Aktuellt om covid-19

Här publicerar vi korta notiser om covid-19 från myndigheter. Se även startsidan för att följa de nyheter vi publicerar. Äldre notiser ligger i arkivet.
Uppdaterades
 • 17/6: Sju av tio barn i grundskolan uppgav att de var oroliga för coronaviruset och drygt hälften av barnen uppgav att covid-19-pandemin påverkade deras fritidsaktiviteter mycket eller ganska mycket. Det visar resultaten från en ny enkätstudie från Folkhälsomyndigheten.

 • 17/6: Stor minskning av patienter som fått vård enligt nationella riktlinjer under pandemin, enligt Socialstyrelsen.
 • 16/6: Folkhälsomyndigheten förlänger de allmänna råden till den 30 september. De allmänna råden är bland annat att hålla avstånd, stanna hemma vid symtom och jobba hemifrån om det är möjligt.
 • 15/6: Folkhälsomyndigheten bedömer att det är möjligt att återgå till undervisning på plats efter sommarlovet. Samtidigt är det viktigt att det förebyggande arbetet för att minska riskerna för smittspridning fortsätter, och att beredskap finns för att hantera eventuella utbrott lokalt.
 • 14/6: Regeringen föreslår hur ett flertal restriktioner ska anpassas när de träder i kraft den 1 juli 2021.

 • 11/6: Prognosen är oförändrad för vaccineringen av svenskarna. Enligt Regeringen kommer alla ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 5 september 2021.

 • 10/6: Allt fler av dem som är födda utomlands vaccinerar sig, meddelar Folkhälsomyndigheten.

