወስድ ኢዩ።

ፋይዘር/ቢዮንተክ ኮሚርናቲ Comirnaty (Pfizer/Biontech) ብታሕሳስ 21-2020 ብኤውሮጳዊ ኮሚሽን ጸዲቑ፡ ንሱ ድማ በቲ sars-cov-2 ዚመጽእ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ኢዩ ጸዲቑ። ኣብዚ እዋን'ዚ ኮሚርናቲ፡ ነቶም ዕድሚኦም 16ን ካብኡ ንላዕልን ዝኾኑ ኣባጽሕ ንኺውሃብ ዝጸደቐ ክታበት ኢዩ። እቲ ክታበት ነቲ ናይ ተጻዋርነት ስርዓት (ናይ ኣካልና ውልቃዊ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ) ኣንጻር'ቲ ቫይረስ ጸረ-ኣካል ንምፍጣር ንኺጅምር ይሕግዞ፡ እዚ ድማ ነቲ ኣካልና ኣንጻር ኮቪድ-19 ነብሱ ኪከላኸል ይሕግዞ።

ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መላግቦ ብምዝውታር፡ ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ፍርያት መድሃኒት ወብሳይት፡ ብዛዕባ ናይቲ መጽናዕቲ መሰረት ብተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል።

ነቲ ዜና ኣብ ናይ በዓልመዚ ፍርያት መድሃኒት ወብሳይት ኣንብቦ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-05-28 N154

ናብ ሃገር ሽወደን ንምእታው ዚምልከት እተገብረ ለውጢ

ሎምመዓልቲ መንግስቲ ነቲ ናብ ሃገር ሽወደን ዝዓለመ ጕዕዞ ዚምልከት ገለ ለውጥታት ኣቕሪቡ ኣሎ። እቲ ናብ ሃገር ምእታው ዝዓለመ  ክልከላ ነቲ ካብ ወጻኢ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዚግበር ጕዕዞ የናውሖ። እቲ ነቶም ካብ ኖርዲክ ሃገራት ዚመጹ ገያሾ ዚምልከት ኣድላዪነት ነጋቲቭ ኮቪድ መርመራ ተሰሪዙ ኢዩ።

ካብ ወጻኢ ሃገራት EU ከምኡውን EES ናብ ሽወደን ዝዓለሙ ናይ ምእታው ክልከላታት ክሳዕ ነሓሰ 31 ተናዊሖም ኣለዉ። ነቲ ካብ ሃገራት EU ከምኡውን EES ናብ ሽወደን ዚጎዓዝ ሰብ እቲ ናይ ኮቪድ መርመራ ናይ ነጋቲቭ ኣድላዪነት ክሳዕ ሰነ 31 ኪናዋሕ እዩ። ግን ካብ 31 ግንቦት ጀሚሩ እቲ ነቶም ካብ ደንማርክን ፊንላንድን ኖርወይን ኢስላንድን ዚኣትዉ ገያሾ ዚጥለብ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ነጋቲቭ ተሰሪዙ ኢዩ። ከምኡውን እዚኣቶም በቲ ድሕሪ መገሻ ዚህሉ ነቶም ምልክት ሕማም ዘይብሎም ዚምልከት ናይ ህዝባዊ በዓልመዚ መምርሒ መርመራን ውሸባን ኣይቅየዱን ኢዮም።

ንመርመራን ዕጽዋን ዚምልከቱ መምርሒታት

ካብ ሰነ 1 ጀሚሩ ነቶም ካብ EU/EES ከምኡውን ሸንገንን ዓባይ ብሪጣንያን ገለ ሳልሳይ ሃገራትን ዚጎዓዙን ምልክት ሕማም ዘይብሎምን ናብ ሃገር ሽወደን ኪኣትዉ ከለዉ ካብ ምርመራን ምውሻብን ናጻ ኢዮም። .

ብዛዕባ'ቶም ካብ ካልኦት ሃገራት ዚጎዓዙ ዝዓለመ ድሕሪ ምእታው ዚካየድ ንመርመራን ውሸባን ዚምልከት መምርሒ ኣብ ቦታኡ ኢዩ ዘሎ፡ ወላ'ውን ምልክታት ሕማም ኣይረኣዮም።

እቶም ብምሉእ እተኸትቡ ሰባትን ምልክታት ሕማም ዘይብሎምን ካብቲ መምርሒ ናጻ ኢዮም፡ ቅድሚ ናብ ሽወደን ምምጻኦም ኣበይ ከም ዝነበሩ ብዘየገስ።

ኣብቶም ሓላፍነት ዚወስዱ ሰበስልጣን ብምውካስ እንታይ ከም ዘገልግል ብተወሳኺ ኣንብብ። (እተን ገጻት ብቛንቋ ሽወደን ኢየን)

2021-05-27 N153

ንምስራዝ ቅየዳታት ዚምልከት መንግስታዊ መደብ

ዝሓለፈ ሓሙስ 27 ግንቦት፡ መንግስቲ ሽወደን ነቶም ንለበዳ ኮሮና ዚምልከቱ ተወሲዶም ዝነበሩ ቅየዳታት ንምስራዝ መደብ ኣቕሪቡ ነይሩ።

ናይቲ መንግስቲ መደብ ነቶም ንምጕዳል ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ተነቢሮም ዝነበሩ ቅየዳታት ንምስትኽኻልን ንምልጋስን ኢዩ።  እቲ መደብ ኣብ ሓሙሽተ ምዕራፋት ይምርኮስ። ቅድሚ ነፍስወከፍ ምዕራፍ ድማ፡ ኣብ ምዝርጋሕ ለበዳን ኣብ ናይ ክፍሊ ሕክምና ዘሎ ሰኸም ከምኡውን ኣብቲ ናይ ህዝቢ ዘሎ ናይ ምኽታብ ደረጃ እተመርኮሰ ግምገማ ይካየድ።

 1. እቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ሰነ 1-2021 ዚጅምር ኮይኑ፡ ገለ ምቅላል ተገይሩሉ ኣሎ፡ ንኣብነት፡ ንህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ዚምልከት ሓድሽ ናይ ተሳታፍነት ጥርዚ ቁጽሪ ኣተኣታቲዩ ኣሎ። ብድሕር'ዚ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣብቲ ንህጻናት ዚምልከት ግጥማትን ውድድራት ክልከላታት ኣይኪገብርን ኢዩ። 

 2. እቲ ካልኣይ ምዕራፍ፡ ክሳዕ ሓምለ 1-2021 ኢዩ ተመዲቡ ዘሎ፡ ንሱ ድማ እቲ ናይ መሳሰዪ ቦታታት ዚኽፈቱሉ ግዜ ከም ዚናዋሕ ኪገብር ኢዩ፡ እቲ ንቀረባ ብጾትካ ጥራይ ክትረኽቦም ኣሎካ ዚብል መምርሒ እውን ኪስረዝ ኢይ።

 3. እቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ንመፈተንታ ተባሂሉ ንሓምለ 15-2021 ተመዲቡ ኣሎ። እቲ ኣብ ርሑቕ ህዝባዊ ጕዕዞ ዚህሉ ደረትን እቲ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ንነፍስወከፍ ሰብ እተወሰነ ስፍሓት ሜትሮን ኪስረዝ ተወጢኑ ኣሎ።

 4. እቲ ራብዓይ ምዕራፍ ንመስከረም 2021 ኢዩ ተሓሲቡ ዘሎ። እቲ መደብ ነቲ ኣብ ህዝባዊ ኣኼባን ጽምብላትን ብሕታዊ ምእካብን  ዘሎ ናይ ተሳታፍነት ቁጽሪ ደረት ንምልጋስ ኢዩ። ከምኡውን እቲ ኣብ ኣብያተመግቢ ዝነበረ ቅየዳታት ኪቃለል ኢዩ። 

 5. እቲ ሓምሳይ ምዕራፍ ቅዉም ዕለት የብሉን። እዚ ምዕራፍ'ዚ ነቶም ዝተረፉ ቅየዳታት ኢዩ ዘልግሶም። ንኣብነት ኣብቶም ኣብ ኣብያተ ንግድን ኣብቶም ንባህልን መዘናግዕን ዘለዉ ንጽቕጥቅጥ ዚምልከቱ መምርሒታት።  እቶም ብበዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና እተዋህቡ ካብ ጽቕጥቅጥ ምርሓቕን ካብ ገዛ ዄንካ ምስራሕን ናይ ኢድ ንጽህናን ዚምልከቱ ህዝባውያን መምርሒታት ደው ኪብሉ ኢዮም።

እቲ ኩነታት ምስ ዚልወጥ ወይ ምስ ዚብእስ፡ እቲ መደብ ኪልወጥ ይኽእል ኢዩ።

እዘን ዚስዕባ ገጻት ብቛንቋ ሽወደን ኢየን።

ብተወሳኺ ኣብቲ regeringen.se ኣንብብ

ንምስራዝ ቅየዳታት ዚምልከት መንግስታዊ መደብ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፥ ጥርዚ ቁጽሪ ተሳተፍቲ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፥ ንለበዳ ምክልኻል ዚምልከት ስጉምቲ ምስትኽኻል

 2021-05-25 N152

ነፍሰጾራት ኣንጻር ኮቪድ-19 ኪኽተባ ይኽእላ ኢየን

ድሕሪ ምምርማር እዋናዊ ኩነታት ፍልጠት፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነፍሰጾራት ልክዕ ከምቶም ኣብ ተመሳሳሊ ክልል ዕድመ ዘለዉ ውልቃውያን ኣብቲ ናይ ጸረ ኮቪድ-19 ራብዓይ ደረጃ ወይ ምዕራፍ ኪኽተባ ከም ዚኽእላ ይሕብር።

ኣብቲ ንተቐባልነት ክታበታት ተባሂሉ እተኻየደ መጽናዕቲ፡ ነፍሰጾራት ካብ ካልኦት ሰባት ንበይነን፡ ብምኽታብ ዚጓነፈን ንጎድናዊ ሳዕቤናት ዚምልከት ስግኣታት የልቦን።

እቲ ኣብዚ እዋን'ዚ ነቶም ትሕቲ 65 ዝዕድሚኦም ዚወሃብ ናይ mRNA ክታበት፡ ንነፍሰጾራት ኣብ ኩሉ እዋን ጥንሲ ንኺወሃብ ተቐባልነት ረኺቡ ኢዩ። እተን ሕዱር ሕማም ዘይብለን ነፍሰጾራት፡ ድሕሪ መበል 12 ሰሙን ጥንሲ፡ ኪኽተባ ይኽእላ ኢየን።

ዘይተኸተባ ነፍሰጾራት ንኸይልከፋ ብማለት ብዝያዳ ኪጥንቀቓ ከም ዚግባአን በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና የዘኻኽር።

2021-05-24 N151

መምርሒ ክልከላ ምጋሽ ክሳዕ ሓምለ 1 ተናዊሑ ኣሎ

ናይ ወጻኢ ጉዳያት ሚኒስትሪ ነቲ ንዘይድልዩ ጉዕዞታት ዚምልከት ናይ ክልከላ መምርሒ ክሳዕ ሓምለ 1 ከናውሖ ወሲኑ ኣሎ። እቲ ናይ ጉዕዞ ክልከላ መምርሒ ጌና ንሓያሎ ሃገራት ዓለም ዚምልከት ኢዩ።

እቲ ናይ ምጋሽ ክልከላ ተናዊሑሉ ዘሎ ብምኽንያት ናይቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ገና ዘይውሑስ ናይ ለበዳ ኩነታት ኢዩ። እቲ ክልከላ ንዘየድልዩ ጉዕዞታት ዚምልከት ኮይኑ ነቲ ናብተን ካብ EU/EES/ሸንገን  ከምኡውን ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ወጻኢ ዘለዋ መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ዚግበር ጉዕዞ ክሳዕ ሓምለ 1 የገልግል። 

ከምኡውን ካብ ሰነ 1 ጀሚሩ ገለ ሃገራት ካብቲ ክልከላ ኬልግሳ እየን። ብመሰረት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ ናብዘን ሃገራት ዚግበር ጉዕዞ ዝያዳ ውሕስነት ኣለዎ። ካብ ስነ 1 ጀሚሩ እቲ ናብዘን ዚስዕባ ሃገራት ዝነበረ ክልከላ ደው ይብል፥

 • ኣውስትራልያ
 • እስራኤል
 • ኒው ዘላንድ
 • ሩዋንዳ
 • ሲንጋፖር
 • ደቡብ ኮረያ
 • ታይላንድ

እቶም ኪገይሹ ዚደልዩ፡ ቅድሚ ምጋሾም ብጥንቃቐ መደባቶም ከውጽኡን ነቲ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣፕሊከሽን ረስክላር UD Resklar ኪመልኡን ይግባእ።

ንክልከላ ዚምልከት መምርሒ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ወብሳይት ብተወሳኺ ኣንብብ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-05-20 N150

ናይቶም ኣብ ወጻኢ እተወልዱ ውሑድ ቁጽሪ ክቱባት

65ን ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድሚኦም እተኸትቡ ኮይኖም  ካብ ሃገር ሽወደን ወጻኢ እተወልዱ ሰባት ምስቶም ኣብ ሽወደን እተወልዱ ሰባት ምስ እተነጻጽሮም እቲ ቁጽሮም ገና ውሑድ ኢዩ።  ኣብቶም ኣብ 60ን ክሳዕ 64ን ዕድመ ዘለዉ እውን ተመሳሳሊ ዋሕዲ ኣሎ።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ንመጠን ናይቶም ኣንጻር ኮቪድ-19 ክታበት እተዋህቦም ዚምልከት ኣብ ትውልዲ ሃገር እተመርኮሰ እተሓደሰ ስታቲስቲካክዊ ጸብጻብ ኣቕሪቡ ኣሎ። እቲ ክታበት ንምስፍሕፋሕ ለበዳን ንስግኣት ሕማምን ይቕንስ፡ ስለዚ ብዚከኣል መጠን፡ ኣብ ኩሉ'ቲ ህዝቢ ልዑልን ምዕሩይን ንኹሉ ዚሽፍን ክታበት ምሃብ ኣገዳሲ ኢዩ።

ኣብ መንጎ ደቂ 65 ዓመትን ልዕሊኡን ዘሎ ናይ ክታበት ስፍሓት ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ኩሉ ጉጅለታት ወሲኹ ኣሎ፡ ይኹንምበር ቁጽሪ ናይቶም ካብ ሽወደን ወጻኢ እተወልዱ ሰባት ምስቲ ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ሽወደን እተወልዱ ምስ ዚነጻጸር ገና ትሑት ኢዩ። ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኣብቶም ካብ 60 ክሳዕ 64 ዝዕድሚኦም እውን ይረአ ኢዩ።

ሓያሎ መጽናዕትታት ከም ዘረጋግጹዎ፡ ብኮቪድ-19 ዚመጽእ ከቢድ ሕማምን ሞትን ኣብቶም ንማሕበራዊ ቑጠባ እተቓልዑ ጉጅለታት ኢዩ ከም ልሙድ ዚረአ። ኣብኡ ድማ ብዝሒ ናይቶም ኣብ ወጻኢ እተወልዱ ሰባት ምስቶም ኣብ ሽወደን እተወልዱ ሰባት ኪነጻጸር ከሎ፡ ናይቶም ካብ ሽወደን ወጻኢ እተወልዱ ሰባት ቁጽሪ ዝያዳ ኮይኑ ይረአ።

ንክታበት ዚምልከት ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ኣንብብ።

ንትሕተ-ጉጅለ ዚምልከት ናይ ክታበት ጸብጻብ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ነቲ ዜና ብምልኡ ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ኣንብቦ።
ናይቶም ኣብ ወጻኢ እተወልዱ ክቱባት ቀጻሊ ውሑድ ቁጽሪ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-05-12 N149

 ሰነ 1 ምትዕርራያት ክልከላ ኪግበር ኢዩ

ኣብ ሃገር ሽወደን እቲ ናይ ለበዳ ምዝርጋሕ  ጌና ብዝለዓለ ደረጃ ይቕጽል ኣሎ። በዚ ምኽንያት'ዚ ድማ፡ እቲ ናይ ቅየዳን ክልከላን ምትዕርራይ ኣብ ግብሪ ዚውዕለሉ መዓልቲ ናብ ሰነ 1 ተመሓላሊፉ ኣሎ።

ካብ ሰነ 1 ጀሚሩ እዚ ዚስዕብ ኪትግበር ተኣሚሙ ኣሎ፥

 • ንህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ዚምልከቱ ሓደስቲ ናይ ተሳተፍቲ ድሩትነት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኪጅምር ኢዩ። እቶም ኣብ ውሽጢ ገዛ ዚካየዱ ምዱብ ኮፍመበሊታት ዘለዎም ንጥፈታት፡ ቁጽሪ ተሳተፍቶም ክሳዕ 50 ክብ ኢሉ ኣሎ። እቶም ኣብ ውሽጢ ገዛ ዚካየዱ ምዱብ ኮፍመበሊታት ዘይብሎም ንጥፈታት ግን እቲ ቁጽሪ ተሳተፍቲ ሸሞንተ ኮይኑ ኪቕጽል ኢዩ።
 • እቶም ኣብ ደገ ዚካየዱ ምዱብ ኮፍመበሊታት ዘለዎም ንጥፈታት፡ ቁጽሪ ተሳተፍቶም ክሳዕ 500 ክብ ኢሉ ኣሎ። እቶም ኣብ ደገ ዚካየዱ ምዱብ ኮፍመበሊታት ዘይብሎም ንጥፈታት ግን እቲ ቁጽሪ ተሳተፍቲ ክሳዕ 100 ኢዩ ክብ ኢሉ ዘሎ። 
 • ነቶም ኣብ ደገ ዚካየዱ ስፖርትን ውድድራትን፡ ንኣብነት ጆጊንግ፡ ዚምልከት ፍሉይ መምርሒ፡ ነቲ ናይ ተሳትፎ ቁጽሪ ክሳዕ 150 ክብ ኣቢሉዎ ኣሎ።
 • እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ንድሩት ጥርዚ ተሳትፎ ብዚምልከት ብወረዳ ደረጃ ኪውስን ተኽእሎ ኣለዎ።
 • ዕዳጋታትን መዘናግዒ ቦታታትን ነቲ ናይ ምክልኻል ለበዳ ስጉምትታት ኣብ ግምት ብምእታው ኪኸፍታ ይኽእላ ኢየን።
 • ንህጻናትን መንእሰያትን ዚምልከት ናይ ዙረት/ካምፒንግ ንጥፈት ብውሑድ ቁጽሪ ኢዩ ዚፍቀድ።

ብተመሳሳሊ መገዲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ንኣብያተመግቢ ብዚምልከት ሓድሽ ናይ ምኽፋት ሰዓታት ይእምም፥

 • ኣብያተመግቢ ክሳዕ ሰዓት 10፡30 ምሸት ይኸፍታ። ኣብያተ መሳሰይቲ ኣልኮል ክሳዕ ሰዓት 10 ምሸት ኪሰርሓ ተፈቒዱለን ኣሎ።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣብቲ ናብ መንግስቲ ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ እቲ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ወርሒ መስከረም 2021 ናብቲ ንቡር ኩነታት ኪምለስ ከም ዚኽእል ይግምት። ይኹንምበር እቲ ክታበት ከምቲ እተመደበሉ ኪቕጽልን ኩሉ ሰብ ድማ ነቲ ተዋሂቡ ዘሎ መምርሒን ምኽርን ኪስዕብ ይግባእ። እቲ ንምክልኻል ለበዳ ዚምልከት ናይ ምትዕርራይ ስጉምትታት በብደረጃኡ ኪቕጽል እዩ፡ እዚ ድማ ኣብቲ ህልዊ ኩነታት እተመርኮሰ ኮይኑ ሰነ 1 ኪጅምር ኢዩ፡ ኣብ ሰለስተ ናይ መስርሕ ደረጃታት ድማ ኪኽፈል እዩ።

ነቲ ዜና ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ኣንብቦ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ኣብዚ እዋን'ዚ ኣየኖት ቅየዳታትን ምኽርታትን ከም ዘገልግሉ ብተወሳኺ ኣንብብ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-04-28 N148

ህጻናትን መንእሰያትን ግጥማት ኣብ ደገ ከካዪዱ ይኽእሉ ኢዮም

ኣብዚ እዋን'ዚ፡ ፍሉያት ግጥማትን ስፖርታዊ ውድድራትን በቶም ኣብ 2002ን ድሕሪኡን እተወልዱ ህጻናትን መንእሰያትን ኣብ ደገ ኪዳየድ ይኽእል ኢዩ። እዚ ድማ በቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኢዩ ተወሲኑ።

ብጋንታዊ ስፖርት ዚነጥፉ ማሕበራት፡ ነቲ ግጥም ወይ ነቲ መዓልቲ ውድድር ብደረጃ ጋንታን ብሰሙንን ኣብ ደገ ከዳልዉዎ ይኽእሉ ኢዮም፡ እዚ ድማ ነቶም ኣብ 2002ን ድሕሪኡን እተወልዱ ህጻናትን መንእሰያትን ይምልከት።

ንውልቃዊ ስፖርት ብዚምልከት፡ እቶም ህጻናትን መንእሰያትን ኣብ ሓደ ግጥም ኪወዳደሩ ወይ ኪሳተፉ ዚኽእሉ ኣብ ደገ ኾይኑ እንተ በዝሐ ሓንሳእ ኣብ ሰሙን ጥራይ ኢዩ። እቶም ግጥማትን ውድድራትን ኣብቲ ዞባ ኢዮም ዚካየዱ፡ ወይ ድማ ብእተደረተ ወይ ውሱን ጕዕዞ።

እቶም ኣብቲ ህዝባዊ መምርሒ ተገይሮም ዘሎዉ ሓደስቲ ምትዕርራያት፡ ካብ ሚያዝያ 28-2021 ከገልግሉ ይጅምሩ። እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቲ ለውጥታት ዝገብሮ ዘሎ ምኽንያት፡ እቶም ህጻናትን መንእሰያትን ኣብ ግዜ ለበዳ እውን ስፖርት ኪጻወቱ ጽቡቕ ተኽእሎታት ኪህሉዎም ኣገዳሲ ምዃኑ ስለ ዝገመተ ኢዩ።

ንተወሳኺ ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-04-27 N147

ኣብ ኣስጋኢ ጉጅለ ዘለዋ ነፍሰጾራት ኪኽተባ ይኽእላ እየን

ኣብዚ እዋን'ዚ፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ኩለን ነፍሰጾራት ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ኪወስዳ ከም ዘይብለን ይመክር፡ ይኹንምበር እተን ንሓደገኛ ሕማም እተቓልዓ ነፍሰጾራት ኪኽተባ ይኽእላ እየን፡ ይሕብር እቲ በዓልስልጣን።

ኣብ ኣስጋኢ ጉጅለ ዚርከባ ነፍሰጾራት፡ ኣብቲ 3ይ ደረጃ ክታበት፡ በቲ ጸረ ኮቪድ-19 ዝኾነ RNA-ክታበት ኪኽተባ ይኽእላ እየን። እዚ ድማ ነተን በቲ ኮቪድ-19 ዝለዓለ ናይ ሕማም ሓደጋ ኪወርደን ዚኽእል ኮይኑ ከምዚ ዚስዕብ ኩነታት ጥዕና ንዘለወን ደቀንስትዮ ይምልከት፥

 • ሕዱር ሕማም ልብን ሰራውር ደምን፡ ከምኡውን ወቕዒ ልብን ልዑል ጸቕጢ ደምን።
 • ሕዱር ሕማም ሳምቡእ፡ ከም KOL ከምኡውን ከቢድን ዘይርጉእን ኣዝማ።
 • ካልእ ናብ ዘይምሉእ መስርሕ ሳምቡእ ወይ ዝኸፍአ ናይ ምስዓልን ናይ ነዝዒ ምዕጋት ዘምርሕ ኩነታት ሕማም።
 • ሕዱር ናይ ጸላም ከብዲ ወይ ናይ ኮላሊትን ሕማም።
 • ሕማም ሽኮር ዓይነት 1ን ዓይነት 2ንDiabetes typ 1 och typ 2.
 • ነቲ ብምኽንያት ሕማም ወይ ሕክምና፡ ንተጻዋርነት ሕማም ዚትንክፍ ኩነታት።
 • ልዕሊ 35 ዕድመ
 • BMI ልዕሊ 30

ነቲ ኣብ ጥቓኻ ዚካየድ ክታበት ዚምልከት ሓበሬታ ንምርካብ ነቲ ወረዳኻ ተወከሶ።

2021-04-23 N146

ናይ ያንሰን (Janssen) ክታበት ቀጻሊ ደው ምባል

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቲ ካብ ያንሰን ዚርከብ ክታበት ኣብ ኩሉ ክልላት ዕድመ ዝውታረኡ ንግዜኡ ደው ኪብል ወሲኑ። እቲ ክታበት ነቶም ትሕቲ 65 ዝዕድሚኦም ኣይፍቀደን፡ እቶም ልዕሊ 65 ዕድሚኦም ግን ክሳዕ'ቲ ያንሰን ዝቐርብ ካልእ ክታበት ንኺወስዱ ግዜ ኣለዎም።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቲ ጸረ-ኮቪድ-19 ዝኾነ ክታበት ያንሰን ነቶም ልዕሊ 65 ዝዕድሚኦም ጥራይ ኪውሃብ ወሲኑ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ምስቲ ትሑት ፕላተለት ዘለዎ ናይ ደም ምርጋእ ዝምድና ኪህሉዎ ይኽእል ኢዩ ዚብል ጥርጠራ እዩ። እዚ ድማ ሳሕቲ ዚረአ ሓደገኛ ጎድናዊ ሳዕቤን ኢዩ። ከምዚ ዝበለ ጎድናዊ ሳዕቤን ብቐዳምነት ኣብ መንእሰያት ተራእዩ ነይሩ፡ ከምኡውን ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ብኮቪድ-19 ኪሞቱ ወይ ኣዚዮም ኪሓሙ ዓቢ ዕድል ኣሎ።

ብዝሒ ዘለዎ ናይ ያንሰን ክታበት ናብ ሽወደን ቅድሚ ግንቦት ኪበጽሕ ስለ ዘይክእል፡ ሽዑ ድማ መብዛሕትኦም ዕድሚኦም ልዕሊ 65 ዝኾነ ዛጊት ካልእ ክታበት ወሲዶም ስለ ዝኾኑ፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቲ ዝውተራ ክታበት ያንሰን ኣብ ኩሉ ክልል ዕድመ ደው ንኺብል ይሕብር ኣሎ።
– ኣብዚ እዋን'ዚ ነቶም ክፍሊ ሕክምና ዘዘውትሮም ዘሎ ክታበታት ምዝውታሮም ዝሓሸ እዩ ዚብል ሓሳብ ኣሎና። እቶም ልዕሊ 65 ዝዕድሚኦም ሰባት ግን ካብቶም ሰለስተ ዓይነታት ክታበት ኪወስዱ ኢዮም፡ ይብል ኣንደሽ ተግነል፡ ናይ መንግስቲ ስነ-ለበዳ ክኢላ።

ነቲ ዜና ኣብ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ኣንብቦ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

2021-04-22 N145

ብምኽንያት ልዑል ምስፍሕፋሕ ለበዳ፡ ክልከላታት ተናዊሑ ኣሎ

መንግስትን በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕናን ነቲ ኣብ ሃገር ዚካየድ ዘሎ ክልከላታት ክሳዕ ግንቦት 17 የናውሑዎ። ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እቲ ናይ ኮቪድ-19 ዝርጋሐ  ኣብዚ እዋንዚ ልዑል ብምዃኑን፡ እቲ ኣብ ናይ ሕክምና ቦታታት ዘሎ ጽቕጥቅጥ ድማ ስለ ዝገደደን እዩ።

ኣብዚ እዋን'ዚ ብኮቪድ-19 ተጠቒዖም ኣብ ሆስፒታላት እተዓቖቡ ቁጽሪ ተሓከምቲ ካብቲ ናይ ወርሓት ቀውዒ ንላዕሊ ወሲኹ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ህጹጽ ረድኤት ክፍሊ፡ እቲ ጻዕቂ ልዑል ኢዩ፡ እቲ ሰሙናዊ ቁጽሪ ዝሞቱ ድማ ኣይቀነሰን። ቦርድታት ምምሕዳር ወረዳታት፡ ሰባት ነቲ መምርሒታት ይስዕቡዎ ከም ዘየለዉ ደጋጊሞም ይሕብሩ ኣለዉ። ስለዚ ድማ እቲ ክልከላታት ክሳዕ ግንቦት 17 ኪቕጽል ኢዩ፡ ብድሕር'ዚ እቲ ክልከላ፡ ብመጠን ምቕናስ ዝርጋሐ ለበዳን ብመጠን ኣብ ሆስፒታላት ዚረአ ናይ ጻዕቂ ምጕዳልን፡ ኪቃለል ይኽእል እዩ።   

ብመሰረት ኣቐዲሙ እተሓበረ መንግስታዊ ውሳኔ፡ እተን ኣብዚ ሃገር ዘለዋ ኮሙናት፡ ንሰባት ኣብቲ ጽቕጥቅጥ ኪህሉዎ ዚኽእል ቦታታት ከይጸንሕ ኪኽልክላ ይኽእላ ኢየን። እቲ ነዚ ከምዚ ዝበለ ክልከላ ዚጥሕስ ሰብ፡ ኪቕጻዕ ይኽእል እዩ። ቅድሚ'ቲ ዚመጽእ ዘሎ በዓላት፡ ከም  ንኣብነት ቫልቦርይ፡ ኡፕሳላን ሉንድን ዚርከብአን ከተማታት ተመሳሳሊ ክልከላ ኣተኣታቲየን ኣሎዋ።

 በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቶም ግንቦት 3 ደው ዚብሉ ገለ ክልከላታት ከይተረፈ ከናውሖም እዩ። ንኣብነት መሳሰዪ ቦታታት ክሳዕ ሰዓት 8:30 ምሸት ኢየን ኪኽፍታ፡ ኣብ ገለርያ ዚርከባ መሳሰዪ ቦታታትን ዓበይቲ ድኳናትን እቲ ዘሰኒ ብጻይ ካብ ሓደ ኪበዝሕ የብሉን።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ዚስዕብ ኣንብብ፥  ናይ መንግስትን  ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕናን  ወብሳይታት (እተን ገጻት ብቛንቋ ሽወደን ኢየን)

2021-04-20 N144

ክታበት ኣስትራ ዘነካ ዚህሉዎ ናይ 65 ዕድመ ደረት ኪቕጽሎ ኢዩ


ትሕቲ 65 ዕድመ ዘለዎም ሰባት በቲ ናይ ኣስትራ ዘነካ ክታበት ቫክስዘቭሪያ (Vaxzevria) ዘይክተቡ ምዃኖም ኪቕጽል እዩ፡ ይሕብር በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና።
እቲ እተዘውተረ ጸብጻብ ሓበሬታ ካብቲ EMA ተባሂሉ ዚጽዋዕ ኤውሮጳዊ ናይ መድሃኒት በዓልስልጣን ዝመጸ እዩ፡ ምስቲ ትካል መድሃኒት እውን ምይይጥ ተገይሩ ኢዩ። ብመሰረት ገምጋም EMA፡ ናይቲ ክታበት ጥቕሚ ካብቲ ጉድኣቱ ይዛይድ፡ ነቲ ኪስዕብ ዚኽእል ከቢድ ሕማምን ሞትን እውን ይቕንሶ ኢዩ። ካብቲ ቫክስዘቭርያ ስሕት ኢሉ ከቢድ ጎድናዊ ሳዕቤን ተራእዩ ኣሎ፡ ስለዚ ድማ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቲ ክታበት ብሓፈሻ ኣብቶም ዕድሚኦም ትሕቲ 65 ዝኾኑ ንኸይዝውተር ምኽሩ/መምርሒኡ ይህብ። እዚ መምርሕ'ዚ ክሳዕ ካልእ መምርሒ ዚውሃብ ከምቲ ዘለዎ ይቕጽል።
ኣስታት 180 000 ትሕቲ 65 ዝዕድሚኦም በቲ ቫክስዘቭርያ መጀመርያ ተኸቲቦም ኣለዉ፡ መብዛሕትኦም ድማ ናይ ጥዕናን ክንክንን ሰራሕተኛታት ኢዮም። ነዚ ጉጅለ'ዚ ዚውሃብ ምኽሪ፡ ድሕሪ ክታበት ቫክስዘቭርያ፡ 12-15 ሰሙናት ጸኒሖም ንኻልኣይ ግዜ ናይ mRNA-ክታበት ኪወስዱ ከም ዘለዎም ኢዩ። ብድሕር'ዚ ግን፡ mRNA-ክታበት መጠናኸሪ ክታበት ምውሳድ ኣየድልዮምን።  
ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ብተወሳኺ ኣንብብ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)
2021-04-16 N143

ነቶም እተኸትቡ ዚምልከት ሓድሽ መምርሒ

እቶም እተኸትቡ ሰባት፡ ሰለስተ ሰሙናት ድሕሪ ቀዳማይ ክታበት ንገለ ካብቶም ቤተሰቦም ኣብ ውሽጢ ገዛ ኪረኽቡዎም ይኽእሉ እዮም። ኣብ ድኳናት ከይዶም እውን ኪሽምቱ ይኽእሉ እዮም። እቶም ናይ እርጋን ክንክን ዚውሃቦም ኣብ ፍሉይ ገዛውቲ ዚቕመጡ እተኸትቡ ሰባት፡ ኣዝማድ ንምብጻሕ ኪወጹ ይኽእሉ እዮም። እዚ ከኣ በቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣብቲ እተመሓየሸ መምርሒታቱ ነቶም እተኸትቡ ብዚምልከት እተጻሕፈ መምርሒ እዩ።  
ሓደ እተኸትበ ሰብ፡ ሰለስተ ሰሙናት ድሕሪ ቀዳማይ ክታበት ንገለ ካብቶም ቤተሰቡ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኪረኽቦም ይኽእል ኢዩ። እተኸትቡ ሰባት ካብ ሓደገኛ ሕማም ዚከላኸል ዓቕሚ ኣለዎም፡ ስለዚ ድማ ኣብ ድኳናት ከይዶም ኪሽምቱ ይኽእሉ ኢዮም፡ ግን ንኻልኦት ጽቕጥቅጥ ኪፈጥሩሎም ኣይግባእን። ንሳቶም ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና  (እቲ ገጻት ብቛንቋ ሽወደን እዩ) ርሕቀቶም ከይሓለዉ፡ ኣብ ገዛ ምስ ደቆምን ደቂደቆምን እውን ኪራኸቡ ይኽእሉ እዮም፡ ግን ምልክታት ሕማም ኪህሉዎም የብሉን።  
ኣብ ናይ ኣረጋውያን ገዛውቲ ክንክን ዚግበረሎም እተኸትቡ ሰባት፡ ካብቲ ገዛውቲ ወጺኦም ኣዝማድ ኪበጽሑ ይኽእሉ እዮም፡ ይኹንምበር ንነብስኻን ንኻልኦትን ከመይ ጌርካ ካብ መልከፍቲ ክትሕሉ ከም ዘሎካ ዚገልጽ መምርሒ ብምስዓብ ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ተነቀፍቲ ሰባት ክትሓስበሎም ይግበኣካ።   
እቲ ኣብ ማሕበረሰብ ዘሎ መልከፍቲ ኣዚዩ ልዑል ብምዃኑ፡ ክሳዕ ኩሎም እቶም በጽሕታት ዚኽተቡ፡ እቲ ናይቶም እተኸትቡ ሰባት ምትሕውዋስ በብደረጃ ኪኸውን ይግባእ። እቲ ኣብ ገዛ ምጽናሕ፡ ኣእዳውካ ምሕጻብ፡ ርሕቀትካ ምሕላው፡ ምልክታት ምስ ዚረኣየካ ድማ ምምርማር ዚብል መምርሒ ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ ቀጻሊ ኪሰዓብ ይግባእ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣቲኻ ኣንብብ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-03-31 N142

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ ናብተን ካብ EU/EES/ ሸንገን/ዓባይ ብሪጣንያን ወጻኢ ዝኾና ሃገራት ዚካየዱ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ዚምልከት ክልከላ ኣናዊሑዎ ኣሎ

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ናብተን ካብ EU/EES/ ሸንገን/ዓባይ ብሪጣንያን ወጻኢ ዝኾና ሃገራት ዚካየዱ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ዚምልከት ክልከላ ኣናዊሑዎ ኣሎ። እዚ ድማ ክሳዕ ግንቦት 31-2021 ከገልግል እዩ።
እቲ ናይ መገሻ ክልከላ ተናዊሑ ዘሎ ብምኽንያት ምስፍሕፋሕ ኮሮናቫይረስ እዩ፡ ክሳዕ ግንቦት 31-2021 ድማ ኪቕጽል እዩ። ዘየድልዩ መገሻታት ማለት፡ ነቶም ናይ ሰብ ምብጻሕን ናይ ቱሪስትን መገሻታት እዩ ዘጠቓልል።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ ካብ መጋቢት 31 ጀሚሩ ነቲ ናብ ኖርወይን ናብ ዓባይ ብሪጣንያን ዝዓለመ ፍሉይ ናይ መገሻ ክልከላ ደው ኣቢሉዎ ኣሎ። ምኽንያቱ ድማ እቲ ናይዘን እተጠቕሳ ሃገራት ኣስጋእነት ካብተን ኣብቲ ቀረባ ከባቢታተን ዘሎ ኣስጋኢነት ዚልዕል ስለ ዘይኮነ እዩ።
ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ጋዜጣዊ መግለጺ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-03-31 N141

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቲ ንጽቕጥቅጥ ዚምልከት ስጉምትታት ከናውሖ ኣሚሙ ኣሎ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቲ ኣብ ድኳናትን ኣብያተመሳሰዪን ዚህሉ ጽቕጥቅጥ ብዚምልከት ክሳዕ ግንቦት 3 ስጉምትታት ኪውሰድ ይእምም። ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ፡ እቲ ለበዳ ኣብ መብዛሕትኡ ወረዳታት ይስፋሕፋሕ ስለ ዘሎ እዩ። 
ንጽቕጥቅጥን ብኡ ኣቢሉ ድማ ንምስፍሕፋሕ ለበዳን ንምቕናስ፡ ካብ መጋቢት 6 ጀሚሩ ኣብ ዕዳጋታት ቅየዳ ኪዝውተር ጀሚሩ እዩ። እዚ ቅየዳ'ዚ ሚያዝያ 11 ኢዩ ደው ዚብል።
እምበኣር ሕጂ፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቲ ስጉምቲ ኪናዋሕን ካብ ሚያዝያ 12 ጀሚሩ ክሳዕ ግንቦት 3 ኪጸንሕን  ኣሚሙ ኣሎ።
ብመሰረት ናይቲ እማመ፡ እቲ ኣብ ሓደ ድምራዊ ስፍሓት ናይ ሓደ ትካል ዚህሉ ቁጽሪ ሰብ ካብ 500 ኪበዝሕ የብሉን ዚብል መምርሒ ኪቕጽል እዩ። ቡቲካትን ጋለሪታትን ሾፐሰንትሩማትን ነቶም በጻሕቲ ሓደ ብሓደ ንኺመጹ ኪግድዳ ይግባእ። ይኹንምበር፡ ህጻናትን ደገፍ ዘድልዮም ሰባትን በይኖም ኪዕድጉ ኣይግደዱን እዮም።  
ኣብተን ከም ክፋል ቦታ ንግዲ ኮይነን ዘገልግላ ኣብያተመሳሰዪ፡ ሓደ ሰብ ካብ ሓደ ብጻይ ንላዕሊ ሒዙ ኪመጽእ የብሉን። ከምኡውን ሓደ ሰብ ባዕሉ ኪሳሰ ይግባእ። ህጻናትን ደገፍ ዘድልዮም ሰባትን ግን እዚ ኣይምልከቶምን እዩ።
ኣብያተመሳሰዪ ነቲ ናይ ጣውላ ኣገልግሎት ካብ ሰዓት 20:30 ምሸት ክሳዕ ሰዓት 5 ንግሆ ኪዓጽዋኦ ይግባእ። ይኹንምበር፡ ነቲ ንደገ ዚለኣኽ/ዚውሰድ ኣገልግሎት ኪቅጽላኦ ይኽእላ እየን።
ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣንብብ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ትግርኛ እዩ)

2021-03-30 N140

ውሑድ ኣጋጣሚታት መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኣብቶም እተኸትቡ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቲ ጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት፡ ኣንጻር ሕማም ይከላኸል ምህላዉ ይሕብር። ካብቶም ኣማኢት ኣሽሓት እተኸትቡ፡ ኣስታት 200 እዮም ድሕሪ ካልኣይ ክታበት፡ ናይ ኮቪድ-19 ፖዚቲቭ ተባሂሎም ዘለዉ።

– ሚእቲ ብሚእቲ ዚከላኸል ክታበት የሎን፡ ስለዚ ኣብ ኩሉ ክታበት፡ እቲ መልከፍቲ ቀጻሊ ይረአ እዩ። ኣብቲ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ከም እተራእየ፡ ብመሰረት ውጽኢት ናይቲ ኣብ ሃገር ሽወደን እተኻየደ ኣፈናዊ ትንተና፡ ዝርጋሐ መልከፍቲ ከምቲ እተጸበናዮ እዩ፡ ይብል ኣንደሽ ተግነል፡ መንግስታዊ ክኢላ ስነ-ለበዳ።

ካብቶም ፖዚቲቭ እተባህሉ፡ ክንደይ ሰባት ምልክታት ከም ዝነበሮም ወይ ክንክን ዘድልዮም ከም ዝነበሩ ገና ኣይተፈልጠን። ብመሰረት ናይቲ እተኣከበ ሓበሬታ ግን፡ ስለምንታይ እዞም ሰባት'ዚኣቶም ቅምሶ ከም እተወሰደሎም ንጹር ኣይኮነን። ምናልባት ብምኽንያት ምልክታት ወይ ድማ ምስቲ ናይቶም እተለኽፉ ሰባት ዚካየድ እለሻ ምትእስሳር ኪህሉዎ ይኽእል እዩ።  

ክሳዕ ሕጂ እቶም እተኸትቡ ሰባት፡ ብኸመይ መገዲ ነቲ ለበዳ የስፋሕፍሑዎ ምህላዎም ንጹር ስለ ዘይኮነ፡ ኩሉ ሰብ ወላ'ውን እቲ እተኸትበ፡ ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስፍሕፋሕ ምእንቲ ኪቕንሶ፡ ነቶም ሕግታትን መምርሒታትን ኪስዕብ ኣገዳሲ እዩ።  

ነቲ ዜና ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣንብቦ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-03-29 N139

ናይ ጽድያ በዓላት - መራሕቲ ናይ እተፈላለያ እምነታውያን ማሕበራት ዚሳተፉለን ፊልምታት

በዓልመዚ ህዝባዊ ድሕነትን ምድላውን MSBከምኡውን በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ምስ SST (በዓልመዚ ደገፍ ንእምነታውያን ማሕበራት) ብምትሕብባር፡ ናይ ብዙሓትን እተፈላለያን እምነታውያን ማሕበራት መራሕቲ ዚሳተፉለን ብሓባር ክልተ ፊልምታት ኣዳሊዮም ኣለዉ።

ኣብዚ እዋን'ዚ፡ ነተን ኣብ ፋስጋን ኣብ ካልእ ኣብ ጽድያ ዚውዕላ ሃይማኖታውያን ጽምብላትን በዓላትን ዚምልከቱ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሒታት ዘቃልሓ ፊልምታት ተዘርጊሐን ኣለዋ። ኣብ ግዜ በዓላትን ጽምብላትን ከም ልምዲ ብዙሕ ሰብ ስለ ዚእከብ፡ እዘን ፊልምታት ኣዚየን ኣገድስቲ እየን። እዘን ፊልምታ'ዚኣተን ኣብ SST:s webbplats ይርከባ።

ብድምር፡ ማለት ምስተን ናይ ክታበት ፊልምታት፡ 36 ፊልምታት ተዳሊየን ኣለዋ። እቶም ተወከልቲ ድማ በዘን ዚስዕባ ቋንቋታት ይዛረቡ፥ ቋንቋታት ቻይና፡ ቪየትናም፡ ታይላንድ፡ ዓረብ፡ ዳሪ፡ ስጳኛ፡ እንግሊዝ፡ ሽወደን፡ ሲርያክን ኣምሓርኛን።

2021-03-25 N138

ነቶም 65 ከምኡውን ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድሚኦም፡ ናይ ኣስትራ ዘነካ ክታበት ኪውሃቦም እዩ

እቲ ከም ጸረ ኮቪድ-19 ዘገልግል ኣስትራ ዘነካ፡ ነቶም ዕድሚኦም 65ን ካብኡ ንላዕልን ዝኾኑ ሰባት ካብ ሕማም ንምክልኻል ከም ብሓድሽ ኪዝውተር ከም ዝኾነ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይሕብር። ብመሰረት ኤውሮጳዊ በዓልመዚ መድሃኒት EMA፡ እቲ ክታበት ዚህቦ ጥቕሚ ካብቲ ጉድኣቱ ኣዚዩ ይዛይድ እዩ።
ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት፡ እቲ ክታበት ኣሉታዊ ጎድናዊ ሳዕቤናት ኪህሉዎ ከም ዚኽእል ዚከሓድ ኣይኮነን። እዚ ግን ክሳዕ ሕጂ ኣብቶም ዕድሚኦም ትሕት ዝበለ እዩ ተራእዩ ዘሎ።
ንኣስትራ ዘነካ ኣብቶም ትሕቲ 65 ዝዕድሚኦም ሰባት ምዝውታር፡ ንግዜኡ ደው ኢሉ ኣሎ።
ሓደ ሰብ፡ ሓደ ዶስ/ዓቐን ኣስትራ ዘነካ ክታበት ምስ ወሰደ ካብ ከቢድ ሕማም ይድሕን እዩ። እቶም እተኸትቡ፡ ክሳዕ'ቲ ካልኣይ ግዜ ዚኽተቡ፡ ክሳዕ ሰለስተ ኣዋርሕ ኪጽበዩ ይኽእሉ እዮም።
እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቲ ብዛዕባ እቲ ክታበት ዘለዎ ኣፍልጦ ጌና የጽንዖ ኣሎ፡ በዚ መሰረት'ዚ ድማ ነቲ ሕጂ ዚህቦ ዘሎ ነቲ ክታበት ዚምልከት መምርሒ ኪልውጦ ይኽእል እዩ።
ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መላግቦ ካብቶም ሓለፍቲ እተዋህበ፡ ብዛዕባ ኣገባብ ክታበት ብሓፈሻ ከምኡውን ብዛዕባ ኣስትራ ዘነካ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
ዜና፡ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)
ትካል መድሃኒት ብዛዕባ ኣስትራ ዘነካ ክታበት  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)
በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቲ ክታበት ዚምልከቱ ልሙዳት ሕቶታት  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)
በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ብዛዕባ ናይ ኣስትራ ዘነካ ክታበት  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)
ኤውሮጳዊ በዓልመዚ መድሃኒት EMA ብዛዕባ እቲ ክታበት  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-03-24 N137

ፍሉይ መምርሒታት ተኣልዩ ኣሎ

እቲ ነቶም ካብ ኖርወይን ደንማርክን ዚኣትዉ ገያሾ ዚምልከት ፍሉይ መምርሒ፡ ካብ መጋቢት 31 ጀሚሩ፡ በቲ ነቶም ካብ EES-ሃገራት ዚመጽኡ ተጓዓዝቲ ዚምልከት ተመሳሳሊ መምርሒ ኪትካእ እዩ።
መንግስቲ፡ ነቲ ካብተን ካብ EES-ሃገራት ወጻኢ ናብ ሃገር ሽወደን ዚግበር መገሻ ዚምልከት ናይ ምእታው ክልከላን፡ ንኣድላዪነት ናይቲ ካብ EES-ሃገራት ዚውሃብ ነጋቲቭ ናይ ኮቪድ መርመራን፡ ክሳዕ ግንቦት 31 ከናውሖ እዩ።  
ከምኡውን፡ እቲ ንደንማርክን ኖርወይን ዓባይ ብሪጣንያን ዚምልከት ፍሉይ ናይ ምእታው ሕግታት ተሰሪዙ እዩ። 
ካብ መጋቢት 31 ጀሚሩ ንደንማርክን ንኖርወይን፡ እቲ ንካልኦት EES-ሃገራት ዚምልከት ሕግታት ይምልከተን እዩ፡  ዓባይ ብሪጣንያ ከኣ እቲ ነተን ካብ EES  ወጻኢ ዝኾና ሃገራት ዚምልከተን ሕግታት ይምልከታ ኢዩ።
እቲ ካብ ካልእ EES ሃገር ናብ ሽወደን ዚገይሽ ሰብ፡ ኪኣቱ ዚፍቀደሉ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት ምስ ዘርእይ ጥራይ እዩ። እቲ መርመራ ድማ እንተ በዝሐ 48 ሰዓታት ዝገበረ ኪኸውን ይግባእ።
ናይ ምእታው መገሻ ክልከላ ዚግበር፡ ነቲ ካብ ወጻኢ EES ዚብገስ መገሻ እዩ። ሕድገታት ዚግበር፡ ኣብቶም ናይ ወጻኢ ዜጋታት ኮይኖም ኣብ ሃገር ሽወደን ዚቕመጡ፡ እቶም ናይ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ወይ ድማ ኣዚዩ ህጹጽ ዝኾነ ናይ ስድራቤት ምኽንያት ዘለዎም ኢዩ። ይኹንምበር፡ ንሳቶም'ውን ንኺኣትዉ ግድን ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት ከርእዩ ይግባእ።
ዜጋታት ሽወደን በዚ ናይ ምእታው ሃገር ቅየዳታት ኣይትንክፉን እዮም። ይኹንምበር፡ ከም ኩሎም እቶም ካብ ወጻኢ ሃገራት ናብ ሽወደን ዚኣትዉ ገያሾ፡ ነቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሒታት ኪስዕቡ ይግባእ።
•    ናይቲ መንግስቲ ዜና ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)
•    ፖሊስ፡ ንምእታው ክልከላ ዚምልከት ሕድገታት (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)
•    ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ኣንብብ  Krisinformation.se (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-03-23 N136

ንመዘናግዒ መናፈሻን፡ ንኣብያተመዘክርን ዚምልከቱ ቅየዳታት

ካብ መጋቢት 25 ጀሚሩ ንኣብያተመዘክርን ናይ ስነጥበብ ኣደራሻትን መዘናግዒ መናፈሻታትን መካነእንስሳታትን ኤክስፖታትን ካልኦት ተመሳሰልቲ ቦታታትን ዚምልከት ሓድሽ ቅየዳታት ኪተኣታቶ እዩ። እቲ ዕላማ፡ ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ናይ መልከፍቲ ዝርጋሐ ንምቕናስ እዩ።
ብሓጺሩ እቶም መሳለጥያታት ካብ መጋቢት 25 ጀሚሩ ከምዚ ዚስዕብ ንኺገብሩ ይዕደሙ፥  
•    እቶም ኣብቲ ቦታ ኣብ ሓደ ግዜ ንምብጻሕ ዚመጹ ተዓዘብቲ፡ ቁጽሮም ካብቲ እተወሰነ ኪዛይድ የበሉን።
•    እቶም ሰራሕተኛታት፡ ንጽሬት ዚምልከት ሓበሬታ ኪወሃቦም ይግባእ፡ ነቶም በጻሕትን ዓመዊልን ድማ ኣእዳዎም ብሳምናን ማይን ኪሕጸቡ ወይ ናይ ኢድ ኣልኮል ኪወሃቦም ይግባእ።
•    ኣብተን መስሕብ ዘለወን ቦታታት፡ ንኣብነት፡ ናይ ህጻናት መጻወቲ ዓንኬላዊ ሰለል፡ ምእንቲ ጽቕጥቅጥ ከይህሉ ኣብቲ ከባቢ፡ ቁጽጽር ኪህሉ ይግባእ።
ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት፡ እተን ናይ መዘናግዕን ናይ ኤክስፖን ናይ መካነእንስሳታትን ቦታታት፡ ገፊሕ ስፍሓት እዩ ዘለወን፡ ይኹንምበር ኣብ ገለ ሸነኻት፡ ጽቕጥቅጥ ኪህሉ ይኽእል እዩ፡ ንኣብነት ኣብቲ መእተወኢ፡ ኣብቲ መስሕብን ምርኢትን ዘለዎ ቦታ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ቦታ እቶም በጻሕቲ ስሕው ዝበለ ምትእኽኻብ የብሎምን፡ ኪጸቓቐጡ ንቡር እዩ። ሰለዚ፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቲ ቦታ ንመልከፍቲ ብዚምልከት ብውሑስ መገዲ ምእንቲ ኪሰርሕ፡ ንሓደ ሰብ 20 ትርብዒት ሜትሮ ከም ዘድልዮ ወሲኑ ኣሎ።  
ንኣብያተመዘክርን ናይ ስነጥበብ ኣደራሻትን፡ ንሓደ ሰብ 10 ትርብዒት ሜትሮ ኢዩ ዚፍቀድ፡ ልክዕ ከም ቡቲካት። ይኹንምበር ናይቲ ቦታ ግፍሒ ብዘየገድስ፡ እቲ ቁጽሪ በጻሓይ ካብ 500 ኪበዝሕ ኣይግባእን።

