Arkiverade notiser från aktuellt

Här finns äldre notiser från sektionen Aktuellt.
Uppdaterades
 • 24/6 Polisen publicerar nyhet om de förändringar i inreserestriktioner till Sverige från annat EU/EES-land som blir följden av att det blir möjligt att resa in mot uppvisande av covidintyg från den 30 juni. Nyheten behandlar också förlängningen till och med den 31 augusti av det tillfälliga inreseförbudet från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige. 
 • 17/6: Sju av tio barn i grundskolan uppgav att de var oroliga för coronaviruset och drygt hälften av barnen uppgav att covid-19-pandemin påverkade deras fritidsaktiviteter mycket eller ganska mycket. Det visar resultaten från en ny enkätstudie från Folkhälsomyndigheten.
 • 17/6: Stor minskning av patienter som fått vård enligt nationella riktlinjer under pandemin, enligt Socialstyrelsen.
 • 16/6: Folkhälsomyndigheten förlänger de allmänna råden till den 30 september. De allmänna råden är bland annat att hålla avstånd, stanna hemma vid symtom och jobba hemifrån om det är möjligt.
 • 15/6: Folkhälsomyndigheten bedömer att det är möjligt att återgå till undervisning på plats efter sommarlovet. Samtidigt är det viktigt att det förebyggande arbetet för att minska riskerna för smittspridning fortsätter, och att beredskap finns för att hantera eventuella utbrott lokalt.
 • 14/6: Regeringen föreslår hur ett flertal restriktioner ska anpassas när de träder i kraft den 1 juli 2021.
 • 11/6: Prognosen är oförändrad för vaccineringen av svenskarna. Enligt Regeringen kommer alla ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 5 september 2021.
 • 10/6: Från och med 14 juni tillhör Japan listan på undantagsländerna från inreseförbudet, meddelar Regeringen. Boende i de länderna får alltså då resa in i Sverige.
 • 10/6: Avrådan från icke nödvändiga resor till Japan hävs från och med den 10 juni, meddelar UD.
 • 10/6: Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2020 visar att Sverige hade en överdödlighet under året, där pandemin ses som en orsak. Covid-19 orsakade 7000 fler dödsfall i fjol jämfört med åren 2015-2019. Det finns vissa grupper som drabbats hårdare, bland annat äldre men även födelseland har varit en riskfaktor under 2020.
 • 9/6: EMA påbörjar utvärdering av Modernas vaccin för unga i åldern 12 till 17 år, uppger Läkemedelsverket.
 • 9/6: Välbehandlad hivinfektion ökar inte risken för allvarlig covid-19, enligt en litteraturöversikt från Folkhälsomyndigheten
 • 3/6: Trenden med snabbt minskande antal fall av covid-19 fortsätter. Det visar den senaste veckans inrapporterade fall i databasen SmiNet, skriver Folkhälsomyndigheten. På grund av tidigare avbrott i databasen är statistiken ännu inte helt komplett.
 • 1/6: Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att redogöra för om anpassningar gällande större evenemang kan göras på ett smittsäkert sätt redan under det som refereras till nivå 2 i regeringens plan för avveckling av restriktioner.
 • 31/5: Databasen SmiNet som lagrar elektroniska anmälningar om smittsamma sjukdomar för Folkhälsomyndigheten är igång igen sedan fredag kväll. Databasen stängdes ned på grund av intrångsförsök. För att säkerställa att statistiken om covid-19 är komplett kommer nästa uppdatering ske på torsdag den 3 juni 2021, skriver Folkhälsomyndigheten.
 • 28/5: Idag publicerar Folkhälsomyndigheten ingen uppdaterad statistik om covid-19 i Sverige. Orsaken är att databasen SmiNet, som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar tillfälligt är stängd efter försök till dataintrång, det skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats
 • 27/5: Planerade anpassningar av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 juni. Bland annat innebär förändingarna att barn och vuxna kan delta i lägerverksamhet och fler personer än tidigare kan delta i kultur- och idrottsevenemang. Folkhälsomyndigheten presenterade på torsdagen också exempel på anpassningar som kan ske längre fram, förutsatt att smittspridningen sjunker ännu mer. Då kan till exempel öppettiderna för serveringsställen förlängas ytterligare och rådet om munskydd i kollektivtrafiken tas bort. 
 • 27/5: Vuxna som studerar vid exempelvis universitet, högskolor, yrkeshögskolor och komvux kan, stegvis och med vidtagna försiktighetsåtgärder, återgå till undervisning på plats från den 1 juni, skriver Folkhälsomyndigheten
 • 26/5: Folkhälsomyndigheten: Modeller för smittspridning bidrog till att förstå pandemins utveckling.
 • 25/5: Folkhälsomyndigheten meddelar att gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 i fas fyra, i samma åldersordning som övriga individer. 
 • 25/5: Regeringen har i dag lämnat ett förslag om en tillfällig skattereduktion för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin.
 • 25/5: Regeringen planerar att bidra till EU:s donationsmål med minst tre miljoner vaccindoser till det globala vaccinsamarbetet Covax.
 • 24/5: Nu har över 40 % av Sveriges vuxna befolkning fått en första dos vaccin mot covid-19. Läs mer om vaccinationen hos Folkhälsomyndigheten.
 • 21/5: Pandemin är en stor utmaning för skolan. Frånvaro hos elever och personal samt omfattande distansundervisning är två faktorer som riskerar att leda till ett utbildningstapp visar en ny undersökning från Skolverket.
 • 20/5: EU:s medlemsländer och EU-parlamentet har kommit överens om att införa ett digitalt covid-intyg som ska gälla inom unionen. Intyget ska underlätta den fria rörligheten i Europa under pandemin.
 • 20/5: Smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik med tåg och buss förlängs till och med den 14 augusti 2021, meddelar regeringen.
 • 20/5: Fribeloppet för studerande slopas till och med 31 december på grund av pandemin, meddelar regeringen.
 • 20/5: Folkhälsomyndigheten ger klartecken för lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala från 1 juni. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns råd om vilka åtgärder arrangörer kan vidta för att minska risken för smittspridning i samband med läger och cuper.
 • 20/5: Vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre och födda i andra länder än Sverige har ökat de senaste veckorna, men är fortfarande lägre än motsvarande bland personer födda i Sverige. Samma mönster ses i åldersgruppen 60-64 år. Det visar Folkhälsomyndighetens uppdaterade statistik.
 • 20/5: Beslutet om paus av användning av Janssens vaccin kvarstår tills vidare, meddelar Folkhälsomyndigheten. Bakgrunden är att vaccinet i Sverige enbart rekommenderas att användas till personer som är 65 år och äldre. Då vaccinationstäckningen i den gruppen redan är god i Sverige, ser Folkhälsomyndigheten i nuläget inget behov av att använda vaccinet från Janssen.
 • 18/5: EU-kommissionen har förhandlat fram ett nytt avtal med Pfizer/BioNTech som regeringen i dag beslutat att ansluta sig till. Det innebär initialt ytterligare cirka 20 miljoner vaccindoser till Sverige under 2022 och 2023, med en så kallad option om ytterligare cirka 20 miljoner doser under samma tidsperiod.
 • 18/5: Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att säkerställa att Försvarsmaktens personal, som deltar i internationella militära insatser, erbjuds vaccination mot covid-19. Det handlar om 200–300 soldater som saknar möjlighet att ta sig hem när erbjudande om vaccin väntas nå dem.
 • 18/5: Regeringen föreslår förlängningar av flera åtgärder inom socialförsäkringen. Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper samt läkarintygsfri tid.
 • 17/5: Pandemin har snabbat på den digitala utvecklingen i samhället, och det syns även tydligt inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Det gäller inte minst äldreomsorgen där användningen av digital kommunikation och tekniska hjälpmedel har ökat. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.
 • 17/5: Från och med denna vecka hålls de myndighetsgemensamma pressträffarna endast på torsdagar. Så länge inget oförutsätt inträffar kommer nästa pressträff vara tordagen den 20 maj, skriver Folkhälsomyndigheten.
 • 14/5: Regeringen meddelar att prognosen för vaccination mot covid-19 är oförändrad. Alla som ska erbjudas vaccin bedöms ha erbjudits minst en vaccindos senast den 5 september. 
 • 12/5: Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har publicerat månadens säkerhetsrapporter för de fyra godkända vaccinerna mot covid-19. För alla vaccinerna bedöms nyttan vara större än risken för biverkningar.
 • 12/5: Smittspridningen är fortsatt på en hög nivå i Sverige. Datumet för när anpassningar av restriktioner och förbud kan börja gälla skjuts därför fram till den 1 juni.
 • 12/5: För att minska smittspridningen och belastningen på vården gav regeringen den 22 december 2020 de statliga myndigheterna i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att så många som möjligt av de anställda skulle kunna arbeta hemifrån. Uppdraget förlängs nu fram till den 15 september 2021.
 • 12/5: Smittspridningen av covid-19 sjunker i Västra Götaland men minskningen går långsamt. De skärpta regionala rekommendationerna förlängs därför till och med 6 juni. Samtidigt tas de särskilda råden till skolan bort. Kommunerna måste anpassa behovet av distansundervisning och andra begränsningar efter den lokala situationen, betonar smittskyddsläkaren.
 • 12/5: Region Kalmar förlänger de skärpta rekommendationerna till och med den 30 maj. Anledningen är den fortsatt höga smittspridningen. - Tyvärr har vi ännu inte sett någon tydlig nedgång i smittspridningen, därför förlängs nu rekommendationerna till och med 30 maj. De regionala rekommendationerna står i detta sammanhang över Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.
 • 11/5: Det har genomförts färre operationer under pandemins första och andra våg, visar en analys från Socialstyrelsen. Samtidigt har de som väntar på en operation längre än vårdgarantins 90 dagar ökat.
 • 10/5: Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader.
 • 7/5: Arbetsmiljöverket skriver att andningsskydd och visir ska användas för den personal som arbetar hemma hos någon, till exempel inom hemtjänsten eller för dem som jobbar med reparationstjänster eller andra servicearbeten.

