Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen (PTS) har ansvaret för översynen av telemarknaden. Teleoperatörerna bär själva ansvaret för sina nät och tjänster.
Uppdaterades

Vid en kris, som till exempel ett större teleavbrott, är PTS huvudsakliga uppgift att övervaka situationen, samla in uppgifter om händelseförloppet och rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Sedan telemarknaden avreglerades 1992 har de olika konkurrerande teleoperatörerna själva ansvar för sina nät och tjänster. Operatörerna är skyldiga att se till att deras nät och tjänster uppfyller rimliga krav på god funktion och teknisk säkerhet. Ansvaret för att teletjänsterna fungerar gäller även vid kris.

SOS Alarm underrättas om teleavbrott

Teleoperatörerna måste underrätta SOS Alarm om det inte går att ringa 112. SOS Alarm informerar sedan räddningstjänsten, som beslutar om åtgärder, som att till exempel ställa ut räddningsfordon som allmänheten kan använda för att ringa nödsamtal.

PTS jobbar också, tillsammans med operatörerna, för att långsiktigt stärka näten.

Exempel på åtgärder från PTS för att öka säkerheten inom teleområdet:

  • Investeringar i reservkraft som kan användas i teleoperatörernas nät.
  • Investeringar i transportabla mobilbasstationer som vid tillfälliga behov kan användas för att öka kapaciteten eller mobiltäckningen Tillhandahålla bergrum där operatörerna kan ställa in viktig utrustning.
  • Utveckla samarbete mellan tele- och elbranschen för att minska antalet avbrott.

Delaktighet

Samhällsviktiga nummer och samtalsförmedlande tjänster

PTS har uppdraget att främja digital delaktighet och tillgänglighet. Myndigheten upphandlar bland annat samtalsförmedlande tjänster för att underlätta för personer med vissa funktionsnedsättningar att ringa och bli uppringda på likvärdiga villkor som andra. Tjänsterna är Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net och Teletal och kan bland annat användas för att ringa 112, 1177, 113 13 och 114 14.Informationen kommer från Post- och telestyrelsen.