2021-03-23 N135

ክታበትን በዓላት ጽድያን - ብዙሓት ናይ ኣመንቲ ማሕበራት መራሕቲ ዚሳተፉለን ፊልምታት።

ሽወደናዊ ምክልኻልን ድሉውነትን ሕብረተሰብ MSB፡ ከምኡውን በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ምስ SST (በዓልመዚ ንደገፍ ማሕበራት ኣመንቲ) ብምትሕብባር ካብ እተፈላለያ ማሕበራት እምነት ዝወጹ መራሕቲ ዝሳተፉዎ ክልተ ፊልምታት ቀሪጹ ኣሎ።
እታ ቀዳመይቲ ፊልም፡ ነቲ ከም ጸረ ኮቪድ-19 ዘገልግል ክታበት ዚምልከት ሓበሬታ ከምኡውን መበቆላዊ ህየሳን ግጉይ ሓበሬታን ዚምልከት መግለጺ ዝሓዘት እያ። እዛ ፊልም'ዚኣ ኣብቲ ናይ SST:s ወብሳይት ትርከብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)።
እታ ካልአይቲ ፊልም፡ ሓደ ሰብ ኣብተን ኣብ ወርሓት ጽድያ ዚውዕላ በዓላት ፋስጋን ካልኦት ሃይማኖታውያን ጽምብላትን ከመይ ጌይሩ ምስቲ መምርሒታት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኪዋሳእ ከም ዘሎዎ እትገልጽ እያ። እዚ ብፍላይ ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ድማ ኣብዘን በዓላት እዚኣተን ከም ልምዲ ብዙሕ ሰብ እዩ ዚተኣኻኸብ። እዛ ፊልም'ዚኣ ኣብ ዚመጽእ ሰሙን ክትዝርጋሕ እያ።  
ብድምር 36 ፊልምታት ኣሎዋ፡ እቶም ተወከልቲ ድማ በዞም ዚስዕባ ቋንቋታ ኢዮም ዚዛረቡ፥ ቋንቋታት ቻይና፡ ቬትናም፡ ታይላንድ፡ ዓረብ፡ ስጳኛ፡ እንግሊዝ፡ ሽወደን፡ ሶርያን ኣምሓርኛን።
2021-03-16 N134

ኣስትራኣ ዘነካ Astra Zeneca ክታበት ንግዜኡ ደው ኢሉ ኣሎ

ናይ ኤውሮጳ በዓልመዚ መድሃኒት፡ ነቲ ኣጠራጣሪ ዝኾነ ጎድናዊ  ሳዕቤናት ክታበት ክሳዕ ዘጻርዮ፡ ሽወደናዊ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ንዝውተራ ናይቲ ጸረ ኮቪድ-19 ዝኾነ ኣስትራ ዘነካ ንግዜኡ ደው ከብሎ ወሲኑ ኣሎ።

ናይ ኤውሮጳ በዓልመዚ መድሃኒት (EMA) ከምኡውን ናይ መድሃኒት ቤትጽሕፈት፡ ብዛዕባ'ቲ ኣብቶም ጸረ ኮቪድ-19 ዝኾነ ኣስትራ ዘነካ እተኸትቡ ሰባት ናይ ደም ምርጋእን ምድማይን ዘኸተለ ጎድናዊ ሳዕቤናት ብዚምልከት መጽናዕቲ የካይድ ኣሎ። ከምኡ ዚገብር ዘሎ ድማ ጠንቂ ናይቲ ኩነታት ምስቲ ክታበት ዝተኣሳሰረ እንተ ኾይኑ ንምርግጋጽ እዩ።

እቶም ሳዕቤናት፡ ኣብ ገለ ሰባት ናይ ደም ምርጋእን (ትሮምቦሲስ) ትሑት መጠን ናይ ደም ዋህዮታት (ትሮምቦሳይቶፐኒ) ዘኸትሉ እዮም። ኣብ ሃገር ሽወደን ግን ከምዚ ዝበለ ተርእዮ ጌና ኣይተሓበረን።   

ናይቲ መርመራ ምኽንያት፡ ኩሉ ክታበት ብዚከኣል መጠን ልዑል ውሕስነት ንኺህሉዎ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ።

– ብዛዕባ እቲ ክታበት እኹል ፍልጠት ኣሎ፡ ይኹንምበር EMA ነቲ ሳዕቤናት ምስቲ ክታበት ዘለዎ ምትእስሳር መርሚሩ ክሳዕ ዚውድእ፡ ነቲ ናይቲ ክታበት ዝውተራ ንግዜኡ ደው ንኸነብሎ ኣገዳሲ እዩ፡ ይብል ኣንደሽ ተግነል። 

2021-03-11 N133 

ናይ ያንሰን ኮሮና ክታበት (Janssens coronavaccin) ብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮሚሽን ቅቡል ኮይኑ

ራብዓይ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት መጋቢት 11 ብኤርውሮጳዊ ሕብረት ኮምሽን ቅቡል ኮይኑ። እቲ ናይ ኩባንያ ያንሰን ክታበት ኣብ  መላእ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብቶም ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም ሰባት ንኺዝውተር ተፈቒዱ ኣሎ። እዚ ብሓደ ዓቐን ወይ ዶስ ዚውሃብ ሓድሽ ክታበት፡ ኣብ ዚመጽእ ወርሒ ኣብ ሃገር ሽወደን ንኺዕደል ኪጅምር ትጽቢት ተነቢሩሉ ኣሎ።

ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮሚሽን ተቐባልነት፡ ድሕር'ቲ ናይ ኤውሮጳ በዓልመዚ መድሃኒት EMA ሳየንሳዊ ኮሚቴ ነቲ ናይ ያንሰን ክታበት ምቕባሉ እዩ ተወሲኑ። እቲ ክታበት ካብ ወርሒ ታሕሳስ 1-2020 ጀሚሩ ብ EMA ተገምጊሙ ነይሩ፡ ነቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ ውሕስነትን ድሕነትን ብቕዓትን ደረጃን ስነዓን ጠለባት ከም ዘማልእ ድማ ተራእዩ እዩ። ብመሰረት እቲ ብኣስታት 44000 ተሳተፍቲ እተኻየደ ክሊኒካዊ ናይ ቅምሶ መርመራ፡ እቲ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሙ 67 ሚእታዊት ከም ዝኾነ ተራእዩ ኣሎ።

­- እዚ ክታበት'ዚ፡ እቲ ብሓደ ዓቐን ጥራይ ዚውሃብ ቀዳማይ ክታበት ኪኸውን እዩ፡ እዚ ድማ ነቲ ናይ ምኽታብ ስራሕ ከቃልሎ እዩ፡ ትብል ኻርሎታ በርይክቪስት፡ ኣብ ትካል መድሃኒት ናይ ክታበት ኣወሃሃዲት። እቲ ክታበት ኪዕደል ምስ ጀመረ፡ በቲ ናይ ሰሌዳ ሰዓታት ክንከይድ ዝሓሸ ዕድላት ኣሎና።

2021-03-10 N132

እተናወሐ መምርሒ ኣብ ወረዳ የቭለቦርይ

ወረዳ የቭለቦርይ ኣብቲ ንነዊሕ ግዜ ርሕቀትካ ክትሕልወሉ ዘይከኣለሉ፡ ንኣብነት፡ ህዝባዊ መጎዓዝያ፡ ነቲ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ዝውተራ ዚምልከት መምርሒ፡ ኣናዊሑዎ ኣሎ። ከምኡውን ነቶም ኣብ ዓቢ ናይ ለበዳ ኩነታት ዚረኣየሉ ትካል ዚዓዩ ሰራሕተኛታት፡ እቲ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ካብ ምጽናሕ ኪቑጠቡ ኣለዎም ዚብል መምርሒ ተናዊሑ ኣሎ። ክልቲኡ መምርሒታት ክሳዕ ብኻልእ ዚትካእ፡ የገልግል።

እቲ ንኣብያተትምህርቲ ዚምልከት ድሕሪ ናይ ስፖርት ዕረፍቲ ሰሙን ዚህሉ ናይ ማዕዶን ናይ ርሕቀትን ትምህርቲ (fjärr- eller distansundervisning) ኣይተናወሐን። ኣብ ክንድኡስ እቲ ብበዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና እተዋህበ ናይ ማዕዶን ናይ ርሕቀትን ትምህርቲ ክሳዕ ሚያዝያ 1 ከገልግል እዩ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ኣንብብ፥ ናይ ወረዳ የቭለቦርይ ወብሳይት  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)
2021-03-09 N131

ንድኳናትን ናይ ስፖርት ቦታታትን ዚምልከቱ ሓደስቲ ናይ ቁጽሪ በጻሕቲ ቅየዳታት

ናብ ናይ ኣቕሑ ድኳናትን ቡቲካትን መሐምበሲታትን ናይ ምውስዋስ ኣካላትን ስፖርትን ቦታታት ኣብ ሓደ ግዜ እንተ በዝሑ 500 ሰባት ጥራይ ኢዮም ኪበጽሑ ዘለዎም። እዚ ድማ ነቲ ናይ ለበዳ ምዝርጋሕ ንምቕናስ ተባሂሉ ብበዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና እተኣታተወ ሓድሽ ቅየዳ እዩ። እቶም ናብ ቡቲካትን መሸጢ ኣቕሑን ዚመጹ በጻሕቲ፡ ንበይኖም ጥራይ ኪመጹ ይግባእ።  
ኣብቶም ፍሉያት ቦታታት ዚህሉ ቁጽሪ ሰብ፡ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ንሓደ በጻሒ 10 ትርብዒት ሜትሮ ዝስፍሓቱ ቦታ እዩ።
ዓበይቲ ድኳናትን ዕዳጋታትን ካብዚ ናጻ እዮም፡ ምኽንያቱ ድማ ኣብኡ ብኻልእ መገዲ ዘይብጽሑ ናይ ስራሕ ቦታታት ናይ ክንክን መሳለጥያታትን ምስ ህዝባዊ መጎዓዝያ መራኸቢታትን ስለ ዘለዉ።
ናይ ኣቕሑ ድኳናትን ቡቲካትን፡ ነቲ በጻሒ በብሓደ ብዘይ ኣሰናዪ ንኺኣቱ ብማለት ኣድላዪ ስጉምቲ ኪወስዳ እየን። ህጻናትን እቶም ሓጋዚ ዘድልዮም ሰባትን ግን ካብቲ ቅየዳታት ናጻ እዮም።  
እቶም መምርሒታት ክሳዕ ሚያዝያ 11 የገልግሉ።
•    ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ብተወሳኺ ኣንብብ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)
•    ኣብዚ ንመምርሒ ዚምልከት ዝያዳ ዝርዝር ሓበሬታ ትረክብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)
•    ከምዚ ብምግባር ነቲ ምዝርጋሕ ለበዳ ትቕንሶ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-03-05 N130

ኣስትራ ዘነካ (AstraZeneca) ክታበት፡ ሕጂ ንኣረጋውያን እውን ቅቡል ኮይኑ ኣሎ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቲ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ኣስትራ ዘነካ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ዝነበሮ መምርሒ ለዊጡዎ ኣሎ። ኣብዚ እዋን'ዚ እቲ ክታበት ነቶም ልዕሊ 65 ዝዕድሚኦም ሰባት እውን የገልግል እዩ።

ኣቐዲሙ እቲ ክታበት ነቶም ዕድሚኦም ትሕቲ 65 ጥራይ እዩ ተፈቒዱ ነይሩ፡ ምኽንያቱ ድማ እቲ ክታበት ነቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ካብ ናይ ኮቪድ-19 ከቢድ ሕማም ንምክልኻል ክሳዕ ክንደይ ብቑዕ ምዃኑ ዘርእይ ሓበሬታ ኣይነበረን።

ይኹንምበር፡ ብመሰረት ናይቲ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እተገብረ ሓድሽ መጽናዕቲ፡ ኣስትራ ዘነካ ነቶም ዕድሚኦም ልዕሊ 80 ዝኾነ ሰባት'ውን እኹል መከላኸሊ ከም ዝህቦም ተራእዩ ኣሎ፡ ስለዚ ድማ ኣብዚ እዋን'ዚ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሒኡ ቀዪሩ ኣሎ። 

•                         ብተወሳኺ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

•                         ንክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ብዚምልከት ብተወሳኺ ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-02-26 N129 

ፍሉይ መምርሒ ኣብ ወረዳ ቨስትማንላንድ

ወረዳ ቨስትማንላንድ ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ዚምልከት ፍሉይ ቅየዳታት የተኣታቱ፥

 • ንቑጽሪ ናይቶም እትረኽቦም ሓደስቲ ሰባት ደርቶ።
 • ካብ ህዝባዊ መጎዓዝያ ምዝውታርን ካብ ዱካናትን ካልኦት ጽቕጥቅጥ ኪህሉዎም ዚኽእሉ ቦታታት ምኻድን ተቖጠብ። 
 • ካብ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ተቖጠብ። እቲ መገሻ ኣድላዪ ኢዩ ኢልካ ምስ እትሓስብ፡ ብዚከኣል መጠን ካብ መልከፍቲ ውሑስ ብዝኾነ መገዲ ተጎዓዝ።
 • እቶም ኣብ 2004ን ካብኡ ቀዲሞም እተወልዱን ኣብ ህዝባዊ መጎዓዝያ ቀጻሊ ንሓደ ግዜ ዚዝውተር ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ኪገብሩ ይግባእ።
 • ናይቲ ወረዳ ላዕለዎት ኣብያተትምህርትን 2ይ ደረጃ ኣብያተትምህርትን ኣብ ሰሙን 10፡ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ከካይዱ ይግባእ። 
 • ክሳዕ ዚከኣለካ ኣብ ቤትካ ዄንካ ስራሕ። ኣብቲ ኣብ ገዛ ዄንካ ክትሰርሓሉ ዘይከኣል ናይ ስራሕ ቦታ፡ ካብ ጽቕጥቅጥ ረሓቕ፡ ርሕቀትካ ድማ ሓሉ።

 ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ናይ ወረዳ ቨስትማንላንድ ውልቃዊ ወብሳይት  ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-02-26 N128 

ፍሉይ መምርሒ ኣብ ሃላንድ

ወረዳ ሃላንድ ካብ ለካቲት 26 ዚጅምር ፍሉይ መምርሒ ኣውጺኣ ኣላ።

 • ኣብቲ ምስ ካልኦት ሰባትን ንነዊሕ ግዜን ብቕርበት ዚግበር ርክባት፡ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ኪዝውተር ይግባእ። እዚ ድማ፡ ንኣብነት ነቲ ጽቕጥቅጥ ኪህሉዎ ዚኽእል ናይ ዕዮ ቦታን ህዝባዊ መጎዓዝያን ይምልከት።
 • ኣቐድም ኣቢሉ እውን ኣብ ናይ ሕክምናን ክንክንን ቦታታት፡ ዞባዊ ዝኾነ ንናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ዚምልከት መምርሒ ነይሩ እዩ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ናይ ወረዳ ሃላንድ ወብሳይት ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-02-25 N127 

ናይቶም እተኸትቡ ኣረጋውያን እፎይታ

ምስ ካልኦት ስባት ምርኻብ ብዚምልከት፡ እቶም ኣብ ናይ ኣረጋውያን ኣባይቲ ዚነብሩን  እተኸትቡን፡ ኣብዚ እዋን'ዚ ናብቲ ልሙድ መዓልታዊ ህይወቶም ኪምለሱ ይኽእሉ እዮም፡ ይሕብር በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና።

ምስ ካልኦት ምርኻብ ብዚምልከት፡ እቶም ንኽልተ ግዜ እተኸትቡ ኣረጋውያን፡ ከም ዝሓለፈ ኣዚዮም ኪጥንቀቑ ኣየድልን። ድሕሪ እቲ ካልኣይ ክታበት ክልተ ሰሙን ጸኒሖም፡ ምስቶም ምልክት ሕማም ዘይብሎም ኣዝማድ ኪራኸቡን ኪቐርቡዎምን ይኽእሉ ኢዮም።

ኣብቲ ኣብ ገዛውቲ ኣረጋውያን ዚካየድ ምብጻሕ፡ እቶም ገና ዘይተኸትቡ ከይልከፉ ብማለት፡ በጻሕትን ሰራሕተኛታትን እቶም ኣብኡ ዚቕመጡን ኪጥንቀቑ ይግባእ።

እቶም ዛጊት እተኸትቡ፡ ነቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ዚምልከት ስግኣት ንምቕናስ ነቲ ሕግታትን መምርሒታትን ቀጻሊ ኪስዕቡ ይግባእ። ንኣብነት፡ ኣብ ገዛ ምጽናሕን ምልክታት ኪረኣየካ ከሎ ምምርማርን፡ ነቲ ቁጽሪ እትራኸቦም ሰባት ምድራትን፡ ነእዳውካ ድማ ብጽሬት ምሓዝን።

ብተወሳኺ ኣብቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣቲኻ ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-02-24 N126

ንሶርምላንድን ኡፕሳላን ዚምልከት ፍሉይ መምርሒ

ወረዳ ሶርምላንድ ክሳዕ መጋቢት 14 ዘገልግል ፍሉይ መምርሒ ኣተኣታትያ ኣላ።

 • ካብ ዘየድልዩ ጕዕዞታት ተዓቀብ። ክትገይሽ ግድን ምስ ዚኸውን፡ ብዚከኣል መጠን ከይትልበድ ተጠንቀቕ።

 • ኣብቲ ህዝባዊ መጎዓዝያ እትጥቀመሉ ግዜን፡ ንነዊሕ ግዜ ተዓጺኻ ካብ ምጽቕቓጥ ከተምልጠሉ ዘይትኽእል ኩነታትን፡ ንሓደ ግዜ ዘገልግል ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ኣዘውትር። ይኹንምበር፡ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ምግባር ማለት ነቲ ምስ ሰብ ምትንኽኻፍን ኣካላዊ ርሕቀት ምሕላውን ዚእዝዝ መምርሒ ከም ዘይትክኦ ክትፈልጥ ይግበኣካ።

 • ነቲ ምስ ሓደስቲ ሰባት እትገብሮ ምርኻባት ደርቶ። ምስቶም ብልምዲ እትፈልጦም ሰባት ጥራይ ተራኸብ።

 • ካብ ንኣብነት ጽቕጥቅጥ ኪህሉዎም ዚኽእል ህዝባዊ መጎዓዝያን ድኳናትን ቡቲካትን ረሓቕ።

 • ክሳዕ ዚከኣለካ ኣብ ገዛ ኴንካ ስራሕ። ኣብ ገዛ ኴንካ ክትሰርሕ ምስ ዘይከኣል ግን፡ ኣብቲ ስራሕካ ካብ ምጽቕቓጥ ተጠንቀቕ፡ ርሕቀትካ ሓሉ፡ ብዚከኣል መጠን ድማ ምስ ውሑዳት ሰባት ጥራይ ተራኸብ።

 • ኣብያተትምህርቲ ኣብ ሰሙን 9ን 10ን ከፊላዊ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ከካይዳ ይግባእ፡ ኣብተን ሰሙናት እቲኣተን ድማ ናይ ምቕናስ መደብ ኪህሉወን ኣይግባእን። ሓንቲ ቤትትምህርቲ ናይ መልከፍቲ ዝርጋሐ ምስ ዚረኣያ፡ ምስቲ ናይ ለበዳ ምክልኻል ሓኪም ብምምይያጥ ነቲ ርሕቀታዊ ትምህርቲ ንምውሳኽ ክትሓስበሉ ይግባእ።

 • ኣብ ግዜ ስራሕ ይኹን ኣብ ግዜ ዕረፍቲ እቲ ካብ ሜትሮን ፈረቓን ክሳዕ 2 ሜትሮ ዚህሉ ኣካላዊ ርሕቀት ኪትግበር ይግባእ። እዚ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ቤትትምህርቲ ዘለዉ ኣባጽሕ ይምልከት።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ወረዳ ሶርምላንድ  ተመልከት (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ኡፕሳላ

ወረዳ ኡፕሳላ ክሳዕ መጋቢት 30 ዘገልግል ፍሉይ መምርሒ ኣተኣታትያ ኣላ።

 • ኣብቲ ብህዝባዊ መጎዓዝያ ዚግበር መገሻን፡ ኣብቲ ሰባት ካብ 15 ደቓይቕ ዚጸንሑሉን ካብ ካልኦት ሰባት ድማ 2 ሜትሮ ኪርሕቁሉ ዘይክእለሉ ዕጹው ቦታታትን፡ ኩሉ ግዜ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ግበር። እዚ መምርሕ'ዚ ግን ኣብቲ ሃገራዊ መምርሒ ኣብ ግብሪ ዚውዕለሉ ዘሎ ከባቢ ቤትትምህርቲ ኣየገልግልን እዩ።   

 • ወረዳ ኡፕሳላ ነቶም ኣድለይቲ ዘይኮኑ ኣብ ውሽጥ'ቲ ምምሕዳርን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ዚካየዱ መገሻታት ኣይትድግፍን።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ወረዳ ኡፕሳላ  ተመልከት (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-02-23 N125

ንምምሕዳር ስቶክሆልም ዚምልከት ፍሉይ መምርሒታት

ክሳዕ መጋቢት 22 ዚጸንሕ ንምምሕዳር ስቶክሆልም ዚምልከት ብወረዳ ስቶክሆልም ዝተዋህበ ፍሉይ መምርሒ

 • ነቲ ድሕሪ ናይ ስፖርት ዕረፍቲ ከጋጥም ዚኽእል ናይ መልከፍቲ ሰንሰለት ንምስባር፡ እቲ ናይ ለበዳ ምክልኻል ሓኪም፡ ንላዕለዎት ኣብያተትምህርትን 2ይ ደረጃ ኣብያተትምህርትን፡ ኣብታ 10ይቲ ሰሙን ናይ ርሕቀት ወይ ናይ ማዕዶ ትምህርቲ (distans- eller fjärrundervisning) ከዘውትሩ ይመክር። 

 • ንሓደ ግዜ ዚዝውተር ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ፡ ኣብ ህዝባውያን መጎዓዝያንን ኣብቲ ሓደ ሰብ ንኻልኦት ሰባት ንነዊሕ ግዜ ቀሪቡ ኪረኽቦም ዚኽእለሉ ውሽጢ ገዛን ኩሉ ግዜ ኪዝውተር ይግባእ። 

 • ብመሰረት ናይዚ እዋናዊ ኩነታት'ዚ፡ ሓደ ሰብ፡ እቲ መገሻ ኣድላዪ ምስ ዚኸውን ጥራይ እዩ ኪገይሽ ዚግባኦ። ናይቲ ወረዳ ናይ ስፖርት ዕረፍቲ፡ ዝመጽእ ሰሙን ስለ ዚጅምር፡ እቶም ነቲ መገሻኦም ዚስርዙዎ ውሑዳት ኪኾኑ ይኽእሉ እዮም።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ናይቲ ወረዳ ባዕላዊ ወብሳይት  ኣንብብ።(እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-02-22 N124

ኣብ ወረዳ የቭለቦርይ ከባብያዊ መምርሒታት ይተኣታቶ

ናይቲ ብሪጣንያዊ ናይ ኮሮና ፍሉይ ዓሌት ቫይረስ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓቢ ምዝርጋሕ የርእይ ስለ ዘሎ፡  ወረዳ የቭለቦርይ ከባብያዊ መምርሒ ኣተኣታትያ ኣላ። ብተወሳኺ፡ ናይቲ ኮቪድ-19 ናይ ክንክን ጠለብ፡ ምጕዳሉ ደው ኣቢሉ ኣሎ።

እዞም ዚስዕቡ መምርሒታት ካብ ሰሉስ 23 ለካቲት ክሳዕ መጋቢት 10 የገልግሉ፥

 • ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ገዛ ንነዊሕ ግዜ ብምዃን  ካብ ምትንኽኻፍ ከተምልጥ ዘይትኽእለሉ ኩነታት፡ ንሓደ ግዜ ዚዝውተር ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ተጠቐም።

ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ነቲ ርሕቀትካ ክትሕልወሉ ዘይከኣለሉ ናይ ስራሕ ቦታ ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል። እቲ ኣብ ህዝባዊ መጎዓዝያ ዚህሉ ምዝውታር መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፡ ኣብ ሰዓታት ጽቕጥቅጥ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ኪዝውተር ይግባእ። እዚ ድማ ነቶም ኣብ 2004 ከምኡውን  ብድሕሪኡን እተወልዱ ሰባት ይምልከት። ይኹንምበር፡ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ምዝውታር፡ ነቲ ምስ ሰብ ኣዚኻ ምቕራብን ርሕቀትካ ምሕላውን ዚምልከት መምርሒ ከም ዘይትክኦ ኣስተውዕል።

 • እቶም ኣብቲ ጌና ዓቢ ናይ ለበዳ ዝርጋሐ ኪህሉ ትጽቢት ዚግበረሉ ዘሎ ወረዳ ዚሰርሑ ወይ ኣብ ሓደ ፍሉይ ስራሕ ዕማም እተዋህቦም ሰባት፡ ምእንቲ ምስ ካልኦት ሰባት ምርኻቦም ኪቕንሱ፡ ምስቲ ማሕበረሰብ ብዙሕ ካብ ምጽናሕ ኪቑጠቡ ይግባእ።

እቶም ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ በቲ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ሓሚሞም ዝደሓኑ ሰባት ካብዚ መምርሕ'ዚ ናጻ እዮም። እተን በዚ ዚትንከፋ ትካላት፡ ብወረዳ የቭለቦርይ ፍሉይ ርክብ ኪግበረለን እዩ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ናይቲ ወረዳ ባዕላዊ ወብሳይት  ኣንብቡ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-02-17 N123

ኣብ ቨስትራ ዮታላንድ ከባብያዊ መምርሒታት ይተኣታቶ

ናይ ኮቪድ-19 ዝርጋሐ ኣብ ዚውስኸሉ ዘሎ እዋን፡ ወረዳ ዮታላንድ ከባብያዊ መምርሒታት የተኣታቱ።

እዞም ዚስዕቡ መምርሒታት ክሳዕ መጋቢት 14 የገልግሉ

 • ቁጽሪ ሓደስቲ ቀረባ መራኽብትኻ ደርቶ። ምስቶም ኩሉ ግዜ እትረኽቦም ሰባት ጥራይ ተዘናጋዕ። ምስ ካልኦት ምስ እትራኸብ ርሕቀትካ ሓሉ። ምስ ብጾትካ ኣብ ደገ ጥራይ ተዘናጋዕ፡ ግን ኣብኡ'ውን ርሕቀትካ ሓሉ።
 • ጽቕጥቅጥ ኣለዎ ኢልካ ምስ እትሓስብ፡ ካብ ህዝባዊ መጎዓዝያን ዕጹዋት ዕዳጋን ቡቲካትን ረሓቕ። ክትሽምት ምስ እትደሊ ነቲ ብዙሕ ሰብ ዘይብሉ ግዜ ምረጽ። ኣብቲ ቡቲክ ድማ ብዝከኣለካ መጠን ነዊሕ ኣይትጽናሕ፡ በይንኻ እንተ ሸመትካ ዝሓሸ እዩ።
 • ካብ ዘየድልዩ ጕዕዞታት ተዓቀብ። ክትገይሽ ግድን ምስ ዚኸውን፡ ብዚከኣል መጠን ከይትልበድ ተጠንቀቕ። ኣብቲ ህዝባዊ መጎዓዝያ እትጥቀመሉ ግዜን ካብ ምጽቕቓጥ ከተምልጠሉ ዘይትኽእል ኩነታትን፡ ንሓደ ግዜ ዘገልግል ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ኣዘውትር። ይኹንምበር፡ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ምግባር ማለት ነቲ ምስ ሰብ ምትንኽኻፍን ኣካላዊ ርሕቀት ምሕላውን ዚእዝዝ መምርሒ ከም ዘይትክኦ ክትፈልጥ ይግበኣካ።
 • ክሳዕ ዚከኣለካ ኣብ ገዛ ኴንካ ስራሕ። ኣብ ገዛ ኴንካ ክትሰርሕ ምስ ዘይከኣል ግን፡ ኣብቲ ስራሕካ ካብ ምጽቕቓጥ ተጠንቀቕ፡ ርሕቀትካ ሓሉ፡ ብዚከኣል መጠን ድማ ምስ ውሑዳት ሰባት ጥራይ ተራኸብ። እዚ ኣብቲ ቡን ዚስትዮን ናይ ሰራሕተኛታት ቦታን እውን ኪሰዓብ ይግባእ። ናይ ምስትንፋስ ጸገም ምስ ዚህልወካ፡ ወላ'ውን ቅልል ዝበለ ይኹን፡ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ።
 • በዓልመዚ ምክልኻል ለበዳ፡ ኣብ ውሽጢ እተን ብዝለዓለ 20 ሚእታዊት ናይ ቀረባ ትምህርቲ ዘካዪዳ 2ይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ቀጻሊ ትምህርቲ ኪካየድ ይመክር።

ብተወሳኺ ኣብ  ወረዳ ቨስትራ ዮታላንድ  ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-02-12 N122

መንግስቲ፥ እቲ ካብ ሰዓት 8 ምሸት ንደሓር እተነብረ ናይ ኣልኮላዊ መስተ ክልከላ፡ ይናዋሕ

ኣብ ኣብያተ-መሳሰዪ እቲ ካብ ሰዓት 8 ምሽተ ክሳዕ ሰዓት 11 ቅድሚ-ቀትሪ ተነቢሩ ዘሎ ናይ ኣልኮላዊ መስተ ክልከላ፡ ክሳዕ ለካቲት 28-2021 ተናዊሑ ኣሎ።

ኣብ ሽወደን እቲ ናይ ለበዳ ዝርጋሐ ኣብ ቀጻሊ ልዑል ደረጃ ይርከብ። እዚ ዚካየድ ዘሎ ክልከላታትን ስጉምታትን ብውሑዱ ን3-4 ሰሙናት ከም ዚጸንሕ መንግስትን በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕናን ይግምት። 

እቲ ኣብ ባራትን ቢስትሮታትን ኣብያተመግብን ምጽናሕ ምስቲ ልዑል ናይ ለበዳ ዝርጋሐ ስግኣት እተሓሓዘ እዩ። ስለዚ ከኣ'ዩ መንግስቲ ነቲ ካብ ሰዓት 8 ምሸት ክሳዕ 11 ቅድሚ ቀትሪ ካብ ለካቲት 28-2021 ዝጅምር ክልከላ ኣልኮላዊ መስተ ዘናውሖ ዘሎ። ካብ መጋቢት 1 ክሳዕ ሚያዝያ 11-2021 እቲ ናይ መስተ ክልከላ ከም ብሓድሽ ናብቲ ካብ ሰዓት 10 ምሸት ዝጅምር ክልከላ ኪምለስ እዩ።

ኣብዚ ክልከላዚ፡ ነቶም ኣብ ፍሉይ ኣባይትን ኣብ ሆቴላትን ኣብ ናይ ሆቴል ክፍሊ ሚኒ-ባርን ዚካየዱ ኣገልግሎት መስተ ሕድገት ተገይሩሎም ኣሎ።

እቲ ናይ ለበዳ ኩነታት እናበኣሰ ምስ ዚኸይድ፡ እቲ ምንዋሕ ኪቕጽል እዩ። እቲ ኩነታት ምስ ዚመሓየሽ ድማ እቲ ክልከላ ቅድሚ ሚያዝያ 11 ኪቛረጽ ይኽእል እዩ።

 ኣብቲ ናይ መንግስቲ ወብሳይት ብተወሳኺ ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-02-04 N121

መንግስቲ ነቲ ሃገራዊ ቅየዳታት የናውሖ

መንግስቲ፡ ነቲ ኣብ ኣብያተ መስተ ዚካየድ ምስሳይ ኣልኮላዊ መስተ፡ ካብ ሰዓት 8 ምሸት ኪዕጾ ንዚብል መምርሒ ከናውሖ ወሲኑ ኣሎ፣ ኣብ ሕጊ ለበዳ ብምምርኳስ ድማ ብዙሕ ስጉምትታት ኪወስድ ኣሚሙ ኣሎ።

እቲ መንግስቲ፡ ምስ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ድሕሪ ምዝታዩ፡ ነዞም ዚስዕቡ ቅየዳታትን መምርሒታትን ከናውሖም ወሲኑ ኣሎ፥

 • ካብ ለካቲት 14 ጀሚሩ፡ ኣብ ኣብያተመስተ፡ ድሕሪ ሰዓት 8 ምሸት ኣልኮላዊ መስተ ምስሳይ ክልኩል እዩ። ከምኡውን፡ እቲ ክልከላ ክሳዕ ለካቲት 28 ከም ዚቕጽል እቲ መንግስቲ ኣሚሙ ኣሎ፡ ነቲ እማመ ድማ ንምይይጥ ልኢኹዎ ኣሎ። ድሕሪ ለካቲት 28-2021 እቲ ንምስሳይ ኣልኮል ዚምልከት ክልከላ ካብ ሰዓት 10 ምሸት ንኺጅምር ተኣሚሙ ኣሎ።

 • እቲ ካብ ገዛ ኾይኑ ዚሰርሕ ቁጽሪ ሰራሕተኛ ንምውሳኽ ዚምልከት ናይ መንግስታውያን ትካላት ዕማም፡ ክሳዕ ግንቦት 31-2021 ተናዊሑ ኣሎ። እቶም ነቲ ስርሖም ግድን ብኣካል ተረኺቦም ከካውኑዎ ዘለዎም ጥራይ እዮም ኣብቲ ቦታ ስራሕ ኪርከቡ ዘለዎም።

 • ወረዳታትን ኮሙናትን፡ ነተን ኣድለይቲ ዘይኮና ትካላት ክሳዕ ለካቲት 21-2021 ኪዓጽዋአን ብቐጻሊ ይሕተታ ኣለዋ። እዘን ትካላት፡ እተን ንህዝቢ ክፉታት ዝኾና ትካላት እየን። 

እቲ መንግስቲ፡ ብሓገዝ ናይቲ ሓድሽ ናይ ለበዳ ሕጊ፡ ብዙሕ ስጉምትታት ይኣምም ኣሎ፥

 • ተወሳኺ ተግባራዊ መምርሒ ንህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን። እቲ ቁጽሪ ተሳታፊ ብመንጠን ናይቲ ፍጻመ ኩነታት እዩ ዚውሰን፡ ማለት፡ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዲዩ ወይስ ኣብ ደገ ዚካየድ፡ እቲ ገዛ ወይ ቦታ'ኸ ክሳዕ ክንደይ ገፊሕ እዩ ዚብሉ ቅድመ ኩነታት ኪግምገሙ ይግባእ። እቲ መንግስቲ ነቲ ኣብ ደገ ዚካየድ ናይ ጉያ ስፖርት እውን ኪካየድ ዚኽእል ምዃኑ ይግምግሞ ኣሎ።

 • መንግስቲ፡ ንምክልኻል ለበዳ ብዚምልከት፡ ኣብ ናይ ርሑቕ መጎዓዝያ፡ ከም ኣብ ባቡራትን ናብ ርሑቕ ዚጎዓዛ ኣውቶቡሳትን ስጉምቲ ንምውሳድ እማመ ምቕራብ ዘድሊ እንተ ኾይኑ ንምፍላጥ ይግምግም ኣሎ።

 • እቲ ናይ ለበዳ ኩነታት እናኸፍአ ምስ ዚኸይድ፡ መንግስቲ ንቡቲካትን ጂምን ኣብያተመግብን ከይተረፈ ኪዓጹ ድሉው እዩ።

ኣብቲ ናይ መንግስቲ ወብሳይት ብተወሳኺ ኣንብብ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-02-04 N120

ተመሃሮ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ፡ ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኪሳተፉ ይኽእሉ

ኣብዚ እዋን'ዚ፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቶም ኣብ 2002 ድሕሪኡን እተወልዱ ዕብይ ዝበሉ መንእሰያት ኣብ እተወደበ ናይ ስፖርትን ትርፊ-ግዜን ንጥፈታት፡ ኣብ ውሽጢ ገዛን ኣብ ደገን፡ ንኺሳተፉ ዘሎ ተኽእሎ ክፉት ገይሩዎ ኣሎ። ከምዚ መግበሪኡ፡ እቲ ኣወንታዊ ናይ ህጻናትን መንእሰያትን ኣካላዊ ንጥፈታት ዝያዳ ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ፡ ስለዚ ድማ ኣብቲ ህዝባዊ መምርሒታት ለውጢ ገይሩ ኣሎ።

ኣካላዊ ንጥፈት፡ ነቲ ናይ ህጻናትን መንእሰያትን ፊዚካውን ስነልቦናውን ጥዕና ኣገዳሲ ኣዩ፡ ከምኡውን ነቲ ህዝባዊ ጥዕና ኣብ ነዊሕ ግዜ ይጸልዎ እዩ።

ብድሆታት ስፖርታዊ ንጥፈታት

ኣብዚ ናይ ለበዳ ግዜ፡ ንስፖርታዊ ንጥፈታት ብዚምልከት፡ ነቶም ልዕሊ 13 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ምምልማልን ከም ዚቕጽሉ ምግባርን ዚግበር ጻዕሪ፡ በዳሂ ኮይኑ ኣሎ። ገለ መንእሰያት ነቲ ስፖርት ፈጺሞም ራሕሪሖምዎ ከይከዱ ዓቢ ስግኣት ኣሎ።

-  ስለዚ፡ ህጻናትን መንእሰያትን፡ ኩነታቱ ብዝፈቐዶ መገዲ ብቕልጡፍ ናብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኪምለሱ ኣዚዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይግምት። ከምዚ ኪኸውን ከሎ ግን፡ ነቲ ናይ ርሕቀትካ ምሕላውን፡ ምስ ሓመምካ ኣብ ገዛ ምጽናሕን፡ ንግሩም ናይ ንጽህና ኣገባብ ምኽታልን ዚምልከት መምርሒ ኪሰዓብ ይግባእ። ከም ግምትና፡ እቲ ናብ ተመሃሮ 2ይ ደረጃ  ቤትትምህርቲ ዝዓለመ ናይ ምኽፋት ስፖርት ኣወንታዊ መዳይ፡ ብዝያዳ ኣርባሒ ኮይኑ ንረኽቦ፡ ይብል ጠቕላሊ ሓለቓ ዮሃን ካርልሶን።  

ብተወሳኺ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-02-04 N119

ሽወደን ዲጂታላዊ ወረቐት ምስክር ክታበት ንምጅማር ትውጥን ኣላ

መንግስቲ ሽወደን፡  ነቲ ኣብ ሰነ 1-2021 ኪቐርብ ዚሕሰብ ዘሎ ዲጂታላዊ ወረቐት ምስክር ክታበት ንምዳላው ንሰለስተ ትካላት ከም ዕማም ሂባተን ኣላ። ከምዚ ዝበለ ወረቐት ምስክር ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ግዜ ናይ ምእታው መገሻ ኪድለ እዩ፡ ወይ ድማ ኣብ ናይ ባህልን ስፖርትን ፍጻመታት። 

- ዲጂታላዊ ወረቐት ምስክር ብምዝውታር ነቲ ውዱእ ክታበት ከተርእዮ ዝቐልጠፈን ዝቐለለን ይኸውን፡ ይብል ዲጂታላዊ ሚኒስተር ኣንደሽ ኢገማን ኣብቲ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ።

በዓልስልጣን ዲጂታላዊ ምምሕዳር (Digg) ነቲ ዕማም ኪመርሖ ተወዚዑ ኣሎ። እቲ ዕማም ምስ ኢ-በዓልመዚ ጥዕና (E-hälsomydingheten)፡ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሽወደን ኮሙናትን ወረዳታትትን (SKR) ብምትሕብባር ኪካየድ እዩ። እቲ ዕላማ፡ ነቲ ዲጂታላዊ ወረቐት ምስክር ንምድላው ዚህሉ ተክኒካዊ መፍትሒ፡ ካብ ሰነ 1 ናይዚ ዓመት'ዚ ድሉው ንምግባር እዩ። 

ኣብቲ ናይ መንግስቲ ገጽ ብተወሳኺ ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-02-04 N118

ብዙሓት ኣብ መድረኽ 2 ኢዮም ኪኽተቡ  

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቲ ኣንጻር ኮቪድ-19 ክታበት ዚምልከት ቀዳምነት፡ ቀዪሩዎ ኣሎ። ኩሉ ሰብ 65 ዓመት ዝመልአ ኣብቲ ናይ መድረኽ 2 ክታበት ቀዳምነት ተዋሂቡዎ ኣሎ። ኣቐዲሙ እቶም ካብ 70 ዓመት ንላዕሊ እዮም ኣብዚ ዝምደቡ ነይሮም። ኣብዚ እዋን'ዚ፡ እቶም ካብ 60 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑን ገለ ሕማም ዘለዎምን እዮም ኣብቲ ሳልሳይ መድረኽ ዚምደቡ።

ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ናይ ቀዳምነት ምደባ፡ ነተን ኣብ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ተጸሚደን ዘለዋ ኮሙናትን ወረዳታትን ከም መምርሒ እዩ ቀሪቡ ዘሎ። እቲ ዕላማ፡ ነቶም ኣንጻር ሓደገኛ ሕማም፡ ምክልኻል ዘድልዮም ሰባት ቀዳምነት ንምሃብ እዩ።

ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ብተወሳኺ ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-02-03 N117

ናብ ሃገር ሽወደን ንምጋሽ፡ ንኮቪድ-19 መርመራ ብዚምልከት፡ ነጋቲቭ ውጽኢት የድሊ

ካብ ቀዳም ለካቲት 6 ጀሚሩ ኩሉ ወጻእተኛ ገያሺ፡ ኣብ ሃገር ሽወደን ኺጸንሕ ንኺፍቀደሉ ንኮቪድ-19 መርመራ ብዚምልከት ነጋቲቭ ውጽኢት ከርእይ ይግባእ።

እቲ መርመራ ናይ 48 ሰዓታት ዕድመ ዘለዎ ኪኸውንን ኣብቲ ምእታውካ ድማ ኪቐርብን ይግባእ። እዚ ጠለብ'ዚ ኪተኣታቶ ዝኸኣለ፡ ምዝርጋሕ ናይቶም እተፈላለዩ ናይ ቫይረስ ዓሌታት ንምንካይ እዩ፣ እቲ ሰብ ካበየናይ ሃገር ከም ዝመጸ ብዘየገድስ ድማ ንኹሉ ልዕል 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ይምልከት።  

እዚ ናይ መንግስቲ ውሳኔ'ዚ፡ ብሓደ ወገን ነቲ ኣቐዲሙ ንደንማርክን ኖርወይን ዓባይ ብሪጣንያን ካልኦት ሳልሳይ ሃገራት ዚምልከት ዝነበረ ናይ ምእታው ክልከላ ንምድልዳል እዩ፡ ብኻልእ ወገን ድማ ሽወደን ነቶም ካብ እተፈላለዩ ሃገራት ዚብገሱ መገሻታት ብዚምልከት ሓድሽ ናይ ምእታው ክልከላ ንምትእትታው እዩ። 

እቶም ሓደስቲ መምርሒታት ካብቲ ዚድለ ንላዕሊ ተወሰኽቲ ቅየዳታት ምእንቲ ከየኸትሉ፡ ሕድገታት ተገይሩሎም ኣሎ።

ናይዚ ምሉእ ዝርዝር፡ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ወብሳይት ይርከብ

ካብቲ ናይ መንግስቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ብዛዕባ ናይ ወጻኢ መገሻታትን ኣብ ወጻኢ ዚግበር ጻንሒትን ኣብ (Krisinformation.se) ብተወሳኺ ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ብዛዕባ ኣብዞም ሓደስቲ መምርሒታት እተነብረ ሕድገታት ብተወሳኺ ኣንብብ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-02-02 N116

ኣስትራ ዘነካ (Astra Zeneca)ክታበት ንኣዚዮም ዝሸምገሉ ሰባት ኪውሃብ ኣይግባእን

ኣስትራ ዘነካ ክታበት፡ ብቐዳምነት ነቶም ዕድሜኦም ኣብ መንጎ 18ን 64ን ዝኾነ ሰባት ኪወሃብ ከም ዘለዎ፡ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይሕብር። ልዕሊ 64 ዝዕድሜኦም ሰባት ኣብ ክንድኡ ካብቲ ኣቐዲሙ ተቐባልነት ዝረኸበ ናይ ፋይዘርን (Pfizer) ሞደርናን (Moderna) ክታበት ኪወሃቦም ይግባእ።

ዝሓለፈ ዓርቢ፡ እቲ ጸረ ኮቪድ-19 ዝኾነ ኣስትራ ዘነካ እተባህለ ክታበት ጸዲቑ ኣሎ። እዚ ክታበት'ዚ ከምቶም ኣቐዲሞም ዝጸደቑ ናይ ፋይዘርን ቢዮንተክን ከምኡውን ሞደርናን (Pfizer/BionTech, Moderna) ኣብ ኣተሓሕዛኦም ዓቢ ጥንቃቐ ዘድልዮም ኣይኮነን።

ክሳዕ ሕጂ ግን፡ እቲ ኣስትራ ዘነካ ክታበት፡ ነቶም ኣረጋውያን ክሳዕ ክንደይ ኣንጻር ኮቪድ-19 ኪከላኸለሎም ዓቕሚ ምህላዉ እኹል ዳታ ወይ ሓበሬታ የሎን። ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ንምህላው ክሳዕ ጽድያ ምጽባይ የድሊ። ክሳዕ ሽዑ ግን፡ እቲ ኣስትራ ዘነካ እተባህለ ክታበት ብቐዳምነት ነቶም ዕድሚኦም ካብ 65 ንታሕቲ ዝኾነ ሰባት ምሃብ ከም ዝሓይሽ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይሕብር።

ነቲ ዜና ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣንብቦ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ንኣስትራ ዘነካ ክታበት ብዚምልከት ኣብ ትካል ፍርያት መድሃኒት ብተወሳኺ ኣንብብ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-02-02 N115

ምልክታት ናይቲ ዝውስኽ ዘሎ ብሪጣንያዊ ፍሉይ ዓሌት ቫይረስ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ልዕሊ 2000 መርመራታት ድሕሪ ምክያዱ፡ እቲ ባህርያቱ ዝለወጠ/ቅዩጥ ብሪጣንያዊ ፍሉይ ዓሌት ቫይረስ፡ ኣብ ሽወደን ከም ዝኣተወ ፈሊጡ። ካብቲ ቅምሶታት ዓሰርተው-ክልተ ሚእታዊት ናይቲ ብሪጣንያዊ ዓሌት ቫይረስ ምዃኑ ተገሊጹ።  

ኣብ ካልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራት፡ እቲ መርመራ 90 ካብ ሚእቲ ናይ ብሪጣንያ ዓይነት ቫይረስ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። 

– ኣብ ሽወደን፡ ብደረጃ ወረዳ ብዛዕባ ምዝርጋሕ ለበዳ ውሑስ መደምደምታ ምሃብ ጌና ግዜኡ ኣይበጽሐን። ይኹንምበር፡ ኣብቲ ናይ ቅምሶ መርመራ፡ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኪርከብ ብምኽኣሉ፡ ንሕና ከምቶም ካልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራት ናይቲ ብሪጣንያዊ ዓሌት ቫይረስ ቀጻሊ ዝርጋሐ ከም ዘሎና እዩ ዘመልክት፡ ትብል ሳራ ቢፉሽ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ናይ ክፍሊ ሓላፊት።   

ኩሎም ኣብ ወጻኢ ሃገር ገይሾም ዝነበሩ፡ ምስ ተመልሱ ኪምርመሩን፡ ብድሕሪኡ ድማ  ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልታት ብተወሳኺ ኪምርመሩን፡ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይጽውዕ። ብተወሳኺ ድማ፡ ንሳቶም እቲ ሓድሽ ዓሌት ቫይረስ ኣብ ሃገርና ኣትዩ ቀጻሊ ንምዝርጋሕ ዘለዎ ተኽእሎ ንምቕናስ፡ ንሓደ ሰሙን ዚኸውን ምስ ካልኦት ሰባት ካብ ምርኻብ ኪቑጠቡ ይግባእ።

ነቲ ዜና፡ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣንብቦ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ናብ ወጻኢ ሃገር ዚግበር ጕዕዞ ብዚምልከት (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-01-29 N114

ኣስትራ ዘነካ (AstraZeneca) ክታበት፡ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ጸዲቑ

ኤውሮጳዊ ሕብረት-ኮሚሽን ነቲ ጸረ ኮቪድ-19 ዝኾነ ኣስትራ ዘነካ ክታበት ኣጽዲቑዎ ኣሎ። እዚ፡ እቲ ኣብዚ እዋን'ዚ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ኪዝውተር ዚኽእል ሳልሳይ ክታበት እዩ።

ኤውሮጳዊ ሕብረት-ኮሚሽን ስለ ዝወሰነ፡ እቲ ኣስትራ ዘነካ ክታበት ኣብቶም ካብ 18 ዕድመ ንላዕሊ ዝኾኑ ኪዝውተር ኪጅምር እዩ።

ብመሰረት ናይቲ ኤውሮጳዊ በዓልመዚ መድሃኒት ኣብ ክታበት ኣስትራ ዘነካ ዝገበሮ ግምገማ፡ እቲ ክታበት ነቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንውሕስነትን ብቕዓትን ደረጃን ኣሰራርሓን ዚምልከት ቅድመኩነት የማልኦ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ።   

- ኣብ ልዕሊ እተን ክልተ ዛጊት ዝጸደቓ ናይ mRNA-ክታበታት፡ እዚ ምህላውና ኣዚዩ ጠቓሚ እዩ። እዚ ክታበት'ዚ ንምዕቋሩን ንምዝውታሩን ቀሊል እዩ፡ ጽቡቕ ውሕስነት ድማ ኣለዎ፡ ትብል ኻርሎታ በርይክቪስት፡ ኣወሃሃዲት ክታበት ኣብ ትካል ፍርያት መድሃኒት።  

ናይ ኣስትራ ዘነካ ናይ ምክልኻል ብቕዓት፡ 60 ካብ ሚእቲ ምዃኑ እቲ ትካል ፍርያት መድሃኒት ይሕብር። እዚ ድማ ካብተን ኣቐዲመን ዝጸደቓ ክልተ ጸረ-ኮቪድ-19 ክታበታት ይትሕት። ይኹንምበር፡ ኣብቲ ናይ ጥቕምን-ኣስጋእነትን ሚዛን፡ ኣወንታዊ ሳዕቤን/ጥቕሚ ኣለዎ።  

ብተወሳኺ ኣብ ትካል መፍረዪ መድሃኒት ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ብተወሳኺ ኣብ ኤውሮጳዊ በዓልመዚ መድሃኒት EMA ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ እንግሊዝ እዩ)

ንክታበት ዚምልከት ብተወሳኺ ኣብ Krisinformation.se ኣንብብ

2021-01-29 N113

ፖሊስ ንፍሉይ መሰጋገሪ-ዶብ ካብ ደንማርክን ኖርወይን ዓባይ ብሪጣንያን ብዚምልከት

እቲ ካብ ደንማርክን ኖርወይን ዓባይ ብሪጣንያን ናብ ሽወደን ዚካየድ ጕዕዞ ክልኩል እዩ። ግን ገለ ሕድገታት ድማ ኣሎ። ፖሊስ ነዚ ጉዳይዚ ናብ ፍሉይ መሰጋገሪ-ዶብ የተሓላልፉዎ።

ናይ'ዚ ናብ ውሽጢ ሃገር ዚግበር ጕዕዞ ክልከላ ምኽንያት፡ ንዝርጋሐ ናይቲ ኮቪድ-19 ዘኸትል ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ንምቕናስ እዩ።

እቶም ኣብ ሽወደን ዚቕመጡ ወይ ዚሰርሑ ወይ ድማ ህጹጽ ስድራቤታዊ ምኽንያት ዘለዎም፡ ኪኣትዉ ይኽእሉ እዮም። ነቶም ኣብ ሽወደን ዚቕመጡ ወለዶም ኪረኽቡ ዚጓዓዙ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን ነቶም ብናይ ጥዕናን ክንክንን መጎዓዝያ ዚጓዓዙን እቲ መምርሒ ኣይምልከቶምን እዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ፖሊስ (ብቛንቋ ሽወደን)፥