6/5: Ett stickprov i befolkningen från mitten av april 2021 visar att 0,7 procent var positiva för viruset SARS-CoV-2 som ger upphov till covid-19. Det är nästan lika höga nivåer som i april 2020 enligt en undersökning som Folkhälsomyndigheten gjort.

 • 6/5: Var fjärde blodgivare i Stockholms och Västra Götalands län hade antikroppar mot viruset som orsakar covid- 19, när Folkhälsomyndigheten genomförde sin senaste mätning i början av mars. På nationell nivå hade 22 procent antikroppar. 
 • 6/5: Folkhälsomyndigheten presenterade på torsdagen nya scenarier för smittspridningen av covid-19. Scenarierna pekar på en minskning till låga nivåer under juli och augusti. Men det förutsätter att människors kontakter ligger kvar på samma nivåer som under våren, och att vaccinationerna fortsätter enligt plan.
 • 4/5: Folkhälsomyndigheten föreslår att arrangörer av olika typer av sammankomster ska beräkna och sätta ett maximalt antal deltagare för evenemanget. Förslaget är ute på remiss. Ändringarna kan träda i kraft tidigast den 17 maj.

 • 4/5: Risken för svår sjukdom och död i covid-19 minskar kraftigt efter vaccination, visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten. Av de över 2 miljoner människor i Sverige som fått minst en dos vaccin har 0,3 procent fått covid-19 minst tre veckor efter sin vaccination. 
 • 4/5: Regeringen planerar att donera en miljon vaccindoser till det globala vaccinsamarbetet Covax. 
 • 4/5: Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en löpande granskning av kinesiska Sinovacs covid-19-vaccin, skriver Läkemedelsverket
 • 3/5: Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjar utvärdering av covid-19-vaccinet Comirnaty för 12 till 15-åringar, skriver Läkemedelsverket
 • 3/5: Torsdagen den 13 maj genomförs ingen myndighetsgemensam pressträff då det är helgdag på Kristi himmelsfärdsdag, skriver Folkhälsomyndigheten.
 • 30/4: Regeringen meddelar att den tidigare vaccinprognosen har ändrats. Prognosen är nu att alla som ska erbjudas vaccin ska ha erbjudits minst en dos senast den 5 september. Att vaccinmålet har flyttats fram beror främst på att Janssens vaccin fortfarande är pausat.
 • 29/4: Folkhälsomyndigheten och Barnläkarföreningen rekommenderar att vissa patientgrupper kan få vaccin mot covid- 19 redan från 16-17 års ålder. Det handlar om små grupper av unga som har kroniska tillstånd med en generellt ökad risk att bli allvarligt sjuk i virusutlösta luftvägsinfektioner.
 • 29/4: Utrikesfödda har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19 och andelen som vaccinerar sig mot covid-19 är lägre, enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten.
 • 27/4: Folkhälsomyndigheten informerar om betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen.
 • 26/4: Den som är under 65 år och redan fått en första dos av Astra Zenecas vaccin kan även få sin andra dos av samma vaccin om de särskilt önskar det, meddelar Folkhälsomyndigheten. Rekommendationen att erbjuda mRNA-vaccin som andra dos gäller fortfarande.
 • 23/4: Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA informerar om risker och fördelar med Astra Zenecas vaccin (engelska).
 • 23/4: E-hälsomyndigheten ska ta fram en digital lösning för vaccinationsbevis som kommer att kallas för Gröna beviset. Tekniken bakom e-tjänsten ska vara klar den 1 juni. 
 • 23/4: Folkhälsomyndigheten har beslutat att avvakta med att använda Janssens vaccin mot covid-19 i Sverige.
 • 22/4: Flera åtgärder inom socialförsäkringen förlängs med anledning av covid-19, det beslutar regeringen. Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga samt läkarintygsfri tid.
 • 22/4: Regeringen förlänger flera restriktioner i landet till den 17 maj. Detta eftersom spridningen av covid-19 fortfarande är hög och situationen i sjukvården mycket ansträngd.
 • 22/4: Sverige lånar 200.000 doser av Astra Zenecas vaccin från Norge, skriver Socialdepartementet. Sedan i mars har Norge valt att pausa användningen av Astra Zenecas vaccin.
 • 21/4: MSB har publicerat en forskningsstudie om konspirationsteorier, med ett särskilt fokus på covid-19.
 • 21/4: Folkhälsomyndigheten har förtydligat vilken personal inom vård och omsorg som bör prioriteras för att få vaccin inom vaccinationens andra fas.
 • 21/4: Åtgärdena mot covid-19 har minskat antalet smittsamma sjukdomar kraftigt, uppger Folkhälsomyndigheten
 • 21/4: Folkhälsomyndigheten ska bedöma hur den nya information från EMA påverkar rekommendationen för Janssens vaccin. 
 • 20/4: Läkemedelsverket meddelar att EMA har kommit fram till att blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar bör anges som en mycket sällsynt biverkning för Janssens covid-19-vaccin, men nyttan med vaccinet överväger risken för biverkningar.
 • 20/4 Rekommendationen att personer under 65 år inte ska vaccineras med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria kvarstår, meddelar Folkhälsomyndigheten.
 • 19/4: Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin vägledning om antigentester för covid-19. I den uppdaterade vägledningen beskrivs fler användningsområden. Screening på arbetsplatser lyfts också som ett verktyg för att minska smittspridningen.
 • 19/4: Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har idag publicerat månadens säkerhetsrapporter för tre av de godkända vaccinerna mot covid-19. För alla vaccinerna bedöms nyttan vara större än risken för biverkningar, skriver Läkemedelsverket.
 • 16/4: Vaccinerade personer kan tre veckor efter första dosen träffa personer från några olika hushåll inomhus. Det går också bra att träffa sina barnbarn utan att hålla avstånd samt att handla i butiker. De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna och testa sig vid symtom gäller fortsatt för alla. Det skriver Folkhälsomyndigheten i sina uppdaterade rekommendationer för vaccinerade.
 • 15/4: Prognosen om att alla som ska erbjudas vaccin har erbjudits minst en dos senast den 15 augusti gäller fortfarande, meddelar regeringen
 • 15/4: Mycket få barn och unga som drabbas av covid-19 blir allvarligt sjuka eller avlider. Det förekommer att viruset sprids i skolmiljö, men det återspeglar den allmänna smittspridningen i samhället. Det visar en ny rapport som Folkhälsomyndigheten presenterade på torsdagen. 
 • 15/4: Ökande hälsoskillnader i pandemins spår. Grupper som redan tidigare hade sämre livsvillkor och risk för ohälsa har drabbats mest av covid-19-pandemin, skriver Folkhälsomyndigheten.
 • 14/4: Folkhälsomyndigheten inväntar resultatet från EMA:s pågående säkerhetsutredning av Janssens vaccin. Fram till dess är rekommendationen att inte använda vaccinet.
 • 13/4: Region Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala län och samtliga länets kommuner går nu ut i en gemensam kampanj som riktar sig till invånarna i Uppsala län. Invånarna uppmanas till ”personlig lockdown” och att de ska utgå från att alla de möter kan vara smittade.
 • 12/4: Regeringen avsätter 30 miljoner kronor för framtagning av en digital infrastruktur för utfärdande av vaccinations-bevis. 
 • 8/4: Folkhälsomyndigheten har beslutat om förlängda restriktioner för handeln och serveringsställen till och med 2 maj. 
 • 7/4: Det finns en möjlig koppling mellan Vaxzevria (Astra Zeneca) och mycket sällsynta fall av blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar, men nyttan överväger risken för biverkning, skriver Läkemedelsverket med anledning av EMA:s utredning som presenterats i dag. Slutsatsen är att tillståndet bör anges som en mycket sällsynt biverkan.

