اگر شما نیاز به کمک دارید

مقدمه: بسیاری از سالمندان و افراد در گروه در معرض خطر در طول این بیماری همه گیر در حال جریان، ممکن است به کمک های گوناگون را احتیاج داشته باشند. در اینجا اطلاعات وجود دارد که شما چگونه می توانید کمک و حمایت دریافت کنید.
Uppdaterades

ID48

اگر شما نیاز به کمک دارید


اگر شما نیاز به کمک خرید غذا یا بیرون آوردن دارو هستید شما بایستی با کمون خود در تماس باشید.
 در اینجا شما یک لیست از تمام کمونهای سوئد را پیدا می کنید.
 آنها به زبان انگلیسی و سوئدی پاسخ می دهند.
 از یک دوست یا اقوام کمک بگیرید اگر خودتان نمی توانید تماس بگیرید.

تقریبا نیمی از تمام کمونها یک همکاری با گروه منابع داوطلبانه (FRG) را دارند که شامل سازمانهای دفاعی داوطلبانه می باشند که کمونها را با خرید غذا برای گروههای در معرض خطر حمایت می کنند.

در آن کمونهایی که FRG وجود ندارد، صلیب سرخ، نجات دهنده کودکان، ماموریت شهرستان، کلیسای سوئد و فدراسیون ورزش ملی کمک می کنند.
 تعدادی از کمونهای دیگر راه حل های دیگر را دارند.
 تماس تلفنی یا ایمیل با کمون خود داشته باشید برای دریافت اطلاع بیشتر که چگونه می توانید کمک بگیرید.
 
در وب سایت ماموریت سلامتی روانی شما اطلاعات جمع آوری شده در مورد حمایت و منابع برای سالمندان را پیدا می کنید.
 صفحه به زبان سوئدی می باشد.