ናይቶም መተሓላለፍቲ ካርታ

መሰጋገሪታት-ዶብ ዚምልከት ጽሑፋዊ ዜና

ንውሽጢ ሃገር ምእታውን ንሕድገታትን ዚምልከት ሓበሬታ

2021-01-26 N112

ነቶም ካብ ሃገራት EU/EES ወጻኢ ዚፍጸሙ መገሻታት ዚምልከት ምኽሪ/ዘይምትብባዕ ተናዊሑ

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ ነቶም ካብ EU/EES/ ሃገራት ዞባ ሸንገንን ወጻኢ ዚፍጸሙ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ዚምልከት ናይ ዘይምትብባዕ መምርሒ ክሳዕ መጋቢት 15 ንኺናዋሕ ወሲኑ ኣሎ።

ሓደ ሰብ፡ ቅድሚ ከምዚ ዝበለ መገሻ ምፍጻሙ፡ ኣብዚ እዋን'ዚ ግድን ኣድላዪ ዲዩ ኢሉ ኪሓስብ ከም ዚግባእ እቲ መምርሒ የዘኻኽር። መብዛሕትአን ሃገራት ዶባተን ዓጽየን እየን ወይ ድማ ነቲ ምእታውን ምውጻእን ዚምልከት መገሻታት ሰፊሕ ቀይዲ ገይረናሉ እየን፡ ከምኡውን ናይ ውሸባን ሰዓታት እቶ-እቶ መምርሒ ሂበን እየን። 

ሓደ ሰብ ኪገይሽ ምስ ዚመርጽ ግን፡ ነዘን ሰለስተ ምኽርታት ኪስዕበን የድሊ፥

 • ብዛዕባ'ቲ እትበጽሖ መገሻ ኣንብብ።
 • ናይቲ ከባቢ ሕግታት ሰዓብ።
 • ብዛዕባ ናይ ምምላስ መገሻ ውጥን ኣውጽእ።

እቶም ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ሽወደናውያን ገያሾ፡ ኣብቲ svensklistan ኪምዝገቡ ይሕበሩ ኣለዉ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)። ነቲ ናይ UD Resklar ኣፕሊከሽን ኣብ ሞባይልካ ምምላኡ እውን ጽቡቕ እዩ። ኣብኡ ናይቲ ኤምባሲ ናይ መገሻ መምርሒ ኣሎ። ነቲ እትርከበሉ ሃገር ዚምልከት መጠወቒ ምልክታ ጠውቆ።

እቲ ንዓባይ ብሪጣንያን ኖርዲርላንድን ከምኡውን ኖርወይ ዝዓለመ ኣቐዲሙ ከም ብሓድሽ እተወሰነ ናይ ዘይምትብባዕ መምርሒ፡ ክሳዕ ካልእ መምርሒ ዚትክኦ ከገልግል እዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ብመገዲ እዞም መላግቦታት ይርከብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ናይ ወጻኢ ጉዳያት ሚኒስተር ጋዜጣዊ መግለጺ ኣንብብ
ንመምርሒ መገሻታት ዚምልከቱ ሕቶታትን መልስታትን
ንመገሻ ዚምልከት ናይ ኤምባሲ ሓበሬታ ኣብ Swedenabroad.se

2021-01-25 N111

ካብ ኖርወይ ዝመጽኡ ገያሾ መርመራ ኪገብሩን ምስ ካልኦት ርክብ ከይገብሩን ይሕበሩ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ንኹላቶም ካብ ኖርወይ ተበጊሶም ኣብ ሽወደን ዚገይሹ፡ ወይ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብኡ ነይሮም እንተ ኾይኖም፡ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ኪገብሩን ምስ ካልኦት ርክብ ከይገብሩን ይምሕጸን።

ኖርወጃዊ በዓልመዚ እቲ ምንጩ ዓባይ ብሪጣንያ ዝኾነ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ኣብ ኦስሎ ኣከባቢ ብዓቢ ደረጃ ከይላባዕ ይፈርህ።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ንኹሎም እቶም ካብ ኖርወይ ናብዚ ዚጎዓዙ ሰባት ወይ ድማ ኣብዘን ዝሓለፋ 14 መዓልታት ኣብኡ ዝነበሩ፡ ኣብ ገዛ ብውሕዱ ሸውዓተ መዓልቲ ኪውሸቡ፡ ምስ ካልኦት ርክብ ከይገብሩ፡ ኣብ ሽወደን ምስ ኣተዉ ሽዑ ሽዑ መርመራ ከካይዱን ብድሕሪኡ ድማ ሓሙሽተ መዓልታት ጸኒሖም መርመራ ኪገብሩን ይምሕጸን። እቶም ኣብቲ ቤተሰብ ዘለዉ ካልኦት ኣባላት እውን ክሳዕ ናይ ቅምሶ መልሲ ዚውሃቦም ኣብ ቤቶም ኪጸንሑ ይግባእ።

እቶም ናብ ኖርወይ እናተመላለሱ ዚሰርሑ፡ ኣብ ስራሕ ምስ ዘይህልዉ፡ ብዘይካ ነቶም ኣብ ቤተሰቦም ዘሎዉ ሰባት ምስ ካልእ ከይራኸቡ ኪጥንቀቑ ይግባእ። ኖርወይ፡ ነቶም ተመላለስቲ ሰራሕተኛታት ቀጻሊ መርመራ ትገብረሎም እያ፡ ስለዚ ኣቶም ተመላለስቲ ሰራሕተኛታት ባዕላቶም ካልእ መርመራ ኪገብሩ ኣየድልን። እቶም ምስ ተመላላሳይ ሰራሕተኛ ዚቕመጡ ሰባት ምስ ካልኦት ሰባት ካብ ምርኻብ ኪቕየዱ ኣየድልን።

ብዛዕባ'ዚ ሓድሽ ዓሌት ቫይረስ ብዙሕ ዚፍለጥ ነገር የሎን፡ መርመራ ግን ይካየድ ኣሎ፡ ማለት ካብ ካልእ ዓይነት ቫይረስ ዝያዳ ተላባዒ ምዃኑን ዘይምዃኑን ንምርግጋጽ።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቶም ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ደቡብ ኣፍሪቃን ብራዚልን ዝነበሩ ሰባት ዚምልከት ተመሳሳሊ መምርሒታት ዛጊት ኣለዎ እዩ። 

ብተወሳኺ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣቲኻ ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ።)

2021-01-25 N110

ምእታው ካብ ኖርወይ ዚምልከት ግዜያዊ ክልከላ

መንግስቲ፡ ነቲ ካብ ደንማርክ ናብ ሽወደን ምእታው ዚምልከት ግዜያዊ ክልከላ  ንኖርወይ እውን ከም ዚምልከት ይሕብር። እቲ ናይ ምእታው ክልከላ ናብ ሰኑይ ጥሪ 25 ዘውግሕ ኣብ ግብሪ ይውዕል፡ ክሳዕ ለካቲት 14 ድማ ይጸንሕ።

እቲ ካብ ደንማርክን ዓባይ ብሪጣንያን ናብ ሽወደን ንምእታው ዚምልከት ግዜያዊ ክልከላ ክሳዕ ለካቲት 14 ከም ዝተናወሐ መንግስቲ ወሲኑ ኣሎ።

ናይ ወጻኢ ጉዳያት ሚኒስትሪ ነቲ ናብ ኖርወይ ዚግበር ዘየድሊ መገሻ ከም ብሓድሽ ከልኪሉዎ ኣሎ።

ናይ ኖርወይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቲ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ምንጩ ዝኾነ ፍሉይ ዓሌት ቫይረስ ኣብ ኦስሎ ኣከባቢ ብዓቢ መጠን ለበዳ ከይፈጥር ይሰግእ ኣሎ።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቲ ኣስጋኢ ዝኾነ ለበዳ ምስቲ ሰፊሕ ዕጽዋ ተሓዊሱ፡ ንብዙሓት ሰባት ናብቲ ሽወደናዊ ወገን ዶባት ከም ዚውሕዙ ኪገብር ከም ዚኽእል ገምጋም ኣለዎ። 

እዚ ድማ ነተን ኣብ ቀረባ ዶብ ዘለዋ ሽወደናውያን ኮሙናት ጽቕጥቅጥ ኪፈጥረለን ይኽእል እዩ፡ እዚ ድማ ብወገኑ ነቲ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ብተወሳኺ ናብ ሽወደን ከም ዚዝርጋሕ ኪገብሮ ይኽእል እዩ።

እቲ ካብ ኖርወይ ናብ ሽወደን ንምእታው ዚምልከት ክልከላ ምስቲ ኣቐዲሙ ንደንማርክ ዚምልከት ዝነበረ ክልከላ ተመሳሳሊ እዩ። እቲ ሕድገታት እውን ተመሳሳሊ እዩ፡ ማለት፡ እቶም ኣብ ሽወደን ዚቕመጡ ወይ ዚሰርሑ ሰባት፡ ኣቕሑ ዘመላልሱን ወይ ድማ ካልኦት ኣብ መጎዓዝያ ዚሰርሑ ሰባትን ከምኡውን ህጹጽ ስድራቤታዊ ምኽንያት ዘለዎምን፡ ካብዚ ክልከላ'ዚ ናጻ እዮም። 

ንኽልከላ ምእታው ዚምልከት ውሳኔ መንግስቲ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ናይ ወጻኢ ጉዳያት ሚኒስትሪ ንዘየድሊ ናብ ኖርወይ ዚግበር መገሻ ዚምልከት መምርሒ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ

ንኽልከላ ምእታው ዚምልከት ናይ ፖሊስ ሓበሬታ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-01-22 N109

ካብ ብራዚል ዝመጽኡ ተጓዓዝቲ ኪምርመሩን፡ ምስ ካልኦት ርክብ ከይገብሩን ይሕበሩ

ኣብ ብራዚል ዝነበሩን ካብኡ ናብ ሽወደን ዝመጽኡ ተጓዓዝቲ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ኪገብሩን ምስ ካልኦት ርክብ ከይገብሩን በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይሕብር።

እቲ መምርሒ፡ ኤውሮጳዊ ናይ መልከፍቲ ምክልኻል ትካል ECDC ነቲ ምንጩ ኣብ ብራዚል ዝኾነ ሓድሽ ዓሌት ቫይረስ ድሕሪ ምምዝጋቡ እዩ ወጺኡ። ቅድሚኡ እውን ዓባይ ብሪጣንያን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ዝመበገሲኡ ዓሌት ቫይረስ ተመዝጊቡ ነይሩ እዩ።

ስለዚ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቶም ካብ ብራዚልን ዓባይ ብሪጣንያን ደቡብ ኣፍሪቃን ዚመጽኡ ተጓዓዝቲ ኣብ ገዝኦም እንተ ወሓደ ንሸውዓተ መዓልታት ኪውሸቡን ብዚከኣል መጠን ድማ ምስ ሰብ ከይቀርቡን ይመክር። ከምኡውን እቲ ገያሻይ ኣብ ሽወደን ምስ ኣተወ ኪምርመር፡ ጸኒሑ ድማ ድሕሪ  ሓሙሽተ መዓልቲ ዳግማይ ኪምርመር ይሕተት ኣሎ። ኣብቲ ቤተሰብ ዚርከቡ ካልኦት ኣባላት እውን ክሳዕ ናይ ቅምሶ መርመራ መልሲ ዚመጾም ኣብ ገዛ ኪጸንሑ ይሕተቱ ኣለዉ።

ብዛዕባ'ዚ ሓድሽ ዓሌት ቫረስ ብዙሕ ዚፍለጥ የልቦን፡ ዝያዳ ተላኻፊ ምዃኑ ንምፍላጥ ድማ መርመራ ይካየድ ኣሎ።

ብተወሳኺ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ነቶም ናብተን ፍሉይ ዓሌት ቫይረስ ዘለወን ሃገራት ዚጎዓዙን ዝተጓዕዙን ዚምልከት መምርሒ (በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና) (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2021-01-21 N108

ብዙሕ ክልከላታት ይናዋሕ ኣሎ

እዞም ዚስዕቡ ክልከላታት ወይ ቅየዳታት ብምኽንያት ምዝርጋሕ ኮቪድ-19 ኪናውሑ ኢዮም፡ ይሕብር መንግስቲ

 • ኣሰሰይቲ ከም ኣብያተመግብን ባራትን፡ ካብ ሰዓት 8 ምሸት ኣልኮል ኪሸጣ ኣይክእላን። እዚ ክልከላ'ዚ ክሳዕ ለካቲት 7-2021 ይናዋሕ።

 • መንግስታውያን ትካላት፡ ነቲ ካብ ገዛኻ ኴንካ ምስራሕ ዘሎ ተኽእሎ ከም ዚዓቢ ኪገብራ እየን። እዚ ድማ ክሳዕ ለካቲት 7-2021 ኪናዋሕ እዩ። ኩላቶም ሰብ ሞያ ካብ ገዛ ኮይኖም ኪሰርሑ ተኽእሎ ሰለ ዘየልቦ፡ ነቶም ተነቀፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ቁጽጽር ኪግበረሎም እዩ።

 • እቲ ን2ይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ዚምልከት ብበዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና እተኣመመ ክልከላ፡ ክሳዕ መጋቢት 1-2021 ኪናዋሕ እዩ። እቲ ትምህርቲ ብምትሕውዋስ ማዕዶኣዊ ወይ ርሕቀታዊ ከምኡውን ብናይ ቅርበት መገዲ ኪካየድ እዩ።   

 • ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ኣብ እዋን ተጓዓዛይ ዚበዝሓሉ ህዝባዊ መጎዓዝያ ምዝውታሩ ኪቕጽል እዩ።

 • መንግስቲ፡ ነተን ኮሙናትን ወረዳታትን ብቐጻሊ መገዲ ነቶም ዘየድልዩ ንጥፈታት ክሳዕ ለካቲት 7-2021 ኪዓጽውኦም ይምሕጸነን ኣሎ።

 • በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቶም ኣብ 2005ንን ድሕሪኡን እተወልዱ ህጻናትን መንእሰያትን ብዚምልከት፡ ኣብ እተወደበ ስፖርትን ናይ ትርፊ ግዜ ንጥፈታትን ኣብ ውሽጢ ገዛን ኣብ ደገን ንኺሳተፉ ጥያቔ ኣቕሪቡ፡ ከምኡውን ንመንግስቲ ነቲ ኣቐዲሙ ዘቐምጦ መምርሒታት ከፍኩሶ ሓቲቱዎ።

ኣብዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን ኣሎ፥

መንግስቲ ብዛዕባ ክልከላታት

መንግስቲ ብዛዕባ እተወሃሃደ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ኣብ 2ይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ

መንግስቲ ብዛዕባ ብዙሕ ቁጽጽር ኣብ ተነቀፍቲ ቦታታት ስራሕ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ብዛዕባ ቀስ ኢልካ ናብ ርክባዊ ትምህርቲ ኣብ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ምምላስ

2021-01-15 N107

ናይ ሞደርና ክታበት ብናይ መድሃኒት ኢንሹራንስ ይሽፈን

ነቲ ናይ ሞደርና ጸረ-ኮቪድ19 ክታበት ከኸትሎ ዚኽእል ጎድናዊ ሳዕቤናት ብዚምልከት ዚህሉ ወጻኢታት፡ መንግስቲ ኪሽፍኖ ከም ዝኾነ ሓድሽ ስምምዕ ተገይሩ ኣሎ።

ብመሰረት እቲ ንመንግስቲ ብምውካል ብቻምበር ንግዲ ተፈሪሙ ዘሎ ስምምዕ፡ ኩሉ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ናይ መድሃኒት ኢንሹራንስ ኣትዩ ዘይነበረ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት፡ ሕጂ ኣትዩ ኣሎ።

ስለዚ፡ እቲ ናይ ሞደርና ጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት ብቕልጡፍ ምስቲ ናይ መድሃኒት ኢንሹራንስ ይጽምበር ኣሎ።

እቲ ስምምዕ፡ ክሳዕ ሓድሽ ሕጊ ዚምስረት ብመሰጋገሪ መገዲ፡ ከገልግል እዩ።

- እቲ ንውልቀሰብ ዚምልከት ናይ ኢንሹራንስ ውሕስነት፡ ነቲ ኪጓነፍ ዚኽእል ኣሉታዊ ሳዕቤናት ክታበት ዚሽፍን ጥንካረ ኪህሉዎ ኣገዳሲ እዩ፡ ትብል ሚኒስተር ማሕበራዊ ጉዳያት ለና ሃለንገርን።  

ኣብቲ ናይ መንግስቲ፡ ብተወሳኺ ኣንብብ  (ብቛንቋ ሽወደን)

ኣብቲ ናይ ሽወደን ናይ ንግዲ ቻምበር፡ ብተወሳኺ ኣንብብ  (ብቛንቋ ሽወደን)

2021-01-14 N106

መንግስቲ፥ እቲ ካብ ሰዓት 8 ምሸት ንደሓር ኣልኮላዊ መስተ ዚኽልክል ሕጊ ተናዊሑ

እቲ ካብ ሰዓት 8 ምሸት ክሳዕ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ኣልኮል ንምስሳይ ዚምልከት ክልከላ፡ ክሳዕ ጥሪ 24 ተናዊሑ ኣሎ። ናይዚ ክልከላ'ዚ ዕላማ፡ ንምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምቕናስ እዩ።

ናይዚ ውሳኔ'ዚ ድሕረባይታ፡ እቲ ብዓቢ ደረጃ ዚላባዕ ዘሎ ናይ ኮቪድ-19 ልኽፈት እዩ። ኣብ ቢስትሮታትን ባራትን ኣብያተመግብን ምጽናሕ ምስቲ ዚውስኽ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኪዛመድ ይኽእል እዩ።

እዚ መምርሒ'ዚ ዘይምልከቶም፡ ከም ኣብ ፍሉይ መንበሪቤት ዚካየድ ምስሳይን ኣብ ሆቴላትን ኣብ ክፍሊታት ሆቴል ዚርከቡ ሚኒባራትን እዮም።

ናይ መንግስቲ ጋዜጣዊ መግለጺ (ብቛንቋ ሽወደን)

2021-01-09 N105

ብርሕቀት ዚካየድ ትምህርቲ ኣብ 2ይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ

ኣብ ኣብያተትምህርትን ኣብ ህዝባዊ መጎዓዝያን ጽቕጥቅጥ ንኸይፍጠር ብማለት፡ መንግስቲ ነተን 2ይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ብናይ ርሕቀት ትምህርቲ ትምህርቲ ኪህባ ወሲኑ።  እቲ ውሳነ ካብ ጥሪ 11 ኣብ ግብሪ ይውዕል።

ቅድሚ ርሕቀታዊ ትምህርቲ ኣብ ግምት ምእታዉ፡ እቲ ሓለቓ ቤትትምህርቲ ጽቕጥቅጥ ንምልጋስ ካልእ ስጉምቲ ፈጺሙ ተወሲዱ ምዃኑ ከረጋግጽ ይግባእ። ኣብቲ ናይ መንግስቲ ውሳኔ፡ ነቲ ናይ ለበዳ ምዝርጋሕ ንምቕናስ ዚውሰዱ ስጉምቲታት፡ ከም ኣብነት፡ ኩላቶም ተመሃሮ ብሓደ ግዜ ኣብቲ ቤትትምህርቲ ከይህልዉ ብማለት ነቲ ናይ ትምህርቲ ሰዓታት ምልዋጥ፡ ካልእ ቦታ እንተሎ ምዝውታር፡ተመሃሮን መምህራንን ካብ እተፈላለዩ ክላሳት ብሓደ ዚእከቡሉ ንጥፈታት ከም ዘይካየዱ ምግባር፡ ይርከቡዎም። 

እቲ መምርሒ ንመባእታዊ ቤትትምህርትን ንኣጸደህጻናትን ኣየገልግልን።

ኣብቲ ናይ መንግስቲ ውሳኔ፡ እተን ናይ 2ይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ፡ ማዕዶኣውን Fjärrundervisning ርሕቀታውን Distansundervisning ትምህርቲ ክህባ ከም ዚኽእላ ተገሊጹ ኣሎ።

ትምህርቲ ሚኒስተር ነተን ክልተ ኣምራት ብኸምዚ ዚስዕብ መገዲ ይገልጸን፥

 • ማዕዶኣዊ ትምህርቲ Fjärrundervisning ኪብሃል ከሎ ምልልሳዊ ትምህርቲ ኮይኑ ብሓበሬታውን መራኸብያውን ተክኒክ እዩ ዚምራሕ፡ ኣብኡ ድማ እቶም ተምሃሮን መምህራንን ብቦታ ኪፈለለዩ ከለዉ ብግዜ ግን ኣይፈላለዩን እዮም።
 • ርሕቀታዊ ትምህርቲ Distansundervisning ፡ኣናሎግ ወይ ዲጂታል ኪኸውን ይኽእል እዩ። መብዛሕታኡ ግዜ ተምሃሮን መምህራንን ኣብ እተፈላለየ ቦታ እዮም ዚህልዉ፡ ግን ኣብ ሓደ ውሱን ግዜ ብሓደ ይሰርሑ ወይ ድማ ንኣብነት ነቲ ኣብ ውሁብ ግዜ ዚሰላሰል ዕዮ ብሓደ ይሰርሑዎ። መብዛሕትኡ ግዜ መምህራንን ተመሃሮን ሰነድን ቪደዮ-ዘተን ቻት ብሓባር ይጥቀሙ። ንሳቶም ብቦታን ግዜን ኪፈላለዩ ይኽእሉ እዮም።  

ንተወሳኺ ሓበሬታ ዚምልከቱ መላግቦታት (ብቛንቋ ሽወደን)

ነቲ ናይ መንግስቲ ውሳኔ ዚምልከት ሓበሬታ

ንክፍሊ ትምህርቲ ዚምልከት ሓበሬታ (ፒ.ዲ.ኤፍ) (pdf)

ትምህርቲ ሚኒሰር ብዛዕባ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ

2021-01-08 N104

ሓደስቲ ክልከላታት ኣብ ድኳናትን ጂምን

ካብ ጥሪ 10 ጀሚሩ፡ ቡቲካትን ሽፉናት ዕዳጋታትን ጂምን መሐምበሲታትን ንሓደ ሰብ ዓሰርተ ትርብዒት/ስኴር ሜትሮ ከም ዚህሉዎ ኪገብራ ይግባእ። ብተወሳኺ፡ እቲ ኣብ በዓላትን ጽምብላትን ኣኼባታትን ዚህሉ ናይ ተሳተፍቲ ብዝሒ ኣብ ሸሞንተ ተደሪቱ ኣሎ። መንግስቲ ነዚ ዝወሰነ ኣብቲ ሓድሽ ናይ ለበዳ ሕጊ ብምምርኳስ እዩ።

ነተን ነቲ መምርሒ ዘይስዕባ ትካላት፡ መቕጻዕቲ ኪብየነለን ይኽእል እዩ። ነታ መምርሒ ዘይትስዕብ ትካል ዚምልከት ናይ ምዕጻው ዝርርብ እውን ኪካየድ ይኽእል እዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና  (ብቛንቋ ሽወደን)

2021-01-08 N103

ባይቶ ሽወደን ንሓድሽ ሕጊ ለበዳ ደገፉ ይገልጽ

ባይቶ ሽወደን ነቲ ብመንግስቲ ዝተኣመመ ግዜያዊ ንለበዳ ዚምልከት ሕጊ ተቐቢሉዎ። እቲ ሕጊ ንብዙሓት ትካላት ብመምርሒ ከም ዚኸዳ ኪገብር እዩ። ንኣብነት፡ ሓደ ሰብ ብመሰረት'ቲ ሕጊ፡ ድኳናትን ጂምን ኪዓጹ ይኽእል። እዚ ግዝያዊ ንኮቪድ-19 ዚምልከት ሕጊ፡ ካብ ጥሪ 10 ጀሚሩ ክሳዕ መስከረም 30-2021 ከገልግል እዩ።

መንግስቲ ብመሰረት'ዚ ሓድሽ ሕጊ ንሓደ ትካል ምስ ዚዓጽዎ፡ እቲ ባይቶ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ነቲ ውሳኔ ኪርእዮ ይግባእ።

ናይ ወረዳታት ምምሕዳር ቦርድን ኮሙናትን ንዞባዊ ስጉምቲታት ብዚምልከት ክውስና ይኽእላ፡ ንኣብነት፡ ንሓደ ትካል ንምዕጻው። ከምኡውን ነቶም ንውልቃዊ ኣኼባታት ዚካረዩ ኣባይትን ቦታታትን፡ ቅየዳታት ምንባር ይከኣል እዩ።

መንግስትን ሰብመዝን ብመሰረት ናይዚ ሓድሽ ሕጊ፡ ካብ ዝሓለፈ ግዜ ብዚዛይድ መገዲ ኣብ ብዙሕ ትካላት፡ ንምክልኻል ለበዳ ዚምልከት መምርሒታት ኪውስኑ ይኽእሉ ኢዮም። ንኣብነት፡ ኣብ ጂም፡ ናይ ስፖርት ቦታታት፡ ኣብያተንባብ፡ ኣብ በረኻታት ቴንዳ ምትካል፡ ኣብያተመዘክር፡ ናይ እንስሳታት ሕዛእቲ፡ ሽፉናት ድኳናት፡ ቡቲካት፡ ናይ ኣገልግሎት መሳለጥያታት፡ ናይ ጽባቐ ሳሎናት፡ ናይ ጽብምብል ቦታታትን ህዝባዊ መጎዓዝያታትን። እዚ ሓድሽ ሕግ'ዚ ነቲ ብዝሒ በጻሒ እውን ይድርቶ እዩ፡ ጽቕጥቅጥ ንምኽልካል ድማ ናይ መኽፈቲ ሰዓታት ኪቕይር ይኽእል እዩ። 

መንግስቲ፡ ነቲ ኣጠቓቕማ ህዝባዊ ቦታታት እውን ደረት ኪገብረሉ ይኽእል እዩ። ንኣብነት፡ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ክንደይ ሰባት ከም ዚእከቡ፡ ከምኡውን ኣብ ገሊኡ ቦታታት ናይ ምጽናሕ ክልከላ ምግባር። ንኣብነት፡ ኣብ መሐምበሲታት፡ ናይ ከተማ መናፈሻታትን ተመሳሰልትን።

ናይ ባይቶ ሽወደን ውሳኔ ደገፍ ሕጊ ለበዳ ብዚምልከት ብተወሳኺ ኣንብብ (ብቛንቋ ሽወደን)

2021-01-06 N102

ናይ ሞደርና ክታበት ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጸዲቑ

ናይ ኤውሮጳ በዓልመዚ መፍረዪ መድሃኒት EMA፡ ምጽዳቕ ክታበት ኮቪድ-19 ኪሰላሰል ይደሊ። እቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮሚሽን፡ ብዝሓለፈ ሮቡዕ ነቲ ክታበት ቅድመኩነታዊ ምጽዳቕ ኣንቢሩሉ ኣሎ።

ናይ EMA ገምጋም ከም ዚሕብሮ፡ እቲ ክታበት ነቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንውሕስነትን ብቕዓትን ደረጃን መስርሕን ዚምልከት ጠለባት የማልኦ እዩ። እዚ፡ እቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮሚሽን ከም ጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት ዘጽድቖ ዘሎ ካልኣይ ክታበት እዩ።

– ናይ ሞደርና ክታበት፡ ምስቲ ቅድሚኡ ዝጸደቐ ኮሚርናቲ (Comirnaty) እተባህለ ክታበት ብተመሳሳሊ ተክኒካዊ መገዲ እተሰርሐ እዩ። እዚ ሓድሽ ክታበት'ዚ 94% ኣንጻር ኮቪድ-19 ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣለዎ፡ እቲ ዘኸትሎ ጎድናዊ ሳዕቤናት ድማ ቅቡልን ትጽቢት እተነብረሉን እዩ፡ ትብል ኻርሎታ በርይክቪስት፡ ኣብ መፍረዪ መድሓኒት፡ ናይ ክታበት ኣወሃሃዲት።

ኣብቲ ምስ 30 000 ተሳተፍቲ እተገብረ ናይ ቅምሶ መርመራ፡ ክታበት ሞደርና ነቶም ቅድሚ ሕጂ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ዘይነበሮም ሰባት ብኸመይ መገዲ ከም ዚከላኸለሎም ተጸኒዑ። ብሓፈሻ፡ እቲ ክታበት 94% ኣንጻር ኮቪድ-19 ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከም ዚህብ እቲ መጽናዕቲ ኣርእዩ። 

እቲ ንዝጸደቐ ሽወደናዊ ፍርያት ዚምልከት ናይቲ ክታበት ሓበሬታ፡ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ኪሕተም ከም ዝኾነ መፍረዪ መድሃኒት ይሕብር። እቲ ሓበሬታ ነቶም ኣብ ሆስፒታላት ዚሰርሑ ዚምልከት ኮይኑ፡ ንሓፋሽ ዝዓለመ ጽሑፋዊ መግለጽን፡ ምስቲ ምጽዳቕ ክታበት እተኣሳሰረ ናይ ቅድመኩነት ሓበሬታ እውን ኣለዎ።

ቅድመኩነታዊ ምጽዳቕ ኪብሃል ከሎ፡ ነቲ ሕክምናዊ ጠለብ ዘማልእ መድሃኒት፡ ከም ናይዚ ሕጂ ዘሎ ለበዳ፡ ብኣጋኡ ንኺዕደል ብማለት ዘቃልል ናይ መምርሒ መካኒዝም እዩ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ዚምልከቱ መላግቦታት (ብቛንቋ ሽወደን)፥

ብተወሳኺ ኣብ መፍረዪ መድሃኒት ኣንብብ

ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮሚሽን ንምጽዳቕ ብዚምልከት

ንኮቪድ-19 ዚምልከቱ ናይ ልሙዳት ሕቶታት መልሲ ካብ መንግስታዊ ትካል

2021-01-02 N101

ካብ ዓባይ ብሪጣንያን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝመጹ ተጓዓዝቲ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ኪገብሩ ይጽውዑ

እቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ዓባይ ብሪጣንያን ናብ ደቡብ ኣፍሪቃን ተጓዒዞም ዝነበሩ፡ ምስ ተመልሱ ኣብ ገዝኦም ብውሕዱ ንሸውዓተ መዓልታት ኪውሸቡን ብእተኻእለ መጠን ምስ ካልኦት ከይቀርቡን፡ ድሕሪ ምምጻኦም ብቕልጡፍ መርመራ ኪገብሩን ድሕሪኡ ድማ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልታት ኪምርመሩን በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይምሕጸን። እቶም ኣባላት ስድራቤት እውን ክሳዕ ናይ ቅምሶ መርመራ ዚካየደሎም ኣብ ገዛ ኪጽንሑ ይግባእ።

ናይዚ ብበዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ተዋሂቡ ዘሎ መምርሒ ምኽንያት፡ እቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ፍሉይ ዓይነት ኮቪድ-19 ኣብ ሃገር ሽወደን ስለ እተራእየ እዩ። ብተወሳኺ'ውን ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ፍሉይ ዓይነት ኮቪድ-19 ኣብ ሃገር ሽወደን ተራእዩ ኣሎ። ኩሉ'ቲ መልከፍቲ ምስቲ ናይቶም ነዘን እተጠቕሳ ሃገራት ዝበጽሑወን ወይ ድማ ካብአን ዝኣተዉ እተተሓሓዘ እዩ።

- እቲ ሓድሽ መልከፍቲ ነቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ናይ ኣስጋእነት ገምጋም ኣይጸልዎን እዩ። ይኹንምበር፡ ኩሉ ተጓዓዛይ ነቲ ኣብ ምብጻሕ ሃገራት ዓባይ ብሪጣንያን ደቡብ ኣፍሪቃን ዚግበር ጕዕዞ ዚምልከት መምርሒ ኪስዕቦ ከም ዘለዎ ብዕቱብነት ኪረአ ይግባእ፡ ኩሉ ሰብ ድማ ነቲ ምዝርጋሕ ለበዳ ንምቕናስ ነቲ መምርሒታት ኪኽተሎ ኣገዳሲ እዩ፡ ይብል ናይ ሃገር ሽወደን ስነ-ለበዳዊ ክኢላ፡ ኣንደሽ ተግነል።

ናብ ተወሳኺ ሓበሬታ ዚመርሑ መላግቦታት (ብቛንቋ ሽወደን)፥

ብዝያዳ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣንብብ

ካብን ናብን ዓባይ ብሪጣንያን ደቡብ ኣፍሪቃን ንዚግበር ጕዕዞ ዚምልከቱ መምርሒታት

ንክልከላ ናይ ምእታው ጕዕዞ ብዚምልከት ብተወሳኺ ኣንብብ

2020-12-30 N100

መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኣብ ህዝባዊ መጎዓዝያ ካብ ጥሪ 7

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ንገያሾ፡ ኣብ ህዝባዊ መጎዓዝያ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ኪገብሩ ይዕድም። እቲ መምርሒ ኣብ መዓልታት ስራሕ፡ ካብ ሰዓት 7-9 ከምኡውን ካብ ሰዓት 16-18 ንዚካየዱ ጕዕዞታት ይጥርንፍ። እዚ ንመሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ዚምልከት ሓድሽ መምርሒ ካብ ጥሪ 7-2021 ይጅምር።

እቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓድሽ መምርሒ፡ ነቶም ብህዝባዊ መጎዓዝያ ዚጐዓዙን ኮፍ መበሊ ኪምዝግቡ ብዘይኽኣሎም ድማ ርሕቀቶም ኪሕልዉ ዚጽግሞም ተጓዓዝቲ እዩ ዚምልከት። እቶም ተጓዓዝቲ፡ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ዚገብሩ ብፍላይ ኣብተን ብዙሕ ሰብ ብሓደ ዚጐዓዘለን እዋናት ኪኸውን ይግባእ፡ ማለት ኣብ መዓልታት ስራሕ፡ ካብ ሰዓት 7-9 ከምኡውን ካብ ሰዓት 16-18 ኣብ ዚካየዱ ጕዕዞታት።

ተጓዓዝቲ ናይ በይኖም ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ኪህሉዎም ሓላፍነቶም እዩ፡ ዝበለጸ ድማ CE ምልክት ዘለዎ። ይኹንምበር፡ ገለ ሰብ ናቱ መሸፈኒ ሒዙ ስለ ዘይመጽእ፡ እተን ናይ መጎዓዝያ ተሽከርከርቲ ኩባንያታት ነቲ ዘይብሉ ኪቕርባሉ እንተ ዚኽእላ ዝበለጸ እዩ።

እቲ መምርሒ ነቶም ናይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዕድመ ዘለዎምን (ኣብ 2004ን ድሕሪኡን እተወልዱ) ካብኡ ዝለዓለ ዕድመ ዘለዎምን ይምልከት።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ዚምልከቱ መላግቦታት (ብቛንቋ ሽወደን)፥

ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ንዝውተራ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኣብ ህዝባዊ መጎዓዝያ ዚምልከት ዜና

ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓበሬታ ብዛዕባ ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2020-12-26 N99

እቲ ብሪጣንያዊ ፍሉይ ዓይነት ቫይረስ ኮቪድ-19፡ ኣብ ሃገር ሽወደን ተራእዩ

ወረዳ ሶርምላንድ፡ እቲ መጀመርያ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እተራእየ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ኮቪድ-19  ከም ዝተራእያ ሓቢራ። እቲ መልከፍቲ ምስ ተራእየ፡ ብቕልጡፍ ናይ ኣሰር እለሻ ተጀሚሩ፡ ይኹንምበር እቲ ናይ ምዝርጋሕ ኣስጋእነቱ ኣዚዩ ትሑት እዩ።

እቶም ፖዚቲቭ እተባህሉ ሰባት ንበዓል ልደት ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ሶርምላንድ ገይሾም ዝነበሩ እዮም። እቲ ብ VOC202012/01 ዚፍለጥ ቫይረስ፡ ካብ ካልእ ዓይነታት ቫይረስ ኮቪድ-19 ዝያዳ ተላጋቢ እዩ፡ ይኹንምበር፡ ናይዚ ቫይረስ ባህርያት ጌና ይጽናዕ እዩ ዘሎ።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ኩላቶም እቶም ካብ ታሕሳስ 12 ጀሚሮም ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ናብዚ ዝኣተዉ ሰባት ኣብ ገዛውቶም ብውሑዱ ሸውዓተ መዓልታት ኪውሸቡን፡ ምስ ሰብ ካብ ምርኻብ ኪቑጠቡን፡ ናብዚ ሃገር ምስ ኣተዉ ድማ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልታት ኪምርመሩን ይምሕጸን። 

ትሕዝቶኦም ሽወደን ዝኾኑ መላግቦታት (ሊንክ)፥

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና

 ካብ ዓባይ ብሪጣንያን ካብ ደንማርክን ናብ ሽወደን ንምእታው ዚኽልክል ናይ ፖሊስ ሓበሬታ

ነቶም ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ሽወደን ዚገሹ ወይ ገይሾም ዝነበሩ ዚምልከት ምኽሪ

2020-12-22 N98

ንዱካናትን ሽፉናት ዕዳጋን ናይ ልምምድ ቦታታትን ዚምልከት ጥብቂ መምርሒ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቲ ንትካላት ዚምልከት መምርሒታት ኣሓዲሱዎ ኣሎ። ኣብዚ እዋን'ዚ፡ ትካላት ነቲ ደረት ቁጽሪ ናይቶም ብሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ቦታ ኪህልዉ ዘለዎም ተስተናገድቲ ኪውስና ይግባእ።

ካብ ታሕሳስ 23 ጀሚሩ ንድኳናትን ሽፉናት ዕዳጋን ናይ ልምምድ ቦታታትን ዚምልከቱ ሓደስቲ መምርሒታት ከገልግሉ እዮም። እቶም እተሓደሱ መምርሒታት፡ ነቲ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ቦታ ብምትእኽኻብ ዚፈጥሩዎ ጽቕጥቅጥ ብተወሳኺ ንምቕናስ ዝዓለሙ እዮም። ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ሓደ ቦታ ኪህልዉ ዘለዎም ሰባት፡ ብመጠን ስፍሒ ናይቲ ቦታን፡ ብመጠን መናብራትን ሰደቓታትን ከምኡውን ብመጠን ናይ ሰብሰርሖ ንፋስ ወይ ናይ ቨንቲለሽን መሳለጥያታትን እዩ ዚውሰን።

– ብዙሓት ጽቡቕ ኣርኣያ ከም ዝኾኑን ውሑስ ቦታ ዕዳጋ ከም ዘለዎምን ምዝካር የድሊ። ይኹንምበር፡ እቲ ተወሳኺ ጥብቂ መምርሒ ኣብዚ ቅድሚ በዓላት ዘሎ ሓደገኛ ኩነት'ዚ ነቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ይቕንሶ እዩ፡ ይሕብር ኣንደሽ ተግነል፡ ናይ መንግስቲ ሓላፊ ስነ-ለበዳ። 

እቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ንምቕናስ ዚውሰድ ስጉምቲ፡ ብቐዳምነት ናይ ኩሉ ውልቀሰብ ሓላፍነት እዩ። ነቶም መሰረታውያን መምርሒታት ሰዓቦም፥ ርሕቀትካ ሓሉ፡ ቍሩብ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስ ዚረኣዩኻ፡ ኣብ ገዛ ጽናሕ፡ እንተ ተኻኢሉ ካብ ገዛ ዄንካ ስራሕ፡ ካብ ጽቕጥቅጥ ዚፈጥሩ ቦታታት ረሓቕ፡ ብዚከኣል መጠን ድማ ምስ ውሑዳት ኣባላት ቤተሰብን ብጾትን ጥራይ ተራኸብ።  

ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ዘሎ ዜና ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ንደረት ቁጽርን፡ ነቲ ናይ ምጕዳል ዋጋ ጽቕጥቅጥን ዚምልከት ናይ ስቨንስክ ሃንደል ምኽሪ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2020-12-22 N97

ጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት ታሕሳስ 27 ይጅምር

ታሕሳስ 27 ኣብ ሽወደን ኣብ ገዛውቲ ኣረጋውያን ጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት ኪጅምር እዩ። እቲ 9,750 ዓቐናት ወይ ዶዝ ዝሓዘ ናይ መጀመርያ ቀረብ፡ ናብተን ኩለን ናይታ ሃገር ወረዳታት ኪከፋፈል እዩ። 

– እቲ ዕላማ፡ ኩላቶም ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦምን፡ ኩሎም ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦምን ኣብ ተነቃፊ ጉጅለታት ዘለዉን ክሳዕ ናይ 2021 ፈረቓ ዓመት ኪኽተቡ ኪጽውዑ እዮም፡ ትሕብር ሚኒስተር ማሕበራዊ ጉዳያት ለና ሃለንግረን።

ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን (ታሕሳስ 28-ጥሪ 3) 80,000 ዶዝ ዝሓዘ ዓቢ ናይ መጀመርታ ቀረብ ኪመጽእ ትጽቢት ተነቢሩሉ ኣሎ። ብድሕር'ዚ፡ ተመሳሳሊ ብዝሒ ዘለዎ ክታበት ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ሰሰሙን ካብ Pfizer/Biontech ኪመጽእ ትጽቢት ተገይሩሉ ኣሎ።

ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ከከም ኣድላዪነቱ እዩ ዚካየድ። እቶም ኣብ ገዛውቲ ኣረጋውያን ዚቕመጡን እቶም ዘቤታዊ ኣገልግሎት ዘዘውትሩን፡ ከምኡውን እቶም ምስዚኣቶም ዚሰርሑ ሰባትን ቀዳምነት ተዋሂቡዎም ኪኽተቡ እዮም።

ነቲ ናይ መንግስቲ ዜና ኣንብብ (እቲ ሓበሬታ ብቋንቋ ሽወደን እዩ)

2020-12-21 N96

ካብ ዓባይ ብሪጣንያን ካብ ደንማርክን ናብዚ ሃገር ዚግበር መገሻ ክልኩል እዩ

ሰኑይ ታሕሳስ 21፡ መንግስቲ ነቲ ካብ ዓባይ ብሪጣንያን ካብ ደንማርክን ናብዚ ዝዓለመ መገሻ ብሰንኪ'ቲ ሓድሽ ዓይነት SARS-Cov-2 ቫይረስ ከም ዝኸልከሎ ይሕብር። እቲ ክልከላ ካብቲ ናብ ሰሉስ 22 ታሕሳስ ዘውግሕ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ይውዕል። እቲ መንግስቲ፡ ነቲ ዘየድሊ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝዐለመ መገሻ'ውን ከልኪሉዎ ኣሎ።

እቲ ክልከላ ከምዚ ዚስዕብ እዩ፥ ኩሉ ሰብ ብዘይካ እቶም ሽወደናዊ ዜግነት ዘለዎም፡ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ወይ ካብ ደንማርክ ተበጊሶም ኣብ ውሽጢ ሽወደን ኪገሹ እንተ ፈቲኖም፡ ኪስጎጉ እዮም። ይኹንምበር፡ እቶም ኣብ ናይ ምግዕዓዝ ኣቕሑን ተመሳሳልን ስራሕ እተዋፈሩ ሰባት፡ ካብቲ ክልከላ ናጻ እዮም። እቶም ካብ ደንማርክ ዝመጹ ግን ኣብ ሽወደን ዚነብሩ ወይ ዚሰርሑ እውን ካብዚ ክልከላ'ዚ ናጻ እዮም።

እቲ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝዓለመ ናይ መገሻ ክልከላ ክሳዕ ጥሪ 21-2021 ወይ ድማ ክሳዕ ካልእ ሓበሬታ ዚውሃብ፡ የገልግል።

ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ዚብገሳ ናይ ተጎዓዝቲ ነፈርቲ፡ ካብ ሰኑይ ታሕሳስ 21 ሰዓት 4 ድ.ቀትሪ ጀሚሩ ክሳዕ ረቡዕ ታሕሳስ 23 ሰዓት 4 ድ.ቀትሪ ደው ኪብላ እየን። እዚ ዚኸውን፡ ድሕሪ ናይቲ ጉዳይ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓባራዊ ዝርርብ እዩ። ናይ ኣቕሑ መጎዓዝያ ነፈርቲ በዚ መምርሕ'ዚ ኣይቅየዳን እየን። 

እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ንኹላቶም ካብ ታሕሳስ 12 ንደሓር ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ዚመጹ ተጎዓዝቲ፡ ብእተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ኪገብሩ ይጽውዕ። እቶም  ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ዚመጹ ገያሾ፡ ኣብ ገዛውቶም ተወሺቦም ብውሑዱ ንሸውዓተ መዓልታት ምስ ሰብ ኪራኸቡ የብሎምን። እቲ መርመራ ካብቲ እተመልሱሉ መዓልቲ ሓሙሽተ መዓልቲ ጸኒሑ ኪድገም ይግባእ።

መላግቦ ብቛንቋ ሽወደን፥

ናይ መንግስቲ ጋዜጣዊ መግለጺ፥ ካብ ዓባይ ብሪጣንያን ካብ ደንማርክ ንዚግበር ጕዕዞ ዚምልከት ክልከላ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፥ ነቶም ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ዚመጹ ተጓዓዝቲ ዚምልከት መምርሒ

ብመንግስቲ እተዋህበ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ንዚግበር መገሻ ዚኽልክል ጋዜጣዊ መግለጺ
መንግስታዊ ጋዜጣዊ ዘተ (እተቐርጸ)

2020-12-21 N95

Pfizer/BioNTech ክታበት ኣብ ኤውሮጳዊ ሕበረት ጸዲቑ

እታ ናይ ኤውሮጳ በዓልመዚ ኣሃዱ መድሃኒት ዝኾነት  EMA ነቲ ጸረ ኮቪድ-19 ዝኾነ  Pfizer/BioNTech ክታበት ምጽዳቕ ደጊፋቶ ኣላ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮሚሽን ብሰኑይ ነቲ ክታበት ቅድመ-ኩነታዊ ኣፍልጦ እውን ሂባትሉ ኣላ።

ድሕሪ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ኮሚሽን ምውሳን፡ እቲ ክታበት ኣብ መላእ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንኺጅምር ተኽእሎ ኣሎ። 

ብመሰረት ናይ EMA ናይቲ ብስም ኮሚርናቲ (Comirnaty) ዚፍለጥ ክታበት ገምጋም፡ እቲ ክታበት ነቲ ንውሕስነትን ብቕዓትን ደረጃን ኣሰራርሓን ዚምልከት ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጠለባት ከም ዘማለአ ተፈሊጡ ኣሎ።

ኣብቲ 44 000 ሰባት እተሳተፉዎ ኣብ ክሊኒካት እተገብረ ፈተነ፡ እቲ ኮሚርናቲ እተባህለ ክታበት ነቶም ቅድሚ ሕጂ ብኮቪድ-19 ዘይተለኽፉ ሰባት ተኸላኺሉሎም ኣሎ። ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ፡ እቲ ክታበት ብሓፈሻ 95% ንኮቪድ-19 ይከላኸል ምዃኑ ተራእዩ ኣሎ።

ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ መድሃኒት መፍረዪ ትካል ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ብተወሳኺ ኣብ EMA ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ እንግሊዝ እዩ)

ንክታበት ዚምልከት ብተወሳኺ ኣብ Krisinformation.se ኣቲኻ ኣንብብ

2020-12-18 N94

መንግስቲ፡ ነቲ ኣብ ቅነ ልደት ዚህሉ ክልከላታት የበርትዖ

መንግስቲ፡ ነቲ ኣብ ቅነ ልደትን ሓድሽ ዓመትን ዚምልከት ክልከላታት ከበርትዖ እዩ። መብዛሕትኦም ካብቶም ክልከላታት ካብ ታሕሳስ 24 ክሳዕ ጥሪ 24 እዮም ዘግልግሉ።

 • ኣብ ኣብያተመግቢ፡ ዝለዓለ ቁጽሪ ኣብ ሓደ ሰደቓ ኮፍ ዚብሉ ኣርባዕተ እዩ። ካብ 24 ታሕሳስ ይጅምር።

 • ድሕሪ ሰዓት 8 ምሸት ኣልኮላዊ መስተ ኣይሽየጥን። ካብ ታሕሳስ 24 ይጅምር።

 • እቲ ዝለዓለ ቁጽሪ ሰብ ናብ ሰንትሩም ዕዳጋታትን ቡቲክን ጂምን ወዘተ ዚበጽሕ ኪድረት እዩ። እቲ ቁጽሪ በቲ ስፍሓት ናይቲ ቦታ እዩ ዚውሰን።

 • በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣብቲ ህዝባዊ መጎዓዝያን ካብ ናብ ስራሕ ምምልላስን ወይ ኣብቲ ጽቕጥቅጥ ዚበዝሓሉ ግዜ፡ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ኪግበር ከም ዘለዎ ይሕብር። እዚ ሓድሽ መምርሒ'ዚ ካብ ጥሪ 7 ይጅምር። 

 • ኩሉ ከም ዚከኣሎ ኣብ ገዛ ኮይኑ ኪሰርሕ ይግባእ። እዚ ድማ ብሃገራውን ወረዳውን ኮሙናውን ብሕታውን መገዲ ኣብ ግብሪ ይውዕል። ብቕልጡፍ ወይ ካብ 24 ታሕሳስ ይጅምር።

 • ኩሉ ኣድላዪ ዘይኮነ ናይ መንግስትን ኮሙናትን ወረዳን ንጥፈታት ካብ 24 ጥሪ ጀሚሩ ኪዕጾ ይግባእ። እዚ ድማ ከም ኣብነት መሐምበስን ናይ ስፖርት ቦታታትን ኣብያተመዘክርን ይጥርንፍ

 • ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ካብ 24 ጥሪ ብርሕቀት ኪምህራ እየን። ፍሉያት ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ግን ካብዚ ናጻ እየን።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ብዛዕባ ጥብቂ ክልከላ (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ።)

መንግስቲ ብዛዕባ'ቲ ጥብቂ ክልከላታት (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ።)

ጋዜጣዊ መግለጺ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ።)

2020-12-17 N93

ናብቶም ኣብ ክንክንን ጥዕናን ዘለዉ ሰራሕተኛታት ዝዓለመ ቅልጡፍ መርመራ (Snabbtester)

እቲ ሃገር ነቲ ቅልጡፍ መርመራ ዚብሃል ኣገልግሎት ንምምዋል ኪተሓባበር እዩ፡ ከምዚ ዚገብር ዘሎ ድማ እተን ወረዳታት ነቲ ንኣብነት ኣብ ገዛውቲ ኣረጋውያን ዚህሉ መልከፍቲ ቀልጢፈን ንኺፈልጣ እዩ። እዚ፡ ብመንግስቲ እዩ ዚሕበር ዘሎ።

እዚ ከም ቅልጡፍ መርመራ ዚፍለጥ ናይ ጸረ-ጂን መርመራ፡ ምውሳኽ ብቕዓት ምስ ዘድሊ ምስ PCR-መርመራ ብሓደ ኮይኑ ኢዩ ዚዝውተር። እዚ፡ ንኣብነት፡ ኣብ ሰራሕተኛታት ክንክንን ጥዕናን ከምኡውን ኣብ ሰራሕተኛታት ገዛውቲ ኣረጋውያን ዚግበር መደበኛ መርመራ፣ ንተሓከምትን ንተኣለይትን ንምዕቃብ ተባሂሉ ኢዩ ዚዝውተር።

ቅልጡፍ መርመራ፡ ኣብቶም ብደገ ዚሕከሙን ኣብ ህጹጽ ሕክምና ዘለዉን እውን ይዝውተር እዩ፡ ማለት ኣብቲ ቅልጡፍ ውጽኢት መርመራ ምህላው ኣገዳሲ ዝኾነሉ ኩነት። 

ጸረ-ጂን መርመራ፡ ማዕረ  PCR- መርመራ ኣዚዩ ውጽኢታዊ ኣይኮነን፡ ይብል በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና። ኣብቶም ምልክታት ዘይረኣዮም ሰራሕተኛታት፡ ነጋቲቭ ውጽኢት ከርእይ ከሎ፡ ኮቪድ-19 የብሎምን ማለት ኣይኮነን፡ ስለዚ እቶም ሰራሕተኛታት ደጋጊሞም ኪምርመሩ ይግባእ፡ ንኣብነት ሓንሳእ ወይ ክልተ ሳዕ ኣብ ሰሙን። 

ንጸረ-ጂን መርመራ ዚምልከት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና እተሓደሰ መምርሒ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

መንግስቲ ብዛዕባ ፊናንሳዊ መስርሕ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2020-12-17 N92