 • 6/4: I en webbenkät som Folkhälsomyndigheten har gjort svarar nio av tio att de helt säkert eller troligen kommer tacka ja när de erbjuds vaccin mot covid-19. Den höga vaccinationsviljan finns i alla åldrar men är högst bland äldre. 
 • 6/4: Regeringen föreslår förlängning av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19. Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna och ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper.
 • 6/4: Folkhälsomyndigheten har gjort en studie för att utvärdera användningen av antigentester för screening av personal vid särskilda boenden för äldre. Studien visar att antigentester kan vara ett bra komplement till PCR-tester på SÄBO och inom andra verksamheter för att identifiera personer med covid-19 innan symtom utvecklats. 
 • 6/4: Studentfirandet blir annorlunda även i år. På grund av smittspridningen har Transportstyrelsen förlängt det tillfälliga förbudet mot studentflak, karnevalståg och motsvarande. Förbudet gäller till och med 30 juni 2021, skriver Folkhälsomyndigheten.
  • 1/4: Regeringen meddelar att vaccinmålet ändras till följd av de minskade leveranserna av vaccin.
 • 31/3: UD har förlängt avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien till och med den 31 maj.
 • 31/3: Företagens snabbhet i pandemin måste tas tillvara vid kriser andra enligt ny forskning från MSB. 
 • 31/3: Den förväntade medellivslängden minskade i Sverige under 2020, det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.
 • 31/3: Från och med idag upphävs de särskilda inreserestriktionerna vid resa från Danmark och Norge. Läs mer på sidan Restriktioner och förbud.
 • 30/3: Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har publicerat nya säkerhetsrapporter för tre av de godkända vaccinen mot covid-19. För alla vaccinerna bedöms nyttan vara större än risken för biverkningar, skriver Läkemedelsverket.
 • 30/3: Folkhälsomyndigheten föreslår att de lättnader som tidigare aviserats i begränsningsförordningen skjuts fram med anledning av smittläget.
 • 29/3: Astra Zenecas vaccin "Covid-19 Vaccine Astra Zeneca" byter namn till "Vaxzevria" enligt Läkemedelsverket. Namnbytet innebär inga förändringar i övrigt.
 • 26/3: Enligt en ny rapport från Sveriges kommuner och regioner har minskade vaccinleveranser stor påverkan på vaccinationstakten. 
 • 25/3: Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 åter börjar användas i Sverige för att skydda personer som är 65 år och äldre mot sjukdomen. För yngre personer rekommenderas fortsatt paus.
 • 25/3: Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april. Den kommer inte att förlängas.
 • 25/3: Alla som de senaste två dygnen umgåtts nära med någon som har bekräftad covid-19 rekommenderas att testa sig, skriver Folkhälsomyndigheten.
 • 24/3: Regeringen förlänger inreseförbudet till Sverige och kravet på negativt covidtest från EES-länder. Samtidigt slopas särskilda reseregler för danskar och norrmän. Det har regeringen beslutat.  
 • 24/3: EMA avråder från läkemedlet ivermektin för behandla och förebygga covid-19, skriver Läkemedelsverket
 • 24/3: Covid-19-pandemin har drabbat olika grupper i Sverige olika hårt. Det visar Folkhälsomyndighetens årliga rapport om folkhälsans utveckling
 • 22/3: Folkhälsomyndigheten genomför ny nationell studie för att mäta förekomsten av antikroppar.  
 • 19/3: För att vaccinet som finns ska göra mest nytta har Folkhälsomyndigheten beslutat att vaccinationerna tydligare bör prioriteras till äldre framför yngre. I beslutet framgår även att tidsintervallet mellan första och andra dosen förlängs till max sex veckor. Detta för att ge fler personer ett första skydd.
 • 18/3: Covid-19 är den tredje vanligaste dödsorsaken under andra halvåret, skriver Socialstyrelsen. 
 • 18/3: Nyttan med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 överväger riskerna enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Det skriver Läkemedelsverket.
 • 16/3: Folkhälsomyndigheten till den som nyligen tagit Astra Zenecas vaccin: Var uppmärksam på blåmärken eller punktformade blödningar i huden, näsblod som inte går över samt svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.
 • 16/3: Folkhälsomyndigheten har bestämt att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 ska pausas tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar.
 • 15/3: Folkhälsomyndigheten genomför nu en sjätte nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. Erbjudandet om att delta skickas idag ut till slumpvis utvalda personer i befolkningen.
 • 15/3: Antalet anmälda arbetssjukdomar ökade med 86 procent under 2020, meddelar Arbetsmiljöverket. Bakom ökningen ligger många anmälningar om smitta med coronaviruset, framför allt bland kvinnor inom vård och omsorg.
 • 14/3: Från och med 15 mars gäller förnyade rekommendationer i Region Sörmland. De förnyade rekommendationerna gäller till och med den 6 april 2021.
 • 12/3: Färre doser av Astra Zenecas vaccin väntas enligt Folkhälsomyndigheten. Bolaget Astra Zeneca justerar ner sina prognoser för hur många doser vaccin som kan levereras till EU-länderna framöver.
 • 11/3: Janssens coronavaccin godkänt av EU-kommissionen, skriver Läkemedelsverket.
 • 11/3: Från och med idag får kommuner enligt den så kallade begränsningsförordningen meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats, se Regeringens webbplats.

 • 11/3: Folkhälsomyndigheten har tagit fram förslag på nya åtgärder mot covid-19 inom flera verksamheter. Det gäller bland annat åtgärder för museer, konsthallar och nöjesparker.
 • 11/3: Läkemedelsverket har gått ut med en kommentar med anledning av rapporter om blodpropp efter vaccination med AstraZenecas vaccin.
 • 10/3: Region Västra Götaland förlänger de skärpta regionala rekommendationerna till 1 april. Råden förändras för gymnasieskolorna.
 • 8/3: Folkhälsomyndigheten informerar om nya regler för butiker och varuhus som gäller fram till 11 april. Här finns också en vägledning för tillsyn.  

 • 5/3: Digitala vaccinationsintyg kommer finnas på plats till sommaren enligt digitaliseringsminister Anders Ygeman. Idag överlämnades en preliminär lösning för intygen till ministern som Myndigheten för digital förvaltning tagit fram tillsammans med bland andra Folkhälsomyndigheten. 
 • 4/3: Regeringen meddelar att vissa gravida kan ha rätt till ersättning om det finns risker i arbetsmiljön och de inte kan arbeta hemifrån.  
 • 4/3: Region Jämtland Härjedalen har utfärdat särskilda rekommendationer.

 • 4/3: Universitets- och högskolerådet meddelar att 2000 anmälda till högskoleprovet den 13 mars flyttas fram till provtillfället den 8 maj. 

 • 4/3: Regeringen föreslår ändringar i begränsningsförordningen. Från och med den 11 mars får kommuner meddela förbud mot att vistas på vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel.  

 • 4/3: Folkhälsomyndighen rekommenderar nu AstraZenecas vaccin även till personer över 65 år.
 • 4/3: Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av ett vaccin mot covid-19. Det handlar om vaccinet Sputnik V som utvecklas av det ryska Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, det skriver Läkemedelsverket.
 • 3/3: Vaccination i fokus när statsministern mötte EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.
 • 2/3: Nu ska även symtomfria personer testas i samband med smittspårning på arbetsplatser, meddelar Folkhälsomyndigheten.
 • 2/3: Folkhälsomyndigheten föreslår att max 500 personer samtidigt får vistas i en butik eller varuhus.
 • 2/3: Folkhälsomyndighetens nya scenarier visar att riskerna för en tredje våg av covid-19 är stora om inte regleringar och rekommendationer följs.
 • 2/3: Polisen förbjuder fordonstrafik på 19 vägar i Dalarna och Värmland från Norge och hänvisar till ordinarie gränsövergångar.  2/3: Polisen meddelar att många undvikit att förnya sitt pass under pandemin. När det blir dags att resa igen kan väntetiderna öka för att få nytt pass.