 • 10/6: Från och med 14 juni tillhör Japan listan på undantagsländerna från inreseförbudet, meddelar Regeringen. Boende i de länderna får alltså då resa in i Sverige.
 • 10/6: Avrådan från icke nödvändiga resor till Japan hävs från och med den 10 juni, meddelar UD.
 • 10/6: Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2020 visar att Sverige hade en överdödlighet under året, där pandemin ses som en orsak. Covid-19 orsakade 7000 fler dödsfall i fjol jämfört med åren 2015-2019. Det finns vissa grupper som drabbats hårdare, bland annat äldre men även födelseland har varit en riskfaktor under 2020.
 • 9/6: EMA påbörjar utvärdering av Modernas vaccin för unga i åldern 12 till 17 år, uppger Läkemedelsverket.  
 • 9/6: Välbehandlad hivinfektion ökar inte risken för allvarlig covid-19, enligt en litteraturöversikt från Folkhälsomyndigheten
 • 3/6: Trenden med snabbt minskande antal fall av covid-19 fortsätter. Det visar den senaste veckans inrapporterade fall i databasen SmiNet, skriver Folkhälsomyndigheten. På grund av tidigare avbrott i databasen är statistiken ännu inte helt komplett.
 • 1/6: Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att redogöra för om anpassningar gällande större evenemang kan göras på ett smittsäkert sätt redan under det som refereras till nivå 2 i regeringens plan för avveckling av restriktioner.
 • 31/5: Databasen SmiNet som lagrar elektroniska anmälningar om smittsamma sjukdomar för Folkhälsomyndigheten är igång igen sedan fredag kväll. Databasen stängdes ned på grund av intrångsförsök. För att säkerställa att statistiken om covid-19 är komplett kommer nästa uppdatering ske på torsdag den 3 juni 2021, skriver Folkhälsomyndigheten.
 • 28/5: Idag publicerar Folkhälsomyndigheten ingen uppdaterad statistik om covid-19 i Sverige. Orsaken är att databasen SmiNet, som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar tillfälligt är stängd efter försök till dataintrång, det skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats
 • 27/5: Planerade anpassningar av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 juni. Bland annat innebär förändingarna att barn och vuxna kan delta i lägerverksamhet och fler personer än tidigare kan delta i kultur- och idrottsevenemang. Folkhälsomyndigheten presenterade på torsdagen också exempel på anpassningar som kan ske längre fram, förutsatt att smittspridningen sjunker ännu mer. Då kan till exempel öppettiderna för serveringsställen förlängas ytterligare och rådet om munskydd i kollektivtrafiken tas bort. 
 • 27/5: Vuxna som studerar vid exempelvis universitet, högskolor, yrkeshögskolor och komvux kan, stegvis och med vidtagna försiktighetsåtgärder, återgå till undervisning på plats från den 1 juni, skriver Folkhälsomyndigheten
 • 26/5: Folkhälsomyndigheten: Modeller för smittspridning bidrog till att förstå pandemins utveckling.
 • 25/5: Folkhälsomyndigheten meddelar att gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 i fas fyra, i samma åldersordning som övriga individer. 
 • 25/5: Regeringen har i dag lämnat ett förslag om en tillfällig skattereduktion för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin.
 • 25/5: Regeringen planerar att bidra till EU:s donationsmål med minst tre miljoner vaccindoser till det globala vaccinsamarbetet Covax.
 • 24/5: Nu har över 40 % av Sveriges vuxna befolkning fått en första dos vaccin mot covid-19. Läs mer om vaccinationen hos Folkhälsomyndigheten.
 • 21/5: Pandemin är en stor utmaning för skolan. Frånvaro hos elever och personal samt omfattande distansundervisning är två faktorer som riskerar att leda till ett utbildningstapp visar en ny undersökning från Skolverket.
 • 20/5: EU:s medlemsländer och EU-parlamentet har kommit överens om att införa ett digitalt covid-intyg som ska gälla inom unionen. Intyget ska underlätta den fria rörligheten i Europa under pandemin.
 • 20/5: Smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik med tåg och buss förlängs till och med den 14 augusti 2021, meddelar regeringen.
 • 20/5: Fribeloppet för studerande slopas till och med 31 december på grund av pandemin, meddelar regeringen.
 • 20/5: Folkhälsomyndigheten ger klartecken för lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala från 1 juni. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns råd om vilka åtgärder arrangörer kan vidta för att minska risken för smittspridning i samband med läger och cuper. 
 • 20/5: Vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre och födda i andra länder än Sverige har ökat de senaste veckorna, men är fortfarande lägre än motsvarande bland personer födda i Sverige. Samma mönster ses i åldersgruppen 60-64 år. Det visar Folkhälsomyndighetens uppdaterade statistik
 • 20/5: Beslutet om paus av användning av Janssens vaccin kvarstår tills vidare, meddelar Folkhälsomyndigheten. Bakgrunden är att vaccinet i Sverige enbart rekommenderas att användas till personer som är 65 år och äldre. Då vaccinationstäckningen i den gruppen redan är god i Sverige, ser Folkhälsomyndigheten i nuläget inget behov av att använda vaccinet från Janssen.
 • 18/5: EU-kommissionen har förhandlat fram ett nytt avtal med Pfizer/BioNTech som regeringen i dag beslutat att ansluta sig till. Det innebär initialt ytterligare cirka 20 miljoner vaccindoser till Sverige under 2022 och 2023, med en så kallad option om ytterligare cirka 20 miljoner doser under samma tidsperiod.
 • 18/5: Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att säkerställa att Försvarsmaktens personal, som deltar i internationella militära insatser, erbjuds vaccination mot covid-19. Det handlar om 200–300 soldater som saknar möjlighet att ta sig hem när erbjudande om vaccin väntas nå dem.
 • 18/5: Regeringen föreslår förlängningar av flera åtgärder inom socialförsäkringen. Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper samt läkarintygsfri tid.
 • 17/5: Pandemin har snabbat på den digitala utvecklingen i samhället, och det syns även tydligt inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Det gäller inte minst äldreomsorgen där användningen av digital kommunikation och tekniska hjälpmedel har ökat. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.
 • 17/5: Från och med denna vecka hålls de myndighetsgemensamma pressträffarna endast på torsdagar. Så länge inget oförutsätt inträffar kommer nästa pressträff vara tordagen den 20 maj, skriver Folkhälsomyndigheten.
 • 14/5: Regeringen meddelar att prognosen för vaccination mot covid-19 är oförändrad. Alla som ska erbjudas vaccin bedöms ha erbjudits minst en vaccindos senast den 5 september. 
 • 12/5: Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har publicerat månadens säkerhetsrapporter för de fyra godkända vaccinerna mot covid-19. För alla vaccinerna bedöms nyttan vara större än risken för biverkningar.
 • 12/5: Smittspridningen är fortsatt på en hög nivå i Sverige. Datumet för när anpassningar av restriktioner och förbud kan börja gälla skjuts därför fram till den 1 juni.
 • 12/5: För att minska smittspridningen och belastningen på vården gav regeringen den 22 december 2020 de statliga myndigheterna i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att så många som möjligt av de anställda skulle kunna arbeta hemifrån. Uppdraget förlängs nu fram till den 15 september 2021.
 • 12/5: Smittspridningen av covid-19 sjunker i Västra Götaland men minskningen går långsamt. De skärpta regionala rekommendationerna förlängs därför till och med 6 juni. Samtidigt tas de särskilda råden till skolan bort. Kommunerna måste anpassa behovet av distansundervisning och andra begränsningar efter den lokala situationen, betonar smittskyddsläkaren.
 • 12/5: Region Kalmar förlänger de skärpta rekommendationerna till och med den 30 maj. Anledningen är den fortsatt höga smittspridningen. - Tyvärr har vi ännu inte sett någon tydlig nedgång i smittspridningen, därför förlängs nu rekommendationerna till och med 30 maj. De regionala rekommendationerna står i detta sammanhang över Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.
 • 11/5: Det har genomförts färre operationer under pandemins första och andra våg, visar en analys från Socialstyrelsen. Samtidigt har de som väntar på en operation längre än vårdgarantins 90 dagar ökat.
 • 10/5: Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader.
 • 7/5: Arbetsmiljöverket skriver att andningsskydd och visir ska användas för den personal som arbetar hemma hos någon, till exempel inom hemtjänsten eller för dem som jobbar med reparationstjänster eller andra servicearbeten.