ነፍሰጾራት፡ ብኮቪድ-19 ንኸይጥቅዓ ዝያዳ ጥንቃቐ ኪገብራ ይሕበራ

ንነፍሰጾራት ዚምልከት ናይ ኮቪድ-19 ሓድሽ ኣፍልጦ መሰረት ብምግባር፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነፍሰጾራት በቲ ለበዳ ከይልከፋ ዝያዳ ጥንቃቐ ከርእያ ይግባአን ንዚብል ምኽሩ ከደልድሎን ኪደግሞን ይደሊ።

ሓደስቲ መጽናዕቲ ከም ዚሕብሮ ግን፡ ነፍሰጾራት ብኮቪድ-19 ኪጥቅዓ ከለዋ ከቢድ ሕማም የኸትለለን እዩ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ እቲ ዕሸል ኣቐዲሙ ኣብ ዘይ ግዜኡ ኪውለድ፡ ወይ ድማ ካልእ ሓደገኛ ጥዕናዊ ሕልኽልኻት ኪፍጠር ይኽእል እዩ።

ስለዚ፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነፍሰጾራት ዝያዳ ጥንቃቐ ከርእያ ይግባአን ንዚብል ምኽሩ ከደልድሎን ኪደግሞን ይደሊ።  እዚ፡ ንኹለን ነፍሰጾራት ይምልከት፡ ብፍላይ ድማ ነተን ኣብ መወድእታ ጥንሲ፡ ማለት ኣብ መበል 36 ሰሙነንን ካብኡ ንደርሓር ዘለዋ።

– ኣብዚ እዋን'ዚ ንነፍሰጾራት ዓቢ ስግኣት ከም ዘምጽኣለን ፈሊጥና ኣሎና፡ ስለዚ ንኣታተን ጽዑቕ ሕክምና ካብ ምግባር ክንቁጠብ ንደሊ፡ ምኽንያቱ ድማ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ነቲ ዕሸልን ነታ ኣደን ሓደገኛ ኪኸውን ይኽእል እዩ፡ ይብል ኣንደሽ ተግነል፡ ናይ ሃገር ሓኪም ለበዳ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና።

ልዑል ጸቕጢ ደም፡ ሕማም ሽኮርን ዝያዳ ክብደትን ምስ ዚህልወን ድማ እቲ ናይ ከቢድ ሕማም ስግኣታት ብኣኡ መጠን ኪውስኽ ይኽእል እዩ። 

ኩለን ነፍሰጾራት ነቲ ንርሕቀትካን ንጽሬትካ ምሕላውን፡ ነቲ ካብቲ ንእስ ዝበለ ዓንኬል ዕርክነት ዘይሓልፍ ማሕበራዊ ምርኻባት ዚምልከት፡ ነቲ ካብ ጽቕጥቅጥ ዝበዝሖ ቦታታት ምርሓቕ ዚሕብር መምርሒታት ብዕቱብ ጥንቃቐ ኪስዕባኦ ይግባእ።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነተን ነፍሰጾራት፡ ጸረ-ወቕታዊ ፍሉ ኪኽተባ የዘኻኽር።

ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣቲኻ ብተወሳኺ ኣንብብ (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)።

2020-12-10 N91

ንኮቪድ-19 ዚምልከት ሓበሬታ ዘለዎ ኤስ.ኤም.ኤስ

ሰኑይ ታሕሳስ 14 ንህዝቢ ሽወደን ኤስ.ኤም.ኤስ ኪለኣኽ እዩ። እቲ ዕላማ፡ ነቲ ሕጂ ኣብ ኩሉ'ቲ ሃገር ኪዝውተር ጀሚሩ ዘሎ ጥብቂ መምርሒን ህዝባዊ ምኽርን ዚምልከት ሓበሬታ ንምሃብ እዩ። 

ኣብ ሃገር ሽወደን ምስፍሕፋሕ ክቪድ-19 ኪጎድል እንተ ደኣ ኾይኑ፡ ኩሉ ሰብ ነቲ ናይ በዓልመዚ መምርሕን ህዝባዊ ምኽርን ብምስዓብ ኣስተዋጽኦ ኪገብር ይግባእ። ታሕሳስ 14 ሓድሽ ጥብቂ መምርሒ ኣብ ኩሉ ሃገር ሽወደን ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኪጅምር እዩ። እቲ ጥብቂ መምርሒ፡ ኩሉ ሰብ ንነብሱን ንኻልኦትን ካብ ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ኪከላኸል ግዴታ ከም ዘለዎ ይሕብር።  

እቲ ዚለኣኽ ዘሎ ኤስ.ኤም.ኤስ፡ ምእንቲ ብእተኻእለ መጠን ኩሉ ሰብ ብዛዕባ'ቲ ሓድሽ መምርሒ ንኺፈልጥ እዩ።

ኣብቲ ኤስ.ኤም.ኤስ ከምዚ ተጻሒፉ ኣሎ፥ ''ካብ በዓልስልጣን እተላእከ ሓበሬታ፥ ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስፍሕፋሕ ንምዕጋት፡ ነቲ ሓድሽ መምርሒ ሰዓቦ። ኣብቲ ክሪስኢንፎርማኹን Krisinformation ዘርእስቱ ወብሳይት ኣቲኻ ብተወሳኺ ኣንብብ።''

እቲ መልእኽቲ፡ ንኹሉ ኣብዚ ሃገር ዚቕመጥ ምዝጉብ ሞባይል ቁጽሪ ዘለዎ ሰብ ኪለኣኽ እዩ። 

እቲ ኣብቲ መልእኽቲ ዘሎ ሓበሬታ፡ ንመንግስቲ ብምውካል፡ ብሽወደናዊ ማሕበራዊ ምክልኻልን ምድላዋትን MSB፡ ብበዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕናን ኢዩ ተዋሂቡ ዘሎ። እቲ መልእኽቲ ብመገዲ ኦፐረይተራት ተለፎን ገይሩ ንኹሎም ዓመዊል ተልፎን ኪዝርጋሕ እዩ።

እቲ ሃገራዊ መምርሕን ህዝባዊ ምኽርን ብሓጺሩ እነሆ፥

 እቲ ምሕዝነትካ ኣብ ዝነኣሰ ዓንኬል ደርቶ

ብዙሓት ሰባት ክትረክብ ከሎኻ፡ እቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስፍሕፋሕ ጠንቂ ድማ ምስኡ ይበዝሕ። ስለዚ ኣብተን ዓበይቲ በዓላት'ውን ነቲ ምስ ሰብ ዘሎካ ርክባት ደርቶ ወይ ድማ ኣስተኻኽሎ። ኣካላዊ ርሕቀትካ ምሕላው ከምኡውን ኣብ ደገ ወይ ብዲጂታላዊ መገዲ ምርኻብ ነቲ ናይ መልከፍቲ ምስፍሕፋሕ ጠንቂ ይቕንሶ እዩ። እቲ ምስ ናይ ቀረባ ብጾትካ ወይ መራኽብትኻ ዘሎካ ርክባት ኪድረት ይግባእ። ኣብ እተፈላለዩ ጉጅለታት እውን ምሕዝነት ኣይትመስርት። እቲ ምትእኽኻብ ውሑድ ምስ ዚኸውን ዝበለጸ እዩ። ናብቶም ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ጠንቂ ዝኾኑ ምትእኽኻባት፡ ንኣብነት ናብ ኩሉ ጽቕጥቅጥ ዘለዎ ኣጋጣሚታት፡ ካብ ምኻድ ተቖጠብ።     

ብውሑስ መገዲ መገሻኻ ኣካይድ

ኣድላዪ መገሻ፡ በቲ ንምዝርጋሕ ለበዳ ኪቕንሶ ዚኽእል መገዲ ኪካየድ ይግባእ። ብእተኻእለ መጠን ነቶም ብእኩብ መገዲ ዚግበሩ መገሻታት ተጠንቀቐሎም፡ ክትድርቶም እውን ፈትን። ኣብቲ መገሻኻን ኣብቲ እትበጽሖ ቦታን፡ ብዘይካ እቶም ዛጊት እትፈልጦምን መሓዙትካን፡ ሓደስቲ ሰባት ካብ ምርካብ ተቖጠብ። ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስ ዚረኣዩኻ፡ ከመይ ጌርካ ብውሑስ መገዲ ክትውሸብ ወይ ንገዛኻ ክትምለስ ከም እትኽእል እውን ሕሰበሉ። ቅድሚ ምጋሽካ ኣብቲ መጎዓዝያ ናይ ቦታ/መቐመጢ ምርጫ ከም ዘሎካ ኣረጋግጽ፡ ብዝከኣል መጠን ናይ ቦታ ምርጫ ዘይብሉ ህዝባዊ መጎዓዝያ ኣይትምረጽ። ብቐዳምነት ግን ካልእ ዓይነት መጎዓዝያ ምረጽ፡ ከም ንኣብነት ብእግሪ ምኻድ፡ ብብሽክለታ ወይ ድማ ብናይ ውልቅኻ ማኪና። ካብ ጽቕጥቅጥ ዝመልኦ ናይ መበገሲ/ንቕሎ ቦታታት ርሓቕ።  

ነቶም ተነቀፍቲ ጉጅለ ካብ መልከፍቲ ዓቅቦም

ኣረጋውያንን ኣብ ካልእ ናይ ኣስጋኢ ጉጅለ ዚርከቡ ሰባትን፡ ንኸቢድ ሕማም ዝያዳ ተጠቓዕቲ ኢዮም። ስለዚ ከኣዩ እቶም ኣብ ተነቃፊ ጉጅለ ዘለዉ ሰባትን፡ እቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉን፡ ንዝኾነ ርክባት ብውሑስ መገዲ ከካዪዱዎ ዘለዎም። ኣብዚ'ውን ቁጽሪ እትራኸቦም ሰባት ምድራት፡ ኣካላዊ ርሕቀትካ ምሕላው፡ ናይ ንጽህና መምርሒታት ምስዓብ፡ እቶም ናይ ኮቪድ-19 ውሑድ ምልክታት ዘለዎም እውን ካብ ምስ ሰብ ምርኻብ ኪቑጠቡን ኣገዳሲ እዩ። ኣብቶም ፍሉያት ናይ ኣረጋውያን መእለዪ ገዛውቲ ናይ ምብጻሕ ክልከላ ክሳዕ ዘይሃለወ፡ ምብጻሕ ይከኣል እዩ።  እዚ ግን ብውሑስ መገድን ብመሰረት መምርሒ ናይቶም ገዛውትን እዩ ኪግበር ዘለዎ። ኣየናይ መምርሒ ከም ዘገልግል ንምፍላጥ፡ ነቲ ስራሕ ወይ ነቲ ናትካ ኮሙን ተወከሶ።

2020-12-09 N90

መንግስቲ፡ ግዜያዊ ናይ ለበዳ ሕጊ ይእምም

መንግስቲ፡ ካብ መጋቢት 15-2021 ክሳዕ መጋቢት 2022 ዚጽንሕ ንኮቪድ-19 ዚምልከት ግዜያዊ ሕጊ ይእምም። ናይዚ ሕግ'ዚ ዕላማ፡ ካብ ናይ ሕጂ ንላዕሊ ዝበዝሑ ንጥፈታት ኣብቲ ሕጊ ምክልኻል ለበዳ ከም ዚኣትዉ ንምግባር እዩ። 

እቲ እማመ ንምይይጥ ናብ ዚምልከቶም ሰብ-ጉዳይ ተላኢኹ ኣሎ።

 
እቶም በዚ እማመ'ዚ ዚትንከፉ ንጥፈታት እዞም ዚስዕቡ እዮም፥
•    ህዝባውያን ኣኼባታትን ጽምብላትን
•    ናይ መዘናግዒ ወይ ባህላዊ ቦታታት
•    ናይ ንግዲ ቦታታት
•    ህዝባዊ መጎዓዝያ
•   ንብሕታዊ ኣኼባታት ብማለት ዚዝውተሩን ብኽራይ ዚውሃቡን ቦታታት

ብዘያካ'ዚ እውን፡ ነቲ ኣብ ገሊኡ ህዝባዊ ቦታታት ዚህሉ ናይ ምጽናሕ መሰላትን፡ መጠን ናይ ብጾት ምትእኽኻብን ብዚምልከት፡ ምድራት ኪህሉ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ፡ ንኣብነት፡ ንኣደባባያትን፡ መናፈሻ ቦታታትን ፓርኪንግን ወዘተ ይጥርንፍ። ኮሙናት ኣብ ገሊኡ ፍሉይ ቦታታት ንዚህሉ ምጽናሕ/ምእካብ ንኪኽልክላ ብመንግስቲ መሰል ኪወሃበን ይኽእል እዩ።  

ኣብ ሓደገኛ ኩነታት፡ ጽቕጥቅጥ ከይህሉ ንምዕጋት ክብድ ዝበለን ንነዊሕ ዚኸይድን ውሳኔ የድሊ። እዚ ድማ ከም ኣብነት፡ ንምዕጻው ዱካናትን ህዝባውያን መጎዓዝን ወይ ሽፉናት ዕዳጋታትን ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል።

ንምሉእ ዜና ብዚምልከት ኣብቲ ናይ መንግስቲ ወብሳይት ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ቀይድን ክልከላን

2020-12-08 N89

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፥ ኣብ ዓበይቲ በዓላት ነቲ ምሕዝነትካ  ደርቶ

ካብ ታሕሳስ 14 ጀሚሩ፡ እቲ ወረዳዊ መምርሒ ብጥብቂ ዝኾነ ሃገራዊ መምርሒን ህዝባዊ ምኽርን ኪትካእ እዩ፡ ይሕብር በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና።

 እቲ ምሕዝነትካ ኣብ ዝነኣሰ ዓንኬል ደርቶ

ብዙሓት ሰባት ክትረክብ ከሎኻ፡ እቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስፍሕፋሕ ጠንቂ ድማ ምስኡ ይበዝሕ። ስለዚ ኣብተን ዓበይቲ በዓላት'ውን ነቲ ምስ ሰብ ዘሎካ ርክባት ደርቶ ወይ ድማ ኣስተኻኽሎ። ኣካላዊ ርሕቀትካ ምሕላው ከምኡውን ኣብ ደገ ወይ ብዲጂታላዊ መገዲ ምርኻብ ነቲ ናይ መልከፍቲ ምስፍሕፋሕ ጠንቂ ይቕንሶ እዩ። እቲ ምስ ናይ ቀረባ ብጾትካ ወይ መራኽብትኻ ዘሎካ ርክባት ኪድረት ይግባእ። ኣብ እተፈላለዩ ጉጅለታት እውን ምሕዝነት ኣይትመስርት። እቲ ምትእኽኻብ ውሑድ ምስ ዚኸውን ዝበለጸ እዩ። ናብቶም ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ጠንቂ ዝኾኑ ምትእኽኻባት፡ ንኣብነት ናብ ኩሉ ጽቕጥቅጥ ዘለዎ ኣጋጣሚታት፡ ካብ ምኻድ ተቖጠብ።     

ብውሑስ መገዲ መገሻኻ ኣካይድ

ኣድላዪ መገሻ፡ በቲ ንምዝርጋሕ ለበዳ ኪቕንሶ ዚኽእል መገዲ ኪካየድ ይግባእ። ብእተኻእለ መጠን ነቶም ብእኩብ መገዲ ዚግበሩ መገሻታት ተጠንቀቐሎም፡ ክትድርቶም እውን ፈትን። ኣብቲ መገሻኻን ኣብቲ እትበጽሖ ቦታን፡ ብዘይካ እቶም ዛጊት እትፈልጦምን መሓዙትካን፡ ሓደስቲ ሰባት ካብ ምርካብ ተቖጠብ። ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስ ዚረኣዩኻ፡ ከመይ ጌርካ ብውሑስ መገዲ ክትውሸብ ወይ ንገዛኻ ክትምለስ ከም እትኽእል እውን ሕሰበሉ። ቅድሚ ምጋሽካ ኣብቲ መጎዓዝያ ናይ ቦታ/መቐመጢ ምርጫ ከም ዘሎካ ኣረጋግጽ፡ ብዝከኣል መጠን ናይ ቦታ ምርጫ ዘይብሉ ህዝባዊ መጎዓዝያ ኣይትምረጽ። ብቐዳምነት ግን ካልእ ዓይነት መጎዓዝያ ምረጽ፡ ከም ንኣብነት ብእግሪ ምኻድ፡ ብብሽክለታ ወይ ድማ ብናይ ውልቅኻ ማኪና። ካብ ጽቕጥቅጥ ዝመልኦ ናይ መበገሲ/ንቕሎ ቦታታት ርሓቕ።  

ነቶም ተነቀፍቲ ጉጅለ ካብ መልከፍቲ ዓቅቦም

ኣረጋውያንን ኣብ ካልእ ናይ ኣስጋኢ ጉጅለ ዚርከቡ ሰባትን፡ ንኸቢድ ሕማም ዝያዳ ተጠቓዕቲ ኢዮም። ስለዚ ከኣዩ እቶም ኣብ ተነቃፊ ጉጅለ ዘለዉ ሰባትን፡ እቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉን፡ ንዝኾነ ርክባት ብውሑስ መገዲ ከካዪዱዎ ዘለዎም። ኣብዚ'ውን ቁጽሪ እትራኸቦም ሰባት ምድራት፡ ኣካላዊ ርሕቀትካ ምሕላው፡ ናይ ንጽህና መምርሒታት ምስዓብ፡ እቶም ናይ ኮቪድ-19 ውሑድ ምልክታት ዘለዎም እውን ካብ ምስ ሰብ ምርኻብ ኪቑጠቡን ኣገዳሲ እዩ። ኣብቶም ፍሉያት ናይ ኣረጋውያን መእለዪ ገዛውቲ ናይ ምብጻሕ ክልከላ ክሳዕ ዘይሃለወ፡ ምብጻሕ ይከኣል እዩ።  እዚ ግን ብውሑስ መገድን ብመሰረት መምርሒ ናይቶም ገዛውትን እዩ ኪግበር ዘለዎ። ኣየናይ መምርሒ ከም ዘገልግል ንምፍላጥ፡ ነቲ ስራሕ ወይ ነቲ ናትካ ኮሙን ተወከሶ።

2020-12-03 N88

2ይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ናብ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ኪምለሱ ይግባእ

ናይዚ ሃገር 2ይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ካብ ታሕሳስ 7 ጀሚሮም ብኸፊል ኪዕጸዉን ክሳዕ ጥሪ 6 ድማ ናብ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ኪምለሱን እዮም። እዚ ምኽር'ዚ ብበዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና እተዋህበ እዩ።

እዚ ስጉምት'ዚ ነቲ ካልእ ኣብ ግዜ ቀውዒ ዚህሉ ናይ ለበዳ ምክልኻል ስጉምቲ ተወሳኺ እዩ። ናይዚ ምኽንያት ድማ እቲ እናወሰኸ ዚላባዕ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 እዩ።  

-- እቲ ዕላማ ነቲ ኣብ ማሕበረሰብን ኣብ ሓባራዊ ጕዕዞን ዘሎ ምጽቕቓጥ ብተወሳኺ ንምጕዳል እዩ። ኣብ ልዕል'ዚ'ውን ነቶም ተመሃሮ 2ይ ደረጃ ነቲ ዚቕጽል ዘሎ ህዝባዊ መምርሒታት ኪስዕቡዎ ኣገዳሲ ምዃኑ ክንሕብር ንደሊ፡ ኣብዚ ድማ ወላ'ውን ኣብ ናይ ምዝንጋዕ ግዜ ኣካላዊ ርሕቀት ኪሕሎ ይግባእ፡ ይሕብር ዮሃን ካርልሶን፡ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ጠቕላሊ ኣካያዲ።

እቲ ን2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዚምልከት ናይ ቐውዒ ርሕቀታዊ ትምህርቲ መምርሒ፡ ብ15 ሰነ ተሰሪዙ ነይሩ እዩ። ናይ ርሕቀታዊ ትምህርቲ ዘላቒ ሳዕቤናት ገና ኣይተራእየን። ስለዚ ሕጂ እቲ ዝውሰድ ዘሎ ምስግጋር ብጥንቃቐ ኪረአ ይግባእ፡ ይሕብር በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና።

እቲ ናይ ትምህርቲ ተቖጻጻሪ ኣብቲ ጸብጻቡ ከምዚ ዚስዕብ ይብል፥ እቶም ኣብ ናይ መተኣታተዊ መደብ ከምኡውን ኣብ ናይ ቋንቋ መተኣታተዊ መደብ ዘለዉ ተመሃሮ፡ በቲ ናይ ቀውዒ ርሕቀታዊ ትምህርቲ ፍሉይ ብድሆ ገጢሙዎም ኣሎ። ብተመሳሳሊ መገዲ፡ እቶም ማሕበራዊ ጭንቀት ዘለዎም ወይ ኣብ እተጸቓቐጠ ገዛ ዚቕመጡ፡ ምስ መምህራን ናይ ቀረባ ርክብ ዘድልዮም፡ ኣብ ትምህርቶም ቅርጽን ኣገባብን ንኪረኽቡ ዚጽግሞም፡ ይትንከፉ ኣለዉ። ስለዚ ንኸምዚኦም ዝበሉ ተመሃሮ እቲ ኣብዚ ርሕቀታዊ ትምህርቲ ዘሎ ሓድሽ መምርሒታት ኣይምልከቶምን እዩ። ነቲ ጸብጻብ ኣብዚ ኣንብቦ  (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ካልኦት ሕድገታት፥

 • ኪመሓላለፍ ዘይብሉ ተግባራዊ ትምህርቲ (praktiska moment)
 • ሃገራዊ መርመራ ቅምሶ
 • ብርሕቀት ኪሳለጡ ዘይክእሉ መርመራታት
 • ኣብ ናይ መተኣታተዊ መደብ ዘለዉ ተመሃሮ፡ ከምኡውን ናይ ቋንቋ መተኣታተዊ መደብ
 • ብናይ ርሕቀት ትምህርቲ ዚጕድኡ ተመሃሮ

ዜና ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ናይቲ መንግስቲ ጋዜጣዊ መግለጺ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2020-12-01 N87

ኣብ ሓደ ኮቪድ-19 ዘለዎ ስድራቤት፡ እቶም ምልክት ሕማም ዘይብሎም ህጻናት ኣብ ገዛ ኪጸንሑ ይግባእ

ብመሰረት እቲ መምርሒኡ ለዊጡ ዘሎ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ኣብ ሓደ ኮቪድ-19 ዘለዎ ስድራቤት፡ እቶም ምልክት ሕማም ዘይብሎም ህጻናት እውን ኣብ ገዛ ኪጸንሑ ይግባእ።

እቲ መምርሒ ኣቐዲሙ ንዕብይ ዝበሉ ተመሃሮ፡ ከም ናይ 2ይ ደረጃ ተመሃሮ ይምልከት ነይሩ። እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቲ ለውጢ፡ ኣብቲ ናይ ቤትትምህርትን ማሕበረሰብን ዚህሉዎ ናይ ለበዳ ምስፍሕፋሕ ብሓፈሻ፡ ወሳኒ ሳዕቤን ኪህሉዎ እዩ ኢሉ ኣይግምትን።

– ናይቲ ለውጢ ዕላማ፡ ቅሳነትን ናይ ስራሕ ህድኣትን ንምፍጣር እዩ፡ ከምኡውን ኣብቲ ቤትትምህርቲ እቲ ትዅረት ኣብቲ ትምህርታዊ ስራሕ ምእንቲ ኪኸውን ብማለት እዩ። እቲ መምርሒ፡ ነቲ መምህራንን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ካብቲ ኮቪድ-19 ዘለዎ ስድራቤት ዚመጹ ህጻናት ኪቕበሉ ከለዉ ዚህሉዎም ሻቕሎት ኸህድኦ ትጽቢትና እዩ፡ ትብል ብሪታ ብዮርክሆልም፡ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓላፊት ክፍሊ።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቲ ናይ ህጻናት ትሑት ለኸፋነት ኪጸቕጠሉ ይደሊ፡ ማለት ብሓፈሻ ኪረአ ከሎ፡ ህጻናት ቅልል ዝበለ ምልክታት እዮም ዘርእዩ፡ ኣብቲ ናይ ለበዳ ምስፍሕፋሕ ድማ ደፋኢ ሓይሊ የብሎምን። 

ነቲ ዜና ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣቲኻ ኣንብቦ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2020-11-27 N85

ጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት ጥሪ 2021 ኪጅመር እዩ

ኣብ ሽወደን ጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት እንተ ደንጎየ ጥሪ 2021 ኪጅምር እዩ።

እቲ ክታበት ዚጅምር፡ ምስ ተራእየን ምስ ተፈቕደሉን እዩ። ኣብዚ እዋንዚ ከም በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ትካል መድሃኒት፡ ማሕበራዊ ቦርድ፡ ወረዳታት ጥዕናን ክንክንን፡ ኣሃዱታት ምክልኻል ለበዳን SKR ዝኣመሰላ ትካላት ይዳለዋ ኣለዋ።

– ቅድም እቲ ክታበት ኪምርመርን ንምዝውታሩ ድማ ፍቓድ ኪረክብን ይግባእ። ብናትና ግምት እቲ ክታበት ጥሪ ኪጅምር እዩ፡ ይብል ናይ ሃገር ሓላፊ ስነ-ለበዳ፡ ኣንደሽ ተግነል።

እቶም ቀዳምነት ዚውሃቦም ሰባት፡ እቶም ኣብ ኣስጋኢ ጉጅለ ዚርከቡን ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም። ብድሕሪኡ ዚስርዑ እቶም ኣብ እንዳ ኣረጋውያንን ኣብ ሆስፒታላትን ዚሰርሑን፡ እቶም ኣብ ጥቓ'ቶም ኣብ ኣስጋኢ ጉጅለ ዘለዉ ሰባት ዚሰርሑ ናይ ክንክንን ጥዕናን ሰራሕተኛታትን እዮም።

ገለ ሃገራት ከም ኣመሪካን ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዚርከባ ገለ ሃገራትን ነቲ ክታበት ጌና ከይጸደቐ ከሎ ኪጥቀማሉ ከም ዚደልያ ሓበሬታ ኣሎ። ኣብ ሽወደን ግን ከምኡ ኣይኮነን።

– ኣብ ሽወደን፡ እቲ ክታበት በቲ መደባትን መምርሒታትን ተኸቲሉ ምጽዳቕ ዘተግብር ኣገባብ እዩ ዚካየድ፡ ይብል እንደሽ ተግነል።

2020-11-21 N84 

ኣብ ስነስርዓት ቀብሪ ካብ 20 ቀባራይ ኪበዝሕ የብሉን

ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ለበዳ ምስፍሕፋሕ ንምዕጋት፡ መንግስቲ ኣብቲ ቀንዲ መምርሒኡ፡ ኣኼባታትን ጽምብላትን ካብ ሸሞንተ ሰባት ንላዕሊ ከስትናግድ ከም ዘይብሉ ወሲኑ ነይሩ።  ኣብ ቀብሪ ግን ክሳዕ 20 ቀባሮ ኪህልዉ የፍቅድ ኣሎ።

እቲ ሕደገት ኣብቲ ንምዉታን ዚምልከት ናይ ሃይማኖት ስነስርዓትን፡ ተሳተፍቲ ድማ ካብ 20 ምስ ዘይበዝሑን እዩ። ሕድገት ኪብሃል ከሎ ስነስርዓት ቀብርን ካልእ ናይ ቀብሪ ተመሳሳሊ ስነስርዓትን ይምልከት። እቲ ሕድገት ንኹሉ ሃይማኖታት ዚምልከት እዩ።

እዚ ድማ ካብ ሕዳር 24-2020 ጀሚሩ የገልግል። መወዳእታኡ ድማ ካብ ኣርባዕተ ሰሙናት ኣይበዝሕን እዩ።

ብዛዕባ ዜና፡ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ወብሳይት ተመልከት (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2020-11-19 N83

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ንምብጻሕ ናብ ገዛውቲ ኣረጋውያን ብዚምልከት፡ ዞባዊ ክልከላ ከተኣታቱ ተኽእሎ ይረክብ

ሎምመዓልቲ፡ መንግስቲ ሽወደን ነቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ዞባዊ ክልከላ ምብጻሕ እንዳ ኣረጋውያን ከተኣታቱ ስልጣን ኪህቦ ወሲኑ።  

ኣብ እዋን ቀውዒ፡ ኣብ ሽወደን እቲ ምስፍሕፋሕ መልከፍቲ ወሲኹ ኣሎ። ስለዚ፡ መንግስቲ፡ ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስፍሕፋሕ ንምዕጋት ትእዛዝ ሂቡ ኣሎ፡ እዚ ድማ ነቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ንኽልከላ ምብጻሕ እንዳ ኣረጋውያን ኪውስን ስልጣን ምሃብ ማለት እዩ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ እቲ ናይ ምብጻሕ ክልከላ በቲ ኩነታት ናይቲ ዞባ ይመሓየሽ ወይ ይስተኻኸል ማለት እዩ።

ኣብቲ ዞባዊ ናይ ምብጻሕ ክልከላ ዚካየደሉ ቦታታት፡ እቲ ናይቲ ስርሒት ሓላፊ ሓድሓደ ሕድገታት ኪገብር እዩ፡ ንኣብነት በዓልቲቤትን በዓልቤትን መጻምድትን ንኺበጽሑ ኪፍቀደሎም ይኽእል እዩ።

እቲ መምርሒ ታሕሳስ 21 ኣብ ግብሪ ይውዕል፡ ክሳዕ ለካቲት 20121 ድማ የገልግል።

ናይቲ መንግስቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣንብብ  (እቲ መግለጺ ብቛንቋ ሸወድን እዩ)

2020-11-19 N82

ኣብ ወረዳ የምትላንድ ጥብቂ  ህዝባዊ  መምርሒ

ኣብ የምትላንድ እቲ ቁጽሪ ናይቶም ብኮቪድ-19 እተለኽፉ ሰባት ብሓይሊ ወሲኹ ኣሎ። ስለዚ ንጽቕጥቅን ነቲ ኣብ መንጎ ሰባት ዚህሉ ምትንኻፍን ንምጕዳል ሕጂ ጥብቂ ህዝባዊ መምርሒ ወጺኡ ኣሎ። እቲ መርምርሒ ክስዕ ታሕሳስ 13-2020 ኪጸንሕ እዩ፡ ግን ከኣ ኪናዋሕ ይኽእል እዩ።

ብምኽንያት እቲ ዚውስኽ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ለበዳ፡ ኣብ ልዕል'ቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሕን ህዝባዊ ምኽርን፡ ተወሳኺ ስጉምታት ምውሳድ ከድሊ እዩ። ስለዚ ዮሃን ካርልሶን፡ ጠቕላሊ ሓላፊ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ምስ ሓኻይም ምክልኻል ለበዳን፡ ወረዳዊ ቦርድ ምምሕዳርን ወረዳ የምትላንድ ሃርየዳለንን ብምትሕብባር፡ ነቲ ናይ ለበዳ ግንፈላ ብተወሳኺ ንምዕጋት፡ ኣብ ውሽጢ እተወሰነ ግዜ ዘገልግል፡ ጥብቂ ዞባዊ መምርሒ ወሲኖም ኣለዉ። 

ስለዚ ካብ ሕዳር 19 ንደሓር ኩላቶም ኣብ ወረዳ የምትላንድ ዚነብሩ ሰባት ነዚ መምርሒታት ኪስዕቡ ይዕደሙ፥

 • ብእተኻእለ መጠን ምስቶም ምሳታቶም ዚቕመጡ ሰባት እንተ ዘይኮይኑ ምስ ካልእ ዝኾነ ዓይነት ኣካላዊ ምትንኻፍ ከይገብሩ ይምከሩ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ኣብ በዓላትን ጽምብላትን ዘይምስታፍን ባዕልኻ ዘይምድላውን ማለት እዩ። ከምኡውን ካብቶም ብዘይ ምትንኻፍ ወይ ምርሕሓቕ ኪዳየዱ ዘይክእሉ ንጥፈታት ምቝጣብ የድሊ፥ ንኣብነት ከም ብምትንኻፍ ዚካይድ ስፖርት ወይ ድማ ናይ ጥዕናን ስነጽባቐን ክንክን፡ ማለት ሕክምናዊ ምኽንያት ዘይብሎም ምስ ዚኾኑ። 
 • ዘየድሊ መገሻ ኣይትግበር። ኣብቲ ኣብ ውሽጥን ካብን ናብን ወረዳታት ዚግበር መገሻ ምስ ሓደስቲ ሰባት ስለ እትራኸብ፡ ነቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ይውስኸሉ እዩ። ከምዚ ኢሉ ድማ ሓድሽ ምልኽኻፍ ይጅምር። ስለዚ ሓደ ሰብ ብእተኻእለ መገዲ፡ ካብ ከምዚ ዓይነት መገሻ ኪቑጠብ ይግባእ። እቲ ክልከላ ነቲ ካብ ካልእ ወረዳ ናብቲ ወረዳ ዚግበር መገሻ እውን ይጥርንፍ እዩ። ግን እዚ መምርሕ'ዚ ነቲ ናብ ስራሕ ወይ ናብ ትምህርቲ ወይ ሞያ ወይ ንሕክምና ዚግበር ጕዕዞ ኣይክልክልን እዩ።

ንናይ ስራሕ ቦታታትን ዋኒናትን ዚምልከት ጥብቂ ህዝባዊ መምርሒ

እቲ ውሳነ ነቶም ኣብ የምትላንድ ሃየርዳለን ዚርከቡ ናይ ስራሕ ቦታታትን ዋኒናት - ከም ንኣብነት ቡቲካትን ሽፉናት ዕዳጋታትን ናይ ስፖርት ቦታታትን - ይጥርንፍ እዩ።

 • ምእንቲ ነፍስወከፍ ሰብ ነቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ዞባዊ ህዝባዊ መምርሒ ምኽታል ኪኽእል፡ ትካላትን ወሃብቲ ስራሕን ስጉምቲ ኪወስዱ ይግባእ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛውቶም ኮይኖም ኪሰርሑ ኪውከሱዎም፡ ኣብ ገዛ ኮንካ ንምስራሕ ዘድሊ ተወሳኺ ሃዋህው ኪፈጥሩ፡ ናይ ስራሕ ጕዕዞን ኮንፈረንስን ካልእ ኣካላዊ ኣኼባታትን ድማ ንግዜኡ ከም ዚመሓላለፍ ኪገብሩ ማለት እዩ። ካልኦት ስራሓት ወይ ዋኒናት ነቲ ብሓደ ግዜ ዚግበር ምብጻሕ ከጕድላኦን ነቲ ናይ ምኽፋት ሰዓታት ከማሓይሻኦን፡ ዲጂታላዊ ኣማራጺ ከተኣታትዋ ይኽእላ እየን።

2020-11-18 N81

ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ንምድራት፡ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ብርሕቀት ምምሃር ይኽእላ እየን

ካብ ሰኑይ ሕዳር 23 ጀሚሩ፡ 2ይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ፡ ኣብ ልዕል'ቲ ኣብ ቤትትምህርቲ ኾንካ ምምሃር፡ ብተወሳኺ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ እውን ኪጅምራ እየን። ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ነቲ ኣብ ቤትትምህርቲ ዘሎ ምጽቕቓጥ ንምቕናስን፡ ብኡ ኣቢልካ ድማ ነቲ ካብን ናብን ተመሃሮን መምህራንን ኪመሓላለፍ ዚኽእል ለበዳ ኮቪድ-19 ደው ንምባል እዩ። ቅድሚ ሕጂ፡ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ብምኽንያት ናይቲ ኣብ ሓባራዊ መጎዓዝያ ዚህሉ ጽቕጥቅጥ እዩ ተፈቒዱ ነይሩ። 

ቅድሚ ውሳነ ምውሳዱ እቲ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ነቲ ጽቕጥቅጥ ንምቕናስ ካልእ ተኽእሎ ገምጊሙ ኪኸውን ይግባእ፣ ይሕብር መንግስቲ። ንኣብነት፡ እቲ ኣገባብ ትምህርቲ ኪስተኻኸል ይኽእል፡ ወይ ካልኦት ቦታታት ምድላይ ወይ ናይ ትምህርቲ ሰዓታት ምንዋሕ። ትምህርቲ ብእዋን ምሸት ወይ ኣብ ቀዳመ-ሰንበት እውን ኪካየድ ይኽእል እዩ። 

እቲ ናይ ትምህርቲ ቀንዲ ሕጊ፡ ነቲ ኣብ ክፍሊ ዄንካ ምምሃር እዩ ዚድግፍ። እቲ ቤትትምህርቲ፡ ቅድሚ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ምጅማሩ፡ ናይቶም ተመሃሮ እተፈላለየ ኩነታትን ጠለባትን ኣብ ግምት ከእቱ ይግባእ።

ነቲ ዜና ኣብቲ ናይ መንግስቲ ሓበሬታ ኣንብቦ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2020-11-17 N80

ሽወደን ኣብቲ ተወሳኺ ንጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት ዚምልከት ስምምዕ ትካፈል

ሽወደን ኣብቲ ንሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ዚጥርንፍ፡ ካብ Pfizer/BioNTech ጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት ንምዕዳግ ዚምልከት ስምምዕ ክትሳተፍ እያ። እዚ፡ እቲ ሽወደን ብኽታማ  እትሰማምዓሉ ዘላ ሳልሳይ ዋኒን እዩ፡ እቲ ክታበት ምስ ጸደቐ ድማ ሽወደን ንኹሉ ህዝባ ዚኸውን መድሃኒት ከተውሕስ እያ። 

ሽወደን ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ንሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዚጥርንፍ ስምምዕ፡ ምስ ኣስትራ ዘነካን ያንሰን ፋርማሰቭቲካን AstraZeneca och Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson) ተሳቲፋ ነይራ እያ። ንመጻኢ ብዙሕ ስምምዓት ኪህሉ ኣድላዪ እዩ።  

ናይቲ ምስ እተፈላለያ ኣፍረይቲ ስምምዕ ምግባር ዕላማ፡ ሓደ ክታበት ምስ ተረኽበን ምስ ጸደቐን ብቕልጡፍ ንምዕዳጉ ዘሎ ዕድል የብዝሖ ማለት እዩ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ዚምልከቱ መላግቦታት ወይ ሊንክ (ኩሉ ገጻት ብቛንቋ ሽወደን እዩ)፥

2020-11-16 N79

እንተ በዝሐ ካብ ሸሞንተ ሰባት ንላዕሊ ከይእከቡ

መንግስቲ፡ እቲ ናይ ህዝባዊ ምእትኽኻባት ብዝሒ ሰብ፡ ኪድርቶ ይውስን። ካብ ሕዳር 24 ጀሚሩ ንኣርባዕተ ሰሙናት ዚቕጽል ኣብ ህዝባዊ ምእካባትን ጽምብላትን ሸሞንተ ሰባት ጥራይ ኪሳተፉ እዮም። እቲ ኣቐዲሙ ብዛዕባ መሳሰዪ ቦታታት ዚምልከት ሕድገታት ተገይሩሉ ዝነበረ መምርሒ ሕጂ ኣየገልግልን እዩ።

እቲ ወጺኡ ዘሎ እማመ፡ ንፖሊስ ንዝኾነ ካብ 8 ተሳተፍቲ ንላዕሊ ዘለዎ ህዝባዊ ኣኼባ ወይ ጽምብል ደው ከብሎን ኪብትኖን ስልጣን ሂቡዎ እዩ። እቶም ነቲ ሕጊ ጥሒሶም ምትእኽኻባት ዘዳልዉ ሰባት ብሙልታ ወይ ክሳዕ ሽድሽተ ኣዋርሕ ብዘእስር ብዪን ኪቕጽዑ ይኽእሉ እዮም።  

ኣቐዲሙ እቲ ንህዝባዊ ምትእኽኻብ ክሳዕ 50 ሰባት ዘፍቅድ መምርሒ ከገልግል ጸኒሑ እዩ። ሕጂ ግን መንግስቲ ነዚ ቁጽር'ዚ ኣትሒቱዎ ኣሎ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ነቲ ብኮቪድ-19 ዚመጽእ ምስፍሕፋሕ ሕማም ንምቕናስ እዩ። በዚ ሓድሽ እማመ'ዚ፡ ወላውን እቲ ኣብ መሳሰዪ ቦታታት ዝነበረ ሕድገታት ሕጂ ኣይሰርሕን እዩ።  

እዚ ሓድሽ ንምእትኽኻብ ዚድርት መምርሒ ካብ ሕዳር 24 ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ይውዕል። እቲ ዝድለ፡ ካብ ኣርባዕተ ሰሙናት ንኸይሓልፍ እዩ። ግን ከኣ እቲ ኩነታት እንተ ዘይተመሓዪሹ፡ እቲ ክልከላ ክሳዕ ልደት ወይ ድማ ክሳዕ ሓድሽ ዓመት ዚሓልፍ ኪናዋሕ ይኽእል ይኸውን።  

ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት

ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት ክበሃል ከሎ:

 • ንሰላማዊ ሰልፊ፡ ንዘተ፡ ርእይቶኻ ንምግላጽ ወይ ሓበሬታ ንህዝቢ ወይ ንውልቀ­ሰባት ንምሃብ ተባሂሎም ዝግበሩ  ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት 
 • ንምምሃር፡ ህዝቢ ንምሕባር ወይ ዜጋታት ንምንቃሕ ዝወሃቡ ኣስተምህሮታት ወይ ኣቕርቦታት
 • ምስ ሃይማኖት ዝተኣሳሰሩ ምትእኽኻባት
 • ኣብ ትያትራዊ ምርኢት፡ ሲነማታት፡ ምርኢት ሙዚቃን ካልኦት ስነ ጥበባዊ ፍርያት ንምርኣይ ዝግበር ምትእኽኻብ 
 • ቅዋም ዝፈቕዶም ነጻ ኾይንካ ኣኼባ ንምክያድ ዝግበሩ ካልኦት ምትእኽኻባት

ሕዝባዊ ምርኢት

ሕዝባዊ ምርኢት ክበሃል ከሎ:

 • ውድድራት፡ ምርኢታት ናይ ስፖርትን ግጥማትትን ስነ­በረራን
 • ምርኢታት ሳዕስዒት
 • መዘናግዒ ቲቮሊን ሰልፍታት በዓላትን
 • ዕዳጋታትን ዓውደ­ምርኢትን(ኤግዚቢሽን)
 • ከም ህዝባዊ ምትእኽኻብ ወይ ምርኢት ሰርከስ ዘይውሰዱ(ዘይሕሰቡ) ካልኦት ምርኢታት

ኣብያተ ትምርህቲ፡ ሕዝባዊ መጓዓዓዝያ፡ ውልቃውያን ዉራያትን ንናብ ንግዲ­ቤት(እንዳ ዱካን) ምኻድ ግን እቲ እገዳ  ኣይምልከቶምን እዩ።

ነቲ ዜና ኣብቲ ናይ መንግስቲ መርበብ ሓበሬታ ኣንብቦ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2020-11-16 N78

ጥብቂ ህዝባዊ መምርሒ ኣብ የቭለቦርይን ቨስተርኖርላንድን

ኣብ የቭለቦርይን ቨስተርኖላንድን ለኸፋ ኮቪድ-19 ብሓይሊ ወሲኹ ኣሎ። ስለዚ ኣብቲ ምምሕዳር ንዘሎ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ንምዕጋት ጥብቂ መርምርሒ ወጺኡ ኣሎ። እቲ ጥብቂ መምርሒ ክሳዕ ታሕሳስ 13 ኪቕጽል እዩ፡ ግን ድማ ኪናዋሕ እውን ይኽእል እዩ።

እዚ ቀጻሊ ልኽፈት፡ ነቲ ናይቲ ምምሕዳር ማእከላት ጥዕናን ክንክንን ስራሕ ከቢድ ጽዕነት ፈጢሩሉ ኣሎ። ብዙሓት ናይ ኮቪድ-19 ተሓከምቲ ኣብቲ ክፍሊ ህጹጽን ጽኑዕን ሕክምና ይእለዩ ኣለዉ። እቲ ውሳነ ብምትሕብባር በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕናን፡ ናይ ለበዳ ምክልኻል ሓኻይምን፡ ቦርድ ምምሕዳር ወረዳን ዞባታትን እተወስደ እዩ። 

ካብ ሕዳር 16 ጀሚሩ እቶም ኣብ ወረዳታት የቭለቦርይን ቨስተርኖርላንድን ዚነብሩ ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይጽውዑ ኣለዉ፥

 • ብእተኻእለ መጠን ምስቶም ምሳታቶም ዚቕመጡ ሰባት እንተ ዘይኮይኑ ምስ ካልእ ዝኾነ ዓይነት ኣካላዊ ምትንኻፍ ከይገብሩ ይምከሩ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ኣብ በዓላትን ጽምብላትን ዘይምስታፍን ባዕልኻ ዘይምድላውን ማለት እዩ። ከምኡውን ካብቶም ብዘይ ምትንኻፍ ወይ ምርሕሓቕ ኪዳየዱ ዘይክእሉ ንጥፈታት ምቝጣብ የድሊ፥ ንኣብነት ከም ብምትንኻፍ ዚካይድ ስፖርት ወይ ድማ ናይ ጥዕናን ስነጽባቐን ክንክን፡ ማለት ሕክምናዊ ምኽንያት ዘይብሎም ምስ ዚኾኑ። 
 • ናብ ሽፉናት ቦታታት ከም ዱካናትን ዕዳጋታትን ኣብያተመዘክርን ኣብያተንባብን መሐምበስን ጂምን ካብ ምኻድ ተቖጠብ። ከም ናብ ጥረመግቢ ዝሸየጠሎም ቦታታትን ፋርማሲን ዚካየዱ ኣድለይቲ ምብጻሕ ግን ክልኩላት ኣይኮኑን።
 • ከም ኣብ ኮንሰርትን ጽምብላትን ልምምድ ስፖርትን ግጥማትን ውድድራትን ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ኣይትሳተፍ። እዚ ግን ነቶም ኣብ 2005ንን ድሕሪኡን እተወልዱ ናይ ስፖርት ልምምድ ዚገብሩ መንእሰያት ኣይምልከቶምን። ኣድላዪ ቅርበት ዘለዎ ርክባት ከም ሕክምና ወይ ሕክምናዊ መርመራ ኣብዚ ክልከላ'ዚ ኣይኣቱን። እቶም ናይ ኮቪድ-19 ዚመስል ምልክታት ዘለዎም ሰባት ካብ ካልኦት ሰባት ኪረሓሓቑ ይግባእ።
 • ዘየድሊ መገሻ ኣይትግበር። ኣብ መገሻ ምስ ሓደስቲ ሰባት ስለ እትራኸብ፡ ነቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ይውስኸሉ እዩ። ግን እዚ መምርሕ'ዚ ነቲ ናብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ወይ ሞያ ወይ ንሕክምና ዚግበር ጕዕዞ ኣይምልከቶን። እቲ ካብ ሓደ ወረዳ ናብ ካልእ ወረዳ ዚግበር መገሻ'ውን ኣብዚ ክልከላ ይኣቱ እዩ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ግን ሰብ ናይ ስርሑ ወይ ቦታ ሞያኡ ወይ ድማ ናብ ዘድልዮ ሕክምና ወይ ክንክን ኣይከይድን እዩ ማለት ኣይኮነን።

ንናይ ስራሕ ቦታታትን ዋኒናትን ዚምልከት ጥብቂ ህዝባዊ መምርሒ

እቲ ውሳነ ነቶም ኣብ ወረዳታት የቭለቦርይን ቨስተርኖርላንድን ዚርከቡ ናይ ስራሕ ቦታታትን ዋኒናት - ከም ንኣብነት ቡቲካትን ሽፉናት ዕዳጋታትን ናይ ስፖርት ቦታታትን - ይጥርንፍ እዩ።

 • ምእንቲ ነፍስወከፍ ሰብ ነቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ዞባዊ ህዝባዊ መምርሒ ምኽታል ኪኽእል፡ ትካላትን ወሃብቲ ስራሕን ስጉምቲ ኪወስዱ ይግባእ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛውቶም ኮይኖም ኪሰርሑ ኪውከሱዎም፡ ኣብ ገዛ ኮንካ ንምስራሕ ዘድሊ ተወሳኺ ሃዋህው ኪፈጥሩ፡ ናይ ስራሕ ጕዕዞን ኮንፈረንስን ካልእ ኣካላዊ ኣኼባታትን ድማ ንግዜኡ ከም ዚመሓላለፍ ኪገብሩ ማለት እዩ። ካልኦት ስራሓት ወይ ዋኒናት ነቲ ብሓደ ግዜ ዚግበር ምብጻሕ ከጕድላኦን ነቲ ናይ ምኽፋት ሰዓታት ከማሓይሻኦን፡ ዲጂታላዊ ኣማራጺ ከተኣታትዋ ይኽእላ እየን።

ኣብ ክልቲኡ ወረዳታት እቲ ንህዝባዊ ኣኼባታት ኣብ 50 ሰባት ዚድርቶ መምርሒ ይቕጽል

ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን እቲ ቁጽሪ ተሳተፍቲ እንተ ለዓለ ካብ 50 ኪበዝሕ ከም ዘይብሉ ምምሕዳር ቦርድ ወረዳታት ቨስተርኖርላንድን የቭለቦርይን ወሲነን። እቲ ውሳነ ካብ ሕዳር 18 ክሳዕ ታሕሳስ 13 የገልግል፡ ግን ኪናዋሕ ድማ ይኽእል እዩ። 

ናይ ተወሳኺ ሓበሬታ ዚመርሑ መላግቦታት (እቶም ገጻት ብቛንቋ ሽወደን እዮም)

2020-11-12 N77

ንወረዳታት ዳላርናን ቫርማልንድን ቨስትማንላንድን ጎትላንድን ዚምልከት ጥብቂ ህዝባዊ ምኽሪ

ኣብ ወረዳታት ዳላርናን ቫርማልንድን ቨስትማንላንድን ጎትላንድን ቁጽሪ ናይ ኮቪድ-19 ለኸፋ ብሓይሊ ወሲኹ ኣሎ። ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ነቲ ኣብቲ ወረዳ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቕናስ ጥብቂ ህዝባዊ ምኽሪታት ተኣታቲዩ ኣሎ። እዚ ከኣ ብቐዳምነት ክሳዕ ታሕሳስ 10-2020 የገልግል፡ ግን ኪናዋሕ ድማ ይኽእል እዩ።

ኩላቶም እቶም ኣብ ወረዳታት ዳላርናን ቫርማልንድን ቨስትማንላንድን ጎትላንድን ዚቕመጡ ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይጽውዑ ኣለዉ፥

 • ብእተኻእለ መጠን ምስቶም ምሳታቶም ዚቕመጡ ሰባት እንተ ዘይኮይኑ ምስ ካልእ ዝኾነ ዓይነት ኣካላዊ ምትንኻፍ ከይገብሩ ይምከሩ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ኣብ በዓላትን ጽምብላትን ዘይምስታፍን ባዕልኻ ዘይምድላውን ማለት እዩ። ከምኡውን ካብቶም ብዘይ ምትንኻፍ ወይ ምርሕሓቕ ኪዳየዱ ዘይክእሉ ንጥፈታት ምቝጣብ የድሊ፥ ንኣብነት ከም ብምትንኻፍ ዚካይድ ስፖርት ወይ ድማ ናይ ጥዕናን ስነጽባቐን ክንክን፡ ማለት ሕክምናዊ ምኽንያት ዘይብሎም ምስ ዚኾኑ። 
 • ናብ ሽፉናት ቦታታት ከም ዱካናትን ዕዳጋታትን ኣብያተመዘክርን ኣብያተንባብን መሐምበስን ጂምን ካብ ምኻድ ተቖጠብ። ከም ናብ ጥረመግቢ ዝሸየጠሎም ቦታታትን ፋርማሲን ዚካየዱ ኣድለይቲ ምብጻሕ ግን ክልኩላት ኣይኮኑን ።
 • ከም ኣብ ኮንሰርትን ጽምብላትን ልምምድ ስፖርትን ግጥማትን ውድድራትን ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ኣይትሳተፍ። እዚ ግን ነቶም ኣብ 2005ንን ድሕሪኡን እተወልዱ ናይ ስፖርት ልምምድ ዚገብሩ መንእሰያት ኣይምልከቶምን።

ኣድላዪ ርሕቀት ዘይብሉ ርክባት ከም ሕክምና ወይ ሕክምናዊ መርመራ ኣብዚ ክልከላ'ዚ ኣይኣቱን። እቶም ናይ ኮቪድ-19 ዚመስል ምልክታት ዘለዎም ሰባት ካብ ካልኦት ሰባት ኪረሓሓቑ ይግባእ።