 • 1/3: Folkhälsomyndigheten har rätt att utfärda besöksförbud på äldreboenden fram till den 31 maj 2021.
 • 1/3: Under covid-19-pandemin har spelproblemen ökat bland personer som redan innan hade ett problemspelande eller som blev arbetslösa. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.
 • 1/3: Från och med idag ska alla serveringsställen stänga senast klockan 20.30, meddelar Folkhälsomyndigheten. På serveringsställen som är del av handelsplats ska antalet besökare begränsas till en per sällskap.
 • 26/2: Idag inför Region Halland särskilda regionala rekommendationer. Engångsmunskydd bör användas i situationer där man möter andra personer nära under längre tid. Detta gäller till exempel arbetsplatser och kollektivtrafik när trängsel uppstår. Sedan tidigare finns även lokala rekommendationer om munskydd vid besök i vården.
 • 26/2: Socialstyrelsen bedömer att kvinnor som får en covid-19-infektion under den senare delen av graviditeten har en högre risk än andra att föda för tidigt.
 • 25/2: Folkhälsomyndigheten har justerat kraven för de testintyg utländska medborgare måste visa upp för inresa till Sverige. Nu godkänds franska som ett språk intygen kan vara utfärdade på och så kallade TMA-test godkänns också.
 • 25/2: Lättnader för vaccinerade äldre
  Äldre som har vaccinerats med två doser behöver nu inte vara lika försiktiga som innan när det gäller kontakter med andra, meddelar Folkhälsomyndigheten vid en pressträff. Två veckor efter den andra vaccindosen kan den som är vaccinerad träffa symtomfria anhöriga och komma dem fysiskt nära.
 • 24/2: Förslag om fler åtgärder för att minska smittspridning.
  Vid en presskonferens med regeringen idag presenterade Folkhälsomyndigheten ytterligare åtgärder för begränsad smittspridning. Några av dessa är:
  - Begränsning av öppettider på restauranger och serveringsställen, oavsett om alkohol serveras eller inte. Dessa ska stänga senast 20.30.
  - Tävlingsverksamhet under elitnivå kommer inte att tillåtas och undantag för barn födda 2005 och senare tas bort.
  -Butiker ska uppmana människor att handla ensamma.
  Förslagen skickas nu på remiss och kommer att gälla från och med den 1 mars om det beslutas. Läs mer hosFolkhälsomyndigheten.
 • 23/2: Folkhälsomyndigheten har uppdaterat informationen om olika varianter av coronaviruset och misstänkt förekomst i olika regioner.
 • 23/2: Region Sörmland inför särskilda rekommendationer som gäller till och med 14 mars. Bland annat bör man avstå från onödiga resor, använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken och då nära kontakt med andra inte går att undvika med andra, arbeta hemifrån så ofta som möjligt, begränsa nya kontakter och undvika platser med risk för trängsel. Skolor bor behålla delvis distansundervisning under vecka 9 och 10.
 • 23/2: Region Stockholm meddelar att särskilda rekommendationer gäller i Stockholms län till och med den 22 mars. Smittskyddsläkaren rekommenderar högstadie- och gymnasieskolor att bedriva distans- eller fjärrundervisning under vecka 10 för att bryta eventuella smittkedjor efter sportlovet. Engångsmunskydd ska alltid användas i kollektivtrafiken och i inomhusmiljöer där man möter andra personer nära under längre tid. Utifrån det nya aktuella läget bör man bara resa om man måste. Då sportlovet för regionen drar igång redan nästa vecka, är det sannolikt få som kommer att dra tillbaka sin resa.
 • 23/2: Region Skåne rekommenderar en återgång till distansundervisning för högstadie- och gymnasieelever efter sportlovet som pågår just nu. Det skriver Smittskydd Skåne i ett pressmeddelande.
 • 23/2: Finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Baylan håller digital pressträff om förstärkta och förlängda stödåtgärder.
 • 23/2: I Region Stockholm fortsätter covid-19 fallen att öka. Regionen kallar till presskonferens klockan 12.30 och ska då presentera fler åtgärder för att stoppa spridningen.
 • 22/2: Forskningsstudier om vaccineringen mot covid-19 kan kräva tillstånd från Läkemedelsverket.
 • 22/2: Region Västerbotten förlänger och utökar sina särskilda regionala rekommendationer till och med den 21 mars. Nu rekommenderar regionen att man ska använda munskydd i inomhusmiljö då nära kontakt inte går att undvika och man träffar personer utanför sin närmaste krets.
 • 22/2: Regionala rekommendationer införs i region Gävleborg. Dessa gäller till och med 10 mars.
 • 19/2: Regeringen förlänger perioden då enskilda näringsidkare kan få ersättning för större tapp i omsättningen till följd av pandemin till och med april.

 • 19/2: Regeringen förlänger skolornas möjlighet att bedriva distansundervisning till och med juni 2022.

 • 18/2: Kommuner och Regioner bör fortsätta hålla icke nödvändig verksamhet stängd för allmänheten, skriver Regeringen.

 • 18/2: Nytt läkemedel mot covid-19 får användas i SverigeLäkemedelsverket har beviljat en så kallad beredskapslicens för läkemedlet bamlanivimab.
 • 17/2: Idag införs regionala rekommendationer i Västra Götaland som gäller utöver de nationella rekommendationerna. De regionala rekommendationerna gäller till och med den 14 mars med löpande omprövning utifrån smittläget.
 • 17/2: Regeringen förbereder för att kunna sätta in nya åtgärder om smittspridningen skulle börja öka kraftigt igen. Man vill bland annat göra det möjligt att stänga ned fler verksamheter med hjälp av pandemilagen. Förslagen skickas nu på remiss.
 • 17/2: Läkemedelsverket meddelar att en fjärde tillverkare, Janssen-Cilag International N.V, har ansökt om ett villkorat godkännande för covid-19-vaccin hos EMA.
 • 16/2: En studie från Danderyds sjukhus visar att antikroppar mot covid-19 fanns kvar efter 9 månader.
 • 15/2: Nu är det klart hur mycket kommuner och regioner får i statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19, skriver Socialstyrelsen.
 • 15/2: Öresundspendlare behöver testa sig oftare, efter ett danskt regeringsbeslut. Var tredje dag istället för var sjunde, meddelar Region Skåne.
 • 12/2: Regeringen beslutar att införa vissa begränsningar för långväga kollektivtrafik. Bestämmelserna innebär att antalet passagerare inte får överstiga hälften av fordonets sittplatser. Reglerna börjar gälla den 14 februari och gäller till utgången av maj 2021.
 • 12/2: Regeringen förlänger alkoholförbudet på serveringsställen efter klockan 20.00 fram till och med den 28 februari. Från den 1 mars till och med den 11 april ska förbudet åter gälla från klockan 22.00.
 • 12/2: Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har påbörjat en löpande granskning av ytterligare ett vaccin mot covid-19. Vaccinet heter CVnCoV och utvecklas av företaget Curevac AG. Det går i nuläget inte att säga något om vaccinets säkerhet eller effektivitet, skriver Läkemedelsverket.
 • 12/2: Enligt Socialstyrelsen var fler kvinnor än män sjukskrivna till följd av covid-19 under första vågen av smittspridningen.
 • 10/2: Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att förbereda finansiering av forskning om långtidscovid.
 • 9/2: Regeringen föreslår restriktioner för buss- och tågresor över 15 mil. Enligt förslaget, som nu skickas på remiss, får högst hälften av sittplatserna användas. 
 • 9/2: Region Västerbotten har tillsammans med Folkhälsomyndigheten beslutat om att införa regionala rekommendationer som tillägg till de nationella rekommendationerna. 
 • 9/2: Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bevaka intressanta varianter av SARS-Cov-2 och kartlägga varianter som finns i Sverige.
 • 8/2: Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna Sveriges deltagande i Världshälsoorganisationens (WHO) arbete med digitala vaccinationsintyg för covid-19.
 • 8/2: Försäkringskassan har beslutat om slopat krav på läkarintyg för smittbärarpenning vid covid-19. 
 • 8/2: De offentliga måltiderna i skola, vård och omsorg har påverkats under pandemin, visar en kartläggning om som gjorts av Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.
 • 6/2: Polisen har uppdaterat sin information med anledning av det nya kravet på negativt covidtest samt övriga restriktioner för inresor till Sverige.
 • 5/2: Regeringen ger Jordbruksverket och SVA i uppdrag att granska hur djurhållningen ser ut med tanke på risken för smittspridning mellan djur och människa. 
 • 5/2: Folkhälsomyndigheten har publicerat detaljerad information om vilka typer av test för covid-19 som är godkända för utländska medborgare som reser in i Sverige.
 • 5/2: Regeringen ger Folkhälsomyndigheten, MSB, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att på nationell nivå informera allmänheten om vaccination mot covid-19.
 • 5/2: Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att följa upp och rapportera kring regionernas arbete med vaccinering mot covid-19. Det har regeringen beslutat. 
 • 4/2: Regeringen förlänger alkoholförbudet på serveringsställen efter klockan 20.00 till den 14 februari.
 • 4/2: Regeringen förlänger möjligheten för krisdrabbade företag att skjuta upp skattebetalningar. Börjar gälla imorgon.
 • 4/2: Folkhälsomyndigheten har tagit fram information om hur man planerar för säkra aktiviteter under sportlovet. 
 • 4/2: Statliga myndigheter ska fortsätta se till att anställda kan jobba hemma. Det har regeringen beslutat. 
 • 4/2: Folkhälsomyndigheten har tagit fram scenarier för spridning av viruset som orsakar covid-19.
 • 4/2: Folkhälsomyndigheten öppnar upp för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus
 • 4/2: Regeringen beslutat om att förlänga ersättningen till riskgrupper samt att tillfälligt stoppa 180-dagars prövningen i sjukförsäkringen.
 • 4/2: Regeringen har gett tre myndigheter i uppdrag att ta fram ett digitalt vaccinationsintyg som man hoppas ska finnas på plats 1 juni 2021.
 • Folkhälsomyndigheten har i dag presenterat en ny studie om inställning till vaccination mot covid-19 hos personal i äldreomsorg. 
 • 4/2: Folkhälsomyndigheten har ändrat i prioritetsordningen för vaccineringen mot covid-19. Alla som fyllt 65 år ska prioriteras i vaccinationsarbetets andra fas.
 • 3/2: Regeringen har fattat beslut om att det införs ett generellt krav på uppvisande av negativt covid-19-test för inresa till Sverige. Kravet gäller utländska medborgare som är 18 år eller äldre, med vissa undantag. Testkravet börjar gälla den 6 februari.
 • 2/2: Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att öka övervakningen av de virusvarianter som ger covid-19. De olika virusvarianterna som förekommer i Sverige ska kartläggas.
 • 1/2: Allt fler anmäler att de smittats med covid-19 på jobbet. Här finns tips på åtgärder som arbetsgivare kan vidta, enligt Arbetsmiljöverket.
 • 31/1: Inreseförbudet till Sverige från Storbritannien, Danmark och Norge förlängs och gäller fram till och med den 14 februari, meddelar Polisen.

