اگر شما می خواهید کمک کنید.

خیلی از آدمها که دچار ویروس کرونا شده اند به روش های مختلفی الآن نیاز به کمک و حمایت دارند. این می تواند کمک کردن در درمانهای پزشکی باشد یا خرید غذا برای افرادی که نمی توانند بیرون بروند. در اینجا اطلاعاتی وجود دارد که شما چگونه می توانید کمک کنید.
Uppdaterades

ID25

خیلی آدمها به خاطر ویروس کرونا منزوی شده اند.


 در اینجا شما می توانید علاقمندی خود را به عنوان داوطلب پیش صلیب سرخ گزارش دهید.
 صفحه به سوئدی
 از اقوام یا دوستان کمک بگیرید اگر می خواهید ثبت نام کنید.
 افرادی که زبان دیگری غیر از سوئدی صحبت می کنند کمک خیلی بزرگ می توانند باشند.
 داوطلب بودن به این معنی است به طور مثال می توانید حمایت مکالمه ای از طریق تلفن داشته باشید یا خرید غذا برای افرادی که بیرون نمی توانند بروند.

ID54

 آوردن داروهای با نسخه برای شخص دیگر

در مورد وکالت برای بیرون آوردن دارو برای شخص دیگر در وب سایت الکترونیکی سازمان بهداشت عمومی.

ID26

تجهیزات برای درمان پزشکی و سلامتی.

مدیریت خدمات اجتماعی فرمی را تشکیل داده است برای شرکت هایی که مصالح و تجهیزات خدمات پزشکی و سلامتی را می خواهند بفروشند.
 
 در اینجا اطلاعات بیشتری در مورد این فرم وجود دارد. صفحه به سوئدی
 از اقوام یا دوستان کمک بگیرید اگر می خواهید برای فروش مصالح و تجهیزات ثبت نام کنید.

ID27

مناطق و کمون ها


  خیلی مناطق در کشور نیازمند به پرسنل های تحصیل کرده پزشکی هستند.
 حتی معلم، معلم کودکستان، مسئولین IT ، مسئولین HR اشخاصی دیگر مورد نیاز است.
 کمونهای سوئد و مناطق SKR مشخصات تماس را  جمع آوری کرده اند برای کمون ها و مناطقی که با اطلاع رسانی فوری نیاز به همکار دارند.
 قابل توجه و خوب است که بدانید خیلی مناطق به شدت کار سنگینی دارند و شاید طول بکشد تا اینکه به شما جواب دهند.
 برای تماس از اقوام یا دوستان کمک بگیرید اگر شما تحصیل کرده هستید و می خواهید کمک کنید ولی سوئدی و انگلیسی حرف نمی زنید.