ኣብ ዳላርናን ቫርምላንድን ቨስትማላንድን ከምዚ ምግባር እውን የድሊ፥

 • ዘየድሊ መገሻ ኣይትግበር። ኣብ መገሻ ምስ ሓደስቲ ሰባት ስለ እትራኸብ፡ ነቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ይውስኸሉ እዩ። ግን እዚ መምርሕ'ዚ ነቲ ናብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ወይ ሞያ ወይ ንሕክምና ዚግበር ጕዕዞ ኣይምልከቶን።

ጥብቂ መምርሒ ንናይ ስራሕ ቦታታትን ዋኒናትን

 • ምእንቲ ነፍስወከፍ ሰብ ነቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ዞባዊ ህዝባዊ መምርሒ ምኽታል ኪኽእል፡ ትካላትን ወሃብቲ ስራሕን ስጉምቲ ኪወስዱ ይግባእ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛውቶም ኮይኖም ኪሰርሑ ኪውከሱዎም፡ ኣብ ገዛ ኮንካ ንምስራሕ ዘድሊ ተወሳኺ ሃዋህው ኪፈጥሩ፡ ናይ ስራሕ ጕዕዞን ኮንፈረንስን ካልእ ኣካላዊ ኣኼባታትን ድማ ንግዜኡ ከም ዚመሓላለፍ ኪገብሩ ማለት እዩ። ካልኦት ስራሓት ወይ ዋኒናት ነቲ ብሓደ ግዜ ዚግበር ምብጻሕ ከጕድላኦን ነቲ ናይ ምኽፋት ሰዓታት ከማሓይሻኦን፡ ዲጂታላዊ ኣማራጺ ከተኣታትዋ ይኽእላ እየን።

ነቲ ዜና ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣንብቦ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2020-11-11 N76 TIGRINJA

መንግስቲ፥ ድሕሪ ሰዓት 10 ምሸት፡ ኣልኮላዊ መስተ ምስሳይ ኣይፍቀድን

ሚኒስትሪ ማሕበራዊ ጉዳያት፡ ድሕሪ ሰዓት 10 ምሸት ኣልኮላዊ መስተ ከይሽየጥ ሓድሽ ግዜኣዊ ሕጊ ኣቕሪቡ ኣሎ።

እቲ ቀሪቡ ዘሎ ሕጊ፡ ነቲ ናይ ኣልኮላዊ መስተን ብኣልኮላዊ መስተ እተሰርሑ ነገራትን ካብ ምሸት ሰዓት 10 ክሳዕ ቅድሚ ቀትሪ ሰዓት 11 ክልኩል ምዃኑ ይገልጽ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ኮሮናቫይረስ ምስፍሕፋሕ ንምቕናስ እዩ ቀሪቡ ዘሎ። ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ናይ መሳሰዪ ቦታትት ብዙሕ ሰብ ኣብ ሓደ ውሱንን ምቅርራብ ዝበዝሖን ቦታ ንነዊሕ ሰዓታትን ዘስተናግዳ ብምዃነን፡ ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ምቹዋት እየን።   

እቲ ክልከላ ኣብ ገለ ፍሉያት መንበሪታትን፡ ኣብ ናይ ሆቴላት ሩምሰርቪስን ናይ ሆቴላት ሚኒ-ባራትን ኣየግለግልን እዩ። 

እቲ መምርሒ ኣብ ወርሒ ሕዳር 20 ኣብ ግብሪ ንኺውዕል ተኣሚሙ ኣል፡ ክሳዕ መወዳእታ ለካቲት 2021 ድማ ኪጸንሕ እዩ።

ነቲ ናይ መንግስቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣንብቦ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ነቲ ክልከላ ምስሳይ ኣልኮል ዚምልከት መምርሒ ብምኡሉ ኣንብቦ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2020-11-10 N75

ኣብ ካልማርን ቨስተርቦተንን ኖርቦተንንን ጥብቂ ህዝባዊ መምርሒ ይተኣታቶ

ናይ ወረዳታት ካልማርን ቨስተርቦተንን ኖርቦተንን ቦርድ ምምሕዳራት ነቶም ኣብ ምምሕድራተን ዚነብሩ ሰባት ጥብቂ ህዝባዊ መምርሒ ወሲነን ኣለዋ። ናይቲ ውሳነ ዕላማ ነቲ ኣብ መንጎ ሰባት ዚህሉ ጽቕጥቅጥን ምትንኻፋትን ዝያዳ ንምጕዳል እዩ። እቲ መምርሒ ክሳዕ ታሕሳስ 8 ይቕጽል፡ ግን ከኣ ኪናዋሕ ይኽእል እዩ።

ካብ ሕዳር 10 ጀሚሩ ኩሎም ኣብ ምምሕዳራት ካልማርን ኖርቦተንን ቨስተርቦተን ዚነብሩ ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይጽውዑ፥

 • ብዚከኣል መጠን ምስቶም ምሳኻ ዚነብሩ እንተ ዘይኮይኑ ምስ ካልኦት ኣይትልገብ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ኣብ በዓላትን ጽምብላትን ተመሳሳሊ ኣኼባታትን ዘይምስታፍን ባዕልኻ ዘይምድላውን ማለት እዩ። ካብቶም ከይተለጋገብካ ኪካየዱ ዘይክእሉ ንጥፈታት እውን ተቖጠብ፡ ማለት ከም ምትንኻፍ ዘለዎ ስፖርትን ናይ ቁንጅና ሳሎንን ስነ-ጽባቐን። እዚ፡ ሕክምናዊ ምኽንያት ምስ ዚህሉዎ ግን ይከኣል እዩ።
 • ኣብ ውሽጢ ገዛውቲ ካብ ምጽናሕ ተቖጠብ፡ ንኣብነት ከም ቡቲካትን ማእከላት ዕዳጋን ኣብያተመዘክራትን ኣብያተንባብን መሐምበሲታትን ጂምን ። ናብ ጥረ-መግቢ ዚዕደጎ ቦታን ናብ ፋርማሲን ዚግበር ኣድላዪ ምብጻሕ ግን ይከኣል እዩ።
 • ካብ ንኣብነት ኣኼባታት፡ ኮንሰርትታት፡ ጽምብላት፡ ናይ ስፖርት ልምምድ፡ ግጥማትን ውድድራትን ተቖጠብ። እዚ ግን ነቲ ናብቶም ኣብ 2005 ወይ ብድሕሪኡ እተወልዱ ህጻናትን መንእሰያትን ዝዓለመ ልምምድ ስፖርት ኣይምልከትን እዩ።   
 • ኣድላዪ ኣካላዊ ምትንኻፋት ንኣብነት ሓኪም ምርኣይን፡ ሕክምናዊ ምርመራ ምግባርን፡ ኣብቲ መምርሒ ኣይጥርነፍን እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ኣሎኒ ዚብል ሰብ፡ ምስ ካልኦት ሰባት ካብ ምልጋብ ወይ ምሕዋስ ኪቑጠብ ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ። 

እቶም ነበርቲ ወረዳታት ኖርቦተንን ቨስተርቦተንን ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ እውን ይሕተቱ ኣለዉ፥

 • ካብ ዘየደሊ መገሻ ተቖጠብ። ኣብ ውሽጥን ኣብ መንጎን ወረዳታት ዚግበር መገሻታት ነቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ይጸልዎ እዩ፡ ምኽንያቱ ድማ እቲ ገያሻይ ሓደስቲ ሰባት ይረክብ ስለ ዝኾነ። እዚ ድማ ሓድሽ ናይ ለኸፋ ሰንሰለት ይፈጥር። ስለዚ ካብ ከምዚ ዝበለ መገሻ ተቖጠብ። እዚ ግን ናብ ስራሕካ ወይ ቤትትምህርትኻ ወይ ሞያዊ ስራሕካ ወይ ናብ እትሕከመሉ ቦታ ኣይትኺድ ማለት ኣይኮነን።

እቲ ውሳነ ነቲ ንናይ ስራሕ ቦታታትን ትካላትን ዚምልከት ጥብቂ መምርሒ እውን ይጥርንፍ እዩ - ንኣብነት፡ ዱካናት፡ ሽፉን ዕዳጋታትን ናይ ስፖርት ቦታታትን - ኣብ ወረዳታት ካልማርን ኖርቦተንን ቨስተርቦተንን። ትካላትን፡ ወሃብቲ ስራሕን፡ ኩሉ ሰብ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ መምርሒ ምእንቲ ኪስዕቦ ስጉምትታት ኪወስዳ ይግባእ፥

 • ወሃብቲ ስራሕ ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛውቶም ኮይኖም ኪሰርሑ ኪውከሱዎም፡ ኣብ ገዛ ኮንካ ንምስራሕ ዘድሊ ሃዋህው ኪፈጥሩ፡ ናይ ስራሕ መገሻታትን ካልእ ኣካላዊ ኣኼባታትን ድማ ንግዜኡ ከመሓላልፉዎ ይግባእ። ካልኦት ትካላት ድማ ነቶም ዓመዊል ኩሎም ብሓደ ግዜ ንኸይመጹ ነቲ ናይ ምኽፋት ሰዓታት ከመሓይሹን ዲጂታላዊ መገዲ ከም ኣማራጺ ኪወስዱን ይግባእ።  

እቲ ውሳነ ክሳዕ ታሕሳስ 8 የገልግል፡ ግን ድማ ኪናዋሕ ይኽእል እዩ።

ቀጻሊ ናይ ህዝባዊ ኣኼባታት ደረት ተሳታፍነት ክሳዕ 50 ሰባት እዩ

ኣብ ካልማርን ቨስተርቦተንን ኖርቦተንን፡ እቲ ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ዚህሉ ደረት ቁጽሪ ተሳተፍቲ ካብ ሕዳር 11 ክሳዕ ታሕሳስ 8 ኣብ ግብሪ ይውዕል።  

እቲ ውሳነ ኪናዋሕ ይኽእል እዩ። ኣብዘን ዚስዕባ ወረዳታት እንታይ ከም ዘገልግል ኣንብብ፥ ወረዳ ካልማር  ፡ ወረዳ ኖርቦተን  ከምኡውን ወረዳ ቨስተርቦተን  (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ናይቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ጋዜጣዊ መግለጺ ኣንብብ (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ንጥብቂ መምርሒ ዚምልከት ናይ ካልማር ምምሕዳር ቦርድ (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ንጥብቂ መምርሒ ዚምልከት ናይ ኖርቦተን ምምሕድር ቦርድ (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ንጥብቂ መምርሒ ዚምልከት ናይ ቨሰተርቦተን ምምሕድር ቦርድ (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2020-11-10 N74

ኣብ ብለኪንገ ጥብቂ ወረዳዊ መምርሒ ይተኣታቶ 

ወረዳ ብለኪንገን ናይ ለበዳ ምክልኻል ሓኪምን፡ ነቶም ኣብቲ ምምሕዳር ዚነብሩ ዚምልከት ጥብቂ መምርሒ ወሲኖም ኣለዉ። እቲ ዕላማ ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስፍሕፋሕ ንምዕጋት እዩ። እቲ ውሳነ ክሳዕ ሕዳር 30 ይጸንሕ፡ ግን ኪናዋሕ ድማ ይኽእል እዩ።

ካብ ሕዳር 11 ኩላቶም ኣብ ምምሕዳር ብለኪንገ ዘለዉ ሰባት ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይምሕጸኑ፥

 • ምስቶም ኩሉ ግዜ እትረኽቡዎም ሰባት ጥራይ ተራኸቡ፡ ማለት ኣባላት ቤተሰብ ወይ ምስቶም ሓቢርኩም እትነብሩዎም ሰባት። ኣብ በዓላትን ድግሳትን ምዝንጋዕን ካልእ ብሕታዊ ጽምብላትን ኣይትሳተፉ።
 • ኣብ ገዛ ጽናሕ። ኣዚዩ ኣድላዪ እንተ ዘይኮይኑ ኣይትግሽ። ናይ ስራሕን ትምህርትን ናይ ሕክምናን መገሻ ግን ኣብዚ ኣይኣቱን።
 • ብእተኻኣለ መጠን ዝነውሐን ቀጻሊን ግዜ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ስራሕ።
 • እቶም ወሃብቲ ስራሕ ነቲ ብርሕቀት ዚግበር ስራሕ ከተባብዑን ከቃልሉን፡ ነቲ ናይ ስራሕ መገሻን ኮንፈረንስንን ካልእ ኣካላዊ ኣኼባታትን ድማ ንደሓር ግዜ ከመሓላልፉዎ ይሕተቱ።
 • ጽቕጥቅጥ ስለ ዝበዝሖ፡ ናብ ዕጹው ዕዳጋታትን ኣብያተመዘክርን መሐንበስን ጂምን ኣይትኺድ። ናብ ጥረመግቢ ዝሽየጦ ዕዳጋን ናብ ፋርማሲን ግን ይከኣል እዩ።
 • ኣብ ኣኼባታትን ኮንሰርትን ጽምብላትን ግጥም ስፖርትን ውድድርን ኣይትኺድን ኣይትሳተፍን። ነቶም ኣብ 2005ንን ድሕሪኡን እተወልዱ መንእሰያት ግን ሞያዊ ስፖርትን ልምምዳትን ኣይምልከቶምን። ብዚከኣል መጠን ኣብ ደገ ኴንካ ምልምማድ ይሓይሽ። 
 • ኣብቲ ጽቕጥቅጥ ዚበዝሖ እዋናት ናይ ሓባር መጎዓዝያ ኣይትጠቐም። ብእግርኻ ተጎዓዝ፡ ብሺግለታ ኣዘውትር፡ ወይ ድማ ብናይ ውልቅኻ ማኪና ተጎዓዝ።
 • ኩለን ትካላትን ነቶም ዓመዊለን ብሓደ ግዜ ንኸይመጹ ኪጥንቀቓ ይግባእ፡ ማለት ነቲ ናይ ምኽፋት ሰዓታት ብምምሕያሽ ወይ ድማ ኣብ ክንዲ ኣካላዊ ምብጻሕ፡ ዲጂታላዊ ኣማራጺ ብምእላሽ።

ኣብያተትምህርቲ ግን ኣብዚ መምርሕ'ዚ ኣይጥርነፋን እየን።

እቶም ልሙድ ሕክምናን፡ ናይ ስኒ ክንክንን ዚደልዩ ከም ቀደሞም ኪሓቱ ከም ዚኽእሉ ወረዳ ብለኪንገ ይሕብር።

እቲ መምርሒ ክሳዕ ሕዳር 30 የገልግን፡ ግን ኪናዋሕ ድማ ይኽእል እዩ።

ቀጻሊ ደረት ህዝባዊ ኣኼባ ክሳዕ 50 ሰባት

ኣብ ምምሕዳር ብለኪንገ እቲ ኣብ ጽምብላትን ኣኼባታትን ንቁጽሪ ተሳተፍቲ ዚድርት መምርሒ ክሳዕ ሕዳር 30 የገልግል።

ነቲ ጥብቂ መምርሒ ዚምልከት ናይ ብለኪንገ ሓበሬታ (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2020-11-09 N73

ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ንመገሻታት ዚምልከት ክልከላታት የናውሖ

ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ነቲ ብዘይካ ናብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኢ.ኢ.ኤስን (EU, EES) ሸንገን ሃገራትን ከምኡውን ዓባይ ብሪጣንያን፡ ናብ ካልኦት ሃገራት ዚግበር ዘየድሊ መገሻ ዚምልከት ክልከላ ወይ ዘይምትብባዕ ከናውሖ ወሲኑ። እቲ ክልከላ ወይ ዘይምትብባዕ ክሳዕ ጥሪ 31/2021 የገልግል።

መጋቢት 2020 እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ነቲ ብዘይካ ናብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኢ.ኢ.ኤስን (EU, EES) ሸንገን ሃገራትን ከምኡውን ዓባይ ብሪጣንያን፡ ናብ ካልኦት ሃገራት ዚግበር ዘየድሊ መገሻ ዚምልከት ክልከላ ወይ ዘይምትብባዕ ወሲኑ እዩ፡ እዚ ድማ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ኣብ ኣህጉራዊ መገሻ ዘለዎ ጽልዋ እዩ።

እዚ ክልከላ'ዚ ክሳዕ ጥሪ 31/2021 ይቕጽል፡ ክሳዕ እቲ ሓደገኛ ኩነታት ኣብ መብዛሕትኡ ክፍሊ ዓለም ዚህሉ። ብዙሓት ሃገራት ጌና ነቲ ዶባተን ዓጽየን እየን ዘለዋ ወይ ድማ ኣብ ናይ ምእታውን ምጋሽን ተኽእሎታት፡ ኣብ መምርሒታት ውሸባ ወይ ሰዓታት እቶ-እቶ ደረታት ገይረን ኣለዋ። 

ካብ መጋቢት ጀሚሩ እቲ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኢ.ኢ.ኤስን (EU, EES) ሸንገን ሃገራትን ከምኡውን ዓባይ ብሪጣንያን ተቐሚጡ ዝነበረ ክልከላ ወይ ዘይምትብባዕ፡ ደው ኣቢሉዎ ኣሎ።

ጋዜጣዊ መግለጺ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ኣብ ትሕቲ ኮቪድ-19 ናብ ወጻኢ ሃገራት ዝዓለመ መገሻ ብዚምልከት ብተወሳኺ ኣንብብ።

2020-11-05 N72

ኣብ ክሮኖበርይን ሶደርማንላንድን ጥብቂ ህዝባዊ መምርሒ

ናይ ክሮኖበርይን ሶደርማንላንድን ወረዳታት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕናን ሓከምቲ ምክልኻል ለበዳን፡ ነቶም ኣብዘን ክልተ ምምሕዳራት ዚቕመጡ ሰባት ጥብቂ ህዝባዊ መምርሒ ወሲኖም ኣለዉ። እቲ ውሳኔ ክሳዕ 26 ሕዳር ከገልግል እዩ፡ ግን ከኣ ኪናዋሕ ይኽእል እዩ። 

ኣብዘን ክልተ ወረዳታት ቁጽሪ ናይቶም ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቶም እተረጋገጸ ሕሙማት ኣዚዩ ወሲኹ ኣሎ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ ኣብቲ ማእከል ጥዕና ስራሕ ይጽዕቕ ኣሎ ማለት እዩ። ቁጽሪ ናይቶም ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዓራት ሒዞም ዘለዉ ሕሙማት ይውስኽ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ልዕል'ቲ ኣብታ ሃገር ዚውሰድ ዝነበረ ስጉምትታት፡ ሕጂ ዝያዳ ስጉምትታት ኪውሰድ የድሊ። 

ነቶም ኣብ ክሮኖበርይን ሶደርማንላንድን ወረዳታት ዚቕመጡ እዞም ዚስዕቡ መምርሒታት ካብ ሕዳር 5 ይጅምሩ፥

 • ምስቶም ምሳኻ ዚቕመጡ እንተ ዘይኮይኑ፡ ብዚከኣል መገዲ ምስ ካልኦት ኣይትልገብ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ኣብ ፌስታን ጽምብላትን ወይ ተመሳሳሊ ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ኣይትሳተፍ፡ ወይ ድማ ባዕልኻ ኣይተዳሉ፡ ማለት እዩ።
 • ካብቶም ብዘይ ምልግጋብ ወይ ምትንኻፍ ኪካየዱ ዘይክእሉ ንጥፈታት፡ ከም ንኣብነት ምትንኻፍ ዘለዎ ስፖርት ወይ ድማ ሕክምናዊ ምኽንያት ዘይብሎም ናይ ስነጽባቐን ክንክንን ንጥፍታት ተቖጠብ።
 • ኣብ ውሽጢ ገዛውቲ ካብ ምጽናሕ ተቖጠብ፡ ንኣብነት ከም ቡቲካትን ማእከላት ዕዳጋን ኣብያተመዘክራትን ኣብያተንባብን መሐምበሲታትን ጂምን ። ናብ ጥረ-መግቢ ዚዕደጎ ቦታን ናብ ፋርማሲን ዚግበር ኣድላዪ ምብጻሕ ግን ይከኣል እዩ።
 • ካብ ንኣብነት ኣኼባታት፡ ኮንሰርትታት፡ ጽምብላት፡ ናይ ስፖርት ልምምድ፡ ግጥማትን ውድድራትን ተቖጠብ። እዚ ግን ነቲ ናብቶም ኣብ 2005 ወይ ድሕሪኡ እተወልዱ ህጻናትን መንእሰያትን ዝዓለመ ልምምድ ስፖርት ኣይምልከትን እዩ። 

ይኹንምበር፡ ኣድላዪ ምርኻባት፡ ከም ንኣብነት ናይ ክንክን ወይ ሕክምና ምርመራታት ምግባር ኣብዚ መምርሒ'ዚ ኣይኣቱን ኣዩ።

እቲ ውሳነ ነቶም ኣብ ኮሮንበርይን ሶደርማንላንድን ዘለዉ ናይ ስራሕ ቦታታትን ንጥፈታትን፡ ከም ኣብነት ዱካናትን ማእከል ዕዳጋን ናይ ስፖርት ቦታታትን ይጥርንፍ እዩ፥

 • ምእንቲ ነፍስወከፍ ሰብ ነቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ዞባዊ ህዝባዊ መምርሒ ምኽታል ኪኽእል፡ ትካላትን ወሃብቲ ስራሕ ስጉምቲ ኪወስዱ ይግባእ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛውቶም ኮይኖም ኪሰርሑ ኪውከሱዎም፡ ኣብ ገዛ ኮንካ ንምስራሕ ዘድሊ ተወሳኺ ሃዋህው ኪፈጥሩ፡ ናይ ስራሕ ጕዕዞን ኮንፈረንስን ካልእ ኣካላዊ ኣኼባታትን ድማ ንግዜኡ ከም ዚመሓላለፍ ኪገብሩ ማለት እዩ።
 • ካልኦት ስራሓት ወይ ዋኒናት ነቲ ብሓደ ግዜ ዚግበር ምብጻሕ ከጕድላኦን ነቲ ናይ ምኽፋት ሰዓታት ከማሓይሻኦን፡ ዲጂታላዊ ኣማራጺ ከተኣታትዋ ይኽእላ እየን።

ብተወሳኺ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣንብብ  (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሸወደን እዩ)

2020-11-04 N71

ኣብ ሃላንድ፡ ዮንሾፒንግን ኦረብሩን ጥብቂ ህዝባዊ መምርሒታት ይተኣታቶ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕናን፡ ናይ ወረዳ ሃላንድን ዮንሾፒንግን ኦረብሩን ሓኻይም ምክልኻል ለበዳን፡ ቦርድ ምምሕዳራትን፡ ነቶም ኣብተን ወረዳታት ዚነብሩ ሰባት ዚምልከት ጥብቂ  ህዝባዊ መርሒ ወሲኖም ኣለዉ። እቲ ውሳኔ ክሳዕ ሕዳር 24 የገልግል፡ ኪናዋሕ ድማ ይኽእል እዩ።

ቁጽሪ ናይቶም ኣብዘን ሰለስተ እተጠቕሳ ምምሕዳራት ብኮቪድ-19 ከም እተታሕዙ እተፈልጡ ሰባት ኣዚዩ ወሲኹ ኣሎ። እዚ ከኣ ነቲ ትካላት ጥዕናን ክንክንን ዓቢ ሸኸም ኮይኑዎ ኣሎ፡ ማለት፡ ብዙሓት ብኮቪድ-19 እተለኽፉ ምዝጉባት ሰባት ኣብ ከቢድን ህጹጽን ክንክን ይርከቡ ኣለዉ። ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ፍሉይ ናይ ኣረጋውያን ገዛውቲ SÄBO ዘለዉ ብኮቪድ-19 እተለኽፉ ሰባት እውን ወሲኹ ኣሎ። እቲ ናይ ምርመራን ናይ ለኸፋ ምክትታልን ስራሕ ድማ ኣዚዩ ተደራሪቡን ተጻቢቡን ኣሎ። 

ስለዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ እቶም ገና ኣብ ምሉእ ሃገር ዘገልግሉ ዘለዉ ብበዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና እተዋህቡ መምርሒታትን ህዝባዊ ምኽርታትን፡ ካልኦት ተወሰኽቲ ስጉምትታት ምውሳድ እውን ከድሊ እዩ።

ነቲ ኣብ ምምሕዳር ሃላንድን ዮንሾፒንግን ኦረብሩን ዚቕመጥ ሰብ ዝዓለመ ናይ ዞባዊ ህዝባዊ መምርሒ ውሳኔ፥

 • ኣብ ውሽጢ ገዛውቲ ካብ ምጽናሕ ተቖጠብ፡ ንኣብነት ከም ቡቲካትን ማእከላት ዕዳጋን ኣብያተመዘክራትን ኣብያተንባብን መሐምበሲታትን ጂምን ። ናብ ጥረ-መግቢ ዚዕደጎ ቦታን ናብ ፋርማሲን ዚግበር ኣድላዪ ምብጻሕ ግን ይከኣል እዩ።
 • ካብ ንኣብነት ኣኼባታት፡ ኮንሰርትታት፡ ጽምብላት፡ ናይ ስፖርት ልምምድ፡ ግጥማትን ውድድራትን ተቖጠብ። እዚ ግን ነቲ ናብቶም ኣብ 2005 ወይ ብድሕሪኡ እተወልዱ ህጻናትን መንእሰያትን ዝዓለመ ልምምድ ስፖርት ኣይምልከትን እዩ። 
 • ምስቶም ምሳኻ ዚቕመጡ እንተ ዘይኮይኑ፡ ብዚከኣል መገዲ ምስ ካልኦት ኣይትልገብ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ኣብ ፌስታን ጽምብላትን ወይ ተመሳሳሊ ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ኣይትሳተፍ፡ ወይ ድማ ባዕልኻ ኣይተዳሉ፡ ማለት እዩ።

ኣድላዪ ኣካላዊ ምትንኻፋት ንኣብነት ሓኪም ምርኣይን፡ ሕክምናዊ ምርመራ ምግባርን፡ ኣብቲ መምርሒ ኣይጥርነፍን እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ኣሎኒ ዚብል ሰብ፡ ምስ ካልኦት ሰባት ካብ ምልጋብ ወይ ምሕዋስ ኪቑጠብ ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ። 

እቲ ውሳኔ ነቲ ናይ ትካላት ጥብቂ ህዝባዊ መምርሒ እውን ይጥርንፍ እዩ - ንኣብነት፡ ዱካናት፡ ማእከላት ዕዳጋን ናይ ስፖርት ቦታታት - ከምኡውን ናይቲ ምምሕዳር ናይ ስራሕ ቦታታት።

 • ምእንቲ ነፍስወከፍ ሰብ ነቲ ንዞባዊ ግንፋለ ኮቪድ-19 ዚምልከት ህዝባዊ መምርሒ ንምኽታል ኪኽእል፡ ኩለን ኣብቲ ወረዳን ክፍልታት ወረዳን ዚርከባ ትካላት ስጉምቲ ኪወስዳ ይግደዳ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ እተን ትካላት ነቲ ብዝሒ ናይቶም ብሓደ ግዜ ኪበጽሑ ዚመጹ ሰባት ምጕዳል፡ ዝኽፈተሉ ሰዓታት ምምሕያሽ ከምኡውን እቲ ምርኻባት ብዲጂታላዊ መገዲ ንኪኸውን ከም ኣማራጺ ምውሳድ ማለት እዩ። 
 • ምእንቲ እቶም ሰራሕተኛታት ንዞባዊ ንግንፋለ ኮቪድ-19 ዚምልከት ህዝባዊ መምርሒ ምኽታል ኪኽእሉ፡ ወሃብቲ ስራሕ ስጉምቲ ኪወስዱ ይግባእ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛውቶም ኮይኖም ኪሰርሑ ኪውከሱዎም፡ ኣብ ገዛ ኮንካ ንምስራሕ ዘድሊ ሃዋህው ኪፈጥሩ፡ ናይ ስራሕ ጕዕዞን ካልእ ኣካላዊ ኣኼባታትን ድማ ንግዜኡ ኪመሓላለፍ ዚብል ውሳኔ ኪህቡ ማለት እዩ።

እቲ ውሳኔ ክሳዕ ሕዳር 24-2020 የገልግል፡ ግን ድማ ኪናዋሕ እውን ይኽእል እዩ።

2020-11-04 N70

ኣብ ኣብያተ-መግቢ፡ ንምጕዳል ጽቕጥቅጥ ዚምልከቱ ሓደስቲ መምርሒታት

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ንኣብያተ-መግቢ፡ ከም ንኣብነት ሪስቶራንተን ባራትን  ለይታዊ ክላባትን ዝኣመሰሉ፡ እተመሓየሸ መምርሒታትን ህዝባዊ ምኽርታትን ወሲኑ ኣሎ። ዕላማኡ ከኣ ነቲ ምጽቕቓጥ ንምጕዳልን ብኡ ኣቢልካ ድማ ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ለበዳ ዝርጋሐ ንምቍጽጻርን እዩ።

እቲ ውሳኔ ካብ ሕዳር 3 ይጅምር፡ ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ እቲ ናይ ብጻይነት ብዝሒ ኣብ ሸሞንተ ሰባት ይድረት ማለት እዩ፡ እቶም ኣብ ኮንሰርት ዚህልዉ ሰባት ድማ ኮፍ ኪብሉ ኣለዎም። 

ብዝሒ ናይቶም ኣብ ሓደ ሰደቓ ኮፍ ዚብሉ ብጾት፡ ካብ ሸሞንተ ኪበዝሕ የብሉን። እቲ ቁጽሪ ብጾት ካብ ሸሞንተ ምስ ዚበዝሕ፡ እቶም ብጾት ኣብ ብዙሕ ሰደቓታት በብኸፊል ኮፍ ኪብሉ ይግባእ፡ ናይ ሕድሕድ ርሕቀቶም ድማ እንተ ወሓደ ሓደ ሜትሮ ኪኸውን ይግባእ። እቲ ኣብያተ-መግቢ ወይ ባር፡ ኮንሰርት ወይ ተመሳሳሊ ጽምብል ምስ ዘዳሉ፡ እቲ ሰብ ወይ ተዓዛቢ ኮፍ ኪብል ይግባእ።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እንተ ተኻኢሉ ጽቕጥቅጥ ንምጕዳል  ዝያዳ ስጉምቲ ውሰድ ዚብል ምኽሪ ይህብ።

– እተን ኣብያተ-መግቢ፡ ጽቕጥቅጥ ንኸየጓንፍ ብማለት፡ እንተ ተኻኢሉ እቲ ኣብ መንጎ ብጾት ዚህሉ ምርሕሓቕ ካብ ሓደ ሜትሮ እንተ ኣብዝሓኦ ጽቡቕ እዩ፡ ወይ ድማ ናይቶም ዝስተናገዱ ሰባት ቁጽሪ ኪውሕድ ይግባእ፡ ትብል ቢተ ብሮስታድ፡ ናይቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ቀንዲ ኣማኻሪት።

2020-11-04 N69

ኣብ ስቶክሆልምን ቨስትራ ዮታላንድን ኦስተርዮትላንድን ጥብቂ ህዝባዊ መምርሒ ይተኣታቶ

ናይ ወረዳ ስቶክሆልምን ቨስትራ ዮታላንድን ኦስተርዮትላንድን በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕናን ናይ ምክልኻል ለበዳ ሓከምትን፡ ነቶም ኣብተን ወረዳታት ዘለዉ ሰባት ዚምልከት ጥብቂ ህዝባዊ መምርሒ ወሲኖም ኣለዉ። እቲ ዕላማ ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ቅልጡፍ ምስፍሕፋሕ ንምቕናስ እዩ።  እቲ ውሳነ ክሳዕ 19 ሕዳር የገልግል፡ ግን ኪናዋሕ ድማ ይኽእል እዩ።

ካብ ጥቅምቲ ጀሚሩ 29 ኩላቶም ኣብ ወረዳታት ስቶክሆልምን ቨስትራ ዮታላንድን ኦስተርዮትላንድን ዚቕመጡ ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይጽውዑ ኣለዉ፥

 • ኣብ ውሽጢ ገዛውቲ ካብ ምጽናሕ ተቖጠብ፡ ንኣብነት ከም ቡቲካትን ማእከላት ዕዳጋን ኣብያተመዘክራትን ኣብያተንባብን መሐምበሲታትን ጂምን ። ናብ ጥረ-መግቢ ዚዕደጎ ቦታን ናብ ፋርማሲን ዚግበር ኣድላዪ ምብጻሕ ግን ይከኣል እዩ።
 • ካብ ንኣብነት ኣኼባታት፡ ኮንሰርትታት፡ ጽምብላት፡ ናይ ስፖርት ልምምድ፡ ግጥማትን ውድድራትን ተቖጠብ። እዚ ግን ነቲ ናብቶም ኣብ 2005 ወይ ድሕሪኡ እተወልዱ ህጻናትን መንእሰያትን ዝዓለመ ልምምድ ስፖርት ኣይምልከትን እዩ። 
 • ምስቶም ምሳኻ ዚቕመጡ እንተ ዘይኮይኑ፡ ብዚከኣል መገዲ ምስ ካልኦት ኣይትልገብ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ኣብ ፌስታን ጽምብላትን ወይ ተመሳሳሊ ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ኣይትሳተፍ፡ ወይ ድማ ባዕልኻ ኣይተዳሉ፡ ማለት እዩ።

ይኹንምበር፡ ኣድላዪ ምርኻባት፡ ከም ንኣብነት ናይ ክንክን ወይ ሕክምና ምርመራታት ምግባር ኣብዚ መምርሒ'ዚ ኣይኣቱን ኣዩ። ስለዚ፡ እቲ ገለ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ዘለዎ ሰብ ምስ ካልኦት ሰባት ናይ ቀረባ ርክባት ካብ ምግባር ኪቑጠብ ከም ዚግባኦ ኣገዳሲ እዩ።

እቲ ውሳነ ነቲ ጥብቂ ዝኾነ ንትካላት እተዋህበ መምርሒ እውን ይምልከት እዩ - ንኣብነት ቡቲካት፡ ማእከል ዕዳጋታትን ናይ ስፖርት ቦታታትን - ከምኡውን ናይ ወረዳታት ስቶክሆልምን ቨስትራ ዮታላንድን ኦስተርዮትላንድን ናይ ስራሕ ቦታታት። በጻሕትን ሰራሕተኛታትን ነቶም ንዞባዊ ምግንፋል ኮቪድ-19 ዚምልከቱ መምርሒታት ምእንቲ ኪኽተሉ፡ ትካላትን ወሃብቲ ስራሕን ስጉምቲታት ኪወስዱ ይግባእ።

ቀጻሊ ደረት ህዝባዊ ምትእኽኻብ ክሳዕ 50 ሰባት ኮይኑ

እቶም ቦርድ ምምሕዳር ወረዳታት፡ ኣብ ስቶክሆልምን ኡፕሳላን ኦስተርዮትላንድን ቨስትራ ዮትላንድን፡ ነቲ ደረት ምትእኽኻብ ብዝሒ ሰብ፡ ክሳዕ 50 ንምግባር ወሲኖም ኣለዉ። 

ኣብ ስቶክሆልም እቲ ውሳኔ  ክሳዕ ሕዳር 19 የገልግል፡ ግን ክናዋሕ ድማ ይኽእል እዩ።

ኣብ ኦስተርዮትላንድ እቲ ውሳኔ ክሳዕ ሕዳር 22 የገልግል፡ ግን ክናዋሕ ድማ ይኽእል እዩ።

ኣብ ቨስትራዮትላንድ እቲ ውሳኔ ክሳዕ ሕዳር 19 የገልግል፡ ግን ክናዋሕ ድማ ይኽእል እዩ።

ኣብ ኡፕሳላ እቲ  ውሳኔ ክሳዕ ሕዳር 17 የገልግል፡ ግን ክናዋሕ ድማ ይኽእል እዩ።

ኣብ ኡፕሳላ እቲ ጥብቂ መምርሒ ይናዋሕ

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ምስ ናይ ወረዳ ኡፕሳላ ናይ ለበዳ ምክልኻል ሓከምቲ ብምምኻር፡ እቶም ኣብ ወረዳ ኡፕሳላ ንምቕናስ ዝርጋሐ ኮቪድ-19 እተኣታተዉ  ከባብያዊ ህዝባውያን መምርሒታት ክሳዕ ሕዳር 17 ኪቕጽሉ ምዃኖም ሎሚ ወሲኑ ኣሎ፡

ናይቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ጋዜጣዊ መግለጺ ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ)

ተወሳኺ ኣብ ወረዳ ስቶክሆልም ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ተወሳኺ ኣብ ወረዳ ቨስትራ ዮታላንድ ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ወረዳ ኦስተርዮትላንድ ብዛዕባ ጥብቂ መምርሒ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2020-11-04 N68

ናይ ስኮነ ተሪር ህዝባዊ መምርሒ

ኩሉ ኣብ ወረዳ ስኮነ ዚጸንሕ ሰብ ካብ ህዝባዊ መጎዓዝያ ኪቑጠብን ኣብ ቡቲካትን ማእከል ዕዳጋታትን ብዙሕ ኪጸንሕን ኣይግባእን። እዞም ክልተ ጥብቂ መምርሒታት፡ እቶም በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕናን ወረዳ ስኮነን ዝተሰማምዑሎም እዮም።

ካብ ጥቅምቲ 27 ጀሚሩ እቶም ኣብ ወረዳ ስኮነ ዚጸንሑ ሰባት ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይምሕጸኑ፥

 • ብምኽንያት ጽቕጥቅጥ፡ ኩሉ ሰብ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኪጸንሕ ኣይግባእን፡ ንኣብነት ቡቲካትን ማእከላት ዕዳጋን። ናብ ጥረ-መግቢ ዚዕደጎ ቦታን ናብ ፋርማሲን ዚግበር ኣድላዪ ምብጻሕ ግን ይከኣል እዩ። ብዙሓት ዚእከቡሉ ቦታታት ካብ ምብጻሕ ተቖጠብ። ምእንቲ ኣብ ከም ንኣብነት ናይ ስፖርት ቦታታትን ጂምን መሐምበሲ ዝኣመሰሉ ቦታታት ጽቕጥቅጥ ከይትፈጥር፡ ንምውስዋስ ኣካላት ብዚምልከት ካልእ መገዲ ከተናዲ ፈትን።
 • ምስቶም ምሳኻ ዚቕመጡ ወይ ሰሙን ሰሙን እትረኽቦም ሰባት እንተ ዘይኮይኑ ምስ ካልኦት ኣይትራኸብ። በዓላትን ጽምብላትን ወይ ካልኦት ብሕታውያን ጽምብላት ኣይተዳሉ ወይ ኣይትሳተፎም። ምስቶም ምሳኻ ዘይቅመጡ ወይ ኩሉ ግዜ ዘይትረኽቦም ሰባት ምስ እትራኸብ፡ እቲ ናይ መልከፍቲ ዕድላት ይውስኽ እዩ።
 • ኩሉ ሰብ ብናይ ሓባር መጎዓዝያ ወይ ካልእ ህዝባዊ መጎዓዝያ ኪጎዓዝ የብሉን። ገለ ኪግደፉ ዘይብሎም ጕዕዞታት፡ ከም ንኣብነት ናብ ስራሕን ናብ ትምህርትን ናብ ሕክምናን ምኻድ ግን ከምቲ ልሙድ ኪቕጽሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብቲ ህዝባዊ መጎዓዝያ ጽቕጥቅጥ ከይፍጠር እሞ እቶም ብዘይካ ህዝባዊ መጎዓዝያ ካልእ ኣማራጺ ዘይብሎም ብቕሳነት ምእንቲ ኪጎዓዙ፡ ጥንቅቕ በል። ርሕቀትካ ሓሉ፡ ሓልዮት ኣርእይ፡ ቅድሚ ምድያብካ ድማ ነቶም ዚወርዱ ዕድል ሃቦም።
 • ኩሉ ልዕሊ 15 ዓመት ዝዕድሚኡ ካብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኪቑጠብ ይግባእ። እዚ ግን ነቶም ሞያውያን ስፖርተኛታትን ኣብ ስፖርት ዚሳተፉ ተመሃሮን ኣይምልከትን። ኩሉ ሰብ፡ ዕድመ ብዘየገድስ፡ ነቲ ብዙሕ ሰብ ዘሳትፍን መገሻ ዚሓትትን ስፖርታዊ ግጥማትን ውድድርን ከዳሉን ኪሳተፎን ኣይተባባዕን።
 • ኩሎም ናይ ኣገልግሎት ትካላት ነቲ ኣብ ሓደ ውሱን ግዜ ዘጋጥም ብዝሒ ቁጽሪ በጻሕቲ ንምቕናስን ነቲ ናይ ቆጸራ ሰዓታት ንምውጋንን ወይ ዲጂታላዊ ኣገባብ ንምጥቃም ስጉምትታት ኪወስዱ ይግባእ። ጽቕጥቅጥ ከይለዓል ተጠንቀቕ። ብዙሓት ሰባት ዚእከቡሉ ንጥፈታት ኣይተዳሉ።
 • እንተ ተኻኢሉ፡ እቲ ወሃብ ስራሕ ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛውቶም ኮይኖም ንኺሰርሑ ኩነታት ኪፈጥረሎምን ኪሕብሮምን ይግባእ። ናይ ኣገልግሎት ጕዕዞን ኮንፈረንስን ካልኦት ኣካላዊ ርኽክባትን ኪተርፉ ይምረጽ።

እቲ መምርሒ ካብ ሕዳር 17 ይጅምር ግን ከኣ ኪናዋሕ ይኽእል እዩ።

ወረዳዊ ምምሕዳር ቦርድ ስኮነ፡ ኣብ ስኮነ ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታትን ህዝባዊ ጽምብላትን 50 ሰባት ጥራይ ኪሳተፉ ከም ዚኽእሉ ወሲኑ። ኮንሰርትን ካልኦት ተመሳሰልትን ክሳዕ 50 ሰባት እዮም ኪሳተፉዎ ዚኽእሉ፡ እዚ ድማ ነቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓፈሻዊ መምርሒታት ብምኽታል እዩ ዚኸውን። እቲ ውሳነ ክሳዕ  ሕዳር 30 የገልግል።

ምልክታ፥ እቲ ዜና ንናይ ወረዳ ስኮነ መምርሒ ዚምልከት ኮይኑ ሰዓት 15:05 ጥቅምቲ 10 ተስተኻኺሉ፡ ምሉእ መምርሒ ንምርኣይ ኣብ ታሓቲ ዘሎ መላግቦ ተመልከት።  

2020-10-23 N67

መንግስቲ ነቲ ናብ ውሽጢ ሃገር ዚግበር መገሻታት ዚምልከት ክልከላ የናውሖ

መንግስቲ፡ ነቲ ሳዕቤናት ዝርጋሐ ኮሮናቫይረስ ንምቅላል፡ ነቲ ግዜያዊ ናብ ውሽጢ ሃገር ዚግበር ክልከላ መገሻታት ክሳዕ ታሕሳስ 22-2020 ኣናዊሑዎ ኣሎ። 

እቲ ክልከላ ከምቲ ዝሓለፈ ነቶም ብዘይካ ካብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረትን፡ ዓባይ ብሪጣንያን ኖርወይን ኣይስላንድ ላይክተንስታይንን ስዊዘርላንድን ካብ ካልኦት ሃገራት ናብ ሃገር ሽወደን ዚኣትዉ ወጻእተኛታት ይምልከት። ንዜጋታት ሽወደን እዚ ክልከላ'ዚ ኣይምልከቶምን እዩ።

ነቲ ግዜያዊ ናብ ሃገር ምእታው ዚምልከት ናይ መንግስቲ ሕቶን መልስን  (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ናብቲ መንግስታዊ ሓበሬታ ዚወስድ መላግቦ (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ፖሊስ ብዛዕባ መገሻታት ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኢ.ኢ.ኤስን ወጻኢ ናብ ሃገር ሽወደን (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2020-10-22 N66

ጥርዚ ህዝባዊ ፍጻመታት ክሳዕ 300 ሰባት ክብ ይብል

ሎም-መዓልቲ፡ እቲ ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታት ዚህሉ ናይ ኮፍ ዝብሉ ሰባት ጥርዚ፡ ኣብ ባህላውን ስፖርታውን ፍጻመታት  ክሳዕ 300 ክብ ኢሉ ከም ዘሎ መንግስቲ ሓቢሩ። እቲ ውሳነ ሕዳር 1 ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ይውዕል። 

ናይቲ ክሳዕ እንተ በዝሐ 300 ተሳተፍቲ ኪህሉውዎ ዘፍቅድ ቅድመ-ኩነት፡ እቲ ሰብ ካብቲ ካልእ ተሳታፊ ብውሑዱ ሓደ መትሮ ርሒቑ ኮፍ ምስ ዚብል ጥራይ እዩ። ክልተ ናይ ሓደ ጉጅለ ብጾት ግን፡ ካብ ሓደ መትሮ ዝወሓደ ርሕቀት ኪህሉዎም ይኽእል እዩ።  

ነቲ ኣብ ቦታታት ለይታዊ ትልሂት ዚህሉ ምጽቕቓጥ ንምውጋን፡ እቲ መንግስቲ ኣብቲ ህዝባዊ ናይ ትልሂት ቦታታት ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ምእንጋድ ጌና ክልኩል ከም ዝኾነ ይሕብር።

ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ መንግስቲ ኣሎ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

2020-10-22 N65

ዝሓሸ መምርሒታት ንኣረጋውያን

ካብ ሕጂ ጀሚሩ፡ ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድመኦም ሰባትን ኣብ ተነቃፊ ጉጅለ ዘለዉን፡ እቲ ዚኽተሉዎ መምርሒታት ልክዕ ከምቲ ንኻልኦት እተዋህበ መምርሒ ኪኸውን እዩ። እዚ ድማ በቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና እዩ ተወሲኑ።  

ካብ መጋቢት 1 ጀሚሩ ኣረጋውያንን ኣብ ተነቃፊ ጉጅለ ዘለዉ ሰባትን ካብ ናይ ካልኦት ሰባት ዝተረረ መምርሒታት ኪኽተሉ ጸኒሖም እዮም። እዚ ድማ ነቲ ኣካላዊ ርክባቶም ደሪቱዎ፡ ንህዝባዊ መጎዓዝያታት ከም ዘይጥቀሙ፡ ኪዕድጉ ናብ ዱካናት ከም ዘይከዱ ድማ ገይሩዎም።  ስለዚ፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነዚ ፍሉይ መምርሒ ሰሪዙዎ ኣሎ። ካብ ሕጂ ጀሚሩ፡ እቲ ኣረጋውያን ዚኽተሉዎ መምርሒ ልክዕ ከም ናይ ካልኦት ኪኸውን እዩ። እቲ ለውጢ ዝተገብረሉ ምኽንያት ናይዞም ሰባት ስነልቦናውን ኣካላውን ጥዕና ኣብ ግምት ብምእታው እዩ።

እቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓድሽ ጸብጻብ  ነቲ ኣብ ኣረጋውያን ዚፍጠር ዘሎ ኣሉታዊ ሳዕቤናት የርእይ። እዚ ድማ ነቲ ንኣብነት ጎዲሉ ዘሎ ማሕበራዊ ኣተሓሳስባን ጭንቀትን ተነጽሎን የግህዶ። ጭንቀትን ጓህን እናወሰኸ ከይዱ፡ ብዙሓት ናይ ደገፍ ጻውዒታት ተሌፎን ድማ በቶም ንህይወት ትርጉም ዝሰኣኑሉ ሰባት መሊኡ ኣሎ። ስለዚ ኣብቲ ጉጀለ ግድን ክንክን ከድሊ እዩ።

- እዚ ጉጀለ'ዚ ኣብዚ ለበዳ'ዚ ብዙሕ ሓላፍነት ወሲዱ እዩ። ይኹንምበር፡ እቲ መደብ ውጽኢታዊ እኳ እንተ ነበረ፡ ብዙሕ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ሰለ ዝፈጠረ ኣብዞም ጉጅለታት'ዚኦም ከቢድ ሓላፍነት ምንባር ርትዓዊ ኣይኮነን። ኣብዚ እዋን'ዚ ነቶም ብኸቢድ ሕማም ኪጥቅዑ ዚኽእሉ ሰባት ንምክልኻል ብማለት ኩሉ ሰብ ነቲ ዝርጋሐ ኮቪድ-19 ንምቕናስ ሓላፍነቱ ኪዋጻእ ይግባእ፡ ይብል ዮሃን ካርልሶን፡ ጠቅላሊ ኣካያዲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና።   

2020-10-20 N64

ናብቶም ዝሓለፉ ንወረቐት ምስክር ሓኪም ዚምልከቱ መምርሒታት ምምላስ

ካብ ሕዳር 1-2020 ጀሚሩ እቶም ንናይ ሕማም ድጎማን ክንክን ቆልዑን ዚምልከቱ ዝሓለፉ ሕግታት ወረቐት ሓኪም፡ ቅቡላት እዮም፡ ይሕብር ፎርሸክሪንካሳን። ካብ 8ይቲ መዓልቲ ንክንክን ቆልዑ ዚምልከት፡ እቲ ናይ ሓኪም ወረቐት የድሊ፡ ካብ መበል 15 መዓልቲ ድማ ንናይ ሕማም ድጎማ ዚምልከት ወረቐት ሓኪም የድሊ።

እታ ቀዳመይቲ ናይ ሕማም መዓልቲ ቅድሚ ሕዳር 1 ምስ እትውዕል፡ እቲ ፎርሸክሪንካሳን ነቲ ናይ ሓኪም ወረቐት ኣብ መንጎ መዓልታት 15ን 21ን ኪደልዮ እዩ። እታ ቀዳመይቲ ናይ ሕማም መዓልቲ ኣብ ሕዳር 1 ወይ ድማ ብድሕሪኡ ምስ እትውዕል ግን፡ እቲ ፎርሸክሪንካሳን ነቲ ናይ ሓኪም ወረቐት ካብ መዓልቲ 15 ኢዩ ዚደልዮ።

ንናይ ቆልዑ ክንክን ብዚምልከት፡ እቲ ናይ ሓኪም ወረቐት ካብ ሕዳር 1 የድሊ፡ ማለት እቲ ናይቲ ቆልዓ ናይ ሕማም ግዜ 8 መዓልታት ወይ ካብኡ ዚነውሕ ምስ ዚኸውን።

ነቲ ዜና ኣብቲ ቤትጽሕፈት ውሕስነት ካሳ/ፎሸክሪንካሳን ኣንብቦ  (እቲ መላግቦ ናብቲ ብሽወደን ዚውሃብ ሓበሬታ እዩ ዚወስድ)

ብተወሳኺ ብዛዕባ ካሕሳን ኮቪድ-19ን ኣብ ፎሸክሪንካሳን (እቲ መላግቦ ናብቲ ብሽወደን ዚውሃብ ሓበሬታ እዩ ዚወስድ)

2020-10-22 N63

ዕቱብ ህዝባዊ ምኽሪ ወረዳ ኡፕሳላ

ናይ ወረዳ ኡፕሳላ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕናን፡ ናይ ለበዳ ምክልኻል ሓኪምን፡ ነቶም ኣብ ወረዳ  ኡፕስላላ ዚጸንሑ ሰባት ዕቱብ ህዝባዊ ምኽሪ ሂቡ ኣሎ። ዕላማኡ ድማ ነቲ ቅልጡፍ ዝርጋሐ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምጕዳል እዩ። 

ካብ 20 ጥቅምቲ ጀሚሩ ኩሉ ኣብ ኡፕሳላ ዚጸንሕ ሰብ ከምዚ ኪገብር ይሕተት ኣሎ፥

 • ህዝባዊ መጎዓዝያታት ወይ ካልእ ናይ ሓባር መጎዓዝያ ዘይምዝውታር (እዚ ንህጻናት ተመሃሮ ኣይምልከትን )
 • ብዚከኣል መጠን ምስቶም ምሳኻ ዚቕመጡ እንተ ዘይኮይኑ ምስ ካልኦት ካብ ምትንኻፍ ምቝጣብ (ካብ በዓላትን ካልእ ማሕበራዊ ርክባትን ምቝጣብ)

ምእንቲ ኩሉ ነቲ ዕቱብ ህዝባዊ ምኽሪ ኪስዕቦ፡ ትካላትን ወሃብቲ ስራሕን ስጉምቲታት ኪወስዳ ይግባእ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ እቶም ወሃብቲ ስራሕ ነቶም ሰራሕተኛታቶም ኣብ ገዛ ኮይኖም ኪሰርሑ ከምኡውን ነቲ ጕዕዞታቶምን ነቲ ኣካላዊ ምርኽኻባቶምን ኪድሩቱዎ ኪሕብሩዎም ኣለዎም።  ካልኦት ትካላት ድማ ነቲ ናይ ሰባት ምብጻሕ ቁጽሪ ከጕድላኦ ኪፍትና ይግባእ። 