 • 29/1: Läkemedelsföretaget AstraZenecas vaccin mot covid-19 har godkänts av EU-kommissionen.
 • 29/1: Folkhälsomyndigheten föreslår krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige.

 • 29/1: Inga nya biverkningar i första säkerhetsuppdateringen för vaccinet Comirnaty, skriver Läkemedelsverket på sin webbplats.
 • 29/1: Polisen skriver att gränspassage från Norge ska göras vid någon av fyra särskilda och bemannade gränsövergångar. 
 • 28/1: Folkhälsomyndigheten har publicerat en ny statistiksida över vaccinationerna mot covid-19.
 • 28/1: Regeringen informerar om ändringar i inreseförbuden från Storbritannien, Norge och Danmark
 • 27/1: Jordbruksverket har idag beslutat att parning av minkar förbjuds från och med idag till och med 31 december 2021. Beslutet fattas på grund av att covid-19-smitta konstateras hos minkbesättningar under hösten 2020. 
 • 26/1:  Regeringen föreslår att länsstyrelsernas anslag ökas med 174,6 miljoner kronor. Ytterligare 82 miljoner kronor föreslås fördelas till kommuner, regioner och länsstyrelser för bland annat trängseltillsyn på serveringsställen. Bakgrunden till förslaget är att den tillfälliga pandemilagen ska kunna få de effekter som eftersträvas.
 • 26/1: Ett av flera verktyg för att följa vaccinationernas effekt över tid är det nationella vaccinationsregistret, skriver Folkhälsomyndigheten.

 • 26/1: Regeringen föreslår att fribeloppet för studiemedel slopas till och med den 30 juni 2021 så att studerande kan avlasta i omsorg och vård.
 • 26/1: Regeringen föreslår att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs till och med den sista september 2021.
 • 26/1: Reseavrådan till länder utanför EU/EES förlängs.
 • 24/1: Inreseförbud från Norge införs.
 • 23/1: Resenärer från Norge uppmanas testa sig och undvika kontakt med andra.
 • 22/1: Resnärer från Brasilien uppmanas testa sig och undvika kontakt med andra.
 • 22/1: Statsministern träffade på torsdagseftermiddagen övriga EU-ledare i ett videomöte om samordning av vaccin.
 • 21/1: Regeringen meddelar att det kommer ske fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser med anledning av covid-19.
 • 19/1: Till och med den 17 januari hade totalt cirka 147 000 personer vaccinerats mot covid-19 i Sverige enligt de uppgifter som regionerna rapporterat till Folkhälsomyndigheten.
 • 18/1: Regeringen föreslår finansiellt stöd till företag som drabbas av åtgärder som tas i samband med åtgärder inom ramen för pandemilagen.
 • 18/1: Läkemedelsverket ger ut veckans rapport om misstänkta biverkningar av covidvaccin.
 • 15/1: Sverige får färre doser vaccin än väntat från tillverkaren Pfizer under en period. Detta påverkar alla regioner, meddelar Folkhälsomyndigheten.  
 • 15/1: Läkemedelsverket startar registerstudier för uppföljning av vacciner mot covid-19. Målet är att upptäcka eventuella oförutsedda och sällsynta biverkningar av vaccinen.
 • 15/1: De forskande läkemedelsföretagen, LIF, har publicerat en översikt över vacciner som utvecklas
 • 14/1: Staten tecknar överenskommelse om skador till följd av covid-19-vaccin, uppger regeringen.
 • 14/1: Alkoholförbudet mellan klockan 20.00 och 11.00 förlängs till den 24 januari, uppger regeringen. 
 • 14/1: Regeringen har i dag beslutat om ändringar i undantaget från det tillfälliga inreseförbudet för personer som bor i Uruguay.
 • 14/1: Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera vilka smittskyddsåtgärder som bör vidtas vid olika nivåer av spridning av covid-19.
 • 12/1: En studie från Socialstyrelsen visar att orosanmälningar om barn som far illa har ökat med fem procent under pandemin. Det finns stora lokala variationer men vissa anmälningar har direkta kopplingar till pandemin.
 • 12/1: Ansökan om godkännande för AstraZeneca och Oxford universitys vaccin mot covid-19 är inlämnad till Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, meddelar Läkemedelsverket.

 • 12/1: Ytterligare 5,5 miljarder till testning av covid-19.  200 000-300 000 PCR-tester har genomförts per vecka under december. Regeringen vill se att den siffran fortsätter vara hög. Därför satsas 5,5 miljarder kronor på testning och smittspårning, utöver de två miljarder som man redan avsatt.  
 • 12/1: Folkhälsomyndigheten skriver att minst 80 000 personer har blivit vaccinerade mot covid-19 fram till och med 10/1. Folkhälsomyndigheten publicerar statistik över vaccin löpande. I nuläget framgår att ungefär hälften av de levererade vaccindoserna har använts.
 • 9/1: Regeringen har beslutat att högstadieskolor ska få möjlighet att bedriva distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken. Beslutet gäller från och med måndag den 11 januari.
 • 8/1:  Butiker, köpcentrum, gym och badhus måste beräkna antalet besökare från och med den 10 januari. Varje person ska få tio kvadratmeter. Dessutom kommer maxgränsen på åtta deltagare att gälla även privata tillställningar i fest- och föreningslokaler. Det beslutade regeringen med hjälp den nya pandemilagen.
 • 8/1: Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag. Lagen gör det möjligt att reglera fler verksamheter än idag. Till exempel kan man med hjälp av lagen stänga köpcentrum och gym. Den tillfälliga covid-19-lagen ska gälla från och med den 10 januari till och med den sista september 2021.
 • 7/1: Läkemedelsverket har publicerat en lägesrapport om misstänkta biverkningar av vaccination mot covid-19Det handlar framför allt om förväntade milda lokala symtom vid injektionsstället och allmänna reaktioner som uppkommer när immunförsvaret aktiveras. Bland rapporterna finns också två dödsfall, men det är inte fastställt att något av dödsfallen skulle ha ett samband med vaccinet.
 • 5/1: Folkhälsomyndigheten meddelar att regionernas vaccinering mot covid-19 kan behöva tidigareläggas för viss vårdpersonal. Anledningen är den höga belastningen på vården. Men vaccineringen bör ske parallellt med att boende och personal i den kommunala omsorgen vaccineras.
 • 2/1: Med anledning av att ett fall av den sydafrikanska varianten av covid-19 har påträffats i Sverige riktar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer för inresa inte bara till resenärer från Storbritannien utan även resenärer från Sydafrika.
 • 30/12:  Från och med den 1 januari måste utlänningar som omfattas av undantag från inreseförbudet från Storbritannien visa upp ett negativt testsvar för covid-19 innan de tillåts resa in i Sverige, meddelar regeringen. Kravet gäller inte svenska medborgare, de har alltid rätt att resa in i Sverige. 
 • 30/12: Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken gäller för resor som sker vardagar klockan 7–9 och 16–18. Det nya rådet om munskydd gäller från och med den 7 januari 2021.
 • 29/12: Personer som är 70 år och äldre rekommenderas få tillgång till vaccin mot covid-19 när den andra fasen i vaccineringen inleds, skriver Folkhälsomyndigheten.
 • 24/12: Från och med i dag tillåts endast sällskap på upp till fyra personer på serveringsställen. Det blir samtidigt förbjudet att servera alkohol mellan klockan 20.00-11.00
 • 23/12: Sveriges Kommuner och Regioner aktiverar krislägesavtalet i tre regioner; Region Stockholm, Region Gävleborg och Västra Götalandsregionen. Orsaken är att det akuta krisläget påverkar regionernas möjligheter att säkra bemanningen och därmed klara vården.
 • 23/12: Regeringen har beslutat om förlängt flygförbud för persontrafik från Storbritannien till Sverige. Det nya beslutet förlänger förbudstiden till den 31 december 2020, skriver Transportstyrelsen.
 • 22/12: Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till fyra personer.
 • 22/12: Träningar på utomhusanläggninar kan fortsätta om anläggningarna kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, skriver Folkhälsomyndigheten.
 • 22/12: Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina råd till verksamheter. Ett maxantal bör bestämmas för hur många som får vistas i lokalerna samtidigt.
 • 22/12: Sverige inleder vaccinering mot covid-19 den 27 december.

