ሓበሬታ ኣብ ፊልም

ኣብዚ፡ ብዛዕባ ሕማም “ኮቪድ-19” ናይ ሓበሬታ ፊልምታት ክትርኢ ኢኻ።
Uppdaterades

ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስ ዚህልወካ፡ ካብቶም ምሳኻ ዚቕመጡ ርሕቀትካ ሓሉ

ምስ እትሓምም፡ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ

ምልክታት ኮቪድ-19 ምስ ዚህልወካ ተመርመር

ሓበሬታ ብዛእባ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19) ካብ በዓል መዚ ሽወደን

ሓበሬታ ብዛእባ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19) ካብ በዓል መዚ ሽወደን

ሓበሬታ ብዛእባ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19) ካብ በዓል መዚ ሽወደን

ንቆልዑ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብከምዚ ኣገባብ ክትዛረቦም ትኽእል ኢካ

ኣኣተሓሕዛ ርግጸኛ ዘይኮነ ሓበሬታ: ወይ በላበለው

ብኸምዚ ነብስናን ንኻልኦትን ካብ¨ ሕማም ምትሕልላፍ ንከላኸል

ካብ ማእከል ጥዕና ወይ ክንክን ጥዕና ርክብ ክትረክብ ምስ እትደልይ