እቶም ናይ ወረዳ ኡፕሳላ ዕቱባት ህዝባውያን ምኽርታት ክሳዕ ሕዳር 3 የገልግሉ፡ ግን ከኣ ኪናውሑ ይኽእሉ እዮም። 

ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና (እቲ መላግቦ ናብቲ ብሽወደን ዚውሃብ ሓበሬታ እዩ ዚወስድ)

ናይቲ በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ውሳኔ (እቲ መላግቦ ናብቲ ብሽወደን ዚውሃብ ሓበሬታ እዩ ዚወስድ)

ካብ ወረድሳ ኡፕሳላ ዝመጸ ጋዜጣዊ መግለጺ (እቲ መላግቦ ናብቲ ብሽወደን ዚውሃብ ሓበሬታ እዩ ዚወስድ)

2020-10-07 N62

እቲ ናብ ማልታን ስሎቨንያን ዚግበር ዝነበረ ንበጻሕቲ ሃገር/ቱሪስት ዚምልከት ክልከላ (ዘይምትብባዕ) ደው ይብል

ሓሙስ፡ ጥቅምቲ 8፡ እቲ ናብ ማልታን ስሎቨንያን ዚግበር ዝነበረ ቱሪስታዊ መገሻ ዚምልከት ክልከላ (ዘይምትብባዕ) ደው ከም ዚብል፡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ይሕብር።  

ካብ ሽወደን ናብ ስሎቨንያ ንምግያሽ ተግባራዊ ዝነበረ ናይ ዓሰርተ መዓልታት ውሸባ፡ ደጊም ኣብቂዑ እዩ። ማልታ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ'ቶም ካብ ሽወደን ዚብገሱ ገያሾ ኣንቢራቶ ዝነበረት ናብኣ ዝቐንዐ ናይ መገሻ ክልከላ ደው ኣቢላቶ እያ። 

ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕበረትን ኢ.ኢ.ኤስን (EU, EES) ሸንገን ሃገራትን ዚግበሩ ኣገደስቲ ዘይኮኑ ጕዕዞታት ብዚምልክት እተዋህበ ክልከላ (ዘይምትብባዕ) ክሳዕ ጥቕምቲ 21 ኪቕጽል እዩ።

2020-10-01 N61

ኣብቲ ቤተሰብካ ዘለዎ ገዛ ዚቕመጥ ሰብ ኮቪድ-19 ምስ ዚህሉዎ፡ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ

ብዝሓት ሰባት ኣብ ገዝኦም ብኻልእ ሰብ ይልከፉ እዮም።  እቶም ምስ ሓደ ኮቪድ-19  ከም ዘለዎ እተረጋገጸ ሰብ ዚቕመጡ ሰባት ፍሉይ ዚኽተሉዎ መምርሒታት ኪህሉዎም እዩ።

እቲ መምርሒታት ዚምልከቶ ሰብ፡ ብሓደ ዳህሳስ ለበዳ ርክብ ኪግበረሉ እዩ፡ እንታይ ኪገብር ከም ዘለዎ ድማ ተወሳኺ ሓበሬታ ኪውሃቦ እዩ። ገለ ካብቲ መምርሒ፡ ንኣብነት፡ እቲ ሰብ ንሸውዓተ መዓልታት ናብ ስራሕ ኪኸይድ የብሉን ዚብል ኪኸውን ይኽእል።

ትካል ህዝባዊ ጥዕና፡ ነዞም ዚስዕቡ ሕድገታት የቕርብ፥

 • ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ፡ መባእታዊ ቤትትምህርቲ፡ ወይ ተመሳሰልቲ ደረጃታት ትምህርቲ፡ ከምኡውን ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዘለዉ ተመሃሮ፡ ናብ ቤትትምህርቲ ምኻድ ኪቕጽሉ ይኽእሉ እዮም።
 • እቶም ቅድሚ ሕጂ ፖዚቲቭ PCR ምርመራ ዝገበሩ፡ ወይ ከኣ እቶም ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኣብ ደሞም ጸረ-ተህዋሳት ዘርኣዩ፡ ካብቲ መምርሒ ናጻ እዮም።

ብመጠን ናይቲ ለበዳ ምዕባለን ኣካይዳኡን፡ እቲ ትካል ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቲ ዚፍጠር ለውጥታት ኪከታተሎ እዩ።

2020-09-30 N60

ምሕጽንታታት ንበጻሕቲ ኣብ ቤት መእለዪ ሽማግለታት

ካብ ዕለት 1 ጥቅምቲ ጀሚሩ እቲ ጸኒዑ ዝጸንሐ ሓፈሻዊ ክልከላ በጻሕቲ ኣብ ቤት መእለዪ ሽማግለታት ክለዓል’ዩ።ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ለበዳ ካብ ምዝርጋሕ ብኸመይ ክግታእ ከም ዝኽእል ለበዋታት ኣዋዲዱ ኣሎ።

እቲ ክልከላ-በጻሕቲ እቶም ሽማግለታት ኮቪድ-19 ከይልከፉ ንምክልኻል ተብሂሉ ብዕለት 1 ምያዝያ ዝተኣታተወ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ።እቲ ክልከላ ኣብ ልዕሊ ሕይወት ናይ’ቶም ሽማግለታት ዓቢ ኣሉታዊ ጽልዋ ስለ ዘስዓበ እዩ ሕጂ ዝለዓል ዘሎ።

ካብ 70 ንላዕሊ ዝዕድሜኦም ሽማግለታት ብኮቪድ-19 ምስ ዝልከፉ ከቢድ ሕማም ከስዕበሎም ዘሎ ተኽእሎ ዓብዩ ስለ ዝኾነ፡ኣብ ቤት መእለዪ ሽማግለታት ናይ ምብጻሕ መደባት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ብዙሓት ነገራት ክግበሩ ይከኣሉ እዮም።እቲ ለበዳ ካብ ምዝርጋሑ ንምግታእ ከም’ዚ ብምግባር ሓገዝካ ከተበርክት ትኽእል፡ 

 • ዝሓመምካ ኮይኑ ምስ ዝስመዓካ፡ወላ ፈኲስ ምልክታት-ሕማም ይኹኑ፡ኣብ ገዛ ኹን።
 • እቲ ለበዳ ኣብ ቤት መእለዪ ሽማግለታት ክላባዕ ሓደጋ ኣብ ክንዲ ምውሳድ፡ነቲ ምብጻሕ ምቊራጽ ይሓይሽ።
 • ኣእዳውካ ቅድምን ኣብን ድሕርን ዑደትካ ብሳምናን ማይን ገይርካ ብውሑዱ ን20 ካልኢት ተሓጸቦ።እቶም ባእታታት ለብዒ ብቐሊሉ ኣብ ኣእዳው ክተርፉ ስለ ዝኽሉን ድሕሪኡ ንገለ ሰብ ብኢዱ ወይ ብተዘዋዋሪ ብገለ ነገር ገይርካ ምስ ትሕዞ፡ክላብዑ ይኽእሉ።ኣእዳውካ ክትሕጸብ ምስ ዘይትኽእል፡ኣብ ክንድኡ መምከኒ ኢድ ኣልኮሆል ተጠቀም።
 • ኣብ እዋን ዑደትካ፡ካብ’ቶም ኣብ’ቲ ቦታ ዝነብሩ ሽማግለታትን ካብ’ቶም ሰራሕተኛታትን ካልኦት በጻሕትን ፍንትት በል።ምስ’ቲ ትበጽሖ ዘለኻ ሽማግለ ከጋጥሙ ዝኽእል ኣካላውያን ምትንኽኻፋት ክድረቱ ኣለዎም።

እቲ ቤት መእለዪ ሽማግለታት ትካል፡በጻሕቲ ብኸመይ ካብ’ቶም ኣብ’ቲ ቦታ ዝነብሩ ሽማግለታትን ሰራሕተኛታትን ርሕቐቶም ወይ ምፍንታቶም ክሕልዉ ከም ዘለዎም ኣገባባት ከዳሉ ኣለዎ።እቶም ምሕጽንታታት ምስ’ቶም ኣብ’ቶም ኣብያተ መእለዪ ሽማግለታት ዘለዉ ውድዓውያን ኲነታት ክሳነዩ ኣለዎም።ከም ኣብነት ኣገባባት፡

 • ሰዓታት ዕዶት ምስ እቶም በጻሕቲ ምርድዳእ።
 • ነቶም በጻሕቲ ኣብ ኣፍ ደገ ምቕባሎም።
 • እቲ ዑደት ኣብ ቤት እቲ ዝብጻሕ ዘሎ ሽማግለ ክካየድ ወይ ከኣ ኣብ ፍሉያት ንዑደት ዝተዳለው ቦታታት ክካየድ ምስራሕ።
 • ኣብ’ቶም ቦታታትን ኣቊሑታትን ኣድለይቲ ዝኾኑ ምምዕራያት ምክያድ።

2020-09-30 N59

ብዛዕባ ናይ 50-ሰባት ደረት - ፍሉይ ኣረኣእያ ምግባር

መንግስቲ ሽወደን፡ ነቲ ኣብዚ ጊዜ ፓንደሚ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣፍቂድዎ ዝነበረ ናይ ተሳተፍቲ ሰባት ብዝሒ ደጊሙ ይምርምሮ ኣሎ።

እቲ ናይ 50 ሰባት ዚብል ናይ ተሳተፍቲ ሰባት ናይ ብዝሒ ደረት፥ ከም ቀደሙ ከም ዋና መምርሒ ኰይኑ ኪቕጽል’ዩ። ይኹን እምበር፡ መንግስቲ ሽወደን ንዕለት ሓሙስ ብዛዕባ ፍሉይ ኣረኣያታት ናይ ምግባር ሓድሽ ውሳኔ ከሕልፍ’ዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ናይ ስሰያ-ኣገልግሎት ዚህቡ፥ ንኣብነት ከም ኣብያተ-ምግቢን፡ ”ካፌተሪያን”፥ ኣብዚ ናይ 50 ሰባት ናይ ቁጽሪ ደረት እቱዋት ኣይክኾኑን እዮም። እዚ ምቅይያራት’ዚ ድማ ካብ ዕለት 8 ጥቅምቲ ኣብ ግብሪ ምውዓል ኪጅምር’ዩ።

መንግስቲ ሽወደን ብተወሳኺ፡ እቲ ናይ ለበዳ ምልባዕ ዝግ እናበለ እንተ ኸይዱ፥ ብዙሓት ካልኦት ኣረኣእያታት ክገብር መደብ ኣውጺኡ ኣሎ። ንሱ ድማ፡ ንኣብነት ኮፍ ናይ ዝብሉ ትዓዘብቲ ኣብ ዝሳተፍዎ፥ ኣብ ባህላዊን ስፖርታዊን ምርኢታት ኪኸውን’ዩ። ቤትስልጣን ጥዕና ህዝቢ ንመጻኢ ጊዜ ውን፥ ቐጻሊ ተወሳኺ ፍሉይ ኣረኣያታት ኪግበር ዚክኣል እንተ ዀይኑ ንምፍላጥ፥ መጽናዕቲ ንኺገብር መዝነት ተዋሂቡዎ ኣሎ።  

መንግስቲ ሽወደን፡ ካብቲ ዘሎ ሕጋጋት መነባብሮ-ህዝቢ፡ ብዝሓሸ መገዲ ክሰርሕ ዚኽእል ጊዚያዊ መምሪሒታት ንምውጻእ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ኣሎ። እቲ ዕላምኡ ድማ፡ ነቶም ኣብዚ ናይ ሕጂ ፍሉይ ኣረኣእያ እቱዋት ዘይኮኑ ንጥፈታት፥ንኣብነት ከም ዓበይቲ-ዕዳጋጋት፡ ህዝባዊ-መጐዓዝያ፡ መሐምበሲ-ቦታታት ዝኣመሰሉ ንጥፈታት፥  ብዝተመሳሳሊ ኣገባብ ከም ዚምእዘዙ ኪኾኑ ንምግባር’ዩ።   

2020-09-25 N58

ኣብ ስግኣት ንዝርከቡ ጒጅለታት ዝወሃብ ክፍሊት ይናዋሕ

ኣብ ስግኣት ዝርከቡ ጒጅለታትን ከምኡ ድማ ቤተሰብን ወለድን ናይ’ቶም ከቢድ ሕማም ዘለዎም ገለ ገል ቈልዑ፡ ክሳብ ዕለት 31 ታሕሳስ 2020 ኣብ ዘሎ ግዜ ክፍሊት ክወሃቦም ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም።

እቶም ተናዊሖም ዘለዉ ክፍሊታት:

 • ንወለዲ ኣብ’ዚ ቐረባ እዋናት ከቢድ ናይ ዝሓመሙ ቈልዑ ዝወሃብ ግዝያዊ ክፍሊት-ወላዲ ንመከላኸሊ
 • ንምክልኻል ዝዕላምኡ ንገለ ገለ ኣብ ስግኣት ዝርከቡ ዝወሃብ ሓደ ዓይነት ክፍሊት-ሕማም
 • ንቤተሰብ ናይ’ቶም ኣብ ስግኣት ዝርከቡ ጒጅለታት ዝወሃብ ሓደ ዓይነት ክፍሊት-መልከፍቲ ለበዳ

ዜና ኣብ Regeringen.se ኣንብብ (እቲ ሓበሬታ ብሽወደንኛ እዩ)

ብዛዕባ ኣብ ስግኣት ንዝርከቡ ጕጅለ ዝወሃብ ክፍሊት (እቲ ሓበሬታ ብሽወደንኛ እዩ)

2020-09-22 N57

ካብ መገሻታት ናብ ፊንላንድን ስሎቫክያን ምቚጣብ ዝብል ምኽሪ ተላዒሉ

ሚንስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ናብ ፊንላንድን ስሎቫክያን ግድን ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ካብ ምግባር ምቊጣብ ዝብል ኣውጺዎ ዝነበረ ምኽሪ ካብ ዕለት 21 መስከረም ጀሚሩ ኣልዒልዎ ኣሎ።

እዚ ውሳነ ክውሰድ ካብ ዘንቀሉ ሓደ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ገያሾ ሽወደናውያን ናብ’ዘን ሃገራት ናይ ምጋሽ ምቅላል ስለ ዝተገበረሉ እዩ።ፊንላንድ ነቲ ኣውጺኣቶ ዝነበረት ሃገራዊ መለክዒ መጠን ለብዒ ስለ ዝቐየረቶ፡ሽወደናውያን ገያሾ ናብ ፊንላንድ ክገሹ ክኢሎም ኣለዉ።ናብ ስሎቫክያ ዝግበሩ መገሻታት እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ሽወደናውያን ዝነበረ ጠለብ ምውሻብን ምርመራ ኮቪድ-19ን ተላዒሉ ኣሎ።

ናብ ካልኦት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ፡ሃገራት ኣባላት ኢ.ኢ.ኤስን(ኣባላት ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ) ኣባላት ሸንገን ግን እቲ ካብ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻ ምቚጣብ ዝብል ምኽሪ ተናዊሑ ክሳብ ክሳብ ዕለት 7 ጥቅምቲ 2020 ጸኒዑ ክጸንሕ ይምከር።

ኣብ’ዚ ቐረባ እዋናት ሚንስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ኤውሮጳውያን ሃገራት ኣንቢርዎ ዝነበረ ምቚጣብ ካብ መገሻታት ከም ዘልዓሎ ይዝከር እዩ።እዚ ማለት ግን ኲነታት ከም ቀደም ንቡር እዩ ማለት ኣይኮነን።ሽወደናውያን ገያሾ ዝጸልዉ ዞባውያን ድንጋገታት፡ክልከላታትን ናይ ምውሻብ ጠለባትን ዳግም ክለዓሉ ይኽእሉ እዮም።  

2020-09-18 N56

ኣብ መንበሪ-ኣረጋውያን ተነቢሩ ዝጸንሐ ምብጻሕ-እገዳ 1 ጥቅምቲ ክስረዝ’ዩ

መንግስቲ ሽወደን፡ እቲ ኣብ መንበሪ-ኣረጋውያን ንምብጻሕ ተነቢሩ ዝጸንሐ እገዳ፥ ኣብ ዕለት 1 ጥቅምቲ ንኽስረዝ ወሲኑ።

እቲ ምብጻሕ ብውሑስ ብዝዀነ ኣገባብ ንኽትግበር ሓላፍነት ዘሎውም፥ እቶም ሓለፍቲ ናይቶም መንበሪ-ኣረጋውያን ትካላት’ዮም። ”ቤትስልጣን ጥዕና ህዝቢ” ነዞም ምብጽሓት ዚኸውን ናይ ደገፍ መምርሒ ከውጽእ እዩ። ትሕዝቶ ናይዞም መምርሒታት ድማ፥ ብዛዕባ ኣገባብ-ምብጻሕን፡ ርሕቀት ኣብ ምሕላውን፡ ኣብ ኣተሓሕዛ ጽሬትን ዘቶኮረ ኪኸውን’ዩ።

ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ከም ብሓድሽ በብኸባቢኡ ምስፍሕፋሕ ለበዳ እንተ ተራእዩ ግን፥ ”ቤትስልጣን ጥዕና ህዝቢ” ሓድሽ ከባብያዊ መዕግቲታት፥ ምናልባት ውን ናይ ምብጻሕ እገዳ ውሳኔ ኪህብ ይኽእል’ዩ። 

ክሳዕ ሽዑ፡ እቲ እግዳ ኣብ ቦትኡ ክሳብ ዘሎ ግን፥ ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ኩነታት፥ ፍሉይ ኣረኣያ ኪግበር ይክኣል’ዩ። በዚ ጉዳይ’ዚ እንታይ መምርሒ ከም ዘገልግል ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፥ ምስቲ ናትካ ኮሙን ወይ ምስ ሓለፍቲ ናይቲ ትካል መንበሪ-ኣረጋውያን ርክብ ክግበር ይክኣል’ዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ “ቤትስልጣን ጥዕና ህዝቢ” ብዛዕባ ምዝራዝ ናይ ምብጻሕ እገዳ (ሓበሬታ ብሽወደንኛ)

ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ “ማሕበራዊ-ምምሕዳር” (ሓበሬታ ብሽወደንኛ)

ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ኣድራሻ ኢንተርነት መንግስቲ ሽወደን (ሓበሬታ ብሽወደንኛ)

2020-09-14 N55

ምኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ”UD” እቲ ናይ ”ዓባይ-ብሪጣንያ” (Storbritannien) ናይ መገሻ እገዳ ሰሪዝዎ

ምኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ (Utrikesdepartementet, UD)፥ ነቲ ናብ ”ዓባይ-ብሪጣንያ” ዚግበር ኣድላይነት ዘይብሉ መገሻታት ኣሕሊፍዎ ዝጸንሐ እገዳ፥ ካብ 14 መስከረም (september) ጀሚሩ ሰሪዝዎ ኣሎ።

ገለ ካብቲ ነዚ ውሳኔ’ዚ መሰረት ኰይኑ ዘሎ ድማ፥ ሃገር ሽወደን ሓንቲ ካብተን ”ዓባይ-ብሪጣንያ” ዝተሓተ ሓደጋ ”ኮቪድ-19” ኣሎወን ኢላ ዝወሰደትን ጕጅለ-ሃገራት፥ ሓንቲ ብምዃና እያ። እዚ ማለት ድማ፡ እቶም ናብኡ ዝገሹ ሽወደናውያን፥ ኣብቲ ናይታ ሃገር’ቲኣ ናይ ምውሻብ መደብ እቱዋት ኣይኰኑን ማለት’ዩ።

ምኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ (Utrikesdepartementet, UD)፥ ኣብዚ ሓጺር ጊዜ ጥራይ፡ ነቲ ናብ ብዙሓት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ኣድላይነት ናይ ዘይብሉ መገሻታት እገዳ እናሰረዞ መጺኡ እዩ። እዚ ማለት ግን፡ ኵሉ ነገራት ናብ ቀደሙ ተመሊሱ’ዩ ኪበሃል ዚክኣል ኣይኰነን። ስለዚ፡ ንሽወደንውያን ገያሾ ክጸልዎም ዚኽእል፥ ኣብ በቦትኡ ዝወጽእ ሕጋጋት፥ መዕገቲታትን ናይ ውሸባ ጠለባትን፥ ከም ብሓድሽ ኪቕልቀል ውን ይኽእል’ዩ።

ናበይ መገሻ ከም ትፍጽም ብዘየገድስ፡ እቲ ዝዓበየ ሓላፍነት ግን ኣብቲ ዚምልከቶ ገያሻይ ክዓርፍ ዘሎዎ እዩ። ነፍሲ-ወከፍ ገያሻይ፡ ንመገሽኡ ዚምልከት ኵሉ ዘድሊ ምድላዋት ብጥንቃቐ ኪገብር፥ ነቶም ናብ ሓንቲ ሃገር ንምእታው ዚቐርቡ ጠለባት ክፈልጦምን፥ ነቶም ኣብ ከከባቢኡ ብኣብያተስልጣን ዚወጹ መምርሒታት ውን ክስዕብን ይግብኦ’ዩ።

2020-09-11 N54

ምኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ”UD” እቲ ናይ ”ቆጵሮስ” (Cypern) ናይ መገሻ እገዳ ሰሪዝዎ

ምኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ (Utrikesdepartementet, UD)፥ ነቲ ናብ ”ቆጵሮስ” ዚግበር ኣድላይነት ዘይብሉ መገሻታት ኣሕሊፍዎ ዝጸንሐ እገዳ፥ ካብ 10 መስከረም (september) ጀሚሩ ሰሪዝዎ ኣሎ። እዚ ተወሲዱ ዘሎ ውሳኔ’ዚ፡ ብመሰረት እቲ ”ቆጵሮስ” ንሽወደናውያን ገያሾ ወሲዳቶ ዘላ ናይ እግደኣ ምፍኳስ ስጕምቲ ምኽንያት ብምግባር’ዩ።

ሃገር ሽወደን፡ ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ኣብቲ ናይ ቆጵሮስ ናይ ገያሾ ምውሻብ መምርሒ ዘሎዋ ሃገራት እትውቲ ኣይኰነትን፥ እንተ ደኣ እቶም ገያሾ ናይ ”ኮቪድ-19” ምርመራ ኣሉታዊ-ምስክርነት ዝሓዙ ጅኮይኖም።

ናብ ካልኦት ናይ ሕብረት-ኤውሮጳን ”ኢ.ኢ.ኤስ” ከምኡ ውን ናብ ናይ ሸንገን ሃገራትን - ዓባይ-ብርጣንያን ዚግበር፥ ኣድላይነት ዘይብሉ መገሻታት ንዘይምጋብር ወጺኡ ዝጸንሐ መምርሒ፥ ክሳብ 23 መስከረም (september) 2020 ከም ዝናዋሕ ኰይኑ ኣሎ።

2020-09-08 N53

ኣብ ብዙሓት ዞባታት ልዑል ጸቕጢ ኣብ ምምርማር

ምህላው ረኽሲ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ናይ ምግባር ተገዳስነት ወሲኹ ኣሎ። እዚ ኣብ ብዙሓት ዞባታት፡ ከም ክሮኖበርይ፡ ሶርምላንድ፡ ዳላናን ዞባ ስኮነን ዝኣመሰላ፡ ነቲ ናይ ምጽባይ ግዜ ከም ዝናዋሕ ገይርዎ ኣሎ። 

ነቲ ናይ መርመራ ምግባርን ናይ መርመራ መልሲን ምጽባይ ግዜ ምሕጻራ ንምኽኣል፡ ኣገልግሎት ጥዕና ዓቕሚ ኣብ ምውሳኽ ይሰርሕ ኣሎ።

ምልክት ሕማም እንተ ኣለካ ኾይኑ ክትምርመር ትምከር። እዚ ኣብ ናይ ቅድመ ትምህርቲ ክፍሊ ንዝኸዱ ቈልዑ እውን ይምልከት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኵለን ዞባታት ኣይኮናን መርመራ ንናእሽቱ ቈልዑ ዝገብራ ዘለዋ። 

ናየናይ መርመራ ምግባር ዕድል ከም ዝወሃብ ዘሎ ንምፍላጥ፡ ምስ ዞባኻ ወይ 1177 ቮርድጋይደን ርክብ ግበር።

ብዛዕባ ዝውቱራት ምልክታት ኮቪድ-19 ብዝያዳ ኣንብብ

 ብዛዕባ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ምግባር ብዝያዳ ኣንብብ

2020-08-31 N52

ናይ ኮቪድ-19 ምልክት ዘለዎም ቈልዑን መንእሰያትን መርመራ ክገብሩ ይምከር

ናይ ኮቪድ-19 ምልክት ዘለዎም ቈልዑን መንእሰያትን ምእንቲ ብዝቐልጠፈ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ክኽእሉ፡ ነቲ ፐ.ሰ.ኣር. መርመራ (PCR-tester) ዝብሃል ክገብርዎ ይምከር።

ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ዞባታት ኣብ ቈልዑን መንእሰያትን ዘሎ ረኽሲ ናይ ኮቪድ-19 ንምርግጋጽ ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ሓገዝ ዝኾኖም ሓደ ሓድሽ ሓበሬታ ኣዳልዩ ኣሎ። ብዓል መዚ ጥዕና ኣብ ክሊ ዕድመ ናይ መውዓሊ ህጻናት፡ ካብ 1-9 ክፍሊ ዝምሃሩ ወይ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዕድመ ዘለዉ ናይ ኮቪድ-19 ምልክት ዘተንብህ እንተ ኣለዎም ኮይኑ ክምርመሩ ይላቦ። ከምዚ ብምግባር እቶም ቈልዑ ናይቲ ዝገበረዎ መርመራ ኣሉታዊ መልሲ እንተ ረኺቦምን ካልእ ሓፈሻዊ ኵነታቶም ዘፍቅዶ ኾይኑን ናብ ትምህርቶም ብዝቐልጠፈ ክምለሱ ይኽእሉ።

– ካሪን ተግማርክ፡ ሓላፊት ጨንፈር ኣብ ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ”ቈልዑን መንእሰያትን ኣብ ናይ ቤት ትምህርትን ካልእ መዓልታዊ ንጥፈታትን ክሳተፉ ምኽኣል ጽቡቕ ከም ዝስምዖም ይገብር እዩ። ነዞም ኣብዚ ክሊ ዕድመ እዚ ዝርከቡ መርመራ ንምግባር እዚ ኣገዳሲ ምኽንያት እዩ። ቅድሚ ሕጂ እዞም ጕጅለ እዚኦም ንእሽተይ ምልክት እንተ ኣርእዮም ኣብ ገዛ ኮፍ ክብሉ እዩ ዝምከር ኔይሩ። መርመራ ብምግባርን ኣሉታዊ መልሲ ናይ መርመራ ብምህላውን፡ ዋላ ፍዅስ ዝበለ ምልክት ሕማም ተሪፍዎም ይሃሉ ብዝበዝሐ ዝርግሐ ናብ ትምህርቶም ክምለሱ ክኽእሉ እዮም።” ትብል።


2020-08-31 N51

ሽማግለታትን እቶም ጕጅለታት-ሓደጋን - ብቐዳምነት ክኽተቡ ዝግባእ’ዩ

እቶም 70 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦምን ሽማግለታትን፥ እቶም ካልኦት ጕጅለታት-ሓደጋ ዝበሃሉን፥ እቶም ኣብ ኣብያተ-ሕክምናን ሓልዮትን ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታትን፥ እቲ ኣብ ሽወደን ተቐባልነት ዝረኸበ ጸረ ”ኮቪድ-19” ክታበት ምስ መጸ፥ እቶም ብቐዳምነት ክኽተቡ ዝግባኦም ንሳቶም እዮም። እዚ ድማ፡ ካብቲ ”ብቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ንመንግስቲ ሽወደን ዝቐረሉ ጸብጻብ ሃገራዊ ጸረ ኮቪድ-19 መደብ-ክትባት ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።  

ኣብዚ፡ ሰራሕተኛታት ”ክንክን-ጥዕናን ኣገልግሎት-ሓልዮትን” ዚብል ኣምር’ዚ፥ እቶም ኣብ እንዳ-ኣረጋውያ፡ ኣብ ናይ ኣብያተ-ሕክምናን ካልኦት ኣገልግሎት-ሓልዮት ዚርከቡ ሰራሕተኛታት፥ ማለት፡ ምስቶም ብኮቪድ-19 ብጽኑዕ ንኺሓሙ ኣብ ሓደጋ ዘሎዉ ብቐረባ ዚሰርሑ ሰባት ንኹሎም ዘካትት እዩ።

እዚ፡ እቲ ቀዳማይ ናይቲ ክፋል-ጸብጻብ ኰይኑ፥ ብመሰረት ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ፡ ነቶም ረቛሒታት ናይቶም ዓይነታት ክታበትን፥ ነቲ ንሳቶም ዚህብዎ ደረጃ ምክልኻልን ኣብ ግምት ብምእታው፥ እቲ ናይ መወዳእታ ደምዳሚ ውሳኔ ክግበር’ዩ። እቲ ተቐባልነት ዘሎዎ ክታበት ኣብ ሽወደን መዓስ ከም ዚህሉ፥ ክሳዕ ሕጂ ዝተረኽበ ሓበሬታ የልቦን።

እዚ ብሃገር ደረጃ ነቲ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ምድላው መደብ፤ በቲ ኣብ መንጎ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢን” ”ማሕበራዊ-ቦርድ” ከምኡ ውን ”ቤትስልጣን ማሕበራዊ ምክልኻልን ድልውነትን”፥ ”ሕብረት ኮሙናትን ዞባታትን ሽወደን”፥ ”ሃገራዊ ኣወሃሃዲ-ስራሕ ክትባት ኮቪድ-19” ከምኡ ውን ”ሓኪም ምክልኻል ሕማም-ለበዳን”፥ ወከልቲ ዞባታትን ዚግበር ምትሕግጋዝ ዝዳሎ ዘሎ እዩ።

2020-08-28 N50

እቲ ናብ ሽወደን ንምጋሽ ተኣዊጁ ዝጸንሐ እገዳ ተናዊሑ  

መንግስቲ ሽወደን፡ ነቲ ካብ ሕብረት-ኤውሮጳን ካብ ”ኢ.ኢ.ኤስ” ወጻኢ ዝዀና ሃገራት፥ ናብ ሽወደን ንምጋሽ ተኣዊጁ ዝጸንሐ ጊዚያዊ እገዳ፤ ክሳብ ዕለት 31 ጥቅምቲ 2020 ንኸናውሖ ውሳኔ ወሲዱ።  

ዕላማ ናይዚ እገዳ’ዚ ድማ፥ ነቲ ሳዕቤናት ወረራ ኮሮና-ቪሩስ ንምንካይ ኰይኑ፥ እዚ ድማ፥ ነቲ ካብ ሃገራት ሕብረት-ኤውሮጳ፥ ኖርወይ፡ ዓባይ-ብሪጣንያ፡ ኣይስላንድ፡ ሊኽተንስታይን ከምኡ ውን ስዊዘርላንድ ወጻኢ ዝዀና ሃገራት፥ ናብ ሃገር ሽወደን ንምምጻእ ዚፍጸም መገሻታት ዚምልከት’ዩ።

ብዛዕባ ናብ ሽወደን ዚግበር ናይ መገሻታት እገዳ ኣብዚ ብዝበለጸ ኣንብብ

2020-08-27 N49

ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ናብ ቡልጋርያን ሆላንድን ሩሜንያን ካብ መገሻታት ምቚጣብ ዝብል ሂብዎ ዝነበረ ምኽርታት ኣልዒልዎ ኣሎ

ሚንስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ናብ ቡልጋርያን ሆላንድን ሩሜንያን ግድን ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ካብ ምግባር ምቊጣብ ዝብል ኣውጺዎ ዝነበረ ምኽሪ ካብ ዕለት 27 ነሓሰ 2020 ጀሚሩ ኣልዒልዎ ኣሎ።

ናብ ካልኦት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ፡ ሃገራት ኣባላት ኢ.ኢ.ኤስን(ኣባላት ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ) ኣባላት ሸንገንን ዓባይ ብርጣንያን ግን እቲ ካብ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻ ምቚጣብ ዝብል ምኽሪ ክሳብ ዕለት 9 መስከረም ጸኒዑ ክጸንሕ ይምከር።

ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ካብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ፡ ሃገራት ኣባላት ኢ.ኢ.ኤስን(ኣባላት ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ) ኣባላት ሸንገንን ዓባይ ብርጣንያን ወጻኢ ናብ ዝኾና ሃገራት እቲ ካብ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻ ምቚጣብ ዝብል ምኽሪ ክሳብ ዕለት 15 መስከረም ጸኒዑ ክጸንሕ ይምከር።

2020-08-26 N48

ሕጂ፡ እቶም ”ናይ ሓደጋ-ጉጅለታት” ገንዘብ ንምርካብ ምልክት ከቕርቡ ተኸፊቱ ኣሎ

ሎሚ መዓልቲ፡ ነቶም ኣባላት ናይ ሓደጋ-ጉጅለታት ”ኮቪድ-19” ብምኻኖም፥ ናብ ስራሕ ካብ ምኻድ ከርጹ ዝተገደዱ ሰባት፥ ሓገዝ-ገንዘብ ንምርካብ ናብ ”ቤትስልጣን ውሕስነት-ካሳ (Försäkringskassan) ምልክታ ንኸቕርቡ ክፉት ኰይኑ ኣሎ። እቲ ኪሕተት ዚኽእል ሓገዝ-ገንዘብ፥ ንድሕሪት ተመሊስካ ካብ ዕለት 1 ነሓሰ ክሳብ 30 መስከረም ንዘሎ ጊዜ’ዩ።

እቲ ዚሕተት ሓገዝ-ገንዘብ ብኣድራሻ-ኢንተርነት ናይ ቤትስልጣን ”ውሕስነት-ካሳ” (Försäkringskassan webbplats) ኣቢልካ’ዩ ዚግበር። እቲ ምልክታ ዘቕርብ ሰብ፥ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰል ንኽህልዎ/ዋ፥ ካብቶም ናይ ”ኮቪድ-19” ”ናይ ሓደጋ-ጉጅለታት” (riskgrupper) ምኻኑ/ና፥ ካብ ሓኪም ዝተረኸብ ምስክር-ወረቐት ኪህልዎ ይግባእ። 

እቲ ሓገዝን-ገንዘብ ንምርካብ ከመልክት ዚኽእል፥ እቲ ተቖጺሩ ዚሰርሕ ዝነበረ ሰብ ወይ ድማ ናይ ገዛእ ርእሱ ኩባንያ ዘሎዎ ሰብ፥ ነቲ ስርሑ ኣብ ገዝኡ ኰይኑ ከካይዶ ዕድል ዘይብሉ ምስ ዚኸውን’ዩ። እቲ ወሃብ-ስራሕ ውን፡ ነቲ ሰራሕተኛ ካልእ ዓይነት ስራሕ ከዳልወሉ ዘይክእል ምዃኑ፥ ወይ ውን ብሓፈሽኡ ነቲ ሃለዋት ናይቲ ቦታ-ስራሕ’ቲ፥ ካብ ምትሕልላፍ ናይ ለበዳ ንምክልኻል ምትዕርራያት ኪገብር ዘይክእል ምዃኑ ይጥለብ እዩ።

ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ”ቤትስልጣን ውሕስነት-ካሳ” ኣቲኻ ብዝበለጸ ኣንብብ (እዚ ገጽ’ዚ ብሽወደንኛ ዝተጻሕፈ’ዩ)

2020-08-24 N47

እቲ ካብ ሕጊ-50 ንላዕሊ ዚብል ድንጋጌ ይጽናዕ ኣሎ

መንግስቲ ሽወደን፡ ነቲ ሰባት ካብ 50 ንላዕሊ ህዝባዊ ኣኼባታት ንኸይገብሩ ዚእግድ ሕጊ ንምቅላል፥ መጽናዕቲ ይገብር ኣሎ። እቲ 50 ተኻፈልቲ ዚብል ናይ ብዝሒ ሰባት ደረት፥ ከም ቀደሙ ሕጂ ውን ከምቲ ዋና ሕጊ ኰይኑ’ዩ ከገልግል።  

እቶም ምቅላል ኪግበረሎም ዝበሃሉ ክልተ መዳያት እዮም።

እቲ ሓደ መዳይ፡ ናይ ስሰያ-ኣገልግሎት ዝወሃበሉ፥ ንኣብነት ከም እንዳ-ሻሂታት፡ ኣብያተ-መግቢ፡ ከምኡ ውን ናይ ትልሂት-ሙዚቃ ኣኼባታት’ዮም። ምናልባት ኣብዚ ኣብ ሙዚቃዊ-ምርኢታት ወይ ካልእ መድረኻዊ-ምርኢታት ንምድላው ይክኣል ይኸውን’ዩ።  

እቲ ካልኣይ መዳይ፡ ነቲ ገለ-ገለ ዓይነታት ኣኼባታት፥ ሕዝቢ ኮፍ ኢሉ ኪሳተፈሉ ዚኽእል ምርኢታት ክተዳሉ ምኽኣል ዚምልከት እማመ እዩ። እዚ ድማ ንኣብነት፡ ከም ናይ ስፖርትን ካልእ ነንበይኑ ናይ ምርኢታት ዓይነታትን ዚምልከት’ዩ።

እንተ ዀነ ግን እዞም እማመታት እዚኦም፥ ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣዳለውቲ ዘንብርዎ ጠለብ ውን ኣሎ’ዩ። ንሱ ድማ፡ እቲ ዚግበር ምትእኽኻባት፡ ካብ ለበዳ ውሑስ ጌርካ ንምትግባሩ መታን ኪክኣል፥ ጉባኤኛታት ምርሕሓቖም ክሕልዉሉ ዚኽእሉ ስጉምቲታት ምውሳድ ከድሊ’ዩ።

እዚ እማመ’ዚ ሕጂ፡ መጽናዕቲ ንኽግበረሉ ናብ ኣብያተስልጣን፥ ንኣብነት ናብ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ኪልኣኽ’ዩ። 

2020-08-24 N46

ሽወደን ኣብ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ውዕል ንክታበት ናይ ኮቪድ-19 ንዚምልከት እቲውቲ እያ።

ሽወደን ኣብ መንጎ ኮምሽን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣስትራ ዘነካን ዝግበር ውዕል ብዛዕባ ዕድጊ ክታበት ናይ ኮቪድ-19 ክትሳተፍ እያ። ነዚ መንግስቲ ወሲንዎ ኣሎ።

እዚ ውዕል ኣብ መንጎ ኮምሽን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ሽወደናዊት-ብርጣንያዊት ትካል መድሃኒት ኣስትራ ዘነካ ብጠቕላላ ን300 ሚልዮን ዓቐን ክታበት ዚምልከት እዩ። ቅድመ-ኵነት ናይቲ ዕድጊ ኣብ ግብሪ ንኽውዕል፡ እቲ ክታበት ተቐባልነት እንተ ረኺቡ እዩ ክብል መንግስቲ ኣብቲ ሓሙስ ድሕሪ ቐትሪ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ኣኼባ ሓቢሩ ኔይሩ።

ብመሰረት እቲ ውዕል ነፍስ ወከፍ ሃገር ብመሰረት ብዝሒ ህዝባ ብዝሒ ዓቐን መድሃኒት ክትረክብ ተኽእሎ ኣለዋ። ንሽወደን ንዚምልከት ብዛዕባ ኣስታት 6 ሚልዮን ዓቀን መድሃኒት እዩ። እተን ሃገራት ነቲ መድሃኒት ኣብ ሓደ እዋን እየን ክረኽብኦ።.

ኣየኖት ጕጅለ ናይዚ ህዝቢ ኣብቲ መጀመርታ እዋን ናይ ክታበት ዕድል ከም ዝወሃቦም ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ክውስን እዩ። እቲ ብዓል መዚ ንዕለት 31 ነሓሰ ነቲ ናቱ ሃገራዊ መደብ ክታበት ከቕርቦ እዩ።

2020-08-24 N45

ክልከላ ምብጻሕ ናብ መንበሪ ኣረጋውያን ተናዊሑ ኣሎ

መንግስቲ ነቲ ክልከላ ምብጻሕ ናብ መንበሪ ኣረጋውያን ክሳብ ዕለት 30 መስከረም ንኽናዋሕ ወሲኑ ኣሎ።

ከምኡ’ውን መንግስቲ ንብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕናን ሃገራዊ ሽማግለ ማሕበራዊ ጕዳያትን (Socialstyrelsen) ነቲ ግዝያዊ ክልከላ ምብጻሕ ናብ መንበሪ ኣረጋውያን ድሕሪ 30 መስከረም ኣብ ግብሪ ምውዓል ክቕጽል እንተ ኾይኑ ንኽርእይዎ ዕማም ሂብዎም ኣሎ።

– ሚኒስተር ማሕበራዊ ጕዳያት ሌና ሃለንግሬን ከም ዝበለቶ ”ንኣረጋውያን ምክልኻል፡ መንግስቲ ሕጂን ኣብ መጻኢ ግዜ እውን ዝቕጽሎን ቀዳምነት ዝህቦ ጕዳይ እዩ። ማዕረ ማዕሪኡ ድሩትነት ናይ ኣረጋውያን ሂወት ብናይ ሕብተረተሰብ ደረጃ ምስ ናይዚ ኮሮና ለብዒ ብከመይ ይምዕብል ከም ዘሎን ናይቲ ለበዳ ዝርጋሔ ከመይ ይመስል ከም ዘሎን ዝተኣሳሰረ ክኸውን ኣገዳሲ እዩ” ።

እዞም ክልተ ብዓል መዚ፡ ድሕሪ 30 መስከረም እቲ ግዝያዊ ክልከላ ምብጻሕ ናብ መንበሪ ኣረጋውያን ከብቅዕ ይኽእል እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ እንተ በጺሖም፣ ዝርግሐ ለበዳ ኣብ መንበሪ ኣረጋውያን ክገትኡ ዝኽእሉ ካልኦት ክውሰዱ ዘለዎም ስጕምትታት ከቕርቡ ኣለዎም።

እኩብ ሓበሬታ ንዓኻ ዕድሜኻ 70 ዓመት ንላዕሊ ዝኾነ ወይ ሓደ ካብቶም ዘስግኡ ጕጅለ ዝኾንካ።

2020-08-17 N44

ቤትስልጣን ትራንስፖርት፡- ዘገድደካ ነገር ምስ ዚርከብ ጥራይ መገሻ ፈጽም - ኣብ ናይ ጽቕጥቕጥ ሰዓታት ካብ ምጋሽ ተቖጠብ።

ናይ ዕረፍቲ እዋናትን ናይ ሓጋይ ዕረፍቲን ብድሕሪ ምውድኡ፥ ናይ ህዝባዊ-መጐዓዝያን ናይ ማኪናታት ጽቕጥቅጥን ኩነታት ጸገማት ዝፈጥር’ዩ። በዚ ምኽንያት’ዚ ድማ፡ ኣብቲ ናይ ዕለተ-ሓሙስ ዝተገብረ ናይ ኣብያተስልጣን ጋዜጣዊ-ዋዕላ፥ ቤትስልጣን ትራንስፖርት፡ ኣብዚ ዚመጽእ ዘሎ ናይ ቀውዒ-ጊዜ፡ ሰባት ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጊዜ ጥራይ መገሻ ንኽፍጽሙ ሓላፍነቶም ንኺስከሙ፥ ናብ ህዝቢ ዘቕንዐ መዘኻኸሪ ኣቕሪቦም እዮም።

– እቲ ኣገባብ ብጽቡቕ’ዩ ዚሰርሕ ዘሎ፡ ይኹን እምበር፡ ኣብዚ ብድሕሪ ናይ ዕረፍቲ-እዋናት ዘሎ ጊዜ፥ ሕብረተሰብ ከም ብሓድሽ ብዕቱብ ምንቅስቓስ ኣብ ዚገብረሉ ጊዜ፥ ንውሑስ ዝዀነ ናይ ትራንስፖርት ምጕዕዓዛት፥ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓላፍነታዊ ምትሕግጋዝ ዘድልዮ እዩ። ኵሉ ሰብ ማኪና ሒዙ ንኽወጽእ ውን ፍታሕ ኪኸውን ኣይክእልን’ዩ። ምኽንያቱ ድማ፡ ከምቲ ”Roberto Maiorana” ሓለቓ ምምሕዳር-ትራንስፖርት ዝገለጾ፥ ኣብቲ ጽርግያታት ውን ናይ ማኪናታት ጽቕጥቅጥ ፈጢሩ፥ ኣገደስቲ ናይ ትራንስፖርትን ናይ ተጐዓዝቲን ምትሕልላፍ ከተዓናቕፍ ስለ ዚኽእል’ዩ።

ብዛዕባ ናይ ውሽጢ-ሃገር መገሻታት ብዝበልጸ ኣብዚ ኣንብብ።

2020-08-13 N43

ለውጥታት ኣብ ልዕሊ እቶም ካብ መገሻ ምቚጣብ ዝብሉ ምኽርታት

ድሕሪ 12 ነሓሰ እቲ ናብ ሊኽትንሽታይንን ኣውስትርያን ካብ ኣድላዪ ዘይኮኑ መገሻታት ምቝጣብ ዝብል ዝነበረ ምኽሪ ክልዓል እዩ።

ኣቐዲሙ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት፡ ነቲ ኣቐዲሙ ሂብዎ ዝነበረ ናይ ምቚጣብ ምኽሪ ካብ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ናብ ኣንዶራ፡ በልጅም፡ ዳንማርክ፡ ፈረንሳይ፡ ግሪኽ፡ ኢስላንድ፡ ጥልያን፡ ክሮኣስያ፡ ሉክሰንበርግ፡ ሞናኮ፡ ኖርወይ፡ ፖላንድ፡ ፖርቱጋል፡ ሳን ማሪኖ፡ ስዊዘርላንድ፡ ኤስጳናያ፡ ቸኽ፡ ጀርመን፡ ሃንጋርን ቫቲካንን ኣልዒልዎ ኔይሩ እዩ።

ናብ’ተን ዝተረፋ ካልኦት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ፡ ሃገራት ኣባላት ኢ.ኢ.ኤስን(ኣባላት ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ) ኣባላት ሸንገንን ዓባይ ብርጣንያን እቲ ካብ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ናይ ምቚጣብ ምኽሪ ክሳብ ዕለት 26 ነሓሰ 2020 ጸኒዑ ክጸንሕ እዩ።

ናብ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ፡ ሃገራት ኢ.ኢ.ኤስን(ኣባላት ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ) ኣባላት ሸንገንን ዓባይ ብርጣንያን ወጻኢ ዝርከባ ሃገራት ንዝግበሩ ግድን ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት፡ ክሳብ ዕለት 31 ነሓሰ 2020 ምቚጣብ ክግበረሎም ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ቅድሚ ሕጂ ውሳኔ ኣሕሊፉ ኔይሩ እዩ።

ተወሳኺ ብዛዕባ መገሻታት ናብ ወጻኢ ሃገርን ኣብ ወጻኢ ሃገር ምጽናሕን

2020-07-31 N42

ተኽእሎ እንተሎ፡ ኣብ ገዛኹም ኴንኩም ስርሑ

እቶም ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ተኽእሎ ዘለዎም ሰባት ወላ’ውን ኣብ’ዘን ዝመጻ ኣዋርሕ ቀውዒ ብኸምኡ ስርሖም ክቕጽልዎ ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ይመክር።ከምኡ ምግባር ነቲ ኣብ መንጎ ሰባት ዝፍጠር ጥቓ ጥቓ ምዃንን ዘይምፍንታታትን(ምቅርራባት) ብፍላይ ኣብ ሕዝባውያን መጐዓዓዝያት ንኽቕንስ ይሕግዝ።

ኮቪድ-19 (Covid-19) ኣብ ሽወደን ገና ይስፋሕፋሕ እዩ ዘሎ። ብዝሒ ኣሃዝ ተለከፍቲ covid-19 ንምንካይ ነቲ ርሕቀትካ ምሕላውን ምስ ካልኦት ዝግበር ርክባት ድማ ምንካይን ዝብል መምርሒ ምኽታሉ ኣገዳሲ እዩ። 

ብዙሓት ኣብ ገዛ ኰይኖም ናይ ምስራሕ ተኽእሎ የብሎምን፡ ንኣብነት፡ እቶም ኣብ ቤት ጽሕፈታት ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝሰርሑ፡ ወይ’ውን ኣብ ክንክንን ሕክምናን ዝሰርሑ። ንሳቶም ብዝተኻእለ ካብን ናብን ስራሕ መጠን ብውሑስ ኣገባብ ምእንቲ ክመላለሱ፡ ፈተነ ጻዕቂ ምውጋድ ክግበር ኣገዳሲ እዩ።

ስለዚ እምበኣር በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ኩሎም እቶም ዝኽእሉ ዘበሉ ኣብ ገዝኦም ኰይኖም ክሰርሑ ይላቦ። ንነዊሕ እዋን ኣብ ቤት ኮፍ ካብ ምስራሕ ክመጽእ ንዝኽእል ሳዕቤን እቶም ወሃብቲ ስራሕ፡ ብዘለዎም ሓላፍነት ምፍጣር ውሑስ ኩነታት ስራሕ ጌሮም ክፈትሕዎ ይግባእ።

እዚ ለበዋ እዚ እቶም ሓፈሻውያን መምርሒታት ክሳዕ ዘለው፡ ኣብዚ እዋን እዝን ክሳዕን ንዕለት 31 ታሕሳስ 2020 ሓዊስካ የገልግል።

2020-07-31 N41

ለውጥታት ኣብ ልዕሊ እቶም ካብ መገሻ ምቚጣብ ዝብሉ ምኽርታት

ካብ ዕለት 29 ነሓሰ ጀሚሩ እቲ ናብ ዴንማርክ፡ኖርወይ፡ስዊዘርላንድን ቸክን ካብ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ምቚጣብ ዝብል ጸኒዑ ዝነበረ ምኽሪ ተላዒሉ ኣሎ።

ኣቐድም ኣቢሉ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ነቲ ኣቐዲሙ ሂብዎ ዝነበረ ናይ ምቚጣብ ምኽሪ ካብ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ናብ ኣንዶራ፡በልጅም፡ፈረንሳይ፡ጽርኢ(ግሪኽ)፡ኢስላንድ፡ጥልያን፡ ክሮኣስያ፡ሞናኮ፡ሉክሰንበርግ፡ፖርጡጋል፡ፖላንድ፡ሳን ማሪኖ፡ኤስጳናያ፡ጀርመን፡ሃንጋርን ቫቲካንን ኣልዒልዎ ከም ዝነበረ ይዝከር’ዩ።

እቲ ካብ ግድን ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ናይ ምቚጣብ ምኽሪ ናብ’ተን ዝተረፋ ካልኦት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ፡ሃገራት ኣባላት ኢ.ኢ.ኤስን(ኣባላት ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ) ኣባላት ሸንገንግን ዓባይ ብርጣንያን ግን ክሳብ ዕለት 12 ነሓሰ 2020 ጸኒዑ ክጸንዕ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ይመኽር።

ከም ዝዝከር ነቶም ወጻኢ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ፡ሃገራት ኣባላት ኢ.ኢ.ኤስን(ኣባላት ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ) ኣባላት ሸንገንግን ዓባይ ብርጣንያን ዝርከባ ሃገራት ዝግበሩ ግድን ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ክሳብ ዕለት 31 ነሓሰ 2020 ምቚጣብ ክግበረሎም ብሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ተዋሂቡ ነይሩ’ዩ።

2020-07-22 N40

”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ብዛዕባ ዓቕሚ ”ነፍሰ-ምክልኻል” ሕማም ”ኮቪድ-19”

እቲ ብሕማም ኮቪድ-19 ተለኺፉ ከም ዝነበረ ዝተረጋገጸ ሰብ፥ ክሳብ ኣስታት 6 ወርሒ ዚኸውን ጊዜ፥ ከም ብሓድሽ ንኽድገስ ዘሎ ሓደጋ ኣዝዩ ትሑት’ዩ። እዚ፡ ኣብቲ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ንዞባታትን ንኮሙናት ኣውጺእዎ ዘሎ መምርሒ ገሊጹዎ ኣሎ።

እዚ፡ ”ተለኺፉ ከም ዝነበረ ዝተረጋገጸ” ሰብ ማለት፥ ሓደ፡ ኣብ መልከፍቲን ኣብ ምሕዋይን ከም ዘሎ ብምርመራ እወታዊ መልሲ ዝረኸበ፥ ወይ ውን እቲ ኣብ ኣካላቱ ”ጸረ-ኣካላት” ዘሎዎ ሰብ ማለት’ዩ። ብድሕሪ ብረኽሲ ተለኺፍካ ምንባርካ፥ ገለ ዓይነት ናይ ”ነፍሰ-ምክልኻል ዓቕሚ” ብርግጽ ይህልወካ’ዩ፤ ዋላ’ኳ ክዕቀን ብዚኽእል ደረጃ እንተ ዘይኰነ፥ ኪብል ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ኣብ ጽሑፉ ኣስፊሩዎ ኣሎ። 