 • 21/12: Regeringen har beslutat om inreseförbud från Storbritannien och Danmark. Och Folkhälsomyndigheten har särskilda rekommendationer om bl a testning till resenärer från Storbritannien. Regeringen har också beslutat om en reseavråden för icke nödvändiga resor till Storbritannien.
 • 21/12: Den 21 december har EMA:s vetenskapliga kommitté rekommenderat EU-kommissionen att godkänna vaccinet från Pfizer/Biontech skriver Läkemedelsverket.
  EU-kommissionen gav senare under dagen sitt godkännde, enligt ett pressmeddelande.
 • 21/12: Nu är det möjligt att logga in på 1177.se med en e-legitimation som inte kräver ett fysiskt möte för aktivering. Läs om hur du skaffar eID på 1177.se
 • 21/12: Regeringen föreslår att180-dagarsprövningen i sjukförsäkringen stoppas.
 • 20/12 Ny variant av covid-19-viruset rapporteras från Storbritannien, skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats.
 • 18/12: Folkhälsomyndigheten har gått ut med en nyhet om de nya skärpta restriktionerna.
 • 18/12: Regeringen har hållit en presskonferens om nya skärpta restriktioner och publicerat en artikel.
 • 18/12: Folkhälsomyndigheten har uppdaterat informationen om vaccination mot covid-19.
 • 17/12: Staten går in och medfinansierar så kallade snabbtester för att regionerna snabbt ska kunna upptäcka smitta på till exempel äldreboenden. Det meddelade regeringen i dag.
 • 17/12: Ny kunskap om förhöjd risk för gravida när det gäller covid-19 gör att Folkhälsomyndigheten förstärker och upprepar sina rekommendationer om försiktighet när det gäller risken för att smittas av coronaviruset.
 • 17/12: Folkhälsomyndigheten har undersökt förekomsten av covid-19 i Sverige den första veckan i december.
 • 16/12: UD har beslutat att inte förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till Estland, Lettland och Irland.   
 • 15/12: Coronakommissionen överlämnade sin första delredovisning till regeringen. Delrapporten handlar om smittspridning inom vård och omsorg om äldre.
 • 15/12: Färre har besökt de psykiatriska akutmottagningarna under pandemin, men fler har lagts in med diagnoser som psykotiska tillstånd eller borderlinesyndrom, skriver Socialstyrelsen.
 • 15/12: Vårens nationella prov ställs in, meddelar Skolverket.
 • 14/12: Läkemedelsverkets information om det aktuella läget för vaccin mot covid-19.
 • 14/12: Regeringen föreslår att vissa tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen med anledning av covid-19 förlängs till och med 30 april 2021.
 • 14/12: Inte heller år 2021 blir studentflak tillåtna, meddelar Transportstyrelsen.
 • 14/12: Från och med 15 december behöver Försäkringskassan få intyg för sjukpenning och vab från dag 22.
 • 14/12: Idag börjar de nationella råden gälla. Läs mer på Krisinformation.se.
 • 14/12: Socialstyrelsens pod På djupet tar upp behovet av rehabilitering efter covid-19.
 • 11/12: Ett SMS skickas ut under måndagen den 14 december med information om de nya råden, skriver Folkhälsomyndigheten. Utskicket sker mellan klockan 9.00 och 19.00. 
 • 11/12: Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor får ordinera vaccin mot covid-19, skriver Socialstyrelsen.
 • 11/12: Folkhälsomyndigheten informerar om ny rutin för införande av besöksförbud på särskilda boenden.
 • 11/12: Informationen om de nya nationella råden som börjar gälla 14 december finns sammanställda på Krisinformation.se.
 • 10/12: Folkhälsomyndigheten har publicerat en nyhet om arbetet inför kommande vaccinationer mot covid-19.
 • 10/12: Svenska minkar har inte samma virusvariant som danska, visar prover tagna på minkar, personal som arbetar med minkarna och människor som bor i närheten av minkfarmar, skriver Folkhälsomyndigheten.
 • 8/12: SKR och regeringen har tecknat avtal angående vaccin mot covid-19.
 • 8/12: Riksidrottsförbundet meddelar att idrott och träning på smittsäkert sätt tillåts från och med 14 december.
 • 8/12: Begränsa ditt umgänge till en mindre krets under storhelgerna, skriver Folkhälsomyndigheten.Från och med den 14 december ersätts de regionala råden av skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd.
 • 7/12: Folkhälsomyndigheten rekommenderar att antigentester, eller snabbtester, i första hand används på personer med symtom och detta som ett komplement till annan diagnosticering av covid-19.  
 • 4/12: Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination mot covid-19 i första hand ska erbjudas till äldre på särskilda boenden eller med hemtjänst, personal som möter särskilt sårbara i äldreomsorg och vård.
 • 4/12: Skolverket informerar om terminsavslutningar och luciafirande i skolan och förskolan.
 • 4/12 Sverige ingår EU-gemensamt avtal om vaccin mot covid-19 med läkemedelsföretaget Moderna. Avtalet ger Sverige tillgång till cirka 1,8 miljoner doser av Modernas vaccin. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.
 • 3/12: Covidvaccin kan få undantag för produktinformation inom EU. En effekt kan bli att de inte levereras med en svensk bipacksedel på papper, meddelar Läkemedelsverket.
 • 3/12: Nästan tre av fyra kontrollmyndigheter i landet har inte kunnat genomföra all planerad livsmedelskontroll under 2020, rapporterar Livsmedelsverket.
 • 3/12: Folkhälsomyndigheten har beslutat om besöksförbud på Stockholms stads vård- och omsorgsboenden 3–12 december.
 • 3/12: Antalet besök på akutmottagningar minskade betydligt mellan mars och september i år jämfört med förra året, men andelen besök som leder till inskrivning i slutenvården ökade, visar en analys gjord av Socialstyrelsen.
 • 3/12: Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya förskrifter som gör det möjligt att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att minska spridningen av covid-19.
 • 2/12: Utrikesdepartementet förlänger reseavrådan från icke nödvändiga resor till Estland, Irland och Lettland till och med den 16 december.
 • 2/12: Läkemedelsverket har uppdaterat aktuellt läge om vaccin och läkemedel mot covid-19. Där framgår bland annat att fyra vaccinkandidater just nu granskas av EMA i en så kallad löpande granskning.
 • 1/12: Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har tagit emot två ansökningar om godkännande av vaccin mot covid-19 rapporterar Läkemedelsverket
 • 1/12: Folkhälsomyndigheten ändrar rekommendationer: Även symtomfria barn i för- och grundskola bör stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.
 • 30/11: Förvaltningsrätten i Stockholm häver Stockholms stads besöksstopp på vård- och omsorgsboenden, då detta bryter mot lagen, skriver domstolen i ett beslut.
 • 27/11: Folkhälsomyndigheten skriver att skärpta allmänna råd införs i Blekinge. 
 • 27/11: Den ökande spridningen av covid-19 kan försvåra möjligheterna att ta igen de uppdämda vårdbehoven, enligt Socialstyrelsen.
 • 26/11: Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram scenarier för utvecklingen av pandemin.
 • 26/11: Enligt nya beräkningar som redovisas av Folkhälsomyndigheten kan smittspridningen i Sverige komma att nå en topp i mitten av december.
 • 26/11: Folkhälsomyndigheten har uppdaterat vägledningen för hur vården och andra i regionerna kan använda antigentester, även kallade snabbtester, som komplement för att påvisa pågående covid-19.
 • 25/11: Statistiska centralbyrån, SCB, har utfärdat en prognos över medellivslängden i Sverige i år.
 • 24/11: Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att fördjupa säkerhetsuppföljningen av kommande vacciner mot covid-19.
 • 24/11: Sverige ingår ytterligare ett EU-gemensamt avtal om covid-19-vaccin. Avtalet med CureVac gäller under förutsättning att vaccinet godkänns, enligt regeringens pressmeddelande
 • 24/11: Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar landets regioner för att inte ha följt reglerna för vården av äldre på särskilda boenden under pandemin.

