کودکان و والدین

در اینجا اطلاعات و لینک هایی هم برای کودکان و هم برای والدین جمع آوری شده است. راهنمایی و توصیه در مورد اینکه شما به کجا می توانید مراجعه کنید اگر نگران هستید، چگونه می توانید روتین روزمره خودتان را عملی کنید و به چه نحوی می توانید با کودکان در مورد ویروس کرونا صحبت کنید.

ID23

خطاب به کودکان و نوجوانان – حمایت به سوئدی

کودکان و نوجوانانی که نگران هستند یا سوالهایی در مورد ویروس کرونا دارند، می توانند با خط حمایتی  BRIS برای کودکان تماس تلفنی یا چت به سوئدی داشته باشند.
 همه روز باز است بین ۹ – ۱۲ و ۱۴ – ۲۱ تعطیلات آخر هفته ۱۴ – ۲۱ . 

BRIS لیستی با سوال و جوابهای معمولی ویروس کرونا تشکیل داده است.

راهنمایی و توصیه نجات دهنده کودکان به کودکانی که برای ویروس کرونا نگران هستند.

O در مورد ویروس کرونا برای کودکان و نوجوانان بین ۱۳ تا ۲۵ سال.

:UMO راهنمایی برای حس خوب داشتن وقتی زمانی زیادی را در خانه سپری می کنید.

ID24

خطاب به والدین و بزرگسالان دیگر – به این طریق شما با بچه خود در مورد کووید – ۱۹ صحبت کنید.

 • وضعیت را چک کنید.
   کسب اطلاع کنید که بچه شما چه اطلاعاتی دارد و چه احساسی دارد.
 • به سوال کردن تشویق کنید.
   بچه ها را با افکار خودشان تنها نگذارید.
 • امید به بچه بدهید.
   خیلی ها در حال حاضر کار می کنند که این وضعیت را حل کنند.
 • نگرانی خود را منتقل نکنید.
   از آنچه که بچه نیاز دارد و سوال دارد شروع کنید.
 • کوشش کنید روتین های روزانه خود را حفظ کنید.
   آرام کنید و راجب چیز دیگری غیر از این ویروس صحبت کنید.
Publicerades