እቲ ገለ ዓይነት ናይ ”ነፍሰ-ምክልኻል ዓቕሚ” ኣሎዎ ተባሂሉ ዚግምገም፥ እሞ ካብ ምልክት-ሕማም ውን ምሉእ-ብምሉእ ነጻ ዝዀነ ሰብ፥ ንርእሱ ሕማም ንኺለግቦ ወይ ናብ ካልኦት ሰባት ውን ንኸተሓላልፍ ዘሎ ሓደጋ ኣዝዩ ትሑት’ዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ምስ ካልኦት ሰባት ንምርኻብ ዕድል ኣሎካ ማለት’ዩ፤ ዋላ ውን ኣብ ውሽጢ ገዛ እንተ ዀነ። እዚ ድማ፡ ንስኻ ይኹን እቶም ትራኸቦም ሰባት፡ ኣባል ናይ ”ሓደጋ-ጕጅለ” ምዃንኩም ብዘየገድስ’ዩ።

ነፍሲ-ወከፍ ሰብ፡ ምስ መን ክራኸብ ከም ዚኽእል፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ገምጋም ኪገብር ይግብኦ። ኵሉ ሰብ፡ ብቐጻሊ ውን ነቶም ለበዳ ንምንካይ ወጺኦም ዘሎዉ መምርሒታት፥ ብግቡእ ኪስዕቦም ይግብኦ’ዩ። ኣብቲ ሓለዋ-ጥዕናን ክንክን-ሕማም ዝካየደሉ ቦታታት ድማ፥ እቶም ንጽሬትን ንመከላኸሊ-መሳርሒታትን ወጺኦም ዘሎዉ ኣገባባት፥ ብግቡእ ኪስዓቡ ይግባእ እዩ።

ብኸምዚ ኣገባብ ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ክንከላኸል ኢና፡-

 • ምልክት-ሕማም ”ኮቪድ-19” ምስ ዚህልወካ፥ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ።
 • ኣእዳውካ ደጋጊምካ ትሓጸብ።
 • ምስ ካልኦ ሰባት ዘሎካ ምርሕሓቕ ሓሉ።
 • ንኣረጋውያንን ነቶም ኣባላት ናይ ”ሓደጋ-ጕጅለን” ኣብ ትበጽሓሉ ጊዜ፥ ጥንቃቐ ደኣ ግበር።
 • ሰባት ብብዝሒ ካብ ዚርከቡሉ ምትእኽኻባት ተቖጠብ።

2020-07-16 N39

ምቅይያር መምርሒ-መገሻታት ካብ ጉዳይ ወጻኢ ሃገር

ምኒስትሪ ጉዳይ ወጻኢ ሃገር ሽወደን (Utrikesdepartementet, UD)፥ ነቲ ናብ ”ኣንዶራ”፡ ”ፖላንድ” ከምኡ ውን ጀርመን ንዘይምጋሽ ኣውጺእዎ ዝነበረ መምርሒ፥ ካብ ዕለት 15 ሓምለ ጀሚሩ ከም ዝሰረዞ ገሊጹ። ብኣንጻሩ ግን ጉዳይ ወጻኢ ሃገር፥ ነቲ ናብ ”ስዊዘርላንድ” መገሻ ንዘይምግባር ኣውጺእዎ ዝጸንሐ መምርሒ፥ ካብ 15 ሓምለ ክሳብ 29 ሓምለ ዳግም ከም ዘናውሖ መምርሒ ኣውጺኡ ኣሎ።

ምኒስትሪ ጉዳይ ወጻኢ ሃገር (UD) ንናይ ሓጋይ-መገሻታት ብዚምልከት፥ ሰባት መደብ ንኽገብሩ መታን ክጥዕሞም፥ እቲ ኩነታት ”ኮቪድ-19” ውን ኣብ ውሽጢ ሓጺር ጊዜ ምልውዋጣት ይገብር ብምህላዉ ምኽንያት፥ ኣጠጥቢቑ ናይ መምርሒ ምልውዋጣት ሓበሬታ ኪህልዎ እዩ።

ካብ ቅድም ጀሚሩ፡ ካብቶም ኣድላይነት ንዘይብሎም መገሻታት ንኽንቁጠብ ተዋሂቡ ዝነበረ መምርሒ፥ ነቲ ናብ 14 ሃገራት ዝነበረ ናይ እገዳ መምርሒ፥ ተዘሪዙ ጸኒሑ’ዩ። ሕጂ ውን ቀጺሉ፡ ናይ ሰለስተ ተወሰኽቲ ሃገራት፡ ማለት ናይ ”ኣንዶራ” ናይ ”ፖላንድ” ናይ ”ጀርመን”፥ ኣብቲ ዝርዝር ኣስማት ተደሚሩዎ ኣሎ። ናብ ”ስዊዘርላንድ” ዚግበር ኣድላይነት ናይ ዘይብሉ መገሻ ግን፥ ንኣብነት ንናይ ዕረፍቲ መገሻ፥ ካብ 15 ሓምለ ክሳብ 29 ሓምለ ንዘሎ ጊዜ፥ ዳግም ናይ እገዳ መምርሒኡ ኣጽኒዑ ኣሎ።

ናብ ካልኦት ናይ ”ሕብረት-ኤውሮጳ ሃገራት”፡ ናይ ”ኤ.ኤ.ኤስ” ከምኡ ውን ኣብ ከባቢ ”ሸንገን” ናብ ዘሎዋ ሃገራትን፥ ”ናብ ዓባይ-ብሪጣንያ” ዚግበር ኣድላይነት ዘይብሉ መገሻታት፥ እቲ ናይ እገዳ መምርሒ፥ ክሳብ 29 ሓምለ 2020 ጸኒዑ ንኽናዋሕ ተወሲኑ ኣሎ።

ናብተን ካብ ”ሕብረት-ኤውሮጳ”፡ ”ኤ.ኤ.ኤስ”፡ ”ሸንገን” ከምኡ ውን ”ዓባይ-ብሪጣንያ” ወጻኢ ንዝዀና ሃገራት ዚግበር ናይ ምጋሽ እገዳ፥ ክሳብ 31 ነሓሰ 2020 ኪኸውን ዝወጸ ውሳኔ ኣሎ።

ኣብዚ፡ ”ጉዳይ ወጻኢ ሃገራት” ናይተን ክትገሸለን ትኽእል ሃገራት ዝርዝር ኣስማት ክትረክብ ኢኻ። (እቲ ሓበሬታ ብሽወደንኛ ዝተጻሕፈ’ዩ)

2020-07-06 N38

እቲ ጊዝያዊ ናብ ሽወደን ንምጋሽ ዝነበረ እገዳ - ክሳብ 31 ነሓሰ ንዘሎ ጊዜ ተናዊሑ

መንግስቲ ሽወደን ሎሚ መዓልቲ፥ ነቲ ጊዚያዊ ናብ ሽወደን ንምጋሽ ጸዲቑ ዝነበረ እገዳ፥ ክሳብ 31 ነሓሰ ንኽናዋሕ ወሲኑ ኣሎ። ኣብ ርእሲኡ ውን መንግስቲ ሽወደን፥ ንኻልኦት ብዙሓት ገያሾ ናብ ሽወደን ንምእታው ጌሩዎ ዝጸንሐ ክልከላ - ንኸቃልሎ ወሲኑ ኣሎ።

እዚ ጊዚያዊ ናብ ሽወደን ንምጋሽ ዝጸንሐ እገዳ፥ ኣብ 19 መጋቢት ዝተጀመረ ዀይኑ፥ ን30 መዓልታት ንኸገልግል ተባሂሉ ዝወጸ’ዩ። ቀጺሉ ግን፡ ብመሰረት’ቲ ካብ ኮሚሽነር ሕብረት ኤውሮጳ ዝወጸ መምርሒታት፥ እናተናውሐ ኪቕጽል ጸኒሑ ኣሎ።

ኣብ ርእሲኡ ግን መግስቲ ሽወደን፥ ነቲ ናብ ሽወደን ንምጋሽ ዚግበር ዝነበረ ክልክላ ንኸቃልሎ ወሲኑ ኣሎ። ኣቐድም ኣቢሉ፡ ገለ ካብቶም ናብ ሽወደን ክኣትዉ ተፈቒዱሎም ዝነበሩ ሰባት፥ ማለት ዜጋታት ሕብረት-ኤውሮጳ መምስ ስድርኦም ከምኡ ውን ኣብ ሽወደን መንበሪ-ፍቓድ ዘሎዎም ሰባት ኰይኖም፥ እቲ ናይ መገሺኦም ዕላማ፡ ናብ መንበሪ ቦትኦም ንምምላስ ዝመጹ ምስ ዝዀኑ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ውሳኔ፥ እቲ ነቲ ዕላምኡ ናብ ገዛኻ ንምኽትምለስ እንተ ዀይኑ - ዚብል ዝነበረ ጠለብ ኣልዒልዎ ኣሎ። ስለዚ ድማ፡ እቶም ዜጋታት ሕብረት-ኤውሮጳን እቶም ኣብ ሽወደን መንበሪ-ፍቓድ ዘሎዎምን ሰባት፥ ናይቲ መገሽኦም ዕላማ እንታይ ምዃኑ ብዘየገድስ፥ ናብ ሽወደን ንኽኣትዉ ተፈቒዱሎም ኣሎ። እቲ ንኣባላት ስድቤቶም ውን፡ ነቲ ናብ ገዝኦም ንኽምለሱ እንተ ዀይኖም ዚብል ዝነበረ ጠለብ፥ ንሱ ውን ተላዒሉ ኣሎ።  

ናይቶም ናብ ሽወደን ንኽኣትዉ ዚፍቀደሎም ዓይነታት ውን፥ ስፍሕ ኢሉ ኣሎ፥ ማለት ንካብ ገለ ካብ ሕብረት-ኤውሮጳ ወጻኢ ንዝዀኑ ዝተለለዩ ሃገራት ንዝመጹ ሰባት ውን፥ ካብቲ ናይ መገሻ ክልከላ ከም ዚልዓሉ ተጌሩ ኣሎ።

እዚ ለውጢ’ዚ ካብ ዕለት 04 ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ኪውዕል’ዩ። 

2020-07-03 N37

እቶም ኣብ ኣካላቶም ጸረ ተሃዋስያን ዝተረኽቦም፡ ንኽራኸቡ ዝቐለለ እዩ

ኣብ ኣካላቶም ጸረ ተሃዋስያን ከም ዘጥረዩ ዝተረጋገጸ ሰባት፡ ብግፍሕ ዝበለ ኣጠማምታ ምስ ስድራቤቶምን መቕርብ ኣዕሩኽቶምን ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ፡ በዓል መዚ ጥዕና ህዝቢ ገምጊሙ’ሎ። እዚ፡ ነቶም ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድመኦምን ነቶም ኣብ ተነቃፊ ጉጅለ ዝምደቡን፡ ተወሳኺ ትርጉም ዝህብ ክኸውን ይኽእል’ዩ።

ህላወ ጸረ ተሃዋስያን ንተኽእሎ ምልባዕ ዝንኪ ከም ዝዀነ’ዩ ዝግምገም፡ ንገዛእ ርእስኻ ከይትልባዕ፡ ንኻልኦት’ውን ከይትልብዕ ዘሎ ተኽእሎ ከም ዝንኪ ድማ ይግምገም። እዚ ገምጋም እዚ ግን፡ ሰብ ነቲ ብበዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ዝወጸ ሓፈሻዊ ለበዋታትን መኸላእታታትን ከምኡ’ውን እቲ ኣብ ሕብረተ ሰብ ለብዒ ንምንካይ ተባሂሉ ዝወጸ፡ ሕጋዊ መምርሒ ክሳዕ ዝተኸተለ እዩ። ኣእዳውካ ምሕጻብ፡ ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ዝግበር ርክብ ርሕቀትካ ምሕላው፡ ከምኡ’ውን ሕማም ኣብ ዝስምዓካ ድማ ኣብ ገዛ ክትጸንሕ ከም ዝግባእ ዝብሉ ንኣብነት፡ ክቕጽሉ ዘለዎም ኣገዳስቲ ጥንቃቐታት እዮም። 

ህላወ ጸረ ተሃዋስያን ኣብ ኣካላት፡ ካብታ እቲ ሰብ መልሲ ዝረኸበላ ዕለት ኣትሒዙ፡ ካብቲ ክመጽእ ዝኽእል ሓድሽ መልከፍቲ፡ ክሳዕ ሽዱሽተ ኣዋርሕ፡ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ናይ ምክልኻል ተኽእሎ ኣለዎ። ኣብዚ መዳይ ዘሎ ፍልጠት እናወሰኸ ይመጽእ ስለ ዘሎ ግን እዚ ሓበሬታ እዚ ክሕደስ ዝኽእል እዩ።  

– ኣብዚ እዋን እዚ፡ ህላወ ጸረ ተሃዋስያን ኣብ ኣካላት ንተኽእሎ ምርኻብ ምስ መቕርብ ከም ዘበርኾ ኢና እንግምግም፡ እዚ ኸኣ ብፍላይ ነቶም ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድመኦምን ነቶም ኣብ ተነቃፊ ጉጅለ ዝምደቡን፡ ትርጉም ዘሎዎ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ንሳቶም፡ ንባዕሎም እኳ እንተዘይብሎም ግናኸ ምስቶም ጸረ ተሃዋስያን ዘሎዎም መቕርብ ብሰፊሕ መጠን ተኽእሎ ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም። እንተዀነ ግና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ካብ ህሉው ኩነታት ብምብጋስ ናይ ባዕሉ ገምጋም ክገብርን ከም ውልቀ ሰብ’ውን ባዕላዊ ሓላፍነት ክወስድን የድልዮ’ዩ፡ ትብል ኣብ በዓል መዚ ጥዕና ህዝቢ ሓላፊት ዝዀነት ካሪን ቴግማርክ ዊሰል።

ውጽኢት እቲ መርመራ ክትጥቀመሉ ንምኽኣል፡ ኣዝዩ ልዑል ዓቕምን ልዑል መጠን ተኣማንነትን ክህልዎ ኣገዳሲ’ዩ።

2020-06-30 N36

ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ማሕበራዊ ጉዳያት (Socialstyrelsen): ኣብዚ ናይ ”ፓንደሚ” ጊዜ፥ ቁጽሪ ናይቶም ናብ ህጹጽ-ሕክምና (akutmottagningar) ዝመጹ ሰባት ጐዲሉ ኣሎ

ኣብ ሽወደን፡ እዚ ”ኮቪድ-19” ካብ ዝተኸስተሉ ጊዜ ጀሚሩ፥ እቲ ናብ ህጹጹ-ሕክምና ዚግበር ዝነበረ ናይ ተሓከምቲ ምብጻሕ፥ ኣዝዩ ተጓዲሉ ኣሎ። ”ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ማሕበራዊ ጉዳያት” (Socialstyrelsen) እዚ ምዕባለ’ዚ ሳዕቤን ኪህልዎ ከም ዝዀነ የጠንቅቕ።

ኣብ መንጎ መበል 10 ሰሙን ክሳብ 14 ሰሙን ዘሎ ጊዜ፥ ናብ መቐበል ህጹጽ-ሕክምና ዚግበር ዝነበረ ቁጽሪ-በጻሕቲ፥ ብ31 % ጐዲሉ ኣሎ። ናይቶም ብዝበለጸ ቁጽሮም ጐዲሉ ዘሎ በጻሕቲ፥ እቶም ካብ 0 - 17 ዓመት ከምኡ ውን እቶም ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሚኦምን ሰባት እዮም።

– እቶም ንግዚኡ ቅልል ዝበለ ምልክት-ሕማም ዘሎዎም ኰይኑ ዚስምዖም፥ ንኣብነት ናይ “ሕማም-ልቢ”፡ ካንሰር ወይ ካልእ ሓደገኛ ናይ ምዃን ተኽእሎ ዘሎዎም ሕማማት፥ እንተ ደኣ ናብ ሕክምና ከይመጹ ተጸብዮሞ፥ ብሃንደበት ኣዝዩ-ኣዝዩ ከቢድ ሳዕቤን ናይ ስንክልና፥ ወይ ውን ምናልባት ኣብቲ ዝኸፍአ ኣጋጣሚ፡ ናብ ሞት ዘብጽሕ ውን ኪኸውን ይኽእል’ዩ። እታ ነዚ ጉዳይ’ዚ ኣብ “ቤት ምኽሪ ማሕበራዊ ጉዳያት” ዘጽንዐት “Thea Enhörning” ዝተባህለት ሰብ ከምኡ ክትብል ገሊጻ። ኣብዚ ናይ ኮሮና ”ፓንደሚ” ጊዜ፥ ኣብ ናይ ”ስነኣእምሮእእዊ” ህጹጽ-ሕክምና ብዚምልከት፥ ካብቲ ኣብኡ ዚግበር ዝነበረ ምብጻሕ፥ ኣስታት ብ22% ነክዩ ኣሎ።

ኣብዚ ዝተገብረ ምጽራይ ከም ዘርእዮ፥ ካብቶም ኣብ ሰሙናት 2 - 10 ከምኡ ውን 14 - 16 ናብ ”ሕክምና-ስኒ” ዝመጹ ዝነበረኡ በጻሕቲ፥ ብፍላይ ኣብዘን ሰሙናት’ዚአን፥ ዳርጋ ብፍርቂ ጐዲሉ ኣሎ።

እቲ ”ብቤትምኽሪ ምምሕዳር ማሕበራዊ ጉዳያት” (Socialstyrelsen) ዝተገብረ መጽራይ፥ እቲ ምኽንያት ናይ’ዚ፡ ሻቕሎት ናይ ለበዳ ከምኡውን እቲ ንቤት ሕክምና ተወሳኺ ጽዕነት ዘይምዃን ዘሎ ድሌት ኪኸውን ከም ዚኽእል ገሊጻ።

 2020-06-25 N35

መንግስቲ ነቲ ናብ ሃገር ሽወደን ናይ ምእታው እገዳ ኣናዊሕዎ ኣሎ

ሳዕቤን ዝርግሐ ናይ ኮሮና ቫይረስ ንምፍኳስ፡ መንግስቲ ነቲ ግዝያዊ እገዳ ናብ ሃገር ሽወደን ምእታው ክሳብ 7 ሓምለ ኣናዊሕዎ ኣሎ።

ናይ ሽወደን፡ ግዝያዊ እገዳ ናብ ሃገር ሽወደን ምእታው ካብ 19 መጋቢት እዩ ኣብ ግብሪ ክውዕል ጀሚሩ። ንሰለስተ ግዜ ድማ ተናዊሑ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ መንግስቲ እቲ እገዳ ክሳብ 7 ሓምለ ከም ዝናዋሕ ሓቢሩ። እዚ ውሳኔ ብመሰረት ምኽሪ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት እዩ ተወሲኑ።
ዕላማ ናይዚ ናብ ሃገር ሽወደን ናይ ምእታው እገዳ፡ ሳዕቤን ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ንምፍኳስን ናይ ኮቪድ-19 ለበዳ ንምንካይን እዩ።

እዚ እገዳ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እገዳ፡ ንዅሎም ብጀካ ካብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ዓባይ ብርጣንያ፡ ኖርወይ፡ ኣይስላንድ፡ ልየኽተንስቴንን ስዊዘርላንድን፡ ናይ ወጻኢ ሃገር ዜጋታት ዝኾኑ ካብ ካልኦት ሃገራት ናብ ሽወደን ዝገሹ ሰባት ይምልከት። ሽወደናውያን ዜጋታት ኣብዚ እገዳ እቱዋት ኣይኮኑን።

2020-06-18 N34

ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ነቲ ንዓሰርተ ሃገራት ዝምልከት ዝነበረ ለበዋ 30 ሰነ ክስርዞ’ዩ

ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ካብ 30 ሰነ ጀሚሩ ነዘን ዝስዕባ ሃገራት ዝምልከት ዝነበረ ምኽሪ ክስርዞ’ዩ፡ በልጅም፡ፈረንሳይ፡ግሪኽ፡ኣይስላንድ፡ጥልያን፡ክሮኣስያ፡ሉክሰንበርግ፡ፖርቱጋል፡ስዊዝን ኤስጳንያን። ንካልኦት ሃገራት ብዝምልከት ግን እቲ ምኽሪ ኣብ ቦቱኡ ኣሎ።

መገሻ ናብ’ዘን ዓሰርተ ሃገራት ዝተኸፈተሉ ምኽንያት፡ንሳተን ብወገነን’ውን ነቲ ናብ ሽወደንን ካልኦት ሕብረት ኤውሮጳን ሃገራትን ዝግበር መገሻ ስለ ዝኸፈተኦ’ዩ።እዚ ነቲ ኣጠራጣሪ ኲነታት ስለ ዝቕንሶ ነቶም ዝገሹ ሽወደናውያን የቃልለሎም’ም ክብል ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ሃቢሩ።

ምስኡ ድማ እቲ ዝዓበየ ሓላፍነት ግን ናይ’ቲ ውልቀሰብ ምዃኑ እቲ በዓል መዚ ከስምረሉ ይደሊ። እቶም ናብ’ዘን ሃገራት ዝገሹ ሰባት እቲ መገሻ ብሓቂ ኣድላዪ ምዃኑን ዘይምዃኑ ክሓስብሉ፡ነታ ዝገሽዋ ሃገር ድማ ብደንቢ ክዳለውላን ነቶም ሰብ መዚ እታ ሃገር ኣብ’ቶም ዝኽየዱ ቦታታት ዝወሃቡ ለበዋታትን መምርሕታትን ክኽተልዎ ኣለዎም።ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 ምስ ዝህልወካ ብፍጹም ክትገይሽ የብልካን።ዝተፈላለያ ሃገራት ብዛዕባ ለብዒ ዝኽተልኦ ኣገባባት ንኣብነት ምክትታል ረስኒ፡ ምጥቃም መከላኸሊ-ኣፍ፡ደንብታት ብዛዕባ ማሕበራዊ ምፍንታታት፡ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ።

ኣይድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ናብ’ተን ካልኦት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጵ፡ኢ.ኢ.ኤስን ሸንገንን ብዝምልከት ድማ እቲ ምኽሪ ክሳብ ዕለት 15 ሓምለ ከም’ዘለዎ ኣሎ።ካብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጵ፡ ኢ.ኢ.ኤስን ሸንገንን ወጻኢ ዝኾና ሃገራት ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ብዝምልከት ከኣ እቲ ለበዋ ክሳብ 31 ነሓሰ ጸኒዑ ከም ዝጸንሕ ሚኒስትሪ ጒዳያት ወጻኢ ሓቢር። 

ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ናይ’ቲ ብሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ዝተዋህበ መልእኽቲ፡ባዕሉ እቲ ሚኒስትሪ ይኹን ኣብ ወጻኢ ዘለዋ ሽወደናውያን ኤምባስታትን ቆንስላትን፡ነቲ ብሰንኪ ህሉው ኲነታት ናብ ሽወደን ክምለስ ዝደሊ ግን ክምለስ ዘይከኣለ ሰብ፡ዝኾነ ይኹን መጐዓዓዚ ኣይከዳልዋሉን እየን።

እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ ሚንስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ነታ UD Resklar ትብል ኣፕ ከተውርድዋን ነቲ ኣብ መካነ መርበብ Sweden Abroad ዘሎ ሓበሬታ መገሻ ክትርእይዎን ይመሓጸን።እቲ ጽሑፍ ብሽወደንኛ እዩ።

2020-06-16 N32

ኣብ መእለዪ እንዳ ዓበይቲ ዝነበረ ክልከላ በጻሕቲ ተናዊሑ

ኣብ መእለዪ እንዳ ዓበይቲ ጸኒዑ ዝነበረ ሃገራዊ ትእዛዝ ክልከላ በጻሕቲ ክሳብ ዕለት 31 ነሓሰ ተናዊሑ ከም ዘሎ ሚኒስተር ማሕበራዊ ጒዳያት ሌና ሃለንግሬን ትማሊ ሰኑይ ኣብ ጋዜጣዊ ዋዕላኣ ገሊጻ።ዕላማ ናይ’ዚ ክልከላ በጻሕቲ፡ሓደጋታት ለብዒ ኮቪድ-19 ንምንካይ’ዩ።

እቲ ክልከላ በጻሕቲ ይናዋሕ ስለ ዘሎ፡እቶም ሽማግለታትን ቀሪባቶምን ርክባቶም ምእንቲ ከካይዱ፡ ነቶም ትካላት እንዳ ዓበይቲ ሓገዝ ክወሃቦም ድሌት መንግስቲ’ዩ።እቲ ምብጻሕ ብዝወሓሰ መንገዲ ምእንቲ ክፍጸም፡ነቶም ትካላት እንዳ ዓበይቲ ዝብርከተሎም ሓገዝ ክብ ንኽብል መንግስቲ ንሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ሰብኣዊ ድሕነትን መዚ ሂብዎ ኣሎ።እቲ ሓገዝ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንኣብነት መከላኸሊ ብምብርካት፡ ርክባት ኣብ ግዳም ብምክያድ ወይ’ውን ብዲጂታላዊ መሳርሒ ከም ኣይፓድ ብምጥቃም ክወሃብ ይከኣል።

2020-06-15 N31

ኮቪድ-19 ናብ ሽወደን ካብ ብዙሓት ሃገራት መጺኡ

ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ኣብ ልዕሊ እቲ ካብ’ቶም ካብ መገሻ ዝተመልሱ ገያሾ ዝተረኽበ ሕነተ-ሰረት (ጂኖም) ቫይረስ ኮረና፡ዳህሳስን ምውድዳርን ኣካይድሉ።ካብ’ቶም ዝተበጽሑ መደምደምታታት ሓደ፡ ኮቪድ-19 ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ናብ ሽወደን ዝመጸ ከም ዝመስል’ዩ።

ብዘይካ እቶም ፍሉጣት ምንጭታት ሃገራት ጥልያንን ኦስትርያን፡እቲ መልከፍቲ ዓባይ ብርጣንያ፡ ፈረንሳይ፡ሆላንድን ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ካብ ዘለዎኦ ሃገራት ናብ ሽወደን ከም ዝመጸ እቲ መጽናዕቲ ይሕብር።

ሕነተ-ሰረት (ጂኖም) ናይ’ቲ ቫይረስ ድሕሪ ምውድዳር፡እቲ ኣብ ዞባታት ዝተወስደ ስጒምቲ ምክልኻል ለብዒ፡ነቲ ካብ ጥልያን ዝመጸ ለብዒ ሱር ከይሰድድ ሓጊዝዎ’ዩ ዝብል መደምደምታ እዩ ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ዘለዎ።

እቲ መጽናዕቲ ከም ዘመልከቶ፡ድሮ ኣብ መወዳእታ ለካቲትን መጀመርያ መጋቢትን እቲ ቫይረስ ኣብ’ቶም ካብ ብዙሓት ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳውያን ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካን ዝመጹ ገያሾ ከም ዝተራእየ’ዩ።ስለ’ዚ እቲ ለበዳ ነዘን ሃገራት ካብ’ቲ ኣብ ዝሓለፈ ተኣሚቱ ዝነበረ ግዜ ቀዲሙ ዝለኸፈን ዝመስል።

2020-06-10 N30

ንሰላማዊ-ሰልፊ ታት ዚወሃብ ፍቓድ - ተወሳኺ ቀይዲ ይግበረሉ

መታን ምስፍሕፋሕ ለበዳ ”ኮቪድ-19” ንምንካይ ኪክኣል፥ ቤት ስልጣን ፖሊስ”፡ ነቲ ንሰላማዊ-ሰልፊ ተባሂሉ ዚወሃብ ዝነበረ ፍቓድ፥ ቀይዲ ጌሮምሉ ከም ዘሎዉ መግለጺ ሂቡ። ነዚ ምኽንያት ዝዀነ ድማ፥ ኣብዚ ቀረባ እዋን፡ እቲ እንተ በዝሐ 50 ሰባት ዚብል ናይ ብዝሒ ሰብ ምእካብ ደረት፥ ብተደጋጋሚ ኪጥሓስ ስለ ዝተራእየ እዩ።

ቤትስልጣን ፖሊስ ኣብ ጋዜጣዊ ዋዕላ ከም ዝገለጾ፥ ”ሕጊ ማሕበራዊ ስርዓት” ብዘፍቅዶ መሰረት፥ ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ንምክልኻል ተባሂሉ፥ ንናይ ህዝቢ ሓፈሻዊ ምእካብ ፍቓድ ንኺነጽግ ከም ዘኽእሎ እዩ። እዚ ሕጂ ዘሎናዮ ናይ ለበዳ ኵነታት ውን፥ ኣብዚ ሕጋዊ-ድንጋጌ’ዚ ስለ ዝካተት እዩ።

2020-06-10 N29

ኣብ ጊዜ ሓጋይ፡ ዝወሓደ ”ጋዜጣዊ-ዋዕላ” - ናይ ”ኮቪድ-19”

ካብ ዕለት 10 ሰነ ጀሚሩ፡ እቶም ሓባራዊ ብዛዕባ ”ኮቪድ-19” ብኣብያተስልጣን ዚግበር ዝነበረ ጋዜጣዊ-ዋዕላታት፥ ኣብ ዕለታት ሰሉስን ሓሙስን ከም ዚካየድ ኪግበር’ዩ። 

ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ፡ ”ብቤትስልጣናት ጥዕና-ህዝቢን”፡ ”ብቤት ምኽሪ ማሕበራዊ-ጉዳያት” ከምኡ ውን ”ብቤትስልጣን ማሕበራዊ-ሓለዋን ድልዉነትን”፥ ንለበዳ ”ኮቪድ-19” ኣመልኪቱ፥ ኣብ ኵለን ናይ ስራሕ ዕለታት፥ በብመዓልቱ ”ጋዜጣዊ-ዋዕላታት” ኪገብር ጸኒሑ’ዩ። ካብ ዕለት 10 ሰነ ጀሚሩ ግን፥ ”ጋዜጣዊ-ዋዕላታት” ኣብ ዕለታት ሰሉስን ሓሙስን፥ ሰዓት 14.00 ኪገብር እዩ። እዚ ”ጋዜጣዊ-ዋዕላታት’ዚ” ብሽወደንኛ ቋንቋን ብናይ ምልክት ቋንቋን ኪትግበር’ዩ።

2020-06-05 N28

ንናይ ውሽጢ-ሃገር መገሻታት ዝነበረ መምርሒ  ተቓሊሉ

ካብ 13 ሰነ ጀሚሩ፡ እቶም ምልክት ሕማም ዘይብሎም ሰባት፡ ኣብ ሽወደን መገሻ ኪፍጽሙ ይኽእሉ እዮም፤ ኪብል መራሕ-መንግስቲ ሽወደን ”ስቴፋን ሎቬን” ተዛሪቡ።

መታን እዚ ኣብዚ ናይ ምቅላል መገሻ ተዋሂቡ ዘሎ መምርሒ ብግቡእ ክሰርሕ ግን፤ ኵሉ ሰብ፡ ነቶም ወጺኦም ዘሎዉ ናይ ኣካላዊ-ምርሕሓቕ ሕጊታት፥ ብጥንቃቐ ኪስዕቦም ይግባእ። እዚ ነገር’ዚ፡ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ውን ብዝበለጸ ኪሰዓብ ከም ዘሎዎ፥ መንግስቲ ሽወደንን “ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢን” መግለጺ ሂቦም።

– ትርጉም ዘሎዎ ናይ ሓጋይ-ዕረፍቲ ምግባር፥ ንኣካላዊ ይኹን ስነ-ኣእምሮኣዊ ጥዕና፥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር’ዩ። ወሲኹ ላዕለዋይ ዲረክቶር ናይ “ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ”፥ “ዮሃን ካርልሶን” ከም ዝብሎ፥ ኣነ ከም ብሓድሽ ኣትሪረ ከስምረሉ ዚደሊ፥ ኵሉ ሰብ፡ ነቶም ወጺኦም ዘሎዉ መምርሒታት ብጥንቃቐ ኪስዕቦም፥  ሰብ ውን ዋላ እታ ዝነኣሰት ናይ ሕማም ምልክት ትሃልዎ፥ ኣብ ገዝኡ ኪጸንሕ፡ ብጥንቃቐ ኢዱ ኪሕጸብ፥ ምስ ካልኦት ሰባት ዘሎዎ ኣካላዊ ምርሕሓቅ ኪሕሉ፥ ጽቕጥቕት ካብ ዘሎዎ ቦታ ውን ኪቝጠብን እዩ።

መንግስቲ ሽወደን ብተወሳኺ ኣትሪሩ ከም ዘጠንቅቖ፥ እቲ ሓደጋ ሕጂ ውን ከም ዘይትኣልየን፥ ሽወደን ውን ኣብ ከቢድ ሃለዋት ከም ትርከብን እዩ።

2020-06-04 N27

ናይ “ኮቪድ-19” ምርመራ ብነጻ

ኵሎም’ቶም ምልክት ሕማም ”ኮቪድ-19” ዘሎዎም ሰባት፥ ብነጻ ኪምርመሩ ይኽእሉ’ዮም። ብውሳኔ ናይ መንግስቲ መሰረት፥ እቲ ምርመራ ብነጻ’ዩ ዚግበረሎም። እቲ ”መከላኸሊ-ሕማም” ናይ ምፍጣርካ መፈተሺ ምርመራታት ውን ክብ ኪብል’ዩ። 

እቲ ምርመራታት ብሰፊሕ-ኣተሓሕዛ፡ ኣብ ምሉእ ሃገር ከም ዚካየድ ኪግበር’ዩ። መንግስቲ-ሽወደን፡ ነተን ዞባታት፡ ምስ ምክያድ ናይዚ ምርመራታት’ዚ ዚገብርኦ ተወሳኺ ወጻኢታት፥ ባዕሉ ኪሽፍነለን’ዩ።

እቶም ምልክት-ሕማም ናይ ”ኮቪድ-19” ዘሎዎም ሰባት፥ ምርመራ ንምግባር ኪዕደሙ እዮም። እዚ ድማ፡ በቲ ”ርእሰ-ምርመራ”፡ ማለት ባዕልኻ ንፍስኻ ትምርምረሉ ኣገባብ ዚግበር ኰይኑ፤ እቲ መሳርሒ መመራ፡ ናብቲ ሕሙም ኪልኣኸል’።፥ ብድሕሪኡ ድማ ነቲ ቅስሞ መጺኦም ዚወስዱዎ ኩባንያ ኪህልዉ እዮም። ካልእ ኣማራጺ፡ ሓደ ብማኪና መጺእካ ምርመራ እትገብረሉ፡ ናይ ምርመራ-ነቝጣ” drive in-stationer” ተዳልዩ፥ ናብኡ ብምኻድ ምርመራ ከም ዚውሰደልካ ኪግበር’ዩ።

እቲ መከላኸሊ-ሕማም ናይ ምፍጣርካ መፈተሺ ምርመራ ውን ክብ ኪብል’ዩ። 

– ነዚ ከምዚ ምርመራታት ዚኸውን ገንዘብ ተዳልዩ ስለ ዘሎ፥ እቲ ዚግበር ምርመራታት፥ ንሰራሕተኛታት ”ክንክን-ሕማም”፡ ንሰራሕተኛታት ”መዋዕለ-ሕጻናት”፡ ”ንተገልገልቲ”፡ ”መንበሪ-ኣረጋውያን”፡ ንሰርሓተኛታት ”ኣገልግሎት-ኣባይቲ” ከምኡ ውን ኣብቲ ንሕብረትሰብ ኣገደስቲ ንጥፈታት ዝሰርሑ ሰባትን፥ ብነጻ ዚግበር ምርመራ’ዩ። እቲ መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ ኣንፈት፥ እቲ ካልእ ህዝቢ ሽወደን ውን፥ ነቲ ”ናይ መከላኸሊ-ሕማም” ናይ ምፍጣርካ መፈተሺ ምርመራ ንኺግበርሉ’ዩ። እዚ ግን ገንዘብ ከፊልካ ትገብሮ ኪኸውን’ዩ፥ ክትብል ምኒስተር ”ማሕበራዊ-ጉዳያት”፡ ”Lena Hallengren” ገሊጻ ኣላ።

2020-06-04 N26

መንግስቲ ሽወደን - ነቶም ኣብ ሕርሻ፡ ጫካን-ዱርን ከምኡ ውን ስርሓት ጀራዲንን ዝዋፈሩ ሰራሕተኛታት፥ ምስቶም ናብ ሽወደን ንምጋሽ እገዳ ዘይምልከቶም ሰባት ኰይኖም ንኺጽብጸቡ ወሲኑ ኣሎ። ብዛዕባ ናብ ሽወደን ምእታው እገዳ ብዚያዳ ኣብዚ ኣንብብ

2020-06-03 N25

ሃገራዊ መስመር-ቴሌፎን - ብዛዕባ’ዚ ሓድሽ ኮሮና-ቪሩስ ብብዙሕ ቋንቋታት

እቲ ኣብ ዞባ ስቶክሆልም ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ናይ ኮሮና-ቪሩስ መስመር-ቲሌፎን፥ ብሃገር ደረጃ ከም ዚግበር፥ ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢን እቶም ዞባታትን ኣፍሊጦም። 

ኣብዚ መስመር-ቴሌፎን’ዚ ዝተመደቡ፥ ወሃብቲ ሓበሬታ-ጥዕና ናይ ዞባታት እዮም። ንሳቶታም ብቛንቋታት ዓረብኛ፡ ሶማልኛ፡ ፐርሺያ/ዳሪ፡ ትግርኛን/ኣምሓርኛን ከምኡ ውን ሩስያን ዝዛረቡ’ዮም። እቲ መስመር-ቴሌፎን: 08-123 680 00 እዩ።

እዚ መስመር ቴሌፎን’ዚ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ናይ ስራሕ-መዓልቲ፥ ኣብ ሰዓታት 09.00-12.00  ከምኡ ውን ኣብ ሰዓታት 13.00-15.00 ክፉት እዩ። ናብዚ ብምድዋል፡ መልሲ ናይቶም ሓፈሻዊ ሕቶታት ብዛዕባ’ዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

እዚ መስመር-ቴሌፎን’ዚ መብርሂ ክንክን-ሕማም ዝሕተተሉ ስለ ዘይኰነ፤ ብዛዕባ ነናይ ውልቅኻ ናይ ሕማም-ጉዳይ ሓገዝ ኪህበካ ኣይክእልን’ዩ፤ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሕቶታት ምስ ዚህልወካ ናብ 1177 ምድዋል’ዩ። መልሲ ዚህቡኻ ብቛንቋታት ሽወደንን እንግሊዝኛን እዮም።

ንህይወት አስጋኢ ኣብ ዝዀነሉ ጊዜ ናብ 112 ደውል። ንሓፈሻዊ ዝዀኑ ሕቶታት ብዛዕባ’ዚ ሓድሽ ኮሮና-ቪሩስ፥ በቲ ሃገራዊ ናይ ሓበሬታ መስመር፥ ብቑጽሪ ስልኪ 113 13 ኪርከብ ይክኣል’ዩ።
ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት Krisinformation.se ውን ብኻልእ ቋንቋታት ብዛዕባ’ዚ ሓድሽ ኮሮና-ቪሩስ ሐበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

2020-05-29 N24

መንግስቲ: ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዳግማይ ክኽፈታ ይኽእላ እየን

ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዝርከቡ ተምሃሮ፡ ኣብ ግዜ ሓጋይን ቀውዕን ናብ ኣብያተ ትምህርቶም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም። እዚ ለውጢ እዚ ካብ ዕለት 15 ሰነ ጀሚሩ ይትግበር።

በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቲ ዝጸንሐ ለበዋ፡ ኣፍኲሱን ነቲ ትምህርቲ ብርሕቀት ክኸውን ቀያዲ ኰይኑ ዝጸንሐ ለበዋ ድማ ኣልይዎ ኣሎ። ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ እቲ ስሩዕ ንጥፈት ካብ ዕለት 15 ሰነ ኣትሒዙ ክቕጽል ይኽእል’ዩ። እዚ ውሳነ እዚ ገደብ ግዜ የብሉን።
እቶም ኣብ እዋን ዕረፍቲ ሓጋይ፡ ክምሃሩ ዘድልዮም ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ፡ ኣብቲ እዋን ዕረፍቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኰይኖም ክምሃሩ ይኽእሉ እዮም።

ትምህርቲ ንዓበይቲ ከም ኮምቩክስ፡ ቤት ትምህርቲ ሞያ ከምኡ’ውን ዩኒቨርስትን ኣብያተ ትምህርቲ ላዕለዋይ ደረጃን፡ ዝርጋሐ ለበዳ ንምንካይ ንጥፈታቶም ብኸፊል ብርሕቀት ክምህሩ ከድልዮም እዩ።
– በዚ ናይ ሎሚ ውሳነ፡ ተምሃሮ ኣብይተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ካብ ዕለት 15 ሰነ ኣትሒዞም ኣብ ኣብያተ ትምህርቶም ተመሊሶም ስሩዕ ትምህርቶም ክከታተሉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ኸኣ ኣብያተ ትምህርቲ ዕማመን ንምዝዛም ዝሕግዘን ንእዋን ዕረፍቲ ሓጋይን ንቐውዕን ዝኸውን ውጥን ክዳለዋ ተኽእሎ ንህብ ኣለና ማለት’ዩ፡ ትብል ሚኒስተር ትምህርቲ ኣና ኤክስትሮም (S)።

ዝርጋሐ ለበዳ ኣብ ሕብረተሰብ ዳግማይ እንተወሲኹ፡ መንግስቲ ስጉምትታት ክወስድን እቲ ትምህርቲ ድማ ተመሊሱ ብርሕቀት ክውሃብ ንምግባርን ድሉው እዩ።

እቲ ንዛዘምቲ ተምሃሮ ዝግበር ጽምብል፡ ማለት እቲ ኣብ መጠነ ንኡስ ጽምብል ዘድህብ ውሳነ፡ ንምንካይ እቲ ለበዳ ተባሃሉ ኣይተቐየረን። ተማሃሮ ብዓበይቲ መካይን ኣብ ከተማታት ዝገብርዎ ጽምብል፡ በዓል መዚ መጓዓዝያ Transportstyrelsen ብዝወሰኖ መሰረት፡ ንሕና’ውን ኣቐዲምና ሓቢርና ከም ዝነበርና ኩልኩል እዩ።  

2020-05-29 N22

ንሓጋይ ናይ ስፖርት ንጥፈታት ይከፈት ተባሂሉ

ናይ ስፖርት ንጥፈታት፡ ከም ብሓድሽ ካብ ዕለት 14 ሰነ (juni) ንንዮ ኪኽፈት ኪጅምር’ዩ። ግንከ፡ ጥራይ ኣብ ደገን - ብዘይ ተመልካቶን ምስ ዚግበር’ዩ። 

መንግስቲ ሽወደንን ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢን” ብዛዕባ’ዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ናይቲ ውሳኔ መግለጺ ሂቦም ኣሎዉ። እዚ ውሳኔ’ዚ፡ ንዅሉ ዓይነት ስፖርትታትን ምውሳዋስ ኣካላትን - ንዅሉ ጽፍሕቲታት ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ስፖርትታት ዚምልከት’ዩ። እዚ ኪግበር ዚክኣል ግን፡ እቲ ኣተገባብርኡ ኣብ ደገን ከምኡ ውን ነቲ ተወሲኑ ዘሎ ህዝባዊ-መምርሒታትን እገዳታትን ዚስዕብ ምስ ዚኸውን እዩ።
እቲ 50 ሰብ ዚብል ናይ ብዝሒ-ሰብ መደረቲ ማሕበራዊ-ኣኼባታትን ፌስታትን፥ ከም ቀደሙ ጸኒዑ ኪቕጽል’ዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ናይ ስፖርት ውድድራት ግጥሚያታትን፡ ብዘይ ናይ ህዝቢ ተመልካቶ ኪግበር ምዃኑ’ዩ።

– ስፖርታዊ-ንጥፈታት፡ ንብዙሓት ሰባት ኣዝዩ ዓቢይ ትርጉም’ዩ ዘሎዎ፥ እዚ ድማ፡ ብፍላይ ኣብ ግዜ ሽግርን ኣብ ግዜ ዓበይቲ ናይ ምልውዋጣት እዋንን፡ ከምኡ’ዩ ዚኸውን። ስለዚ ድማ፡ ከምቲ ናይ ስፖርት ምኒስተር ”ኣማንዳ ሊንድ” (MP) ዝገለጸቶ፥ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ”፡ ነቲ ዘሎ ለበዳዊ ህልዊ ኩነታት ገምጊሙ፥ ነዚ ውሳኔ’ዚ ክወስድ ምኽኣሉ ኣወንታዊ እዩ። እዚ ድማ፡ ዋላ’ኳ እቲ ኣተገባብርኡ፡ ብምኽንያት’ቲ ህልዊ ኩነታት፡ በቲ ልሙድ ኣገባብ ንኽይትግበር ዘገድድ እንተ ዀነ እዩ።

2020-05-28 N23

እቲ ናይ ዕድመ-ደረት ናይ ሓደጋ-ጕጅለታት ኣይተቐየረን

”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten) ጌሩዎ ብዘሎ ገምጋም፥ ከም ናይ ሓደጋ-ጕጅለታት ኰይኑ ተጸብጺቡ ዘሎ ናይ ዕድመ-ደረት፥ ከም ቀደሙ 70 ዓመት ኰይኑ ኪቕጽል’ዩ። ነዚ መግለጺ’ዚ ዝሃቡ ድማ፥ እታ ምኒስተር ማሕበራዊ-ጉዳያት ዝዀነት ”ሌና ሃለንግሬን” ከምኡ ውን እቲ ”ዮሃን ካርልሶን” ዝተባህለ ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ”፥ ኣብቲ ኣብ ዕለት 26 ጉንበት ዝገበርዎ ናይ ጋዜጠኛታት ዋዕላ እዩ።

”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten)፡ ነቶም ልዕሊ 70 ዓመትን - ካልኦት ናይ ሓደጋ-ጕጅለ ዝዀኑ ሰባትን፥ ዝተዳለወ ፍሉይ መምርሒ ኣውጺኡ ኣሎ። እዚ ድማ፡ እዞም ናይ ሓደጋ-ጕጅለ እዚኦም፥ ብዝተኻእለ መጠን ንቐጻሊ ጊዜ ውን፡ እቲ ምስ ካልኦት ሰባት ዚገብርዎ ናይ ቀረባ ኣካላዊ ምርኻብ ክንክይዎ፥ ኣዝዩ-ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ። ምስኡ ግን፡ ”ዮሃን ካርልሶን” - እቲ ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ከም ዘስመረሉ፥ ናይቶም ዓበይቲ ሰባት ጽምዋን - ምብልሻው ጣዕሚ-ህይወትን ንምንካይ፥ እቲ ማሕበራዊ ዝምድናታት ኪሕሎ ከም ዘሎዎ እዩ።

ነቲ ማሕበራዊ ርክባት ከም ዚሕሎ እናገበርካ፥ እቲ ርክባት ተረሓሒቕ ኣብ ደገ ንኺግበርን ድማ ምኽሩ ይህብ። ከምኡ ብምግባርና ድማ፡ ነቲ ናይ ምልባዕ ሓደጋ ኣዝዩ ከም ዚጐድል ክንገብሮ ስለ ንኽእል’ዩ። እቲ ናይ ተላጋቢ-ሕማም ነጠብጣብ፥ ኣብቲ ናይ ውሽጢ-ገዛ ዚግበር ናይ ቀረባ ምትንኻፍ’ዩ ብዝቕለለ ኪመሓላለፍ ዚኽእል። እቲ ናብ እንዳ ኣረጋውያን ንምብጻሕ ወጺኡ ዘሎ እገዳ፥ ክሳብ ሕጂ ውን የገልግል’ዩ ዘሎ።

ብዚያዳ ነቲ ”ምኽሪ ንልዕሊ 70 ዓመት ዝዀኑ ሰባት” ዚብል ምኽሪ ኣንብቦ።

2020-05-18 N21

ናይ ሓጋይ “ኮሎ” (kollo) ይፍቐድ ተባሂሉ


ቆልዑ ብዝተኻእለ መጠን፡ እቲ ልሙድ ዝዀነ ንጥፈታቶም ኪቕጽልዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። በዚ ምኽንያት’ዚ ድማ፡ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ”፡ ነቲ ”ኮሎ” ዝበሃል ናይ ቆልዑ ናይ ሓጋይ መዓስከር-ንጥፈታት፥ ኣብቲ ዚነብሩሉ ከባቢ፡ ብውሕድ ዝበለ ናይ ጕጅለታት ቑጽሪ፥ ንዚመጽእ ሓጋይ ውን ንኺትግበር ኣፍቂዱ’ሎ።
እቲ ናይቲ ንጥፈት ሓላፍነት ዚወስድ ትካል ድማ፥ ንናይ ሕማም ኮሮና ”ኮቪድ-19” ምልባዕ ሓደጋ ዚገትእ ስጕምቲ ኪወስድ ይግባእ። እዚ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ’ዚ”፡ እንታይ ዓይነት ናይ ጥንቃቐ ስጕምቲታት ኪውሰድ ከም ዘድሊ ንምልላይ ይሕግዝ’ዩ ዝበሎ፥ ሓደ ናይ ”መገምገሚ-ሓደጋ መሳርሒ” ኣዳልዩ ኣሎ።
ምንቅስቓስ ኣካላትን ካልኦት ንጥፈታትን ንኣብነት፥ ኣብ ደገ ንኺትግበሩ ከም ዚግባእ’ዩ። እቲ ካልእ ጽቡቕ ዝበሎ ነገር ድማ፥ ኣብቲ ናይ መደቀሲ ቦታትትን፥ ኣብቲ መግቢ ዚብልዓሉ ቦታታትን፥ ኣብ መንጉኡ እቲ ምርሕሓቑ ዝሓለወ ንኪኸውን’ዩ።
ካልእ ኣገዳሲ ነገር ግን፥ ቆልዑ ሓሚሞም ምስ ዚህልዉ፥ ዋላ’ኳ እቲ ምልክት ሕማሞም ቀሊል እንተዀነ፥ ኣብ ገዝኦም ክጸንሑ ይግባእ። ገለ ኣብ ሞንጉኦም ዝሓምም ሰብ እንተ ተረኽበ ድማ፥ ናብ ገዝኡ ኪምለሰሉ ዚኽእል ምድላው ንኺህሉ እዩ።

2020-05-14 N20

መንግስቲ ነቲ ዝጸንሐ መገሻዊ ክልከላ ናብ ሽወደን ኣናዊሕዎ ኣሎ


ዝርገሐ ለብዒ ቫይረስ ኮረና ንምህዳእ መንግስቲ ነቲ ዝጸንሐ መገሻዊ ክልከላ ናብ ሽወደን ክሳብ ዕለት 15 ሰነ ኣናዊሕዎ  ኣሎ።ከም ዝፍለጥ ክልከላ መገሻ ናብ ሽወደን ብዕለት 19 መጋቢት ዝተጀመረ ኾይኑ፡ሓደ ግዜ ተናዊሑ ነይሩ’ዩ። ዝሓለፈ ሓሙስ መንግስቲ ነዚ ክልከላ መገሻ ናብ ሽወደን ክሳብ ሰኑይ ዕለት 15 ዳግማይ ኣናዊሕዎ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚንስተር ስቴፋን ለፍቬን ሓቢሩ። እዚ ውሳነ ዝተወሰነ ኣብ ለበዋ ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ብምምርኳስ’ዩ።
ዕላማ ናይ’ዚ መገሻዊ ክልከላ ናብ ውሽጢ ሃገር፡ ነቲ ምልባዕ ቫይረስ ኮረና ንምህዳእን ሕማም ኮቪድ-19 ንምቕናስን’ዩ።
እዚ ክልከላ ልክዕ ከም ቕድሚ ሕጂ፡ ንዂሎም ካብ ሕብረት ኤውሮጳ፡ ዓባይ ብርጣንያ፡ ኖርወይ፡ ኢስላንድን ስዊዘርላን ወጻኢ ዜግነት ዘለዎም ወጻእተኛታት ይምልከት። እዚ ናብ ሽወደን ናይ ምጋሽ ክልከላ፡ ንሽወደናዊ ዜጋታት ኣይምልከቶምን’ዩ።

2020-05-14 N19

ምምሕዳር መጓዓዓዝያ: ኣብ በጣሕ መካይን ኮይንካ ምብዓል ኣይፍቀድን


ካብ ዕለት 15 ጉንበት ኣትሒዙ፡ ኣብ በጣሓት መኪና ኮይንካ ምጒዓዝ ክልኩል’ዩ።እዚ ክልከላ ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ዘቕረቦ ጠለብ ኮይኑ፡ምምሕዳር መጓዓዓዝያ ድማ ኣጽዲቕዎ።