 • 24/11: Allt färre patienter behöver intensivvård för covid-19. Jämfört med när pandemin började avlider hälften så många av dem som vårdats på sjukhus, skriver Socialstyrelsen.
 • 23/11: Från och med 24 november gäller publikgräns om max åtta personer i hela landet. Det har Sveriges 21 länsstyrelser kommit överens om, skriver Länsstyrelsen Blekinge.
 • 20/11: Stockholm stad inför ett besöksstopp på stadens servicehus från den 23 november till den 30 november. Sedan tidigare finns ett besöksstopp på stadens vård- och omsorgsboenden.
 • 20/11: Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förlänger sin överenskommelse om testning och smittspårning. Överenskommelsen gäller för hela 2021.
 • 19/11: Skärpta allmänna råd införs även i Jämtlands län.
 • 19/11: Myndigheterna utreder fall av covid-19 inom minknäringen.
 • 18/11: Folkhälsomyndigheten skriver om vilka åtgärder som vidtagits för att så många som möjligt kan provtas för covid-19. 
 • 17/11: Ett läkemedel mot ledgångsreumatism kan blockera det nya coronaviruset från att invadera cellerna. På så sätt kan det leda till minskad dödlighet hos måttligt och svårt sjuka covid-19-patienter, skriver SVA.
 • 17/11: Dödligheten ökade första halvåret - covid-19 var tredje vanligaste dödsorsaken, enligt en rapport från Socialstyrelsen.
 • 16/11: Skärpta allmänna råd införs i Gävleborgs- och Västernorrlands län.
 • 13/11: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, skriver att coronavirus påträffats på tre till svenska minkfarmar.
 • 13/11: Det finns en oro för att inte få vård under covid-19-pandemin – särskilt bland äldre. Det visar en undersökning som Folkhälsomyndigheten genomfört.
 • 12/11: Barn fortsätter utgöra en liten andel av konstaterade covid-19-fall. Däremot ses något fler fall ju äldre barnen blir. Tonåringar verkar vara mer mottagliga för att bli smittade än yngre barn, men utvecklar milda symtom, det visar en ny kunskapssammanställning som Folkhälsomyndigheten tagit fram.
 • 12/11: Enligt en ny rapport från Folkhälsomyndigheten har grundskollärare, förskollärare och barnskötare som träffar större grupper av barn, inte en högre risk för att drabbas av covid-19 än andra yrkesgrupper.
 • 11/11: Stockholms stads krisledningsnämnd har beslutat om ett besöksstopp vid vård- och omsorgsboenden i staden. Beslutet börjar gälla 12 november och sträcker sig fram till den 30 november. Medarbetare på boendena kommer att hjälpa anhöriga att komma i kontakt med boende digitalt skriver Stockholms stad i ett pressmeddelande. Undantag från besöksstoppet kan göras för boende som befinner sig i livets slutskede och vid andra extraordinära situationer.
 • 11/11: Maxgränsen på 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar återinförs i Norrbottens län.
 • 11/11: Maxgränsen på 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar återinförs i Kalmar län.
 • 11/11: Skärpta allmänna råd införs i Kalmar-, Norrbottens- och Västerbottens län.
 • 10/11: Skärpta regionala råd införs i Blekinge län.
 • 10/11: Regeringen föreslår förlängda åtgärder för att minska riskerna på spelmarknaden under covid-19. 
 • 9/11: Regeringen meddelar att flera åtgärder som införts för att stötta svenska jobb och företag genom coronakrisen kommer att förlängas. Det handlar bland annat om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar och omställningsstöd.
 • 6/11: Folkhälsomyndigheten ska göra en pilotundersökning om immunitet för covid-19 i skolmiljö.
 • 6/11: Folkhälsomyndigheten har publicerat svar på frågorna om vad som gäller i regioner och hur det kan komma sig att serveringsställen har öppet
 • 5/11: Regeringen föreslår att samtliga vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.
 • 4/11: Utrikesdepartementet har idag beslutat att häva avrådan från icke nödvändiga resor till Litauen. Beslutet träder i kraft den 5 november. Nya litauiska bestämmelser innebär att svenskar kan undvika självisolering vid ankomst genom att uppvisa negativt covid-test eller genom att ta test efter ankomsten. Det gäller även personer som kan uppvisa intyg på att man haft covid-19 och tillfrisknat inom en tremånadersperiod före ankomsten.

  4/11: Trafikverket meddelar att Förarprov vidtar åtgärder för att skydda kunder och medarbetare från smittspridning. Bland annat minskas antalet förarprov i delar av Sverige där smittspridningen är störst.4/11: Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina frågor och svar om trängsel och restauranger

 • 4/11: Det är viktigt att personer i riskgrupper vaccinerar sig mot pneumokocker, skriver Folkhälsomyndigheten.

 • 30/10: Blekinge län håller fast vid publiktaket på 50 personer pga smittspridningen.
 • 30/10: Regeringen skjuter till ytterligare tre miljarder kronor för covid-19-testning.
 • 29/10: Skärpta allmänna råd införs i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland.
 • 29/10 De skärpta allmänna råden i Uppsala förlängs till och med 17 november.

  28/10: Nationell rapport från Länsstyrelserna om covid-19, social problematik och utsatthet.

 • 28/10: EU-kommissionen informerar om de senaste förslagen på gemensamma åtgärder för att begränsa smittspridningen i Europa. Bland annat rör de vaccin, information till allmänheten, masstestning samt en gemensam syn på resebegränsningar inom EU.
 • 28/10: Folkhälsomyndigheten avråder från "bus- eller godisrunder" under halloween. 
 • 27/10: Skärpta allmänna råd införs i Region Skåne.
 • 22/10: Inreseförbudet till Sverige från länder utanför EU/EES förlängs till 22 december.
 • 22/10: Höjning av pubiktaket och ett återinfört förbud för danstillställningar har idag presenterats av regeringen.
 • 22/10: Lättade rekommendationer för äldre. Personer över 70 år och riskgrupper kommer från och med nu att omfattas av samma rekommendationer som alla andra grupper i samhället.
 • 22/10: En ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar på ett flertal negativa konsekvenser för äldre under pandemin. 
 • 22/10: Färre rapporterade fall av stroke och hjärtinfarkt under pandemin. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.
 • 21/10: Reseavrådan för icke nödvändiga resor till Estland, Lettland, Litauen och Irland förlängs till och med den 4 november, skriver regeringen på sin webbplats.
 • 20/10: Regeringen föreslår att elitidrottare ska kunna undantas från det tillfälliga inreseförbudet till Sverige.

 • 20/10: Från och med den 1 november 2020 gäller de tidigare reglerna för läkarintyg avseende sjukpenning och vård av barn, meddelar Försäkringskassan.

 • 20/10: Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i Region Uppsala har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i Uppsala län.
 • 15/10: Folkhälsomyndigheten har uppdaterat rekommendationerna för PCR-provtagning av pågående infektion i covid-19. Vid egenprovtagning rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu även salivprov som komplement till provtagning från näsa och hals.
 • 13/10: Folkhälsomyndigheten har beslutat att allmänna råd ska kunna införas inom begränsade geografiska områden vid lokala och regionala utbrott. Detta gäller från den 19 oktober.