ኣብ እዋን ናይ ትምህርቲ መዕጸዊ በዐል፡ ጒዕዞ ካርኒቫል ወይ ኣብ ተመሳሳሊ ፍጻሜታት፡ ኣብ ልዕሊ በጣሕ መኪና ወይ ተሳሓቢት ናይ ጽዕነት መኪና፡ ትራክተር ወይ ሞተራዊ ተሽከርካሪ ኮይንካ ምጒዓዝ ብመሰረት ደንብታት ምምሕዳር መጓዓዓዝያ ክልኩል እዩ።
እዚ ክልከላ ክሳብ ዕለት 31 ታሕሳስ 2020 ጸኒዑ ክጸንሕ’ዩ።

2020-05-14 N18

ምኒስትሪ ጉዳያት-ወጻኢ ሽወደን፥ ነቲ ካብ መገሻ ንምቝጣብ ኣውጺእዎ ዝጸንሐ መምርሒ የናውሖ

እቲ ንወጻኢ ሃገራት ዚግበር መገሻታት ንመጻኢ ጊዜ ይጸበ። ምኒስትሪ ጉዳያት-ወጻኢ ሽወደን (Utrikesdepartementet)፥ ነቲ ካብ መገሻ ንምቝጣብ ኣውጺእዎ ዝጸንሐ መምርሒ፥ ንሓደ ወርሒ የናውሖ።  

እዚ ሓድሽ ተኸሲቱ ዘሎ ምልባዕ ኮሮና-ቪሩስ፥ ነቲ ብዓለም-ለኸ ዚግበር መገሻታት፥ ከምዘየተኣማምን ጌሩዎ ይርከብ። በዚ ምኽንያት’ዚ እምበኣር፡ ምኒስትሪ ጉዳያት-ወጻኢ (UD) ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ-ዋዕላ፥ ናብ ኵለን ሃገራት ዓለም ዚግበር ዘይኣድላዪ መገሻታት ንዅንቁጠብ ኣውጺእዎ ዝጸንሐ መምርሒ፥ ሕጂ ከም ዘናውሖ ኣዊጁ ኣሎ። እዚ መምርሒ’ዚ ክሳብ 15 ሓምለ 2020 ዘገልግል ኪኸውን’ዩ።

እዚ ውሳኔ’ዚ፡ ካብቲ ንመጀመርታ እዋን ኣብ ዕለት 14 መጋቢት 2020 ዝተኣወጀሉ ጊዜ፥ ኣቐዲሙ ውን ንሓደ ጊዜ ተናዊሑ ኔሩ’ዩ።

2020-05-12 N17

ሲፎ-ምልካዕ፤ ዝወሓዱ ሰባት ጠባይ ከም ዝቐየሩ ይገልጹ

ዝወሓዱ ሰባት ካብ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ንላዕሊ ሕጂ ማሕበራዊ ንጥፈታት ወይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ከም ዘወግዱ ዘለዉ ይገልጹ። እቲ ካንታር ሲፎ ካብ ብዓል መዚ ምክልኻል ሕብረተ ሰብን ምድላውን MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) ብዝተዋህቦ ዕማም መሰረት ዝገበሮ ቅያሰ ነዚ የርኢ።


ኣብዚ ቅያሰ ካብ 5 000 ሰባት ንላዕሊ፡ እዚ ናይ ኮሮና ቅልውላው ካብ ዝጅምር ንድሓር ብዛዕባ ብኸመይ ጠባዮም ከም ዝቐየሩ ንዝተሓተትዎ ሕቶታት መልሲ ክህብሉ ክኢሎም ኔይሮም። ክሳብ እዛ ዝሓለፈት ሰሙን ድልዱል ወሰኽ ናይ ብምኽንያት እዚ ለበዳ ጠባዮም ከም ዝቐየሩ ዝጠቕሱ መለስቲ ክርኣ ይክኣል ኔይሩ። ኣብዛ ዝሓለፈት ምልካዕ ግን ሓደ ምቕያር ናይ ሓፈሻዊ ኣንፈት የርኢ። ንኣብነት እቶም ብህዝባዊ መጓዓዝያ ምጕዓዝ ዘወገዱን ካብ ማሕበራዊ ንጥፈታት ዝተቘጠቡን ክፋል ነክዩ።

ገለ ኣብነታት፤

 • “ካብ ገዛ ወጻኢ ኣብ ማሕበራዊ ንጥፈታት ብዝወሓደ ዝርግሓ ተሳቲፈ” ካብ 74 ናብ 66 ሚእታዊት ነኪዩ።
 • “ብዙሓት ሰባት ዝርከብዎ ህዝባዊ ቦታታት ኣወጊደ” ካብ 72 ናብ 65 ሚእታዊት ነኪዩ።
 • “ኣብ መዓልቲ ስራሕ ብህዝባዊ መጓዓዝያ ብዝወሓደ ይጕዓዝ” ካብ 50 ናብ 42 ሚእታዊት ነኪዩ።

ብምልኡ እቲ ቅያሰ ኣብ msb.se ኣንብቦ።

2020-04-29 N16

ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ነፍሰ-ጾራት ጥንቃቐ ክወስዳ ይመክር

ነፍሰ-ጾራት ኣብ መወዳእታ እዋን ጥንስን ኣብ እዋን ሕርስን ኮቪድ-19 ከይልከፋ ክጥንቀቓ ኣለወን። ጠንቂ ስግኣት ጥዕና ዝኾኑ ከም ህዝርጥና፡ሽኮርያ ወይ ልዑል ጸቕጢ ደም ዘለወን ነፍሰ- ጾራት፡ ጥንቃቐአን ዝያዳ ከሐይለዮ ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ይጽውዕ።


ዛጊት ተረኺቡ ዘሎ ፍልጠት ከም ዘመልከቶ፡ነፍሰ-ጾራት ብከቢድ ሕማም ኮቪድ-19 ካብ ሰበን ንላዕሊ ክጥቀዓ ስግኣት የብለንን።ይኹን ደኣ’ምበር ንነፍሰ-ጾራት ድዑቕ ሕክምናዊ ክንክን ዘድለየሉ ኲነታት ኣብ ሽወደን ኣጋጢሙ’ዩ።


– ብዙሓት ነፈሰ-ጾራት ከቢድ ሕማም ከይወርደን ወይ ኣብ ጽዑቕ ሕክምናዊ ክንክን ዘድልዮ ደረጃ ከይበጽሓ ምክልኻላት ክንገብር እዩ ድሌትና ይብል ኣንደርስ ቴግነር - ኣብ ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ቀንዲ ሓላፊ ስነ-ለበዳ።


ብመሰረት ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና፡ ነፈሰ-ጾራት ብፍላይ ኣብ መወዳእታ እዋን ጥንስን ኣብ እዋን ሕርስን ጥንቃቐአን ዝያዳ ከሐይለኦ ይግበአን።ምኽንያቱ ኣብ መወዳእታ እዋን ጥንሲ ኣብ ስርዓት ምስትንፋስ ዘጋጥም ረኽሲ ኣብ ሕይወት ነፍሰጾር ስግኣት ክፈጥር ይኽእል’ዩ።
ጠንቂ ስግኣት ጥዕና ዝኾኑ ከም ልዑል ጸቕጢ ደም፡ ህዝርጥና ወይ ሽኮርያ ዘለወን ነፍሰ-ጾራት ምስ ኣዋላዲት ወይ ሓኪም ክማኸራን ካብ ስድራቤተን ወጻኢ ዘለዉ ሰባት ዘለወን ርክባት ክድርተኦን ይግበአን።

2020-04-28 N15

ናይ’ዚ ዓመት ደረጃ ተሳትፎ ጽምብል ተምሃሮ ዝተሓተ’ዩ


ናይ’ዚ ዓመት ጽምብል ተምሃሮ ብሰፊሕ ኣይክበዓልን’ዩ -  ዓብይ ምስትእንጋድ ተምሃሮ ፡ ኣብ በጣሓት መካይን ምጒራት ተምሃሮን ዓበይቲ በዓላትን ኣይክህሉውን እዮም። ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ነዚ ኣነጺርዎ ኣሎ።


ዓበይቲ ጽምብላት፡ምትእኽኻባት ወይ ንዂሉ ቤት ትምህርቲ ዘጠቓል ሰልፍታት ክካየዱ የብሎምን። ደቂ ክላስ ኣብ ልዕሊ በጣሓት መኻይን ክኾኑ የብሎምን።ብዘይካ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝውድኡ ተመሃሮ እንተዘይኮኖም፡ ካልኦት ተምሃሮ ናይ መዕጸዊ ትምህርቲ ከብዕሉ የብሎምን።

ንካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝውድኡ ተመሃሮ ዝምልከቱ ስነ ስርዓት ምዕዳል ባጀላን ካልኦት ንኣሽቱ ጽብላትን፡ ክሳብ ንሓደጋታት ለበዳ ኮቪድ-19 ብዝድርት መንገዲ ዝተዳለዉ፡ ፍቚዳት እዮም።
ኣብ’ዚ ዓመት ናይ ዝውድኡ ተምሃሮ ምስትእንጋድ፡ ክሳብ በቢክፍሊ(በቢክላስ) ወይ በቢ ንኣሽቱ ጕጅለታት ዝተዳለው፡ክካየድ ይከኣል’ዩ።ምስ ዝካየድ ድማ ኣብ ንሓድሕድካ ምፍንታት ዘለዎ ግዳም ይዳለዉ። ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ጒጅለታትን ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 ዘለዎም ሰባትን ክሳተፉ የብሎምን።

ግለሰባት ዘዳልውዎም ዕብይ ዝበሉ ግብጃታትን’ውን እንተኾነ፡ ወላ ኣብ ውሽጢ ገዛን ግዳምን ይዳለዉ ኣየምሕሩን’ዮም(ምሹኣት ኣኮኑን) ኢሉ ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ኣብ ጽሕፉ ኣስፊርዎ ኣሎ።

2020-04-27 N14

ሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ሰብኣዊ ድሕነትን: ዝወሃብ ሕክምናዊ ክንክን ዕድመ ኣይውስኖን


ብሰንኪ’ቲ ኣብ ኣብ’ዚ ቕንያት ንሽማግለታት ጽዑቕ ሕክምናዊ ክንክን ኣይወሃቦምን’ዩ ተብሂሉ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝካየድ ዘሎ ዘተ፡ ሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ሰብኣዊ ድሕነትን ከምኡ ከም ዘይኮነ ከነጽሮ ይደሊ። ኣብ’ቶም ሃገራውያን መምርሕታት ንቀደምትነት ምሃብ ጽዑቕ ሕክምናዊ ክንክን ተመልኪቱ ከም ዘሎ፡ ዝኾነ ይኹን ሰብ፡ ዕድመ ብዘይገድስ፡ ብማዕረ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዝወሃቦ ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣብ ሕጊ ተደንጊጉ ኣሎ።
እቶም ቦታታት ጽዑቕ ሕክምናዊ ክንክን ምስ ዘይኣኽሉ፡ መን’ዩ ንኽድሕን ዝዓበየ ዕድል ዘለዎ ዝብል ቀደምትነት ምኽታል ግድን ይኸውን። ጽዑቕ ሕክምናዊ ክንክን ምስ ዝንፈግ’ውን እንተኾነ ካልእ ሕክምናዊ ክንክን ይወሃብ’ዩ። ቀረብ ሕክምናዊ ክንክን ንኮቪድ-19 ዝሓመሙ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንካልእ ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሰባት’ውን ይወሃቦም’ዩ። ይኹን ደኣ’ምበር ገሊኦም ዓይነት ሕክምናዊ ክንክናት ንመጻኢ ክመሓላለፉ ይኽእሉ’ዮም።

2020-04-23 N13

ሃገራዊ

ቤት ጽሕፈት ጥዕና: ፍሉይ በዓል ቫልቦሪ ኣብ’ዚ ዓመት

ብሰንኪ ዝርገሐ ሕማም ኮቪድ-19 ናይ’ዚ ዓመት ጽንብል በዓል ቫልቦሪ ፍሉይ ክኸውን’ዩ ይብል ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና። ካብ ጽንብላት ክንቊጠብን ምትእኽኻብ ሰባት ከይፍጠሩ ከነስተውዕል ይግበኣና። ኣብ ደገ’ውን እንተኾነ ኣብ መንጎ ሰባት ምፍንታት ክህሉ ከምዘለዎ ምፍላጡ ኣገዳሲ’ዩ።

እቶም ሒደት’ውን እንተኾነ ጉንፋዕ ሓሚሞ ኮይኑ ዝተሰመዖም ሰባት፡ ካብ ካልኦት ሰባት ምሉእ ብምሉእ ክፍንተቱ ወይ ክእለዩ ይግበኦም። ካልእ ነገር ድማ፡ ዕድሜኦም 70 ዝኾኑ ሽማግለታት፡ ወላ ኣብ ድሮ በዓል ቫልቦሪ’ውን እንተኾነ፡ ምስ ካልኦት ሰባት ዘለዎም ርክባት ክድርትዎ ይግባእ። ኣብ ጉንበት ሓደ’ውን እንተኾነ ክእከቡ ናይ ዝኽእሉ ሰባት ብዝሒ ሓደ’ዩ  – ንልዕሊ 50 ሰባት ዝሓቊፍ ተቓውሞ ፍቓድ ኣይወሃቦን’ዩ። ኣብ እዋን ጽድያ ዘለዉ በዓላት ከም ሮመዳንን ዒድ ኣልፉጡርን እውን እንተኾነ፡ እቲ መምርሕታት ሓደ ዓይነት እዩ። ብምኽንያት ምክልኻል ለበዳ፡ መሳጊድ ዕጹዋት እዮም።.

2020-04-22 N12

በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን ሰባት ካብ ባዕላዊ መርመራ ኮቪድ-19 ክቚጠቡ ይመክር

ሰባት ሕማም ኮቪድ-19 ዘለዎምን ዘይብሎምን ንኽፈልጡ፡ ካብ’ቲ ባዕሎም ኣብ ገዝኦም ዝገብርዎ መርመራ እንተ ተቚጠቡ ይሓይሽ ይብል በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን። ከም’ዚኦም ዝኣመሰሉ መርመራታት ኣብ ኢንተርነት ዝሽየጡ ይሃልዉ ደኣ’ምበር፡ ዘተኣማምኑ ስለ ዘይኮኑ፡ ካብ ጥቕሞም ጒድኣቶም ይዓቢ፡ ይብል እቲ በዓል መዚ።

ንኣህለኽቲ ውልቀሰባት ዝቐንዐ መሳርሒ መርመራ ውሕስነት ዘለዎም ንምጥቃሙ ድማ ቀሊል ዝኾነ ክኸውን ስለ ዘለዎ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ ዕዳጋ ከም’ዚ ዝኣመሰለ መሳርሒ የለን፡ ይብል በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን።

- ወላ እቶም ንሕክምና ዝቐንዑ መሳርሒ መርመራ ኣህለኽቲ ውልቀሰባት ምስ ዝጥቀምሎም፡ እቲ ዝረኽብዎ ውጽኢት መርመራ ወይ ግጉይ ወይ ከም ጉጉይ ክትርጐም ተኽእሎታት ኣለዎ። ሓደ ግጉይ ውጽኢት፡ መልከፍቲ በቶም ሰባት ንኽላበድ ዕድል ይኸፍት እዩ ትብል ኣብ በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን ሓላፊ ኣሃዱ ክፍሊ ሕክምናዊ ቴክኖሎጂ ኤቫ-ሌና ሃርትማን።

በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን ነቶም ክፍሊ ሕክምና ዘቕርቦም መሳርሒ መርመራ ወይ ፈተናታት ምጥቃም ኣይቃወሞምን’ዩ።

2020-04-22 N11

ሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ሰብኣዊ ድሕነትን: ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ንኮቪድ-19 ግዳያት ዝኾኑ ጉጅለታት

ሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ዘቕረቦ ሓድሽ ጸብጻብ፡ ገለ ሰባት ኮቪድ-19 ምስ ዝሓሙ፡ ፉሉይ ጽንኩር ምዕባለ ሕማም ዘለዎ ዓቢ ስግኣት ዘስዕበሎም ጒጅለታት ኣለሊዎም ኣሎ።

በረኣእያ ሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ሰብኣዊ ድሕነትን፡ ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ጒጅለታት እቶም፡

 • ልዑል ዕድመ ዘለዎም፡ 70ን ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድመኦም
 • ህዝርጥና ብመለክዒ ሚዛን ሰብነት(BMI) ልዕሊ 40 ዝኾኑ
 • ሕማም መንሽሮ ዘለዎም ወይ እቲ ሕማም መንሽሮ ኣብ ምሕካም ዝርከቡ እንተኾይኑ ወይ እቲ ምሕካም ኣብ ቀረባ እዋን ዘብቀዐ እንተኾይኑ
 • መትነ ጭዋዳዊ ሕማም ከም ፓርኪንሶን፡ ኤም.ኤስን( MS) ዕዮ ጭዋዳ ዘማስን ኣ.ል.ስ( ALS) ዘለዎም
 • ዕውቀታዊ ስንክልናን(ዝሕታለ ኣእምሮ) ናይ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት መኽሳእቲ ወይ ጸገማት ዘለዎም
 • ብውሑዱ እዘን ክልተ ሕማማት ዘለዎም፡ ሕማም ልብን ሰራውር-ልብን(መጥቃዕቲ ኣብ አፍ-ልቢ፡ ድኻም ልቢ፡ ወቕዒ ሓንጐል)፡ ልዑል ጸቕጢ ልቢ፡ ሕልኽላኻት ወይ ጸገም ዘለዎ ሽኾርያ፡ ሓዳሪ ሕማም ኲሊትን ድኻም ኲሊትን፡ ሓዳሪ ሕማም ሳንቡእ(ኣዝማ ዘይኮነ) ወይ ሓዳሪ ሕማም ጸላም ከብዲ
 • ካልኦት ከበድቲ ሕማማት ከም ድኹም ካብ ሕማም ምክልኻል ዓቕሚ፡ ሕማም ወይ ድሕሪ ሕማም ኣብ ልዕሊ ዕዮ ገሊአን ኣካላት ከቢድ ጽልዋ ዝገድፉ፡ ቀጻሊ ናይ ምስትንፋስ ሓገዝ ዘድልዮ ማህሰይቲ ኣንጒዕ ዓንዲ-ሕቘ፡ ካብ ረኽሲ ቫይረሳት ንምክልኻል ዓቕሚ ተጻዋርነት ኣካል ዘዳኽሙ ፍወሳታት

 እቶም ጠንቅታት ምስ ዝደማመሩ ድማ እቲ ሓደጋ ዝዓበየ ይኸውን።

ኣብ’ቲ ሎሚ መዓልቲ ብሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ሰብኣዊ ድሕነትን ንመንግስቲ ዝቐረበ ጸብጻብ፡ እቶም ምስ ሓደ ኣብ ልዑል ስግኣት ዘሎ ሰብ ዝነብሩ፡ ካብ ገዛ ወጻኢ ዝሰርሕዎ ስራሕ ነቲ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ጥዕና መልከፍቲ ንኸይላባዕ ዝህቦ ምኽሪ ዘየማልእ እንተኾይኑ፡ ንግዚኡ ካብ ከም ኣቶም ዝኣመሰሉ ስራሕ ክቚጠቡ፡ እማመ ኣቕሪቡ ኣሎ።

እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ዝርዝር፡ ካብ ጥሪ ቫይረስ ኮረና ክላባዕ ዝጀመረሉ ክሳብ ሎሚ ዕለት ኣብ ዘሎ እዋን ዝተረኽበ ፍልጠት ዝተመርኰሰ’ዩ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ብዛዕባ ጠንቅታት ሓደጋ ዘሎ ኣፍልጦ ሒደት ስለ’ዝኾኑ፡ ምስ ግዜ ዳግማይ ግምትን ምምሕያሽን ከድልዮም’ዩ ይብል እቲ በዓል መዚ።

2020-04-17 N10

እዚ ዓመት’ዚ ናይ ጽድያ በዓላት ኣበዓዕላና ፍልይ ኪብል’ዩ

2020-04-03  N9

መድሃኒት ካብ ፋርማቻ ምውጻእ ገደብ ተገይሩሉ

ካብ ሎሚ መዐልቲ ጀሚሩ፡ መድሃኒት እንተ በዝሐ ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝኣክል ጥራሕ ኢኻ ካብ ፋርማቻ ከተውጽእ  ዝፍቀደልካ።

ብሰንኪ’ቲ ኣብ’ዚ ቕንያት ካብ መጠን ንላእሊ ዝተራእየ ጠለባት መድሃኒ፡ መንግስቲ ነዚ ክውስን ክኢሉ ኣሎ። እቲ መድሃኒት ኣብ ውሕስነት ልዑል­ዋጋ እቱው ይኹን ኣይኹን፡ እቲ ሕሙም ካብ ጅብኡ ይኽፈሎ ኣይኽፈሎ  ብዘይገድስእቲ፡ እዚ ገደብ ንዂሎም ብሓኪም ዝእዘዙ መድሃኒታት ይምልከቶም። ኣዝዮም ፍሉያት ምኽንያታት ምስ  ዝህልዉ ጥራሕ’ዩ ሕድገት ክግበር ዝከኣል።

ብተወሳኺ እቲ ውሳነ ከም ዝብሎ፡ ክልተ ስልሲት መድሃኒት ክሃልኽ ኣለዎ ቅድሚ ሓድሽ መድሃኒት እቲ ፋርማቻ ምሃቡ። እቲ ዕላማ ብሰንኪ ምውህላል(ምእካብ) ዝፍጠር ስእነት መድሃኒት ንምግታእ’ዩ።

– ኣብ ከም’ዚ ዘለናዮ እዋን ቅልውላው፡ ቀረብ መድሃኒት ምዕሩይ ክኸውን ኣገዳሲ’ዩ። ሰባት መድሃኒ ከዋህልሉ ምስ ዝጅምሩ  ገለ መድሃኒታት ንዂሉ ከይኣኽሎ ሓደጋታት ኣሎ። ስለ’ዚ ኢና ነኢዝ ውሳነ ወሲድናዮ ዘለና፡ ትብል ሚኒስተር ማሕበራዊ  ጉዳያት ሌና ሃለንግሬን። 

እዚ ተገይሩ ዘሎ ገደብ ንሰብን ንእንስሳታትን ዝኸውን መድሃኒ ይምልከት። 

N8 2020-04-01

”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ”፡- ምኽሪ፡ ዝርግሐ ለበዳ ንምንካይ

ብመሰረት እቲ ”ብቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten)፥ እቲ ንህዝቢ ተዋሂቡ ዘሎ ሓድሽ ምኽሪ፥ ብዙሕ ህዝቢ ዝርከብዎ ምትእኽኻባት ክውገድ ከም ዘሎዎን፥ ብፍላይ እቶም ልዕሊ 70 ዓመት ድማ ፍሉይ ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዘሎዎም እዩ። እቲ ዕላማ ናይዚ ምኽሪታት’ዚ ድማ፥ ነቲ ዝርግሐ ሕማም ”ኮቪድ-19” ንምዕጋት ዝሓለነ ኰይኑ፤ ብቐንዱ ግን፡ ነቶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዝያዳ ተነቀፍቲ ዝዀኑ ሰባት - ናይ ሓደጋ-ጉጅለን ንኣረጋውያንን ምክልኻል ንኽረኽቡ’ዩ።
እቲ ነዚ ንምልባዕ ሕማም ”ኮቪድ-19” ንምዕጋት ዝጥለቡ ነገራት፤ እንተ ድኣ ምልክት ሕማም ርኢኻ፡ ኣብ ገዛኻ ክትጸንሕን ጽሬት-ኢድካ ብጥንቃቐ ክትሕሉን፥ ካብ ነንሕድሕድካ ድማ ክትፈናተትን እዩ። ልዕሊ 70 ዝዕድሚኦም ሰባትን፡ እቶም ካልኦት ኣብቶም ናይ ሓደጋ-ጉጅለታት እቱዋት ዝዀኑ ሰባትን፥ እቲ ምስ ካልኦት ሰባት ዚገብርዎ ኣካላዊ ምቅርራብ ከጽብብዎ ይግብኦም። ካብ ሓባራዊ-መጐዓዓዝያ ውን ፍጹም ክኽልከሉ ይግባእ። ናብ ድኳናት ከይዶም ምሽማት ከቛርጽዎ፥ ንኣብነት ፋርማቻ፡ ቤት መሸጣ-መግቢ ወይ ውን ናብ ህዝቢ ዚእከበሉ ቦታታት ካብ ምኻድ ምቝጣብ’ዩ።
ብመሰረት እቲ ”ብቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten)፡ እቶም ቀንዲ ናይ ሓደጋጉጅለ፡ እቶም ዕድመ ዝደፍኡን፡ ሕዱር ሕማማት ዘሎዎምን ሰባት’ዮም። ንኣብነት ጸቕጢ-ደም፡ ሕማም-ልቢን መትነታት ደምን፡ ሕማም-ሳንቡእ ወይ ውን ሕማም ሽኰሪያ ዘሎዎም ሰባት’ዮም። እቶም ዚያዳ ብኸቢድ ዚጥቅዑ ሰባት፥ እቶም ተደራራቢ ሕዱር-ሕማማት ዘሎዉዎም ሰባት’ዮም።
ኵላትና ኣብ ሽወደን እንነብርን ኣብ ንጥፈታት ንሳተፍን ሰባት፥ ነዚ ዝርግሐ ናይዚ ሕማም’ዚ ንምዕጋት ሓላፍነት ኣሎና’ዩ፡-
ማሕበራት-ስፖርት፡ ብዝተኻእለ መጠን ልምምዳትን ኣብ ደገ ዚግበር ስፖርታዊ ንጥፈታትን ደው ከብሉ፥ ናይ ልምምድ-ግጥማት፡ ግጥማትን ናይ ዋንጫታት ውድድራትን፥ እቲ ዕለታቱ ንቕድሚት ከሰጋግርዎ፡ ከምኡ ውን ቁጽሪ ናይቶም ተዓዘብቲ ሰባት ከውሕዱን እዩ።
ህዛባዊ-ማሕበራት፡ እንተ ደኣ ተኻፈልቲ ጉባኤታት ኣብ ሓደ ቦታ ብኣካል ንኺርከቡ ዚጠልብ ኰይኑ፥ ዓመታዊ ጉባኤታቶምን ካልእ ኣኼባታቶምን ንመጻኢ ዕለታት ንቕድሚት ከሰጋግሩ ይግባእ።
ኣብ ሓባራዊ-መጐዓዓዚያን ትራንስፖርትን ቁጽሪ ገያሾ ምንካይን፥ ሰባት መታን ከይጸቓቘጡ ድማ ብዝሒ ዝመላለሳ መጐዓዝያታት ምስቲ ህልዊ ኩነታት ከም ዚዛመድ ምግባር’ዩ።
ወሃብቲ-ስራሕ (ትካላት)፡ ሰራሕተኛታቶምን በጻሕቲን ከም ዝፈናተቱ ምግባርን፥ ሰራሕተኛታቶም ውን ካብ ዘየድሊ መገሻታት ተቖጢቦም፥ ኣብ ገዝኦም ኰይኖም ከም ዚሰርሑ ምግባር’ዩ።
ድኳናትን ማእከላት-ዕዳጋን ከምኡ ውን ”ጋለርያታትን”፥ ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ዝተወሰነ ጊዜ ኣብቲ ውሽጢ’ቲ ድኳን ኪህልዉ ዚኽእሉ ዓመውል ከም ዚንክዩ ምግባር’ዩ። ነቲ ኣብ መኽፈሊ-ካሳ ዚግበር መስርዕ ውን፡ ካልእ ኣማራጺ ፍታሓት ከም ዚህሉ ምግባር። ወይ ውን ሰባት ካብ ሕድሕዶም ተፈናቲቶም ደው ንኺብሉ ዚገብር መምርሒ ምድላው እዩ።
እዞም ወጺኦም ዘሎዉ ናይ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ሕጊታትን ህዝባዊ-ለበዋታትን፥ ክሳብ 31 ታሕሳስ (december) 2020 ዘገልግሉ ኰይኖም፥ ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ግን፡ እቲ ጊዜ ኪሓጽርን ወይ ውን ኪናዋሕን ይኽእል እዩ።

N7 2020-04-01

ቁጽሪ ምርማራታት ናይ ”ኮቪድ-19” ክብ ምባል

”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ”፡ ብኸመይ ጌርካ ዝበዝሐ ቁጽሪ ህዝቢ ናይ ”ኮቪድ-19” ምርመራ ኪግበረሉ ከም ዚኽእል ሓደ ”እማመ” ሒዙ ንኺቕርብ፥ ካብ መንግስቲ ሽወደን መዝነት ተዋሂቡዎ ኣሎ።
”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ”፡ ነቲ ብኸመይ ጌርካ ዝበዝሐ ቁጽሪ ህዝቢ ምርመራ ኪግበረሎም ከም ዚኽእል ዚወጽእ ናይ ስራሕ ስትራተጂ ኪመርሖ እዩ። እዚ ቤትስልጣን’ዚ ብተወሳኺ፡ እዚ ምርመራታት’ዚ ጽባቐ ዓይነቱ-ተሓልዩ ብዝዓበየ ደረጃ ተፈጻሚ ንምግባር፥ ነቲ ኣብ ዞባዊ-ምምሕዳራትን፡ ኮሙናትን ካልኦትን ኪግበር ዚድለ ናይ ስርሓት ተበግሶ ከወሃህድ እዩ። እቲ ጽሑፍ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ከም ዝገልጾ፥ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር፡ እቶም ሕሙማንን እቶም ሰራሕተኛታት ክንክን-ሕማምን፥ ብቐጻሊ ውን ነቲ ምርመራ ናይ ምግባር ውሕስነቶም ርጉጽ ከም ዚኸውን ንምግባር እዩ።
- እቶም ኣብዚ ጊዜ’ዚ ቀዳምነት ተዋሂቡዎም ዘሎ ጉጅለታት፥ ንመጻኢ ውን እንተዀነ ውሕስነት ናይ ምምርማር ኪረኽቡ ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ። እቲ ልዑል ቀዳምነት ኪወሃቦ ዘሎዎ፥ እቲ ነጸረ-ሕማም ቅድሚኡ ወይ ምስቲ ኣብ ሆስፒታል ምድቃስካ ተተሓሒዙ ንኺግበር’ዩ። እዚ ምግባር ዘድሊ ድማ፡ ኣብ ውሽጢ እቲ ሆስፒታል ለበዳ ንኸየጋጥም፥ ከምኡ ውን ንኣብነት ኣብ መንጎ እቶም ተነቀፍቲ ሰባትን ኣረጋውያንን ዚርከብዎ ናይ ሓልዮትን መንበሪ-ቦታታትን ንኸይላበድ’ዩ፤ ክትብል ሓለቓ ክፍሊ ምምሕዳር “ቤትስልጣን-ጥዕና-ህዝቢ”፡ ላዕለወይቲ ዶር ካሪን ቴግማርክ ዊሴል ገሊጻ ኣላ።

2020-03-31N6

ብሃገር ደረጃ ናብ እንዳ-ኣረጋውያን ናይ ምብጻሕ ክልከላ

መንግስቲ ሽወደን፡ መታን ነቲ ለበዳ ሕማም ”ኮቪድ-19” ንምዕጋት ኪብል፥ ኣብ ምሉእ ሃገር ዚርከብ ኣረጋውያን ዝነብሩሉ ኵሉ ትካላት፥ ናይ ምብጻሕ ክልከላ (እገዳ) ውሳኔ ኣሕሊፉ ኣሎ። እዚ ውሳኔ’ዚ፡ ካብ 1 ሚያዝያ ኣብ ግብሪ ኪውዕል’ዩ።

- እቶም ብዝተፈልየ-ጥንቃቐ ካብዚ ”ቫይረስ’ዚ” ክንከላኸለሎም ዘድልየና ሰባት፥ እቶም ኣብ ገጠራዊ ትካላት እንዳ-ኣረጋውያን ዚነብሩ ሰባት’ዮም። ስለዚ ድማ፡ ከምቲ ምኒስተር ማሕበራዊ-ጉዳያት፡ ሌና ሃለንግሬን ዝበለቶ፡ ኣብ ከምዚ ቦታታት’ዚ ለበዳ ንኸየጋጥም ርጉጽነት ክነውሕስ ይግብኣና እዩ።

መንግስቲ ሽወደን፡ ነቲ ኣብ እንዳ-ኣረጋውያን ዚግበር ምብጻሕ ኣመልኪቱ፥ ኣቐዲሙ ውን ተሪር መጠንቀቕታ ሂቡሉ ኔሩ’ዩ። ብዙሓት ኮሙናት ውን፡ ነዚ መጠንቀቕታ’ዚ ብምስዓብ፡ ነንበይኖም ናይ ክልከላ ስጕምቲታት ወሲዶም ኣሎዉ’ዮም። ሕጂ ግን መንግስቲ፡ ንምሉእ ሃገር ዚኸውን፡ ሓደ ዝዓይነቱን ንጹርን ዝዀነ መርሓ-ግብሪ ኣውጺኡ ኣሎ።

እዚ ውሳኔ’ዚ ሓፈሻዊ መምርሒ’ዩ። እታ ሓላፊት-ምምሕዳር ናይ ሓደ መንበሪ-ቤት ግን፥ ንነፍሲ-ወከፍ ምብጻሕ ብዚምልከት፥ ካብዚ ክልከላ’ዚ ዝተፈለየ ፍቓድ ክትህብ ትክእል’ያ። እዚ ግን፡ እንተ ደኣ ነቲ ፍሉይ ፍቓድ’ቲ ንምሃብ ዝደፋፍእ ፍሉይ ኵነታት ተፈጢሩን፤ ንምልባዕ ”ኮሮና-ቫይረስ” ውን ሓደግኡ ውሱን እንተ ዀይኑን ጥራይ’ዩ።

2020-03-27 N5

ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ብሓንሳብ ኮይንካ ምእካብ ኣይፍቀድን(እጉድ እዩ)

ካብ ሰንበት ዕለት 29 መጋቢት ጀሚሩ ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት ይኹኑ ሕዝባዊ ምርኢታት እንተ በዝሐ 50 ተሳተፍቲ ሰባት  ጥራሕ ይፍቀድ። እዚ ዓርቢ(27 መጋቢት) ብመንግስቲ ተወሲኑ።  ብዝሒ ተሳተፍቲ ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ምስ ዝኸውን፡ ፖሊስ ነቶም ምትእኽኻባት ይኹን ምርኢታት ክስርዝዎም ወይ ደው  ከብልዎም ይኽእሉ እዮም። እቶም ምርኢት ወይ ኣኼባ ዘዳልዉ ነዚ እገዳ ምስ ዝጥሕሱ፡ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ወይ እንተ በዝሐ  ን6 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ክብየነሎም ይኽእል’ዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ደረት ብዝሒ ተሳተፍቲ ናይ’ቶም ሕዝባውያን ምትእኽኻባት 500 ከም ዝነበረ ዝዝከር’ዩ፡ ሕጂ ግን  ብጠለብ ቤት ጽሕፈት ሕዝባዊ ጥዕና ተቐይሩ ኣሎ። ምኽንያት መቐየሪኡ ድማ ዝርገሐ ተላባዒ ሕማም ቫይረስ ኮሮና  ንምድራቱ’ዩ። ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት ክበሃል ከሎ:

 • ንሰላማዊ ሰልፊ፡ ንዘተ፡ ርእይቶኻ ንምግላጽ ወይ ሓበሬታ ንህዝቢ ወይ ንውልቀ­ሰባት ንምሃብ ተባሂሎም ዝግበሩ  ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት 
 • ንምምሃር፡ ህዝቢ ንምሕባር ወይ ዜጋታት ንምንቃሕ ዝወሃቡ ኣስተምህሮታት ወይ ኣቕርቦታት
 • ምስ ሃይማኖት ዝተኣሳሰሩ ምትእኽኻባት
 • ኣብ ትያትራዊ ምርኢት፡ ሲነማታት፡ ምርኢት ሙዚቃን ካልኦት ስነ ጥበባዊ ፍርያት ንምርኣይ ዝግበር ምትእኽኻብ 
 • ቅዋም ዝፈቕዶም ነጻ ኾይንካ ኣኼባ ንምክያድ ዝግበሩ ካልኦት ምትእኽኻባት


ሕዝባዊ ምርኢት

  ሕዝባዊ ምርኢት ክበሃል ከሎ:

 • ውድድራት፡ ምርኢታት ናይ ስፖርትን ግጥማትትን ስነ­በረራን
 • ምርኢታት ሳዕስዒት
 • መዘናግዒ ቲቮሊን ሰልፍታት በዓላትን
 • ዕዳጋታትን ዓውደ­ምርኢትን(ኤግዚቢሽን)
 • ከም ህዝባዊ ምትእኽኻብ ወይ ምርኢት ሰርከስ ዘይውሰዱ(ዘይሕሰቡ) ካልኦት ምርኢታት

ኣብያተ ትምርህቲ፡ ሕዝባዊ መጓዓዓዝያ፡ ውልቃውያን ዉራያትን ንናብ ንግዲ­ቤት(እንዳ ዱካን) ምኻድ ግን እቲ እገዳ  ኣይምልከቶምን እዩ።

2020-03-24 N4

“ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ”፡- ምልምማድ ምውሳስ-ኣካላት ግበር - ግን ብጥንቃቐ ድማ ግበሮ

ስፖርትን ናይ ምልምማድ ምውስዋስ-ኣካላት ንጥፈታት፥ ኪቕጽሉ ይኽእሉ’ዮም። እንተዀነ ግን፡ ብመሰረት መምርሒ “ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ”፥ ናይ ምልባዕ ሕማም ንምክልኻል ናይ ጥንቃቐ ስጕምቲ ምውሳድ ከድሊ’ዩ።

ከም ናይ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ኣረኣእያ፥ ኣካልዊ-ምንቅስቓስ ንጥዕናና ጽቡቕ’ዩ፥ ስለዚ ስፖርትን ልምምድ ምውሳዋስ-ኣካላትን ኪቕጽል ኣሎዎ። ልምምዳትን፡ ግጥማትን፡ ናይ ከባቢ ውድድር-ጸወታ ጋንታታትን፡ ብምኽንያት’ዚ ለበዳ ከቛርጽ ኣየድልን’ዩ። ቤት ልምምድ ምውሳዋስ-ኣካላት፡ እንዳሓምባሳይ፡ ኣዳራሻት ምውሳዋስ-ኣካላት ውን ኪኽፈቱ ይኽእሉ’ዮም።

እንተዀነ ግን፡ እቲ ዚግበር ንጥፈታት ምስቲ ህልዊ ናይ ለበዳ ሓደጋታትን ንዕኡ ምግታእን ክነዛምዶን የድሊ’ዩ። ንኣብነት እቲ ልምምድ ካብ ውሽጢ ገዛ ወጻኢ ኪግበር ይኽእል’ዩ። ”ቤትስልጣን ጥዕናህዝቢ”፡ ምስቲ ”ሃገራዊ ውድብ ምውሳዋስ-ኣካላትን” ካልኦትን ለዘባ ብድሕሪ ምግባሩ፥ ነዚ ሓለፍቲ ስፖርትን ትካላት ልምምድ ምውስዋስ ኣካላት ንጥፈታትን ኪስዕብዎ ዘሎዎም መምርሒ ኣውጺኡ ኣሎ።

• ዝሓመመ ሰብ፡ ዋላኳ ምልክታት’ቲ ሕማም ቀሊል ይምሰል፥ ክሳብ’ቲ ካብ ሕማሙ ዝሓዊን፡ ብድሕሪ ምሕዋዩ ውን ክልተ መዓልትን፥ ኣብ ገዝኡ ኪጸንሕ ደኣ እምበር፡ ፍጹም ኣብቲ ንጥፈታት ክሳተፍ ኣይግባእን። ሓደ ሰብ ኣብ ልምምድ ከሎ ምስ ዚጽልኦ፥ ብቐጥታ ናብ ገዝኡ ኪኸይድ ይግባእ።
• ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት፥ ኣብ ውሽጢ ገዛ ጕጅላዊ-ንጥፈታት ኪሳተፉ ኣይግባእን። ንጥዕንኦም ኣገዳሲ ስለ ዝዀነ፡ ኣካላዊ-ምንቅስቓስ ኪገብሩን፥ ኣብ ደገ ወጺኦም ውን ብእግሮም ምኻድ ኪቕጽሉ ንመክር።
• ተጸጋጊዕካ ካብ ዚግበር ነገራት ኪቝጠቡ፥ ኣብ ክንድኡ ካልእ ዓይነት ልምምድ ይግበሩ።
• መስተዪ-ማይ፡ መሸፈን-ኣፍ ወይ ከምኡ ዓይነት፥ ናይ ምራቕ ነገር ከተሓላልፍ ስለ ዚኽእል ዘይምልቕቓሕ።
• ንኢድካ ማይ-መሕጸቢ ወይ ንኢድ ዚኸውን ኣልኮል ከም ትረክብ ግበር። ጽቡቕ ናይ ኢድ ጽሬት ንኺህልወካ ተደፋፋእ።
• ጽቕጥቕት ካብ ዝፍጠረሉ ቦታታት ተቖጠብ፥ ንኣብነት ኣብ ኣፍ-ደገ ኣብያተ-ንግዲ ወይ ኣብያተስፖርት

2020-03-24 N3

“ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten)፡- ኣብ ኣብያተ-መግቢ፡ ካፌቴሪያን፡ ባራትን ምጽቕቓጥ ኣየፍቅድን’ዩ

ብመሰረት’ቲ ካብ “ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ዝወጸ መምርሒ፥ ኣብ ናይ ምጽባይ መስርዕ፡ ኣብ ”ቡፌመግቢ”፡ ኣብ ጣዋሉ ባራትን እንዳሻሂታትን፥ ምጽቕቓጥ ናይ ሰባት ከጋጥም ኣይግባእን።

እዚ ሓድሽ ወጺኡ ዘሎ መምርሒ ናይ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ሕዝቢ”፥ ካብ 25 መጋቢት (mars) ጀሚሩ ኣብ ተግባር ውዒሉ ኣሎ። እዚ ማለት ድማ፡ ”ኣብያተ-መግቢ”፡ ባራት፡ ካፌቴሪያታት፡ ንምልባዕ ”ኮቪድ-19” ንምግታእ፥ ፍሉይ ዝዀነ ስጉምቲታት ክወስዱ የድልዮም’ዩ ማለት’ዩ።

እዚ ሓድሽ ሕጊ’ዚ፡ ብመሰረት’ቲ ብቤትስልጣን ምቁጽጻር-መግቢ ዝወጸ ሕጊ (Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) 11 §፥ ኣብቶም ነዚ ሕጊ’ዚ ዚምልከቶም መዳያት፥ ንኣብነት ”ኣብያተ-መግቢ”፡ ናይ ኣብያተስራሕ ኣብያተ-መግቢ”፡ ባራት፡ ካፌቲሪያታት፡ ናይ ኣብየተ-ትምህርቲ ኣብያተ-መግቢን፡ ”ዘርጋሕቲ ስሩሕ-መግቢን” ንኺጸንዕ እዩ።

ነፍሲ-ወከፍ ኣብያተስራሕ፡ እቶም በጻሕቲ ኣብ መንጎኦም ተፈናቲቶም ከም ዝቖሙ ምግባሩ ከረጋግጽ ይግባእ። እቶም በጻሕቲ ”ኣብያተ-መግቢ” ኣብ ሓንቲ ጣውላ ጥራይ ተቐሚጦም ኪብልዑን ኪሰትዩን ወይ ድማ መጺኦም መግቦም ሒዞም ኪኸዱን እዩ። ኣብ ባራት ጠጠው ንዝበሉ ዚግበር ኣገልግሎት ኣይፍቀድን’ዩ። መጺእካ ዚውሰድ መግቢታት፥ ኣብ ምንጎ ሰባት ጽቕጥቅጥ ክሳብ ዘይፈጠረ፥ ከም ቀደሙ ኪቕጽል ይኽእል’ዩ።

እቲ ናይቲ ትካል (ቤት-ንጥፈት) ሓላፊ፡ ብመሰረት እቲ “ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ዘውጽኦ ጽሑፍ፥ ነቲ ናይ ሕማም ምልባዕ ሓደጋ ብዝተኻእለ መጠን ንምክልኻሉ ኪክኣል፥ ናይ ትግባረ-መምርሒ መደብ ክህልዎ ይግባእ።

”ሓኪም-ምክልኻል-ተላጋቢ-ሕማም” (Smittskyddsläkaren)፥ ምስቲ ኮሙን ብምምኻር፡ ኣብ ልዕሊ’ቶም ነቲ ሕጊ ዘይስዕቡ ”ኣብያተ-ዕዮ”፥ ናይ እገዳ ውሳኔ ከሕልፍ ይኽእል’ዩ።

2020-03-19 N2

“ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten)፡- እዚ መገሻ’ዚ ብሓቂ ኣድላዪ’ድዩ ኢልካ ኣስተንትን።

ብምኽንያት ናይ ”ኮሮና ቫይረስ” ለበዳ፥ “ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten)፥ ኵሉ ሰብ ነቲ መዲብዎ ዝጸንሐ ናይ ብዓላት-መገሻ ወይ ኣብ ሽወደን ዝተሓስበ ካልእ መገሻታትን፥ ብሓቂ ኣድላዪ ምዃኑ ከም ብሓድሽ ንኽሓስቡሉ ይመክር። ዝሓመም ሰብ ብፍጹም ክገይሽ ኣይግብኦን’ዩ።

ሕማም ”ኮቪድ-19” ኣብ ሕብረተ-ሰብና ይላባዕ ከም ዘሎ ንጹር ምልክታት ተራእዮም ኣሎዉ፤ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ እተን ዓበይቲ ከተማታት’ዩ። ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ዕረፍቲን በዓል-ፋስጋን፥ ብዛዕባ መገሻታትካ ክትሓስበሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

– ዓበይቲ-በዓላት - ዓበይቲ ናይ መገሻ መደባት ዘበጋግስ’ዩ። ካብ ተመኩሮታትና ከም ተዓዘብናዮ፥ ናብ ዓዲ-ጥልያንን ናብ ኣውስትሪያን ዝተገብረ ናይ ዕረፍቲ መገሻታት፥ ኣብ ሓንቲ ሃገር እንታይ ናይ ጂኦግራፍያዊ ለበዳ ሳዕቤን ከኢህልዎ ከም ዚኽእል ርኢና ኣሎና። ኪብል መንግስታዊ ክኢላ ”ስነ-ሕማም ለበዳ”፡ Anders Tegnell ገሊጹ ኣሎ።

“ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten) ዚህቦ ምኽሪ ምበኣር፥ ነቲ መዲብናዮ ዘሎና መገሻ፡ ብፍላይ ንኣብነት ናብ ሓደ ዓቢይ ከተማ፥ ናብ ትካላት-ጎቦታት ወይ ውን ብዙሕ ሰብ ናብ ዚእከበሉ ስሓቢ ናይ ዕረፍቲ-ቦታታት እንተ ዀይኑ፥ ብሓቂ እቲ መገሻ’ቲ ክገብሮ የድሊዶ ኢልካ ክትሓስበሉ ይግባእ።

2020-03-17 N1

ንዅሎም ናይ ”ጂምናስዩም”፡ ናይ ሞያዊ-ኮለጃትን ዩኒቨርሲቲን ተመሃሮ፥ ትምህርቶም ብርሑቕ ንኽከታተሉ’ዩ ዚምከር።

“ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten)፥ ናይ ሽወደን ናይ ”ጂምናስዩም ኣብያተትትምህርቲ”፥ ”ኮሙናዊ ቤትትምህርቲ-በጽሒታት” (kommunala vuxenutbildningar)፥ ”ሞያዊ-ኮለጃትን” ”ዩኒቨርሲታትን”፥ ብምኽንያት ናይዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ፥ ”ብርሑቕ-ኣገባብ” ትምህርቲ ንኺወሃብ መምርሒ ሂቡ’ዩ።

ዕላማ ናይቲ መምርሒ ድማ፡ ነቲ ምልባዕ ናይ ”ኮቪድ-19” ኣብቲ ሕብረተ-ሰብ ንምግትኡ እዩ።

– ኣብዚ ሕጂ ዘሎናዮ ሃለዋት፡ ናይ ”ጂምናስዩም ኣብያተ-ትምህርቲ”፡ ”ሞያዊ-ኮለጃትን” ”ዩኒቨርሲቲን” ብርሑቕ ትምህርቶም ንምክትታል ኣገባባቶም ንኽቕዩሩ መምርሒ ምውጻእ ርትዓዊ’ዩ። ሽዑ ድማ እቲ ትምህርቲ፥ ተምሃሮ ኣብ ክፍሊን ኣብ ኣደራሻትን ዘይእከቡሉ ኩነታት፥ ኪወሃብ ይኽእል እዩ። ይብል Johan Carlson ጀነራል ዳይረክተር “ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ”።

መባእታዊ ቤትትምህርቲን ”ቅድመ-ትምህርቲ-ክፍሊን” በዚ መምርሕ’ዚ ኣይጽሎዉን’ዮም። መባእታዊ ቤትትምህርቲን ”ቅድመ-ትምህርቲ-ክፍሊን” ዚዕጸወሉ ኣገዳዲ ኩነታት እንተ ተፈጢሩ ግን፥ መንግስቲ ሽወደን ምስቶም ኣብ ”ጨንፈር-ትምህርቲ” ዘሎዉ ወከልቲ ሰልፊታት ብምዃን፥ ነቶም ቆልዑ ናይቶም ኣብ ኣገዳሲ ማሕበረ-ሰብኣዊ ስራሕ ተጸሚዶም ዘሎዉ ወለዲ፥ ብመንግስቲ ውሕስነት ”ሓልዮትሕጻናት” ንኺረኽቡ ንምርግጋጽ ዘኽእሎ ሓድሽ ሕጊ ንምርቃቕ፥ ኣብ መጽናዕቲ ይርከብ ኣሎ።

ቤትስልጣን ትራንስፖርት፡-ዘገድደካ ነገር ምስ ዚርከብ ጥራይ መገሻ ፈጽም - ኣብ ናይ ጽቕጥቕጥሰዓታት ካብ ምጋሽ ተቖጠብ።

ናይ ዕረፍቲ እዋናትን ናይ ሓጋይ ዕረፍቲን ብድሕሪ ምውድኡ፥ ናይ ህዝባዊ-መጐዓዝያን ናይ ማኪናታት ጽቕጥቅጥን ኩነታት ጸገማት ዝፈጥር’ዩ። በዚ ምኽንያት’ዚ ድማ፡ ኣብቲ ናይ ዕለተ-ሓሙስ ዝተገብረ ናይ ኣብያተስልጣን ጋዜጣዊ-ዋዕላ፥ ቤትስልጣን ትራንስፖርት፡ ኣብዚ ዚመጽእ ዘሎ ናይ ቀውዒ-ጊዜ፡ ሰባት ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጊዜ ጥራይ መገሻ ንኽፍጽሙ ሓላፍነቶም ንኺስከሙ፥ ናብ ህዝቢ ዘቕንዐ መዘኻኸሪ ኣቕሪቦም እዮም።

እቲ ኣገባብ ብጽቡቕ’ዩ ዚሰርሕ ዘሎ፡ ይኹን እምበር፡ ኣብዚ ብድሕሪ ናይ ዕረፍቲ-እዋናት ዘሎ ጊዜ፥ ሕብረተሰብ ከም ብሓድሽ ብዕቱብ ምንቅስቓስ ኣብ ዚገብረሉ ጊዜ፥ ንውሑስ ዝዀነ ናይ ትራንስፖርት ምጕዕዓዛት፥ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓላፍነታዊ ምትሕግጋዝ ዘድልዮ እዩ። ኵሉ ሰብ ማኪና ሒዙ ንኽወጽእ ውን ፍታሕ ኪኸውን ኣይክእልን’ዩ። ምኽንያቱ ድማ፡ ከምቲ ”Roberto Maiorana” ሓለቓ ምምሕዳር-ትራንስፖርት ዝገለጾ፥ ኣብቲ ጽርግያታት ውን ናይ ማኪናታት ጽቕጥቅጥ ፈጢሩ፥ ኣገደስቲ ናይ ትራንስፖርትን ናይ ተጐዓዝቲን ምትሕልላፍ ከተዓናቕፍ ስለ ዚኽእል’ዩ።

ብዛዕባ ናይ ውሽጢ-ሃገር መገሻታትብዝበልጸ ኣብዚ ኣንብብ