 • 9/10: Begränsningen på 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ligger fast, meddelar regeringen. Regeringen planerar fortfarande att fatta beslutet, men det har nu skjutits fram med anledning av den ökande smittspridningen.
 • 7/10: Polisen har publicerat information på sin webbplats om förändringarna i förbudet på serveringsställen som gäller från den 8 oktober.
 • 6/10: Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjar en utredning av ett vaccin mot covid-19, meddelar Läkemedelsverket. Utvärdering ska ske av de resultat som kommit fram i laboratoriestudier och de första kliniska prövningarna av vaccinet.
 • 5/10: Mätningar av Stockholms avloppsvatten tyder på en kraftig ökning av viruset i regionen. Mängden coronaviruset som hittats i avloppsvattnet har fördubblats de senaste veckorna och närmar sig de höga nivåer som uppmättes i våras, skriver Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, på sin webbplats. 
 • 2/10: Personer som bor med någon som är bekräftat smittad med covid-19 har rätt att ansöka om smittbärarpenning om de måste hålla sig hemma från arbetet och inte kan arbeta hemifrån, skriver regeringen i ett pressmeddelande och Försäkringskassan på sin hemsida.
 • 30/9: Sverige avser att bidra med 100 miljoner kronor till vaccin i låg- och medelinkomstländer. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.
 • 29/9: Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för besök på äldreboenden.
 • 29/9: Regeringen gör ändring i 50-personersgränsen.
 • 28/9: Socialstyrelsen informerar om vad som gäller efter att besöksförbudet på äldreboenden upphävs.
 • 25/9: Transportstyrelsen förlänger tillfälliga regler för teoriprov.
 • 25/9:  Regeringen har beslutat om två nya uppdrag till Arbetsmiljöverket med anledning av covid-19-pandemins påverkan på arbetsmiljön.
 • 24/9: Regeringen väljer att inte lätta på några restriktioner just nu, på grund av tecken på ökad smittspridning runt om i landet. Om smittspridningen fortsätter att öka kan i stället nya restriktioner införas, meddelar statsministern.
 • 23/9: Fler äldre på särskilt boende besväras av oro, ängslan och ångest i år jämfört med ifjol, enligt en undersökning från Socialstyrelsen. Personal inom äldreomsorgen och närstående säger att covid-19-pandemin och specifikt besöksförbudet har ökat besvären.  
 • 22/9: Folkhälsomyndigheten påminner om att följa rekommendationerna när det gäller träning och tävling. Detta då flera utbrott inom lagidrott förekommit.
 • 21/9: Utrikesdepartementet häver reseavrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien.
 • 18/9: Högskoleprovet genomförs den 25 oktober men i begränsad omfattning, meddelar Universitets- och högskolerådet. Det är bara den som inte tidigare har genomfört högskoleprovet som kan anmäla sig.
 • 18/9: Gravida ska inte ha arbetsuppgifter som gör att de exponeras för det nya coronaviruset slår Arbetsmiljöverket fast. Detta på grund av de särskilda risker som kan kopplas till den som är gravid.
 • 18/9: Fyra av fem har kvar antikroppar mot covid-19 efter fyra månader, visar en studie från Danderyds sjukhus. Av de 400 anställda vid sjukhuset som i våras hade antikroppar i blodet hade 82 procent fortfarande antikroppar vid ett uppföljande test.
 • 17/9: Bland studenter och medarbetare vid Campus Umeå är förekomsten av covid-19 mycket låg. Detta enligt en undersökning Folkhälsomyndigheten har utfört tillsammans med Region Västerbotten, Umeå Universitet och Försvarsmakten.
 • 17/9: Universitets- och högskolerådet planerar för högskoleprov i höst.
 • 15/9: Socialstyrelsen kommer att stödja regionerna med att analysera vilka vårdbehov som finns med anledning av pandemin. 
 • 15/9: Regeringen häver besöksförbudet på äldreboenden från och med 1 oktober.
 • 14/9: Utrikesdepartementet häver reseavrådan för Storbritannien.
 • 9/9: Utrikesdepartementet häver reseavrådan för Cypern.
 • 6/9: Regeringen föreslår en förlängning av coronarelaterade åtgärder på sjukförsäkringsområdet och för tillfällig föräldrapenning, till 31 december (från 30 september).
 • 4/9: Folkhälsomyndigheten har ny information om symtom hos barn i förskoleåldern.
 • 4/9: Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för rehabilitering åt dem som lider av långvariga komplikationer efter genomgången infektion i covid-19.

 • 3/9: Folkhälsomyndigheten presenterar resultat från den tredje undersökningen av förekomsten av covid-19 i Sverige. Undersökningen visar att ingen av deltagarna  i undersökningen hade pågående infektion av covid-19.
 • 2/9: Personer som tillhör någon riskgrupp för svår sjukdom i influensa och de som arbetar i vård och omsorg bör prioriteras när vaccinationerna mot säsongens influensa startar i november, meddelar Folkhälsomyndigheten.
 • 1/9: Socialstyrelsen har gått igenom de utmaningar som vården, äldreomsorgen och socialtjänsten kan få hantera vid nya utbrott av covid-19. En sådan är att snabbt kunna stödja vården i en region med personal. Regioner och kommuner bedöms ha tillräckliga lager av personlig skyddsutrustning även för nya utbrott av covid-19. 
 • 1/9: Folkhälsomyndigheten har publicerat information om vilka åtgärder som kan bli aktuella under hösten. Möjliga åtgärder gäller bland annat lokala restriktioner och nya rekommendationer för vuxna som bor tillsammans med någon som har covid-19.
 • 31/8: Folkhälsomyndigheten har publicerat råd till äldre om nära kontakter.
 • 28/8: Folkhälsomyndigheten ska genomföra en fjärde nationell undersökning om förekomsten av covid-19 i Sverige.
 • 28/8: Enligt BRIS, Barnens rätt i samhället, är fler unga nedstämda i år än tidigare. Ämnen som dominerar bland samtalen till BRIS har varit nedstämdhet, familjen och familjekonflikter, att vara ung, vänner och att känna ångest.
 • 28/8: Antikroppstester för allmänheten införs den 1 september i Region Gävleborg och i Region Halland från oktober.
 • 28/8: De allmänna besöksrestriktionerna i Region Jämtland Härjedalens lokaler förlängs till den 28 februari 2021.
 • 27/8: All vård och planerade operationer för symtomfria personer över 70 återupptas i Region Kronoberg.
 • 27/8: Folkhälsomyndigheten föreslår i ett remissyttrande till regeringen att deltagargränsen för vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bör höjas från 50 till 500 personer.
 • 27/8: Region Kronoberg har undersökt journalerna för de patienter som avlidit med covid-19 på länets sjukhus. Nästan alla hade minst två sjukdomar förutom covid-19.

Tidigare uppdateringar på Krisinformation.se

Tillbaka till Aktuellt

 • 24/2: Förslag om fler åtgärder för att minska smittspridning.
  Vid en presskonferens med regeringen idag presenterade Folkhälsomyndigheten ytterligare åtgärder för begränsad smittspridning. Några av dessa är:
  - Begränsning av öppettider på restauranger och serveringsställen, oavsett om alkohol serveras eller inte. Dessa ska stänga senast 20.30.
  - Tävlingsverksamhet under elitnivå kommer inte att tillåtas och undantag för barn födda 2005 och senare tas bort.
  -Butiker ska uppmana människor att handla ensamma.
  Förslagen skickas nu på remiss och kommer att gälla från och med den 1 mars om det beslutas. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.
 • 21/4: MSB har publicerat en forskningsstudie om konspirationsteorier, med ett särskilt fokus på covid-19.
 • 21/4: Folkhälsomyndigheten har förtydligat vilken personal inom vård och omsorg som bör prioriteras för att få vaccin inom vaccinationens andra fas.
 • 21/4: Åtgärdena mot covid-19 har minskat antalet smittsamma sjukdomar kraftigt, uppger Folkhälsomyndigheten
 • 21/4: Folkhälsomyndigheten ska bedöma hur den nya information från EMA påverkar rekommendationen för Janssens vaccin. 
 • 6/5: Ett stickprov i befolkningen från mitten av april 2021 visar att 0,7 procent var positiva för viruset SARS-CoV-2 som ger upphov till covid-19. Det är nästan lika höga nivåer som i april 2020 enligt en undersökning som Folkhälsomyndigheten gjort.
 • 6/5: Var fjärde blodgivare i Stockholms och Västra Götalands län hade antikroppar mot viruset som orsakar covid- 19, när Folkhälsomyndigheten genomförde sin senaste mätning i början av mars. På nationell nivå hade 22 procent antikroppar. 
 • 6/5: Folkhälsomyndigheten presenterade på torsdagen nya scenarier för smittspridningen av covid-19. Scenarierna pekar på en minskning till låga nivåer under juli och augusti. Men det förutsätter att människors kontakter ligger kvar på samma nivåer som under våren, och att vaccinationerna fortsätter enligt plan.
 • 4/5: Folkhälsomyndigheten föreslår att arrangörer av olika typer av sammankomster ska beräkna och sätta ett maximalt antal deltagare för evenemanget. Förslaget är ute på remiss. Ändringarna kan träda i kraft tidigast den 17 maj.

 • 4/5: Risken för svår sjukdom och död i covid-19 minskar kraftigt efter vaccination, visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten. Av de över 2 miljoner människor i Sverige som fått minst en dos vaccin har 0,3 procent fått covid-19 minst tre veckor efter sin vaccination. 
 • 4/5: Regeringen planerar att donera en miljon vaccindoser till det globala vaccinsamarbetet Covax. 
 • 4/5: Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en löpande granskning av kinesiska Sinovacs covid-19-vaccin, skriver Läkemedelsverket
 • 3/5: Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjar utvärdering av covid-19-vaccinet Comirnaty för 12 till 15-åringar, skriver Läkemedelsverket
 • 3/5: Torsdagen den 13 maj genomförs ingen myndighetsgemensam pressträff då det är helgdag på Kristi himmelsfärdsdag, skriver Folkhälsomyndigheten.